םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
בתוכ דומע~ישאר      


הדזפילכ דעלא              

 

 
ירבגה חישה  (16/5/07)
6/7/10 :הנורחא הבוגת
  5 :תובוגת

תיבה דיל רצענ ינא" :רצק רופיס
רעשמ דבכנ קלח םסוח הננב ץעש לודגה
"םייובכ תורואה לכ .ולש הסינכה

 
םירצק םירופיס  (25/3/07)
30/3/07 :הנורחא הבוגת
  5 :תובוגת

תאציש תוכיכרה לכ ירחא" :רצק רופיס
ןמזה עיגה ילוא ,וישכע דע םתיא
"הרדש דומע םע והשימל

 
ירבגה חישה  (14/2/07)
18/12/11 :הנורחא הבוגת
  9 :תובוגת

?היעבה המ" :ס'נייטנלוול רצק רופיס
יבוד הזיא וא םידרו רז הל הנקת
"רופיסה םע תרמגו בל קיזחמש

 
םירצק םירופיס  (12/1/07)
20/1/07 :הנורחא הבוגת
  6 :תובוגת

רפסמ ותואל רזוח ינא" :רצק רופיס
עשעתשמו תורפסה לע לכתסמ ,חכשנ
"קוריה רותפכה לע ץוחלל תורשפאב

 
תויגוזו הבהא  (10/12/06)
7/8/09 :הנורחא הבוגת
  6 :תובוגת

ונאציש הנושארה םעפה התייה תאז
התצר תילג .דלונ ילהיש זאמ שפוחל
הל יתרמא ינא לבא ,"ידיג" ול אורקל
םע והשימ דוע החפשמב ונל היהי םאש
איקא ינא ,'ג-ב ליחתמש םש

 
םירצק םירופיס  (12/10/06)
25/9/08 :הנורחא הבוגת
  6 :תובוגת

עיגא ינא הצצפה לש רקובב :רצק רופיס
םייניעב ךל לכתסא ,התיבה ךיילא
יתיעטש ךל דיגאו

 
ירבגה חישה  (10/9/06)
5/2/07 :הנורחא הבוגת
  10 :תובוגת

םעפב רכזיהל יתיסינ :רצק רופיס
- השק היה אל הז .ונבכשש הנורחאה
םעפ האמ ךרעב שארב יל רבע הזה םויה

 
תויגוזו הבהא  (27/8/06)
7/9/06 :הנורחא הבוגת
  6 :תובוגת

ול ויה המכה תחיש ,הטימב ךלש דצה
לע הדזפילכ דעלא .תאצל ןוצרה דוביאו
תוגוז תונייפאמש תוירזומה

1 2    >>   

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא