םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


עלס הימ              

!
 

תודירפ  (26/1/03)
12/9/04 :הנורחא הבוגת
  57 :תובוגת

תיסור הבהא לש המרד ןנוכל םעטה המ
ףידע אל ?ןוכיתה םיה ףקתשמ ץוחבשכ
ךמצעל קיזחהלו היתפרצ תצק תויהל
ןוכית חרזמל תינכתה תא הנלבק ?בהאמ
דימתלו תחא ןכתא איצותש ,שדח
לבסה לש קיש ןיאוריההמ

 
תוריצי  (1/12/02)
12/3/06 :הנורחא הבוגת
  8 :תובוגת

תא קר יתרכז ,םייניע יתחקפשכ ,רקובב
ומכ םשל יתסנכנ .םחלה תונח לש קלחה
ףדמה לע .ילש םחלה תא תונקל םוי לכב
םימחל לש השדח הרדס תרדוסמ התייה
לכב םירמז לש םיפוצרפ םהב ועבטוהש
םירהוז םיעבצ ינימ

םידנרט  (11/4/01)
22/10/13 :הנורחא הבוגת
  54 :תובוגת

קפנומש םעפ לכ תובלענ ונחנא המל
ונחנאש ןכתיה ?שדח רצומ ונרובע
ההות עלס הימ ?הטנאופה תא תוספספמ
הרוחשה תינותחתה לע םוהילעה תודוא

תועד  (2/3/01)
11/2/10 :הנורחא הבוגת
  332 :תובוגת

ןובס םע הפה תא ונל ףוטשל המל
יציצ ,תופ וא סוכב רבודמ םא עובקלו
תא הככ סבכל םואתפ המו ?םיידש וא
ןושלה תרטשמ לע ?ונלש םירפועה דמצ
עגרל החנ אלש

םידלי ךוניח  (18/2/01)
3/9/02 :הנורחא הבוגת
  20 :תובוגת

םיזפשאמ םירוה ובש םוקמב התוא םישל
וא ,םידדצה ינש תבוטל םהידלי תא
תא תשפחמ עלס הימ ?תיבב ראשת איהש
הקזחה ןיבל תינאידניאה אמאה ןיב המצע

טנרטניא  (5/1/01)
20/1/01 :הנורחא הבוגת
  74 :תובוגת

תבוטל ריינה תומירע תא השטנ עלס הימ
הל שי םג ךרדב .תונווקמה תורודהמה
תורודהמ ןתוא לע רמול םילימ המכ
ףיעסה תא הל תואיבמ ישפוח ןקלחש

 
םלועהו ינא  (19/12/00)
31/7/02 :הנורחא הבוגת
  63 :תובוגת

םיתחונשכ המוארטה תא תראתמ עלס הימ
יתנש לויטב ומכ םישיגרמו השדח הרידב
''הריד םירבוע'' דשה תאו םונהיגהמ
תורחת אלל ?ריחמהו .םיזגראה תא ףקותש

 
תועד  (26/11/00)
20/3/02 :הנורחא הבוגת
  67 :תובוגת

תא םירדסמ ונא הב ךרדה לע םירוהרה
םירישע תריגמ ,םיסחי תריגמ :תואיצמה
.באכו לבסל הריגמו םיינע תריגמ דצל
םיליחתמל סלוה-ן'גיפ לע

1 2 3    >>   

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא