םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


בהל ןימסי              
יסמין להב
   
 

םלועהו ינא  (3/11/03)
25/3/08 :הנורחא הבוגת
  30 :תובוגת

,הלשממה ידרשמב םימוציעה תובקעב
תכרעמ לע רופיס בהל ןימסי ונל השיגמ
קוח תרמוש תיחרזא ןיב תירכייר םיסחי
רבשו דוש .ימואלה חוטיבה ןיבל

 
תוקוור  (22/7/02)
9/1/07 :הנורחא הבוגת
  32 :תובוגת


םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא