םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


ביבר הלאירא              
אריאלה רביב
   
;המצע תא שפחל וישכע שממ המייס ,30 תב
היהתשכ .רתאה יבחר לכב םירזופמ םיאצממה
תמלוח ,הביתכמ סנרפתהל הצור איה הלודג
בותכל ידכ תימצע תעמשמ קיפסמ הל היהתש
.רפס
 

תוריצי
 
הארמה ץראב הריש
,בוחרב םיכלוה ונחנא ,תואמצעה םוי
םיזיתמ םישנא ,גחה לש שערה ביבסמ
תרוסמ ירמוש המכו ,תוירטא ףצקו ,ףצק
ישיטפב שמתשהל םישקעתמ ןיידע
יכ ,טבוח אל דחא ףא יב לבא .קיטסלפ
ידיל אוה
לעבור ליצירה

 
סנואה
רוחשה .םיטלחומ םיכרע יל ויה םעפ
ליגה לבא .דואמ ןבל ןבלהו רוחש היה
עבצ הז רופאש יתיליגו ולש תא השוע
יתיברה זא ,םייניעל יל םיאתמ דואמש
וב שמתשהל
לעבור ליצירה

 
םייסנכמ וא תיאצח
לע ?יופר וא דומצ ?םייסנכמ וא תיאצח
?קיסוט ?םיציצ ?לכתסיש הצור ינא המ
?ילוא םיילגר ?בוט רתוי הארנ המ
הארנו ,ער אל...ןכ ,הארמה לומ בוביס
,בוט ,קיסוט לש סופיט רתוי אוהש יל
אלש ,תובוט תודלי לש לבא ,תיאצח
בושחי
לעבור ליצירה

 
ינאו היבליס
,הסינכה דיל תצק יתיכיח :רצק רופיס
םעפש ,ךיתחה חראמה .ךשוחל לגרתהל
תוקישנב ילע ץפק ,ותא יתניידזה
יל אימחה ,הינלופב ומכ ,ריווא
בישוהו תיארנ ינא בוט המכ תונמוימב
זכרמב שממ ,רבה לע יתוא
לעבור ליצירה

םירמאמ
 
תועד  (30/8/03)
29/5/05 :הנורחא הבוגת
  47 :תובוגת

יתוכלמה גוזה לש תרשקותמה םתדירפ
הלאירא תא האיבה ,קרב הוואנו דוהא
הלש תוסיפתה תא שדחמ ןוחבל ביבר
תונותיעהו תויגוז ,הבהאל עגונב
ץראב הבוהצה

היזיוולטו עונלוק  (5/1/03)
13/6/09 :הנורחא הבוגת
  133 :תובוגת

הכה הרדסב בר רעצב התפצ ביבר הלאירא
בורקבש ,"בוהאל והשימ" תרשקותמ
:תצרחנ הנקסמה .2 ץורעב תתחונ
ןוסאפ תוצור תוננבה

 
ימצע יומיד  (9/12/02)
23/9/03 :הנורחא הבוגת
  85 :תובוגת

ןורחאה דנרטהמ סאמנ ביבר הלאיראל
הביחב הלש טילולצל סחייתהל הל ארוקש
זא .הלש ןרוקה ימינפה יפויל רבחתהלו
חולשל קיספהל ןמזה עיגה תמאב ילוא
?הארמה לומ תומורע דומעל ונתוא

 
תונמאו הקיזומ ,םירפס  (24/10/02)
29/5/04 :הנורחא הבוגת
  139 :תובוגת

תורפס תבהוא איהש הדומ ביבר הלאירא
רנייו רפינ'גש הרוביגה ,ינק לבא הלק
הזיגרמ םתס ,"הטימב בוט" הרפסב הרצי

 
םידנרט  (26/8/02)
26/5/03 :הנורחא הבוגת
  116 :תובוגת

השיאב תקבאנ המצע האצמ ביבר הלאירא
ףנומ הלש קיסוטהשכ רוחאל תלחוזש
-םינמזה לכ לש ןבצעמה דנרטבו ריוואב
םיכומנה םייסנכמה

תועד  (15/4/02)
15/2/04 :הנורחא הבוגת
  60 :תובוגת

רתוי רשפא יא ?ץיוושב אל ונחנא ,המ
םלוכש הזה ''בצמ''ה ךיא לע ?קיחדהל
לש םינטקה םייחל עיגה וילע םירבדמ
ביבר הלאירא

תוקוור  (20/3/02)
27/9/05 :הנורחא הבוגת
  96 :תובוגת

לע הצוחל ביבר הלאירא ןהב תופוקתב
םיבורקה םישנאה םה לבוס יכהש ימ ןתח
תוקצההמ תיפוס םהל סאמנש ירחא .הילא
הנממ רטפיהל הדיחיה ךרדהש םיניבמ םה
טייד הל רדסל איה

םישנ תוינימ  (2/3/02)
26/6/05 :הנורחא הבוגת
  155 :תובוגת

?םייבויח םיפויז רבד הזכ שיש ןכתיה
ךיאו ?הקפה םירהל רשפא ןכ ימ דובכל
קחשמה ירושיכל ער םש איצוהלמ םיענמנ
תולקה תקלחמ ביבר הלאירא ?ונלוכ לש
םידמחנ םירוחבל

1 2 3    >>   

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא