םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
בתוכ דומע~ישאר      


רב יחצ              
צחי בר
   
 

 
לגניס  (30/8/04)
16/4/05 :הנורחא הבוגת
  40 :תובוגת

יחצ ?הדמחנה לע וא תיתימאה לע רתוול
רשק תריציל יטגרנאה ריחמהש בשוח רב
ןורתפ םג ול שיו תויתרורעש תומרל דרי

 
תועד  (5/11/03)
4/12/03 :הנורחא הבוגת
  61 :תובוגת

יפלק' תא ורובע ףילחהל ךירצ םאה
דועו ינאריד ,דייבוע חייש) 'חוקימה
תרומת הפלחהל ודעונש (םיקידצ ראש
תשרפב תומדקתהל איביו ןכתיש עדימ
?דרא ןור

טנרטניא  (16/10/03)
6/10/11 :הנורחא הבוגת
  169 :תובוגת

?ףילחמ רצומ ןיא םייוסמ רישל םאה
לוקש תמייוסמ הקיסומב ךרוצה םאה
ןתא םא עודמ ריבסמ רב יחצ ?בערל
אל הקיסומ יצבק דירוהל תוגהונ
ינפל אל ,תובנג חרכהב ןתא םייקוח
םע תוננבה לכמ החילס שקבמ אוהש
תוריקה לע הצדו ץד לש םירטסופה

 
תונומא  (20/2/03)
28/6/03 :הנורחא הבוגת
  136 :תובוגת

תא טשפל ןתינ המכ :םיקחשמה תרות
םאה ?תוטלחהה תלבק ךילהת תובכרומ
חווט הסכמה דיחי החנמ ןורקע ונשי
,תואחסונ לע ?תובוגתו םירקמ לש בחר
בוטר לע םייוסינו ריסאה תמליד

 
תועד  (20/11/02)
21/8/10 :הנורחא הבוגת
  65 :תובוגת

בערב עווגל םילולע םישנא ינוילמ
תויטסיאוגאהו תונרמשה ,םוטמיטה ללגב
לארשי םעו .םינצלפה םיאפוריאה לש
שירחמ

היזיוולטו עונלוק  (27/5/02)
22/4/04 :הנורחא הבוגת
  53 :תובוגת

דע ?םיקפוסמ אל םעפ ףא ונחנא עודמ
העיפשמ תיברעמה תויתורחתה המכ
רב יחצ ?ונלש םוי םויה ייחמ תעפושמו
תומוסרפ ,םיקשחנ םירצומ לע
אלפה תאספוקל תטלשנ יתלבה תורכמתההו

תועד  (9/5/02)
25/6/08 :הנורחא הבוגת
  44 :תובוגת

הדוהי יחטשב תורש בורס תייגוס לע
איה אצומה תדוקנ :הזע לבחו ןורמוש
זא ,תיכרע הלאש איה תורשה תלאשש
יכרעב העיגפה תא וניטקי םידעצ הזיא
?םידדצה ינש לש רסומה

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא