םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


ןפג הריש              
שירה גפן
   
.תרפוסו תינקחש ,תיאזחמ .1971 תדילי
תאצוהב אצי ''קרמ היה םיה םעפ'' הרפס
םידליה תגצה תא המייבו הבתכ .ריבד
הגצהה תא המייבו הבתכ .''בלענש בלה''
.''הנורחאה הנותחה''
 

תוריצי
 
הנורחאה הנותחה
תינדאב ןימסי הלתש איה
םיסיקרנ םש ויה הז ינפל
.ןימסי הלתש איה זא הרמגנ הנועה לבא
לש גגה לע חמצש ןימסיה תא התצר איה
.הלש אתבס
.רחא ןימסי הל ונתנ
לעבור ליצירה

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא