םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
חלסת ,יל וחלסת
לש הנוזה ומא יל
"אבאה"ו ,סוסח
,ולש יגולויבה
םישוע םלוכש
לק ,םיהולא ונממ
םיהולא תויהל ךל
אל התאשכ
ימ לבא ,הביבסב
,?סוסח תא לדיג
היה אוה ימל
אמאהשכ חרוב
ולש הטומרשה
האיבמ התיה
?התיבה םירבג
יתצמא ינא ,!ילא
יתחפיט ,ותוא
יתדמיל ,ותוא
ינאש המ לכ ותוא
ףיישל ,עדוי
תופצר ,םילנפ
.טקרפ


ףסוי

םורופה
םיטונ םישנא
םסיטרכב ריהצהל
םהש המ לכ לע
םה ,הז הככ .אל
םירסומ םצעב
תא הסונמה ןיעל
.םהיתוערגמ בטימ
תא תיאר ,הנה
דוע .החכוהה
תוצופנ םינינפ
לש םיסיטרכב
םג ףקת) םירטייד
,הבקנ ןושלב
:(בגא
יל סאמנ"
- "םיקחשממ
דחא הנה ,ההא
בהוא תמאבש
.קחשל


ןעיקשמ"
שפחמ - "קנפמו
םומינימב םיצוטס
.העקשה


תא בהוא"
לעב - "םייחה
.ןואכידל היטנ


םימעפלו בבוש"
המ - "דלי תצק
?םימעפל
!טלחומ ליטנפניא


טושפ רוחב"
רבכ - "םרוזו
לופיטב םינש שמח
אלש יגולוכיספ
.םוקמושל םדקתמ


וג ידניא
ו'צוארג יפקשמב
סקרמ

םורופ
ירשפא יוסינ לכב
האב םדוקש חכוה
קרו תודרשיהה
הריציה ךכ רחא
םייתניב ןכלו
אוה בצמה
תויתימא תוינמאש
תוגרדל תועיגמש
לש הריציה
קר ןה םירבגה
,תושבושמ םישנ
ןכ לע רשא
תישנה היווחה
תאצומ אל הניקתה
יוארה המוקמ תא
.תוברתב
יוניכ

תיב תינמא
קר רתונ ,תונב
ונחנא ,רמול
םע היחנו רדתסנ
םישוכ שיש הז
הז .רתוי םילודג
ןכלש תויעבה םע
ונחנאש אבאה םע
םיחילצמ אל
.דדומתהל
יטאופ סרע

תיירואת
םיצנאוושה
האור ינאשכ
,םישנ לגרודכ
ינא ןושאר רבד
ףא ןיאש עבוק
רחא ."הווש" תחא
תא האור ינא ךכ
עבוקו קחשמה
בצמה תיעוצקמש
.המוד טעמכ
חנ

ארב םיהולאו
םהאקב תא
ןושל) וז ימ
?הדארפ (הבקנ
תבצעמ וז
דואמ היקלטיא
דואמ דואמ דואמ
יכה .תבשחנ דואמ
.תבשחנ
לש ול'גנאכימה
.הנפואה םלוע
ןיטשנייא טרבלא
.ןשאפה תניצס לש
הי'צומ

םורופה
ילש םירשקה לכמ
% קר ,םישנ םע
ועדי ךרעב 20
תא תחקלו עגרהל
םגו ןוכנ הז
6 ךרעב) רומגל
,תונוש תורוחב
לוכי אל ינאש ךכ
(!הברהב תועטל
סוכינונא


?שש קר ,המ
יהשימ

ןללוצלךירדמה
בוהאל אל רשפא
,ןוטפלק קירא תא
בוב ,דיולפ קניפ
גנאי לינ ,ןליד
וליפאו -
לבא (!)"סיסנ'ג"
אל" םהילע רמול
הז ,"םיטנוולר
רמול ומכ קוידב
אטחה" לע
אוהש "ושנועו
ימ ."םמעשמ"
םויה רמואש
"דיולפ קניפ"ש
םינשה לש
1967-1975
אל" םה
אוה "םיטנוולר
איצוי רחמש ימ
ריפסקש תא
יקסבייוטסודו
תינכותמ בוכ'צו
.םידומילה
ןהכ זעוב

הנקב םיחרפ
חירצב תונבו
המ ,תונב ,תונב
תונתסובתה וז
םעפ לכב ?וזה
לע תולכתסמ ןתאש
המיהדמה הרומה
יבוריאל ןכלש
אל איהש ורכזת
תוננבב תבתוכ
תוינמ תלהנמ אלו
ןוכיס ןוה ןרקב
יתא

ךפוג יניכה
ץיקל
דעבמ .ימענ הנה
,סירתה יבלשל
תיארנ התומד
םה ולא .םעמועמב
עטק .ימענ יעטק
וליאו ראומ דחא
.לצומ ינשה
.ביבא לת יהוז
רשא יתיב גג לע
ןודנולב
שמשה רוטסינימ
שמשה התוא איה
יימשב תדמועש
וא ולואפ ואס
רחאל .זירפב
חריה הלעי עקשתש
תוחיר לוטנ
המלצמב .םירכומ
םייפורטה תוחירה
םישגרומ םניא
חריה םג ןכלו
.חרי ותוא אוה
תא ללוממ ינא
ןוד-נול .םשה
,רוטס -ינימ
,רוטסינימןודנול
םאה ?םנמאה
יתרחב יארקאב
וא ןאכ ררוגתהל
הריחב וז התייהש
םג ?תעדומ הניאש
יתררוגתה זירפב
.גג תיילעב
וולרפ

םורופה


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא