םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


ןורבה תימולש              

לט לש רקובה תינכות לש תטטושמה תבתכה
"הטנמ" ןיזגמב תיאנותיע ,102 fm ןמרב
םיליפ תבבוח .תונורחא תועידי לש
.םירפסו
 

 
םינימה תמחלמ  (26/1/04)
31/3/07 :הנורחא הבוגת
  79 :תובוגת

וא ,ךלש הפקה לע םלשל תשקעתמ תא םאה
ןו'ג התוא קחשל ול תרשפאמ תאש
עיגהש תבשוח ןורבה תימולש ?הטלוברט
ונלש םיטיידה יגהנממ המכ ןכדעל העשה

 
םינימה תמחלמ  (18/12/03)
29/3/04 :הנורחא הבוגת
  73 :תובוגת

אל ןיידע םירבג ונימיבש ןכתי ךיא
?םמצע תוחוכב םלועב דקפתל ודמל
ותומדל םיווק ?ךתוא ריאשמ הז הפיאו
יאמצע ומכה רבגה לש

 
ימצע יומיד  (21/3/03)
28/5/08 :הנורחא הבוגת
  342 :תובוגת

?תוטורמ תולוגנרתל ונכפהש הרק ךיא
תחתב טוחה דגנ תאצוי ןורבה תימולש
םימלענה םינותחתהש המלשה היישעתהו
םתיא ואיבה

 
םזינימפ  (7/10/02)
17/2/11 :הנורחא הבוגת
  77 :תובוגת

ןקריה לש ותרימאב תאצומ אל ינא
"ךל שי םינולמ לש יפוי הזיא ,קתומ"
אימחמ אל הז לבא ,יתוא וגרהת .האמחמ
יל

 
רשוכו תואירב  (23/8/02)
15/3/11 :הנורחא הבוגת
  102 :תובוגת

ןורבה תימולש :תיגולוקניגה היווחה
לצא רוקיבב המוארטה תא תראתמ
תא וליאכ די ךל ףחודש ,גולוקניג
רוטרוברק

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא