םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
תוצלמה
םידאקסל
:רוגמלא הליג
לש םאד-דנארגה
עונלוקה
המכ ,ילארשיה
תא לובסל רשפא
לש תומדה
תנגרנה עטפאלקה
ונל תרכומ איהש
?הנש םיעברא רבכ
היהת אל םא)
סיטהל :המחלמ
םיפלא תשולש
,החרזמ רטמוליק
תצק םג םורתתש
עונלוקל
.(יקאריעה
אל ר"ד

םורופ
תוחפ רבד ןיא
הצורש רבגמ יסקס
תא ךילעמ שורפל
,תוננוגמה ויפנכ
הזיא תאש וליאכ
הזיא וא ,חורפא
עשי רסח עוצעצ
המ הז םא .רחא
ךב םיררועמש
תונידע ,םות
ןיא ,תומימתו
רתויו רתויש אלפ
תואצומ םישנ
תויניצב טלפמ
ילוא .סופסיחו
יתש קוידב אל הז
ומכ םימ תופיט
לבא ,תודגאב
הככ תוחפל
ךילא םיסחייתמ
,קזח םדא לאכ
םלשו יאמצע
רב-הלייא


אל וזכ תחאל ינא
ילש השאה .ברקתמ
תויהל הכירצ
אל ,השא
.רליווטור
דכולתיאצחל תחתמ
הכזיש) ילש אבא
(םיכורא םייחל
דוע יתוא ספת
רענ יתייהשכ
2 יל ןתנ ,ריעצ
תולצלצמ תוריטס
,ףוצרפב
טבמ וב יתעקתשכו
יניע םע םומה
ןויסינב לגע
קוידב המ ןיבהל
10-ב יילע תחנ
,תונורחאה תוינש
ןב" יל רמא אוה
בהוא ינא ,ילש
אלש ומכ ךתוא
לכ רבד יתבהא
הזו) ייח ימי
ךלש אמא תא ללוכ
תוחפ הז לבא -
רופיסב יטירק
2-ו (הזה
הלאה תוריטסה
ריכזהל תורומא
םוי לכ ךל
ךימי תיראשב
קחרתהל
...תוינלופמ
לכ ,רמוא הווה
םע היהתש םעפ
רבודמ ,הינלופ
דע ןמז לש הלאשב
והשמ ךילע לופיש
רורב אל דואמ
תמצוע ותמועלש
לובלבה ,באכה
תיווחש העתפההו
רפסמ תוקד ינפל
הכילה ומכ היהת
םויב קראפב
.יביבא
גולופורתנאה

לש התוססומתה
תורירק
הצור אל אוה םא
רזח אוהו ,ךתוא
אצוי וא ,ותשאל
תיסוכה םע וישכע
תילאוטקלטניאה
וא ,הנוכ'צה לש
ףידעמ שממ וליפא
אלו דבל תויהל
הזיא) ךתיא
ינא זא ,(!רבג
ךתוא הריזחמ
.1 'סמ ףיעסל
.קייתלו ,ח"לקפה
תיליג םא לבא
לע שדח והשמ
אל תאו ,ךמצע
רזחשל הסנמ םתס
השקשכ תוחלצה
ךמצעל ישרת ,ךל
ןמז תצק תויהל
,ןאכ יכ .ןדבואב
היה אקוד ,ילוא
.והשמ
סותיזפ

אל אוה ךיא
?הצור
דעבמ .ימענ הנה
,סירתה יבלשל
תיארנ התומד
םה ולא .םעמועמב
עטק .ימענ יעטק
וליאו ראומ דחא
.לצומ ינשה
.ביבא לת יהוז
רשא יתיב גג לע
ןודנולב
שמשה רוטסינימ
שמשה התוא איה
יימשב תדמועש
וא ולואפ ואס
רחאל .זירפב
חריה הלעי עקשתש
תוחיר לוטנ
המלצמב .םירכומ
םייפורטה תוחירה
םישגרומ םניא
חריה םג ןכלו
.חרי ותוא אוה
תא ללוממ ינא
ןוד-נול .םשה
,רוטס -ינימ
,רוטסינימןודנול
םאה ?םנמאה
יתרחב יארקאב
וא ןאכ ררוגתהל
הריחב וז התייהש
םג ?תעדומ הניאש
יתררוגתה זירפב
.גג תיילעב
וולרפ

םורופה
תוקוסע ןתא הזב
תריצי ?םישנ
תוירואית
לע תויעדמודאספ
הארנכש םירבג
הזכ םהל ןתישע
וחרב טושפש תעגש
.םייעובש ירחא
סחייתהל יכישמת
ךייחב םירבגל
הדבעמ תויח לאכ
תא חתנל שיש
ומכ ןתוגהנתה
הארנו ,םירבכע
וחרבי אל םה םא
םירבכע ומכ


לאכימ

תיירואת
רשקה (רועזימ)
תבשוח יליג
,בושח הז הנותחש
םא - םירבג יכ
הבייש םהל ןיא
םיטונ - דיה לע
עגרב חורבל
וזיא העיגמש
תיסוכ הדנולב
וליפא ,תצצופמ
תעדוי אל איהש
.רטממ ץוצמל
דוע לכש ןוכנו
ונחנא קר הז
ךליש זא ונינש
םע טמיניביק
לבא ,תנצמוחמה
םידלי שישכ
אתנכשמו
לע םימולשתו
םויו וטואה
לויטו םירוה
ךירצ - יתנש
םישנא ינש תוחפל
ידכ האלמ הרשמב
לכ םע דדומתהל
אל תחא ףאו ,הז
ררועתהל הצור
תולגלו דחא רקוב
הנותחה תקפהש
ןטק ףסכ התיה
וישכעש המ תמועל
דדומתהל הל שי
.ותיא
יליגו יליצ

תנתחתה ,ונ
?רבכ
תלדגמ יליצ
חפב המדא יחופת
ענענו ,ןשי לבז
הת םוקמוקב
יליגו ,הקיתנע
הדש תות הלתש
הז .רבעשל הלסאב
םנמא יכ ?בשחנ
,תושלוג ונחנא
תאז לכב לבא
ינאל תורבוחמ
ונלש ישנה יעבטה
.הזה הטראחה לכו
יליגו יליצ

קניק קניק ינא
קניק
ןנשי רבג םא
םיירהצ ,רקוב
ךירדמה תא ברעו
אל ,הפורשה לש
ול םשריתש חוטב
קיתב החלצה
הירוגטקב ישיאה
."םיסחי"
הקימניד שי
רבג ןיב םיסחיל
האוושההו ,השאל
איה רתויב הבוטה
םלועמ אקווד
קוח .הלכלכה
תילושה הרומתה
םיארוק ,תתחופה
ןויערה ...הזל
תפסוהש אוה
לכ לש תודיחי
הדיחי המושת
,עקרק ,הדובע)
תויומכל (ןוה
לש תועובק
,תרחאה המושתה
תופסותל האיבמ
תוכלוה הקופת
.תונטקו
ןהכ זעוב

תויגוזל אובמ
הז דימת ךיא
ךלוה ,יל ךבתסמ
איהו ,יל ךבתסמו
המכ העימשמ
ךכ רחאו תולוק
ינאו הקיספמ
הרזח הלעמל ללוצ
ינב


יראהשכ" תא רוכש
"ילאס תא שגפ
לע בוש בושחתו
דע .תרמאש המ
החרצ אל איהש
הדערו ,ףורטב
ריכזמש ןפואב
ןוסניקרפ ילוח
הלאכ תוחפל וא
ןיא םייטפליפא
תוכז םוש ךל
ב .תכללו רומגל
? ? ? ? ר ו ר
תעשעושמ

ןללוצל ךירדמה


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא