םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
תא האר אלש ימ
םיגניקיוה
םייסקסה
ולאה םיפירטמה
דחוימב הלועפב
תטיעב ינפל תצק
דחא לכשכ ןישנוע
לע ןגמ םהמ
יתשב ולש הליבחה
(תחא אל) םיידי
יסקס רבג האר אל
.וימימ ףירטמ
יתור

ארב םיהולאו
םהאקב תא
הז דימת ךיא
ךלוה ,יל ךבתסמ
איהו ,יל ךבתסמו
המכ העימשמ
ךכ רחאו תולוק
ינאו הקיספמ
הרזח הלעמל ללוצ
ינב


יראהשכ" תא רוכש
"ילאס תא שגפ
לע בוש בושחתו
דע .תרמאש המ
החרצ אל איהש
הדערו ,ףורטב
ריכזמש ןפואב
ןוסניקרפ ילוח
הלאכ תוחפל וא
ןיא םייטפליפא
תוכז םוש ךל
ב .תכללו רומגל
? ? ? ? ר ו ר
תעשעושמ

ןללוצל ךירדמה
המ ,תונב ,תונב
תונתסובתה וז
םעפ לכב ?וזה
לע תולכתסמ ןתאש
המיהדמה הרומה
יבוריאל ןכלש
אל איהש ורכזת
תוננבב תבתוכ
תוינמ תלהנמ אלו
ןוכיס ןוה ןרקב
יתא

ךפוג יניכה
ץיקל
תעגעגתמ הפורשה
?הלאכ םירבגל
חמה תפיטש ילוא
תרושקתה לש
עונלוקהו
היצזילאידיאהו
םישיגר םירבג לש
הבהאמ םינייזמש
ךכ-רחא םיקבחמו
תא הל ולעה
?ףיעסה
ינוחמצה
חיימשה

תויגוזל אובמ
םיסאובמ אל םתא
ךשוחב דבל תיבב
לע ץוחב םוקמב
םע םיה תפש
םתס וא ?םירבח
םושנלו תכלל
,ץיק לש ריוא
לע בכרל
,טרס ,םיינפוא
?הפק תיב
שעמ ייח -רוציקב
.ללמ אלו
,יל וריבסת םאה
המ ,תויניצ ילב
וזה הידמב שי
לכ םכתא רבחמש
???ךכ


ןיזאומ


הנוע יתייה
לבא ,תוכיראב
הלוכי אל ינא
ירוחאמ דילקהל
.בגה
קר רוצעת ,זעוב
הכירצ ינא ,הינש
.הבושת בותכל
ילע רמוא הז המ
ךות םורופב ינאש
?ןויז ידכ


xanty

תוננב םורופ
חלסת ,יל וחלסת
לש הנוזה ומא יל
"אבאה"ו ,סוסח
,ולש יגולויבה
םישוע םלוכש
לק ,םיהולא ונממ
םיהולא תויהל ךל
אל התאשכ
ימ לבא ,הביבסב
,?סוסח תא לדיג
היה אוה ימל
אמאהשכ חרוב
ולש הטומרשה
האיבמ התיה
?התיבה םירבג
יתצמא ינא ,!ילא
יתחפיט ,ותוא
יתדמיל ,ותוא
ינאש המ לכ ותוא
ףיישל ,עדוי
תופצר ,םילנפ
.טקרפ


ףסוי

םורופה
ןנשי רבג םא
םיירהצ ,רקוב
ךירדמה תא ברעו
אל ,הפורשה לש
ול םשריתש חוטב
קיתב החלצה
הירוגטקב ישיאה
."םיסחי"
הקימניד שי
רבג ןיב םיסחיל
האוושההו ,השאל
איה רתויב הבוטה
םלועמ אקווד
קוח .הלכלכה
תילושה הרומתה
םיארוק ,תתחופה
ןויערה ...הזל
תפסוהש אוה
לכ לש תודיחי
הדיחי המושת
,עקרק ,הדובע)
תויומכל (ןוה
לש תועובק
,תרחאה המושתה
תופסותל האיבמ
תוכלוה הקופת
.תונטקו
ןהכ זעוב

תויגוזל אובמ
חתמ רופיס
ירוס
,"?תוננב הז המ"
.אשאב לאש
לש הזכ רתא ,ונ"
,תורוחב
טסופ ,יטסינימפ
אנא ,יטסינימפ
ךל יתרפיס .ףראע
,םירוחב .םעפ
,הקיטילופ ,סקס
".ונ ,תויוטש
ףיאנב ןתנ אשאב
.ךורא טבמ
אל ,יל בישקת"
ךתוא ונחלש
ראות תושעל
תירבע ןושלב
ןודנולב דומלתו
לכותש ליבשב
םימעפ עבש תוארל
הרפואה םוטנפ תא
ןייזל ךכ רחאו
לע לכשה תא יל
תוינויצ תורוחב
".תויטסינימפ
טע חקל אשאב
,ונחלושמ םודא
קזח וק ןמיסו
םילימ יתש תחת
ינא" .ףדה לע
יל דיגתש הצור
."הז המ
ףדה תא חקל ףיאנ
לע לכתסהו
םילימה
" .תונמוסמה
הקוורה'
'תיסומסוקורקימה
תא טמיק אוה ."
,הללאוו" .חצמה
שוקשק .עדוי אל
תורוחב לש
תוינויצ
המ ,תולכסותמ
."עדוי ינא

רפוסו םינותחת
ולג
טושפ םיהולא
ונתוא שינעה
ונל ןתנש תונבה
םיללמוא םירוצי
תויהל םכומכש
גוז ינב ונל
ילג


ןכל עידומ ינא
אוה ונתואש
.םיילפכ שינעה
a2d2

לע תורעה שמח
יגובה תפות
היגה הז ץיק הז
פישכע
לודג ןציצמ דמחא
הפי שקפמ
תופוט תורוחפמ
תא ריעשהל
לש םיצירתה
תונולח
חותפ תצק
הפר הדוט
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא