םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


ימדש רואיל              

יעדמו םיטפשמל תיטנדוטס ,1976 תדילי
תתנכתמ .תווהתהב סנסנר תשאו הנידמה
םיטישכת תבצעמו ,רבעב תיאקיסומו םיבשחמ
ףועו תיחצנ תיטנדוטס .הווהב תועד הגוהו
,זיראפב תוברתה חפסנ תויהל תמלוח .רזומ
וטנרפסא דומללו ריש רופיצ ץמאל
.תובתכתהב
 

תוריצי
 
היצקיפסא
תיתיירורעש העשב ליחתה ילש רקובה
יתנשמ ץיקהל יתחרט תע ,ןיטולחל
םירמאמ םלצל ,הירפסל ימצע רורגלו
ש"פוסל םירפס רוגאלו
לעבור ליצירה

םירמאמ
 
ימצע יומיד  (4/3/03)
7/2/09 :הנורחא הבוגת
  178 :תובוגת

דובעיש ןיבל חופיט ןיב לובגה שוטשט
.ןפוגב ללעתהל תונבה תא איבה
הנפוא יבצעמ םישאהל םעט ןיא :הנקסמה
תא קר ,םידנרט יעבוקו םיאומוה
ונימצע

טנרטניא  (20/7/02)
6/12/03 :הנורחא הבוגת
  64 :תובוגת

אל דוע ,ראותה תא תמייס אל דוע
רוכשל ךל רשפאמ ילכלכה ךבצמו תנתחתה
אל אוה ה'רבח ךכ םא ?רצחב להוא
טיהלה לע ימדש רואיל .ךליבשב םוקמה
םג ול שיש ,שדחה קיבדה ילארשיה
יאוול תועפות

םלועהו ינא  (23/6/02)
1/6/04 :הנורחא הבוגת
  54 :תובוגת

רואיל תשמתשמ ,העיגה ןישה תעששכ
תופוקת םע ףנעה הנויסנב ימדש
לע םיפיט המכ ונל תנתונו םינחבמה
תאצל וליפאו םולשב הז תא רובעל ךיא
תלחוימה ץיקה תשפוחל ריוא תפיט םע

גניפוש  (30/4/02)
23/4/04 :הנורחא הבוגת
  44 :תובוגת

לכ לע ונתוא הצפמש תוינק םע שי המ
הז םירקמה בורב המל ?םלועב תויעבה
המו ?לשמל םיציצעל אלו םידגבל עיגמ
חור בצמ לש הננעשכ םישוע םירבג
,הזיוו תומזגרוא לע ?םהילע תפחרמ
תושרשרמ תויקשו יטאופ קדצ

תועד  (18/4/02)
15/7/02 :הנורחא הבוגת
  32 :תובוגת

הפיאו ?םוריח בצמב תמאב ונחנא םאה
?קותשל וטילחה ןה םואתפ המל ?םישנה
,תויטילופ תופמ לע ימדש רואיל
המדא תוסיפו תודוקפ

םזינימפ  (27/2/02)
24/1/08 :הנורחא הבוגת
  63 :תובוגת

השיאה התשע המ תקדוב ימדש רואיל
תנבצעמ ךכ לכ איה המל ,םירבגל השדחה
תינומרהה תויגוזהש הרק ךיאו םתוא
הגשהל השק הכ םויה תיארנ

תוקוור  (27/12/01)
30/10/03 :הנורחא הבוגת
  69 :תובוגת

ןתמו אשמ ךתיא להינש רוחבב תלקתנ
ןפואב אובל םיכירצש םירבד לע בולע
ינימ לכ םואנל ליחתה אוה ?יעבט
לש םתויעראל תורושקש תויפוסוליפ
תוינטנופס :דוקה םש ?ףולחה ינב ונייח

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא