םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


ןורהא ןב לבזיא              

ליבשב ידימ הדבכ הלימ הניה היפרגויב
לכב הסנא ינא לבא , 25 תב הרוחב
....תאז
ישיאה ןמויה תא יתלביקשכ ,10 ליגמ
יכ רמול ןתינ .תבתוכ ינא ,ילש ןושארה
המרז הביתכה תוודח .יתקספה אל םעפ ףא
שגרל יתתנ , תמייק תונמדזה לכבו ימדב
.ןמא ומכ קוידב רוציל
. תרופיס בותכל יתלחתה 14 ליגב
תינכט תכמותכ דובעל יתלחתהשכ 23 ליג
םש - ימינפ םורופ יתלהינ , ןזיוטנב
.םינוש םיאשונב םירמאמו םיטסופ יתמסרפ
יתללכמה ןותיעל םג יתבתכ הנורחאה הנשב
.תויתושדח תובתכ הלא ויה בורל ךא ,
."בתוכה והימ" לע םילימ המכב הז
 

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא