םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


ןהכ קילומש              

 

 
ירבגה חישה  (11/2/01)
21/2/01 :הנורחא הבוגת
  102 :תובוגת

?תונוש תופשב םירבדמ ונחנאש ןכתי
תא ,המ רבד רמוא אוהשכ המל תרחא
ול תרמוא תאשכ המלו .רחא רבד הניבמ
?ךתנווכ תא ןיבמ וניא אוה ,רחא רבד

 
םזינימפ  (3/9/00)
9/10/02 :הנורחא הבוגת
  89 :תובוגת

ןתאש וא ,עיפשהל תוניינועמ ןתא
קילומש ?ןנולתהלו ךישמהל תופידעמ
ןכתא שפחמ ,הקיטילופב וניגיצנ ,ןהכ
אקווד ןכב לקתנו תקקוחמה תושרב
הקעצה תושרב

 
סקס  (27/7/00)
11/10/09 :הנורחא הבוגת
  409 :תובוגת

לכ לע תכלהו תיתפתהש חיננ אוב
,ןהכ קילומשל ?ישעת המ ,הפוקה
עגונש המ לכב תצרחנ העיד שי ,חחרפה
תיגוזה תרגסמל ץוחמ םיסחיל

ירבגה חישה  (9/6/00)
3/2/08 :הנורחא הבוגת
  135 :תובוגת

רותב ,תוננב ,ודיגת ?בשחתמ ?שיגר
תונימאמ תמאב ןתא ,תומותס אל תורוחב
?רבג תויהל אל לוכי ללכב רבגש
םעפהו ,ןוידה תא חתפנ ואוב ,וישכעו
םהלש דצהמ

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא