םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
בתוכ דומע~ישאר      


דלפ לאגי ר''ד              
ד''ר יגאל פלד
   
תיב בשומ בשות ,תונב שולשל באו יושנ
הטלוקפה רגוב .ןיעידומ לבחבש הימחנ
ראות רגוב ,mrahP.B םילשוריב תוחקורל
רגוב ,הפיח ןוינכטב האופרה יעדמב
.D.M הפיח ןוינכטב האופרל הטלוקפה
תקלחמב היגולוקניגו תודליימב תוחמתה
הרטלואב הרשכה ןיבר יאופר זכרמ םישנ
דנואס הרטלואה תדיחי תרגסמב דנואס
.תובוחרב ןלפק םילוח תיבב יגולוקניגה
ח"פוק תרגסמב תיתליהק האופרב קסוע
ח"יב תרגסמב תיגולוקינג היגרוריכ ,יבכמ
אתוסא
 

 
םיסחי  (13/1/14)
11/6/16 :הנורחא הבוגת
  9 :תובוגת

לע היגולוקניג אשונב תובושתו תולאש
דלפ לאגי ר''ד ידי

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא