םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


דרא ןיראק              
קארין ארד
   
-ןימ ,ןיפוליחל 90 -ו ,3, 28 -ליג
.יורדרוק -רעיש עבצ ,תינררב
,רוזחמ ןמזב יאובנ ןורשיכ -םירושיכ
,םי'זאסמ ,יקיירל רטסאמ ,טוראטב האירק
.ישונא ףארגילופ
,שפנ לעוג דע הרישע תויהל -תופיאש
תרמז תויהל ,דואמ החילצמ תרפוס תויהל
אל ,םלועב תועפוה יבוביס השועש לפסוג
.תמא תבהא אוצמל ,תומל
 

תוריצי
 
הפי תיפורט ץרא יל שי
הפי תיפורט ץרא יל שי
ךתיא תויהל הצור אל
הפי תיפורט ץרא יל שי
ךתוא תבהוא אל ינא
לעבור ליצירה

 
תועמד םע םיניע
תועמד םע םיניע
ינדבוא לע תוכוב
תועמד םע םייניע
יתועט לע יתוא תוחיכומ
לעבור ליצירה

 
םיפיעצ
?יתוא הצור התא םואתפ וישכע
?חוטב תייה אלש ,םיישדוח ינפל םע המ
?חוטב תייה אלש הנש ינפלו
?חוטב תייה אלש םינש שולש ינפלו
לעבור ליצירה

 
תצק תיביססבוא
תחא השא יכותב שי
ארונ תינתטלתש
הנכומ אלש תחא
תויחל ךל תתל
ךלש םייחה תא
לעבור ליצירה

 
ןאכמ ךל
ונדרפנש ירחא ,וישכע
יתטלחהש ירחא
ףתושמב רבד ונל ןיאש
קמנל יתחרטו
בטיה הז תא
לעבור ליצירה

 
ימצעל יתבשח המ
,תעדוי ינניא ,ימצעל יתבשח המ
התאו ינא
.םלועב םימיאתמ אל יכה
לעבור ליצירה

 
ריש
.ךל המודש םשוב קובקב יל שי
ףוקש םודא עבצב ,לודג
רומג
קיר
לעבור ליצירה

 
םשג דרוי
םשג דרוי
דבל ינאו
שמשה הלעת טעמ דוע
(רבעמ תנוע הז)
דבל היהא ןיידע ינאו
בל המש ינא וישכעו
דבל יתייה דימתש
לעבור ליצירה

 
םינמיס
יל חמש אל רבכ
ךתוא תבהוא ינאש בושחל
ןכ ינא ילוא
אל ינא ילוא
לעבור ליצירה

 
בוחר לש הילעה
לנויצנרטניא
הלש אבא םע תוארל הבהא הדליה
תא הניבה שממ אל איה .לגרודכ
אבא קחשמה ינפל דימת לבא ,םיקוחה
הבוהצ הניבג םע התיבח הל ןיכמ היה
ןתונו הריב התוש היה אוה ,דיל הלחו
ולש ומכ הרמ הריב אל לבא ,הל םג
לעבור ליצירה

 
הדוקנ
ללכב ,םילימ יל תואצוי אל
ללכב ,יל םיאתמ אל הזו
םילימ לש תיפשא ירה ינא יכ
תורבה לש תיחבט
םיטפשמ לש תיפש
לעבור ליצירה

 
םיאובחמ
תא תחקל הכירצ יתייה אלש יל םירמוא
תישיא הז
ישיא אל הז יכ
לגרה ךותמ אבחתמ התא
לעבור ליצירה

םירמאמ
םישנ תוינימ  (10/4/05)
7/12/08 :הנורחא הבוגת
  48 :תובוגת

דרא ןיראק לש רוט תושיגמ תוננב
םינמז' תכרעמב עובשה רזנוצש
סקסב קוסיעה תא הבהא אלש ,'םינרדומ

 
היזיוולטו עונלוק  (28/3/04)
22/6/12 :הנורחא הבוגת
  16 :תובוגת


תויגוזו הבהא  (11/5/02)
5/7/09 :הנורחא הבוגת
  208 :תובוגת

איה ךיא ?הרוהטה הבהאה המלענ ןאל
תושעל רשפא המו ?המרוח תמחלמל הכפה
התוא תא הרזחב ונל ריזחהל ידכ
רבדה לע דרא ןיראק ?הדובא תומימת
הבהא - הזה םלועב והשמ הוושש דיחיה

םלועהו ינא  (27/4/02)
24/11/03 :הנורחא הבוגת
  53 :תובוגת

ןיראק הרבע תונורחאה םינשה הנומשב
הצלאנ איה .תוריד עבשו םירשע דרא
םירוגמל תויואר אל תוריד לובסל
לבא םינוגמ םילגרה םע םירז םישנאו
תפרוטמ תונמוימ החתיפ איה רקיעב
תוריד רבעמל

םלועהו ינא  (18/2/02)
10/2/03 :הנורחא הבוגת
  40 :תובוגת

לבא הפודרו תלכסותמ תויהל ?ףידע המ
?םירדוסמ םייח תויחל וא ,תיסוכ
םינוכרד ,לעופל האצוה לע דרא ןיראק
גניפושו

תונומא  (1/2/02)
8/7/07 :הנורחא הבוגת
  44 :תובוגת

תא םילצנמ יבדו יבג תא םכל וראת
ןיראק ?םיעשורמ םיכרצל קיטס קי'גאמה
שיש חוכשל אל ידכ תודגאל תרזוח דרא
שמתשהל ךיא שדחמ דומלל םגו םסק ונל
וב

תונומא  (24/12/01)
10/2/08 :הנורחא הבוגת
  75 :תובוגת

טילחה ימ ?רדוסמ םדא ןב תויהל ער המ
רטפיהל ךירצש הנוכת וז תויתייפכש
ןיראק ?תישפנ היעב ללכב וז המ ?הנממ
דחא לכל שיש םינטקה תונועגשה לע דרא
ונתיאמ

גניפוש  (28/8/01)
22/9/01 :הנורחא הבוגת
  59 :תובוגת

גהנתהל ךיא םירכזל תצעיימ דרא ןיראק
איהשכ ,ישדוח רבשמ ותואב הרבחה םע
לע .הילע ברח המלועש תענכושמ
תונקסמהו תונורתפה ,תויעבה

1 2 3    >>   

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא