םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


ןומגא-ץישפיל הנא              

םויהמו הנש הרשע עבש ינפל ץראל יתילע
בותכל ךרוצה יב קבד תירבע יתדמל וב
.תאזה הפשב
ןושאר ראות ,תינתינכות לש הריירק תבלשמ
הזע הקושתה םע ,בשחמה יעדמו היגולויבב
.הריש רקיעב ,הביתכל


המב`` ומכ טנרטניא ירתאב יתמסריפ
היגולותנאבו "הרוטרטיל" ,``השדח
ירבוד םיבתוכ לש ``תוחורה תנשוש``
"םיינזאמ"ב ,תירבעב םיבתוכה תיסור
."ןוקילה"ו


.2008 "ןוקילה" לש הרישה תתיכב תרגוב
 

הדילו ןוירה  (29/10/09)
2/12/09 :הנורחא הבוגת
  2 :תובוגת

תוהמא ןיב ףתושמה ןמ הברה שיש רבתסמ
םידחפל עגונש המ לכב רקיעב ,תוריעצ
תוהמאב הנש תרגוס הנא .תודרחו

 
תוהמא  (23/12/08)
6/1/09 :הנורחא הבוגת
  2 :תובוגת

רותפכ לע הצחל קט-ייהה תשא הייח לכ
הל אצי ףסונ רותפכ ,'א הל אצי דחא
?תוהמא לש תושיגר חתפת איה ןכיהמ .'ב

 
הדילו ןוירה  (14/9/08)
22/10/08 :הנורחא הבוגת
  7 :תובוגת

תייצלפניאב קלח תחקל תברסמ תא םא םג
הקידבש ןכתי ,ןוירהה ךלהמב תוקידבה
הירטסיהה לגעמל ךתוא ריזחת הנטק תחא

 
םירצק םירופיס  (23/3/08)
17/8/08 :הנורחא הבוגת
  5 :תובוגת

סנכנ ותוא התאר םולחב" :רצק רופיס
תא ,וינפ יוות תא רוריבב התאר ,תלדב
"ךורא קוביחל תושרפנה וידי

 
תודירפ  (18/1/08)
12/2/08 :הנורחא הבוגת
  5 :תובוגת

?הנושארה םעפב רכזיהל ילבמ רשפא ךיא
אוה ינוציק רשואש תעדי אל דועשכ זא
שממ לש דושח רדגבםימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא