םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


דלפנזיר הרפע              
עפרה ריזנפלד
   
הפיחב ,הירבטב ,הלופעב הלדג
.ביבא-לתל הרבע 30 ליגב .םילשוריבו
םירמוש םירופיסה ץבוק ,ןושארה הרפס
האצי 1997 - ב .1992 - ב אצי וחרב
הפמ ךירדמ לש הנושארה הרודהמה רואל
.רברפ ךונח םע הבתכש לכוא ילויטל
הבתכש ןושארה ןמורה אוה המרונו סנ
 

תוריצי
 
המרונו סנ
לש תורוא ןיא .רומג ךשוח יביבסמ
ינפלש המולאה קר .תוינוכמ אלו בושיי
תא יתיארש ירחא וליפאו .יתינוכמ
אוהש תורמלו ,םינפ-לא-םינפ חצורה
ללגב ילואו ,יתיב ךותל ץורפל הסינ
הלילב עוסנל קשחה יב קזחתמ ,הז
לעבור ליצירה

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא