םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


רנגו וגידניא ןורש              
שרון אינדיגו וגנר
   
 

םינימה תמחלמ  (10/8/02)
16/12/07 :הנורחא הבוגת
  336 :תובוגת

שארב איה םימולעה ןדבוא תדרחש ןכתיה
המקנה יהמ ?ירבג ךיבסת הנושארבו
והמו ?יגולויב לווע ותוא לע תירבגה
םישולשה ןב לש רתויב לודגה דחפה
הדימע-ןיידעה ליגב םירבג לע ?סולפ

תוקוור  (11/9/01)
6/2/09 :הנורחא הבוגת
  102 :תובוגת

ךל אצי םא ?תיגוז תמאב תא המכ דע
תדעונ ללכב ילוא םיכורא םירשק קרפל
דחפהמ תוררחתשהה לע ?דבל תויהל
חצנל הקוור ראשהל

תונמאו הקיזומ ,םירפס  (29/7/01)
4/4/11 :הנורחא הבוגת
  39 :תובוגת

םורופב גנוי הקירא לש הרוקיב לגרל
ןלהל (לאמשמ הסקוב האר) האיצי
הארש 'ינאפ' שדחה הרפס לע תרוקיב
תיאננבה הכפהמל התמורתו תירבעב רוא

 
םידלי ךוניח  (19/7/01)
24/4/10 :הנורחא הבוגת
  128 :תובוגת

ונל שי םא ?תוכז וא הבוח הז םידלי
הז םידלי איבהל היצפואה תא ןיא טליב
לע ?הב שמתשהל םיבייחש רמוא
תונווכ םע םירבגו תיקותקת תורגתואמ
תוירופ

תונמאו הקיזומ ,םירפס  (10/6/01)
25/9/06 :הנורחא הבוגת
  66 :תובוגת

רבודמ אל תרקבמה יפל :סקס ךירדמ
זא .סקסה לש ך''נתב אלא ךירדמ םתסב
יאשר רבגה דיחי תודלי עוצעצ הזיא
?וייח לכ קחשלו ולצא ריאשהל

תועד  (4/5/01)
26/9/09 :הנורחא הבוגת
  270 :תובוגת

וחלשיש רמוא חרכהב הז הרוחב תויהל
תא ךל וששמיש ?תיאצחל תחתמ םיידי ךל
,חירצב תונב לע ?םירוענה ליגב יציצה
קיציא יקחשמו תשר יגוניע

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא