םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
בתוכ דומע~ישאר      


בבוי יקימ              

8 ליגב .2343 תנשב דלונ בבוי יקימ
תנרקוסמ תוניינעתה הנושארל בבוי הליג
קבודמ ךפה עגר ותואמ .ישנה ןימה רביאב
תוינימה רקחל וימי תא שידקהו אשונל
.ללככ ישנה ןימהו הינפ לכ לע תישנה
סיכ לע' רודמה תא בבוי להינ 21 ליגב
םלוא 'סומזיניבוש' ןותיעב 'סוכ לעו
יסוי ישארה ךרועה םע תועד יקוליח רחאל
תבוטל ןותיעה תא - 2369ב שטנ ,רורד ןב
תוינימב םירקחמ - סומזיניגוו' ןוחריה
,44 ןב ותויהב ,2387 תנשב .'ינשה ףלאה
רתויב לודגה יעוצקמה וגשהל בבוי עיגה
ינמוי םוסרפ ,ומוסרפ תא םג ול איבהש
ססובמה ,םוסרפה .יגולואיכראה טסיניבושה
טסיניבוש לש םייטנתוא םינמוי לע
ןויכראב ואצמנש םינמוי) יגולואיכרא
לש וייח תא ראתמ (םילשוריב הממור
ףלאל הנורחאה הנשב םש םולע טסיניבוש
יבגל תותימא רפסמ ףשוחו ינשה
.ינשה ףלאה ףוס לש םזינימפ-םזיניבושה
םיבורמ תועד יקוליח וררועש ,םינמויה
ופוסב ואיבה קפסב הלטוה ףא םתויטנתואשו
אצמ - 2390ב .בבוי לש ותומל רבד לש
תב לש הידימ חדקא תויריב ותומ תא בבוי
.ןרהא תב רישריש םשב הקיתו אתגולפ
לש לש יתורפסה ומש אוה בבוי יקימ
.ע.ר ררושמה
 

םינימה תמחלמ  (13/2/01)
27/2/01 :הנורחא הבוגת
  28 :תובוגת

ןויסנ וא תוומל ןוצרה ?הבהא יהמ
לש ונמוימ ןורחא קלח ?םחרה לא רוזחל
ףרוצמ ןורחאה קלחל .טסיניבוש
תאמ תונשרפ) הריציל ףוא גניקיימ
(רצויה

 
םינימה תמחלמ  (2/2/01)
8/8/05 :הנורחא הבוגת
  250 :תובוגת

יגולואיכרא טסיניבוש לש ונמוימ
ןימב ןויגיה היה םעפ יא םאה :טבלתמ
ןויגיה שי םאה ?םמעשמה ילאוסקסורטהה
?הטוס והימו ילמרונ והימ ?תוינימב

 
םינימה תמחלמ  (23/1/01)
17/9/02 :הנורחא הבוגת
  59 :תובוגת

תא תפקות הבירה :טסיניבוש לש ונמוימ
םע בכוש טסיניבושה ,םולחב טסיניבושה
םויה רבגהש שיגרמו אנוש אוהש תורוחב
רבעה לש דירש אוה

 
םינימה תמחלמ  (12/1/01)
22/1/01 :הנורחא הבוגת
  95 :תובוגת

םה םירבגהש ןכתי :הרדסב ישילש קלח
םישנה וליאו םסיסבמ םיינחור םירוצי
,תונב ,םעפה ?ןייפואב תוינגרוב
טוידא אוהש הדומ טסיניבושה

 
םינימה תמחלמ  (3/1/01)
19/9/01 :הנורחא הבוגת
  128 :תובוגת

לכה :יגולואיכרא טסיניבוש לש ונמוימ
לש םיייסיסב יכה םידחפה תודוא
קיפמ םגש ישנה רביאהמ טסיניבושה
הרדסב ינש קלח .תולוק םיתיעל

 
םינימה תמחלמ  (26/12/00)
12/3/04 :הנורחא הבוגת
  156 :תובוגת

:יגולואיכרא טסיניבוש לש ונמוימ
לש םודק ןמוי אצמ יגולואיכרא תווצ
.תרתחמה ןמ יטסיניבוש ינויכרא רבג
ןכתנשמ ןכתא ררועתש הרדסב ןושאר קלח

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא