םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
בתוכ דומע~ישאר      


דוה ארויג              

אוהש דימ וניבה םירוהה דלונ ארויגשכ
וניבה םירוהה ,לדג ארויגשכ .תועט היה
ןכל ,תויועטמ דומלל רשפאש ןמזה םע
.הלפה התשע ארויג לש אמא ינשה ןוירהב


לבא .ינלוח ןוימד ול שיש ארויגל םירמוא
קופיסה תא שרוד ןוימדהשכ תושעל רשפא המ
?ולש


המ לבא .לכשב קופד אוהש ארויגל םירמוא
ץוח ,לכשה תא ךל וקפדש ירחא תושעל רתונ
?לכשב קופד תויהל רשאמ


הנשה התייה וז .- 1975ב דלונ ארויג
.וייחב הבוצעה


תא ךל וקפדש ירחא תושעל רתונ המ לבא'
'?לכשב קופד תויהל רשאמ ץוח ,לכשה
.(1975 ,דוה ארויג)


!םכלוכ תא בהוא ינא
 

 
ירבגה חישה  (8/6/02)
25/9/05 :הנורחא הבוגת
  44 :תובוגת


ירבגה חישה  (9/12/01)
2/7/04 :הנורחא הבוגת
  104 :תובוגת

םוקא ינא רקובב רחמש יתדחפ םואתפ
היהא ינאו 'ג אלא 'ר יל וארקי אלו
לא םוא וארקי ביבא-לתלו ,יברע ללכב
ינש קלח .הללאמר וא םחאפ

ירבגה חישה  (3/12/01)
31/3/06 :הנורחא הבוגת
  165 :תובוגת

ןהש תוניבמ םויה תורוחב :רצק רופיס
םאש .ןהילע ןגיש קזח והשימ תוכירצ
ותוא דירוי אוה יברע הזיא ןהל עיגי
ןמזב התוא קבחיו הפצרה לא הפאכב
הכוב איהש

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא