םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תבתוכ דומע~ישאר      


ץומא-ןב ימענ              
נעמי בן-אמוץ
   
םה ןאכ םיעיפומש םירישה .1969 תדילי
ולא .''העילב ,הסיעל ,הכישנ'' רפסהמ
האר ילש שדח רפס .24 דע 12 ליגמ םיריש
המינפ'' ארקנ רפסה .ןתיב תאצוהב רוא
.''הצוחהו
.םירפס ינש הז םצעב
דחא + דחא ארקנש המ
וא
.םניחב ינשה תא ולבק דחא ונק
 

תוריצי
 
ךכותבש הסוסל ינת קר
ךכותבש הסוסל ינת קר
תוכשומה תא הילעמ רענל
ריסהל םייניעה ךס תאו ,תבכורהו
לעבור ליצירה

 
אשדה לש קוריה רואה
אשדה לש קוריה רואה
חומב יל חרוז
לכבש םיקירבמ םיקיקלח
םידרפינו םידכלתמ
לעבור ליצירה

 
תוננובתהב תדכלנ ינא םג
תוננובתהב תדכלנ ינא םג
רבד לכמ םיפקתשמה ינפב
יילא םריזחהל ןכומה
לעבור ליצירה

 
תויהל הצור ינא חורה םע
תויהל הצור ינא חורה םע
םוקמל םוקממ תפחרמ
הטילש אלל
לעבור ליצירה

 
היטבמאב תיכאלמ האר ימ
היטבמאב תיכאלמ האר ימ
השק הדובע םוי ירחא
תרענמ ,היפנכ הריסמ
ינחיר ףצק תכפוש
לעבור ליצירה

 
םילימה לכ תא ךל ידיגת
םילימה לכ תא ךל ידיגת
ךתוא תומירמש
יניבת
ץובב קר אל תא
לעבור ליצירה

 
תעסונש תינוכמב הלילב
תעסונש תינוכמב הלילב
לק"ק םינרוא תשרוח ךותב
ץוחבש יארב תננובתמ
לעבור ליצירה

 
תיפוסניאה הבהאה תא
תיפוסניאה הבהאה תא
ולוכ םוקילו ,דחאל יב שיש
לעבור ליצירה

 
תותמ םירופיצ לע המלח
תותמ םירופיצ לע המלח
התוא ריעהל הסנ
ול ריבסהל התסנ
בצמ הז םירופיצש
לעבור ליצירה

 
?המ ?ימ אצמי ימ ליח תשא
?המ ?ימ אצמי ימ ליח תשא


תומצ יתש הל שי
םויה לכ תבשוי איה
רמצ ינותחת ול תגרוסו


לעבור ליצירה

 
השוע איה המ
השוע איה המ
םידחא םיעגרל תפרוטמ איהשכ
שארב הל רבוע המ


לעבור ליצירה

 
תוארפב םידקור םישנא
תוארפב םידקור םישנא
הדובא ינאו


לעבור ליצירה

 
תוומה תוחא איה הנישה
ךייתועורזל יתחרבשכ
הרע יתייה אל


לעבור ליצירה

 
יתוא חקל יבא ףוס ףוסשכ
םיל
םיל יתוא חקל יבא ףוס ףוסשכ
הדיחיו תחא םעפ
ץפק אוה םיטורמ םינותחתב


לעבור ליצירה

 
הסינכה יינפל ףטשהל אנ
הכירבל
הכירבל הסינכה יינפל ףטשהל אנ
םיישיאה ךינייפאמ לכ ךס תא רהט


לעבור ליצירה

 
תולעתהל יתיסינ ובש םוקמב
תולעתהל יתיסינ ובש םוקמב
ימצע לעמ
יתלפנו יתדעמ


לעבור ליצירה

 
יכותב ולאה םילבחמה
יכותב ולאה םילבחמה :ריש
המילא תרתחמ
םיישפנ םינבמ ץצופל
םיצור םה
לעבור ליצירה

 
הבהאהו ינא
הבהאהו ינא
תחא הטימב
הכרה הנטב לע חנומ ישאר
ץק ןיא תונידע יתוא תפטלמ הדיו
לעבור ליצירה

 
הבהאב האנקמ האנקה ילוא
הבהאב האנקמ האנקה ילוא
הב זחאהל הסנמ תובייוחמהו
לעבור ליצירה

 
תועבצאה תוצק לע
תועבצאה תוצק לע
בנגתהל הסנמ
לעבור ליצירה

 
רקובב םויה
רקובב םויה
תוומה תא יתקשינ
לעבור ליצירה

 
תרחא טבמ תדוקנמ
תרחא טבמ תדוקנמ
םא השעת בוט
רבד השעת אל
לעבור ליצירה

 
םיריש השולש
תא הצוח .תיקנע השא ינממ איצומ אוה
לע קוחר הטמל תלכתסמ ,דעצב שיבכה
הכרדמה
לעבור ליצירה

םירמאמ
 
םידלי ךוניח  (12/4/03)
13/9/04 :הנורחא הבוגת
  93 :תובוגת

חבטמה רויכ לעמ טלש יל יתניימד
ןחלוש לעמו ,"תיב תינמא" וב בותכו
םא יארת יכל" וב בותכו טלש הביתכה
"רויכב םילכ שי

םימורופ   
בננות      תזונה ודיאטה
סקסולוגיה      קוסמטיקה
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא