םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


ןגד הלא              

לש תרייצ .תירוה-דח םא ,1968 תדילי
לש תרמז ,תוריגמ לש תרפוס ,תוריק
תמלוח .תויתחת תובכרו םיבאפ ,תויטבמא
ישילשה םלועב םיבערה לכ תא ליכאהל
תונרקס ,הבהא תאלמ ראשיהל הווקמו
.הנורחאה ריוואה תמישנל דע ,הקושתו
 

תוריצי
 
עגר
ילע חבנ ",ורטסא רבכ ונ" :רצק רופיס
ונחנא" ,תומודאו תועיזמ םינפב דעלא
.ןקחש ונל רסח יכ קחשמב הפ םידיספמ
"?ללכב האב אל תאש וא ,וישכע האב תא
לעבור ליצירה

 
וליאכ ייעושעש
,םינדיעו ןדיע ינפל ,םעפש דיגנ
איהש הטילחה איה דחא יפרוח םויב
ההימכו םיפוסיכ שוחלו בהאתהל תכלוה
שיגרה אל הינפל שונא-ןב ףאש ןפואב
.הדועמ התווח אל הווח-תב ףאו ,םלועמ
לעבור ליצירה

 
באז באז
ומכ תנבואמ תבכוש ינא :רצק רופיס
םעזה לעו וילע תבשוחו תירצמ היימומ
וכותב ליכמ אוהש ארונהו ינסרהה
לעבור ליצירה

םירמאמ
 
םלועהו ינא  (17/11/02)
26/4/06 :הנורחא הבוגת
  102 :תובוגת

חילצהש םידוד ןקתמב הלקתנ ןגד הלא
הכ איהש רקובה תוולשמ התוא איצוהל
תפמ תא תונשלופב רקס אוה .הל הליגר
לע ותנשמ תא הינפב חטש ,הפוג חטש
ןבצעתהל הל םרג רקיעבו תיב םולש
םירבג לע שדחמ

היזיוולטו עונלוק  (5/6/02)
25/11/03 :הנורחא הבוגת
  24 :תובוגת

תחפשמ לש היתואלפנ תא הלגמ ןגד הלא
אלמ ואוש-קירפ ןיעמ תקפסמה ,ןרובסוא
םולהיה לע .םיימיטניא דסח יעגרב
םתוא ולבק - יאקירמאה גניטיירה רתכבש

תונומא  (20/5/02)
26/6/05 :הנורחא הבוגת
  74 :תובוגת

תוריחבה םע תויתדב םיגהונ םתא םאה
םינתינ םתא םאה ?םכלש תוימוימויה
?םיכייש םישיגרמ םתא םאה ?גוויסל
תדל הלש תוביוחמה רסוח לע ןגד הלא
תירדייס-טואאכ התוא הריאשמה יהשלכ
תיחצנ

 
םישנ תוינימ  (25/11/01)
28/4/06 :הנורחא הבוגת
  125 :תובוגת

יפלכ תוחתפמ ןתאש תויפיצ ןתוא ןהמ
וא ,דיחיהו דחאה אוה םא ןיב רוחב
?םלועל רתוי וארת אלש דחא ןיפוליחל
היהיש - דחא רבדב תקשוח ןגד הלא
גולאיד

תויגוזו הבהא  (12/6/01)
29/3/03 :הנורחא הבוגת
  97 :תובוגת

איה הימגילופ םאה ההות ןגד הלא
.תינויצולובא הקיטקט וא תישגר הערפה
הרכה לבא תימגונומ איה הירואיתב
ןזאמ תא הל םישבשמ תואיצמה ינותנב
הבהאה

םזינימפ  (5/4/01)
30/10/01 :הנורחא הבוגת
  71 :תובוגת

ןיטולחל תונוש םישנ יתשש הז ךיא
לע ןגד הלא ?קולבה ותואב תולהנתמ
םע דחי רוססורפ-דופל סחדהל תורשפאה
הליעי הכ הרוצב תתנכותמה התנכש

םלועהו ינא  (18/3/01)
2/9/07 :הנורחא הבוגת
  153 :תובוגת

תובככמ היגלשו הפי השיא ,הלרדניס
,אל .ןגד הלא י''פע תינוריעה הדגאב
עובתל תשפחמ קר איה .תויזהב אל איה
קינקיפ םה םייחהש הל חיטבהש ימ תא

תוקוור  (9/2/01)
17/2/04 :הנורחא הבוגת
  164 :תובוגת

ןגד הלא תא תפטועש תירפכה תואיצמה
ףונה םנמא .טויסל ישיש לילב תכפוה
תיגולוקאה תירבגה הביבסה לבא אלפנ
ירטסיה סוש ?ורטרהו .התיעבמכ תרייטצמ

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא