םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


יקסני'צל'צ ילריש              
שירלי צ'לצ'ינסקי
   
.ביבא-לת תטיסרבינואמ עברו ראות השכר
לבא הרירב ןיאש הניבה איה 2000 תנשב
איה זאמ .הזה רתאה תא םיקהל תבייח איה
תלהנמו הלודגה תוחאה ,המדא אמא ןקת לע
רדחב המצע הנעמ איה ןמז הל שישכ .עטמה
הפק יתבב המצע הליערמ ןיגוריסל וא רשוכ
 

תוריצי
 
 
ימצע ןקויד
בשחוממ דוביע
לעבור ליצירה

 
ףוג
עבצ םוליצ
לעבור ליצירה

 
ףונ
עבצ םוליצ
לעבור ליצירה

 
השדח
תא םישירקל איצוא ינא :רצק רופיס
תא תוריסמב ףיישא ,םידירווה
םדב םדה תא תורוניצב ףילחא ,םינמיסה
לש תונמוימב ,טקלאו ,הפי םד ,שדח
ראשי אלש ,תונורכיזה תא ,הצורח הלמנ
רבד
לעבור ליצירה

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא