םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


ואלב הרהש              

,האושה-תוברת תרקוח ,1973 תדילי
קרב ינבב תררוגתמ
 

תוריצי
 
ריש - הכוס התנב תימולש
יגיגח
הקוור איה תימולש
הקודא תקדצ
.םויה הקוסע איה ןכ לע
רוחב שוגפל תאצוי
רוג וא בובוב דיסח
רופיס ותיא רוגסל הצור
לעבור ליצירה

 
הבינורימ
תבכש ?ותיא תבכש :םינשוש שי םש
?תישע ?הז תא תישע ?ותיא תבכש ?ותיא
המכ ?היה ךיא םיהולא ?היה ךיא
?םימעפ המכ ?םימעפ
לעבור ליצירה

םירמאמ
 
תוקוור  (11/1/03)
17/5/12 :הנורחא הבוגת
  228 :תובוגת

תונויצה תוקוור ברקב טלאק רמאמ
,תעבטב אל לכמ רתוי תוצפחה ,תיתדה
.רקיו יתנפוא שאר יוסיכב םא יכ
אלו רעוב תורשכה תוננבה לש ןרעיש
רמזל קיספמ

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא