םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


יזנכשא הנולא              
אלונה אשכנזי
   
שש הזמו ןומוקמב ישנ-ישיא רוט תלעב
.ןופצב תושדחה תרודהמ תא השיגמ םינש
תוינכות השיגה רבעבו ,עבצ תובתכ תכרוע
םיקזבמ השיגהו ,ימוקמה וידרב הילאוטקא
.צ''לגב
 

 
תוקוור  (19/2/03)
5/6/05 :הנורחא הבוגת
  23 :תובוגת


תוקוור  (25/4/02)
15/5/03 :הנורחא הבוגת
  92 :תובוגת

?ןכרובע בושח רוטקפ אוה ירבג לוק
?תושיגרו קמוע לע תופחל לוכי יפוי
גוזה ןב תייגוס לע יזנכשא הנולא
ילאידיאה

תוקוור  (5/4/02)
21/4/02 :הנורחא הבוגת
  54 :תובוגת

?ןכלש דרא'צירל תוכחמ ןיידע ןתא םאה
רבדה המ ?ץנצנמו ףחוס ואוו ותואל
לע יזנכשא הנולא ?ןתישעש יטנמור יכה
תואיצמב שחרתהש תודגאהמ רופיס
התיבל הבורקה

תוקוור  (10/2/02)
20/12/06 :הנורחא הבוגת
  57 :תובוגת

שומשומה ךרד ךמצע תא הרידגמ תא םאה
דע ?ךל הרז ונחנאה תפשש וא ןרותה
תא ימו ?גניטואא לש ןיינעב תא המכ
?יצופ וא שוקשוק ותוא אלל ללכב

םינימה תמחלמ  (22/12/01)
26/6/05 :הנורחא הבוגת
  83 :תובוגת

יזנכשא הנולא הנימאה םינש ךשמב
הלביק איהש ירחא .תינוטלפא תודידיב
ןיאש הניבה איה ,רוחבמ הכופהב התוא
וזכ היח

תוקוור  (24/8/01)
1/4/04 :הנורחא הבוגת
  172 :תובוגת

םיבהאתמ אלש בותכ יתלבה קוחה לע
תורבחב רבודמ םאה :תורבחה לש םיסקאב
תא המלו ?תרתוימ תונשוכר וא הצימא
?וב אקווד תקשוח

תוקוור  (20/5/01)
18/8/01 :הנורחא הבוגת
  36 :תובוגת

תומולחה תמקור לצא תירקמ השיגפ לכ
.הנותחה שראמ תא היתובקעב העימשמ
יכה םיטירסתה תא תפשוח יזנכשא הנולא
שארב הל םיבבותסמש םיינוידב

תויגוזו הבהא  (21/4/01)
13/5/01 :הנורחא הבוגת
  85 :תובוגת

אוה' טפשמה תודוא ההות יזנכשא הנולא
הקידב .'וילאמ ןבומכ יתוא חקול
הל ויהש םיסחיה תוכרעמ לש הקימעמ
הבהאה ילסחמ תשולשש החיכומ רבעב
םיטעובו םייח

1 2    >>   

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא