םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


רטכש תירש              
שרית שכטר
   
תיטסילוה תלפטמו הריכב תיגולוסקלפר
 

תוריצי
 
כ''בשה שאר לש ןבה
,םישולשו הרשע תחאב לצלצ ןופלטה
הכימשה ךותל גזמתמ ילש ףוגהש יתשגרה
הלילב לומתאמ דלוקוש לש תויראשו
היה ןופלטה לוצלצ .לגרה לע יל וחרמנ
יתטלחהש םויב הטימהמ תאצל בוט ץורית
תכרעמ רחאל המלחהו החונמ ולוכש
.הלילב לומתא יל הרמגנש םיסחי
לעבור ליצירה

 
םיק קירטפ לש ותרענ יתייה
לכ יתמק םיק קירטפ לש ותרענ יתייהשכ
הצלוחל רקובב יצחו שש העשב םוי
תיאצחו םיכורא םילוורש םע הלוכת
ךכ .םייכרבה ירחא הרמגנש סני'ג
ינוריע ןוכית ןווכל תיבהמ יתאצי
קרב ינב הנומא יתד יתכלממ
לעבור ליצירה

 
30 ליג תליגמ
,הרוחבב עיקשהל יל סאמנ :רצק רופיס
ימ ,ימ היה ימ ,עומשל המ התוא דמלל
יצח ,רמגנ הז זאו המלו ימ םע ןגינ
םניא ילש םיקסידהמ
לעבור ליצירה

םירמאמ
היזיוולטו עונלוק  (29/7/02)
6/8/02 :הנורחא הבוגת
  6 :תובוגת

טרסה לע רטכש תירש :ידווילוה ףוס
רתוי הל ריכזמש ,ןלא ידוו לש שדחה
הלש טפשמ לכש הדודה םע שגפמ לכמ
"הנש ינפל יתרמאש ומכ"ב ליחתמ

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא