םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


ודמלא תעפי              

,הנכות תסדנהמ ,הצורח תינופצ תלעופ
היווהב תינמוא ,(לותחו בלכ) 2 + האושנ
היווח תאז תדקור יתוא תוארלו
 

 
הדילו ןוירה  (9/1/04)
12/6/08 :הנורחא הבוגת
  11 :תובוגת


 
םלועהו ינא  (16/11/03)
25/2/04 :הנורחא הבוגת
  33 :תובוגת

שדחמ ונמצע תא ןוחבל ןמזה עיגה ילוא
?הדילמ תוקיחצמ םצעב ונחנאש ןיבהלו
תונבה ונלש םייחהש הרובס ודמלא תעפי
תכשמתמ תחא הידוראפמ רתוי אל םה

 
תונומא  (4/9/03)
18/7/04 :הנורחא הבוגת
  10 :תובוגת

אל ,תינשוכר ךכ לכ יתייהנ יתמ
ינא ?תינייפוא תקפוסמ יתלבו תינחור
הזיא ,הכמ איבהל ךיאב הקוסע ךכ לכ
ךירצ קושה המ ,איצמהל ףרוטמ טנטפ
רבכ יתמו רסנופס אצמא הפיא ,ןיאו
רטפוקילה יל היהי

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא