םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


קוצ יריש              
שירי צוק
   
תרבחמ .תיאטירסתו תרפוס .1973 תדילי
הרשע שמח"ו "יעגרית לכ םדוק" םירפסה
"תוקד
 

תוריצי
 
יעגרית לכ םדוק
,והשימשכ - יתאשילק עטק הזיא ועמשת
השיגרמ ינא ,יתוא קבחמ ,ימ הנשמ אל
ינא הז ללגב ילוא .דבל אל ינאש
אבש ימ לכ םע ,תעגושמ ומכ תניידזמ
הווהמ הזה בצמה .תילולימ - דיל
קפס ילב ,היעב
לעבור ליצירה

 
 
סני'ג
הב יתבהאתהש בשוח ינא :רצק רופיס
.סני'גב הארנ הלש תחתהש ךיא ללגב
,יחטש עמשנ הזש המכ טלוק ינא ,ןכ
םג התייה אל איה םאש יל רורבו
הלש תחתל רשק םוש ילב המיהדמ
היה אל ,אוהה ההכ לוחכה סני'גלו
םולכ הזמ היהנ
לעבור ליצירה

 
יבתכמ ימצעל תבתוכ ינא
הבהא
רתוי הברה השיגרמ ינא :רצק רופיס
שיש תעדויו התיבה תכלוה ינאשכ בוט
לתב ראודה םא .הבהא בתכמ ילא ךרדב
ילא עיגי בתכמה זא לועפל רוזחי ביבא
רקובב רחמ דע
לעבור ליצירה

 
תוקד הרשע שמח
אובל יל םרג המ תעדוי שממ אל ינא
ינפל תועובש השימח ,ילש ןצחשה סובל
ליג) היסנפל תאצוי יבש תיסוקהש
זא ,ינא אל וז" :ול רמולו ,(םישולש
תכללו "!התא חטב הז
לעבור ליצירה

םירמאמ
 
תודירפ  (25/2/02)
19/4/02 :הנורחא הבוגת
  37 :תובוגת

,ואדיו תירפסהמ דמחנה דודל ףתושמ המ
?ךלש החפשמהו הייפאמהמ תרעוכמה
ירחא רתוי האור תאש םישנאה תמישרל
ךתוא וקרזש

ימצע יומיד  (6/2/01)
1/3/01 :הנורחא הבוגת
  31 :תובוגת

תכרעמ תוצרל רשאמ יעבט רתוי המ
,ונחנא המלו ?הקיתמ רבד םע םיסחי
הליכא ילגרהב ונרפו'צ ,תונבה
קותמה רשקה לע קוצ יריש ?םיתוועמ
לכואל תושגר ןיב

 
םישנ תוינימ  (2/12/00)
2/8/03 :הנורחא הבוגת
  114 :תובוגת

:םיידימ םיקופיסל ןושומישה תא ולבק
.הז תא הכירצ תמאב תאשכ רשקתהל ימל
קרו ךא הצור תאשכ ךל עייסתש המישרה
יתימאה רבדה תא

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא