םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


סקופ לכימ              

תיטנדוטס ,תשק לזמ ,1971 תדילי
תבצעמו הפיח תטיסרבינואב תרושקתל
לע תמלוח ,ביבא-לתב הרג .תלטבומ תיפארג
םימעפ שולש עסונ ,שושת ,ףוגהו קרוי-וינ
.הפיחל עובשב
תונומאל תדגוס ,תופשכמבו םידמגב הנימאמ
רתיל) םודא דוד ןגמ דיל היחו תולפת
(עבר קר) הינלופ םג ףסונב .(ןוחטיב
.תמלפודמ םיתוריש תרקוחו
 

 
םיסחי  (8/10/17)

תוקוור  (2/5/02)
1/4/03 :הנורחא הבוגת
  121 :תובוגת

תושעל הרומא איה המ ההות סקופ לכימ
תושרמ תואושנה המלו תיחצנה הלאשה םע
,תוינמ לע .דירול הל סנכהל ןמצעל
הננב תופילקו תובהא

ימצע יומיד  (16/1/02)
31/10/05 :הנורחא הבוגת
  146 :תובוגת

ןטק ןימ למסכ תוארהל ןוצרה םאה
םייניצר הנגה יכילהת ונל שבשל לגוסמ
תשולש םהמ הדוותמ סקופ לכימ ?חומב
םהב התמ התוא וספתי אל םייחבש םיבצמה

םידנרט  (22/11/01)
16/2/02 :הנורחא הבוגת
  43 :תובוגת

םעפה האצי םיאתב םיאנתה רופישל 00
הנקסמ םע הרזחו קרוי-וינב המישמל
המ הברה דוע םהל שי :תצרחנ תחא
ונתיאמ דומלל

םידנרט  (3/11/01)
18/5/09 :הנורחא הבוגת
  68 :תובוגת

תושועש תורוחב רותב ,תוננב ,ודיגת
לקתנש ןמזה עיגה אל ,תופיכתב יפיפ
סקופ לכימ ?םייואר םיתוריש יאתב
רופיש ןעמל קבאמ לע ונינעמל הזירכמ
םיאתב םיאנתה

גניפוש  (2/9/01)
30/9/02 :הנורחא הבוגת
  51 :תובוגת

לש המוסקה ןתכלממ :םינוינקו םירבג
,לתופמ ךובמכ םירבגל התלגתה םישנה
,דייצ תואקתפרה לע .התפמו ןכוסמ
ןודעומ יסיטרכו תוגיהנמ רשוכ

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא