םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
בתוכ דומע~ישאר      


ץיבוני ןועמש              

אוה .הפיחב לדגו דלונ ץיבוני ןועמש
ינש ראות םש םייסו ןוינכטב דמל
.םיבשחמו הקינורטקלאב


תוידמב םירמאמו םיבתכ םסריפ ןועמש
ו ,תונוש


כ"חאו ,בתכ הליחת היה ,וידומיל ןמזב
םיטנדוטסה ןותיע ,"ןוליספא" לש ךרוע
הוויה רשא (דוע םייק ונייאש) ןוינכטב
השקתמ רשא תינוינכטה תוברתל תססות המב
םידומילה סמוע לשב ,אטבתהל ללכ ךרדב
.ןוינכטה לש "יסדנהה" יפואהו ברה


םידיקפתב ןועמש שמיש וידומיל םויס זאמ
.הל הצוחמו לארשיב קטייהה םלועב םינוש


ףשחיהל ויתועסמב ותוא האיבה ותדובע
הבשחמ תורוצו תויוברתל יביסיטניא ןפואב
,םילארשיל ללכ ךרדב תורכומה הלאמ תונוש
תוברתה ןוגכ ,חרזמה תויוברת דחוימבו
.תינאירוקהו תינפיה


ל"כנמכ ןועמש שמיש הנורחאה ותדובעב
התיה רשאו ,םיקהו םזיש קטייה תרבח
המשרנשו חתיפש היגולונכט לע תססובמ
.םלועב תונוש תונידמב טנטפכ


הלהנה רבחכ שמשל ךישממ אוה
תוזילאנאב קסוע ליבקמבו ,ןוירוטקרידו
.קטייה םוחתב יקסע חותיפבו תוילכלכ


ותוחמתה םוחתל רשפאל בריס דימתמ
.יתוברתה ומלוע תא רצהל יגולונכטה
תונמא םיללוכ םיליעפה ותוינינעתה ימוחת
,הריש ,תורפס ןהבו ,היתורוצ לכ לע)
,(תולכירדאו עונלוק ,םוליצ ,הביתכ
רקח ,הבישחו עדמ ,היפוסוליפ -ףסונבו
,הירטאיכיספ) האופר ,חומה
,היגולוקינג ,היגולוקאמראפ-וכיספ
םיבשחמ ,הקיסיפ ,הקיטמתמ ,(היגולוסקס
.דועו טנרטניא ,(הרמוחו הנכות)
 

תועד  (2/6/02)
15/9/10 :הנורחא הבוגת
  163 :תובוגת

םילוכי אל ונחנא ,תוחורה לכל המל
המ ?תוילמרונ תויתואב תירבע בותכל
הפש ךיאו ?לאמשל ןימיה םע הזה עטקה
םיבתוכ לש םלש םע הנד הנטק תחא
רפסה עובש לגרל ינבצע רמאמ ?ןודבאל

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא