םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


רדיק הלקד              
דקלה קידר
   
ינימ לכב םילימב תקסוע ,1975 תדילי
ירפמ םירופיס .לגיפש םס תרגוב .םיכרד
םייתורפס םינואטיבב ומסרפתה הטע
"םישורג םידלי" םירופיסה יפסואבו
תרבגה" םירופיסה ץבוק ."הז תא םישוע"בו
םילעופה תיירפסב רוא האר "המוריעה
 

תוריצי
 
רסחה תא םלשה
דיקפת שי דחא לכל :רצק רופיס
היא ,ןשרפה רנבא ,החנמה ימר .הרובחב
.ביגמה יבוק ,תיביטקייבואה הפוצה
,ינא .בוצעשכ הכוב ,קיחצמשכ קחוצ
םירופיסה םע תאז
לעבור ליצירה

 
הנא הנד
איה ,הפרמ אל הדכנהו :רצק רופיס
,םויה םייח דוע םיצאנה םא תלאוש
אל רבכ ,ךומנ לוקב הנוע השישיהו
התיה אל םירמוא ,וראשנש ימ םידלי
םיחתמנ היטמק .םולכ היה אל ,האוש
,תולגעתמ היניע ,םינפה ידיצ ינשל
םמד םוקי םשה
לעבור ליצירה

 
בוטר
םויהש הטילחמ ינא ,הליל לכב ,הלילב
םעפ דוע תושעל תכלוה זא .הרקי אל הז
דע ,םעפ דועו ,םעפ דוע זאו .יפיפ
חתפה וליפאש ,תחא הפיט קר תאצויש
שיגרמ אל הלסאב םימה לש ןטקה
לעבור ליצירה

םירמאמ
 
תורצוי םישנ  (17/3/05)
21/10/08 :הנורחא הבוגת
  5 :תובוגת

היסיר ,םדרנשכ ,ודיל הבכשנ איה
תולוקל הבישקמ ,וזח תא םיגדגדמ
םהילא הלש תא המיאתמו ולש המישנה

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא