םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
הכזיש) ילש אבא
(םיכורא םייחל
דוע יתוא ספת
רענ יתייהשכ
2 יל ןתנ ,ריעצ
תולצלצמ תוריטס
,ףוצרפב
טבמ וב יתעקתשכו
יניע םע םומה
ןויסינב לגע
קוידב המ ןיבהל
10-ב יילע תחנ
,תונורחאה תוינש
ןב" יל רמא אוה
בהוא ינא ,ילש
אלש ומכ ךתוא
לכ רבד יתבהא
הזו) ייח ימי
ךלש אמא תא ללוכ
תוחפ הז לבא -
רופיסב יטירק
2-ו (הזה
הלאה תוריטסה
ריכזהל תורומא
םוי לכ ךל
ךימי תיראשב
קחרתהל
...תוינלופמ
לכ ,רמוא הווה
םע היהתש םעפ
רבודמ ,הינלופ
דע ןמז לש הלאשב
והשמ ךילע לופיש
רורב אל דואמ
תמצוע ותמועלש
לובלבה ,באכה
תיווחש העתפההו
רפסמ תוקד ינפל
הכילה ומכ היהת
םויב קראפב
.יביבא
גולופורתנאה

לש התוססומתה
תורירק
יכה םוקמה המ
תא םתישעש רזומ
?הז
ילכ םיבשחנ אל
תוטימו הרובחת
!םירוה לש
!המידק
tj


ןאכ תררועמ תא
בירעמ לש םינויד
.רעונל
?האבה םעפב המ
???ןויד הזיא
ןגמ תניחב וזיאב
םתשמתשה
?םיפילשב
יתנפואה גוזה
ףסונה

םורופה
ךירצ רבכ םא
םירבגה תא ךנחל
הז ,והשמל ץראב
הקיטנמורל
םא םג :תיקלטיא
אל ,ןויז קר הז
םולכ הרקי
םיסמונמ תויהלמ
.םיבהואו
הנר

ןושומישה
ןושארה הלילל
אל ונחנא ,וניבת
קר ותוא םיצור
ונירבחש ידכ
ונגראי היתשל
ונביבס
תויוברעתה
ךות ,תוילולכנ
תוקירש ידכ
אל םג .הכרעה
תובנרא דוצל ידכ
תורמל ,וסאלב
היהי תוחפל הזש
ןגוה שומיש
חטבו .הריציב
ידכ קר אלש
תחפי תא עומשל
,תישנה תוקנתשהה
לככ האימחמ
תדחופמה ,היהתש
לא הלש התכישממ
ותלא ,םעזה הטמ
תברו הריבכה
לא לש הלמחה
,ירצמה תומקנה
.פותיחוצנווש
םיצור ונחנא ,אל
רתוי לודג
דוע וליפאו)
תפכא המ ,תצק
אל (םיהולא ,ךל
וא ןימ ללגב
וא תורוחב
.ונלש םירבחה
דוע םיצור ונחנא
הביסה ללגב תצק
הטושפ יכה
:רשפאש המימתו


.היהיש


יטאופ סרע

תיירואת
םיצנאוושה
ףאב טטחמ אל ינא
םג לבא ,רוביצב
דיל ץילפמ אל
אל ינא .תורוחב
לבא ,לשבל עדוי
.ןגנל עדוי ינא
תורוחבל ,םג הזו
יצח ,תומייוסמ
...ןויז
תורחא תורוחבלו
.אל -
ומכ ,תופידעמ ןה
ךילרא תניע
ברימ לש תינכותב
םירבג ,ילאכימ
ןולייא ימע ומכ
ימואל ןוחטב" יכ
תא ןהל השוע
."הז
ןהכ זעוב

לכ הז ,יסקס
יתשקיבש המ
תוחפ רבד ןיא
הצורש רבגמ יסקס
תא ךילעמ שורפל
,תוננוגמה ויפנכ
הזיא תאש וליאכ
הזיא וא ,חורפא
עשי רסח עוצעצ
המ הז םא .רחא
ךב םיררועמש
תונידע ,םות
ןיא ,תומימתו
רתויו רתויש אלפ
תואצומ םישנ
תויניצב טלפמ
ילוא .סופסיחו
יתש קוידב אל הז
ומכ םימ תופיט
לבא ,תודגאב
הככ תוחפל
ךילא םיסחייתמ
,קזח םדא לאכ
םלשו יאמצע
רב-הלייא


אל וזכ תחאל ינא
ילש השאה .ברקתמ
תויהל הכירצ
אל ,השא
.רליווטור
דכולתיאצחל תחתמ
ילב תרפג ילב
ערוחא עמידק
תורפג לע ונמלח
הנפוא ץורע
םהל ואצי ץירפשו
םינוערז לכ
רשפא םע יתיצר
לואשל
םג תורפגל םאה
הלאכ םיעוריא שי
הדוט
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה
תא האר אלש ימ
םיגניקיוה
םייסקסה
ולאה םיפירטמה
דחוימב הלועפב
תטיעב ינפל תצק
דחא לכשכ ןישנוע
לע ןגמ םהמ
יתשב ולש הליבחה
(תחא אל) םיידי
יסקס רבג האר אל
.וימימ ףירטמ
יתור

ארב םיהולאו
םהאקב תא
ילש םירשקה לכמ
% קר ,םישנ םע
ועדי ךרעב 20
תא תחקלו עגרהל
םגו ןוכנ הז
6 ךרעב) רומגל
,תונוש תורוחב
לוכי אל ינאש ךכ
(!הברהב תועטל
סוכינונא


?שש קר ,המ
יהשימ

ןללוצלךירדמה
חתמ רופיס
ירוס
,"?תוננב הז המ"
.אשאב לאש
לש הזכ רתא ,ונ"
,תורוחב
טסופ ,יטסינימפ
אנא ,יטסינימפ
ךל יתרפיס .ףראע
,םירוחב .םעפ
,הקיטילופ ,סקס
".ונ ,תויוטש
ףיאנב ןתנ אשאב
.ךורא טבמ
אל ,יל בישקת"
ךתוא ונחלש
ראות תושעל
תירבע ןושלב
ןודנולב דומלתו
לכותש ליבשב
םימעפ עבש תוארל
הרפואה םוטנפ תא
ןייזל ךכ רחאו
לע לכשה תא יל
תוינויצ תורוחב
".תויטסינימפ
טע חקל אשאב
,ונחלושמ םודא
קזח וק ןמיסו
םילימ יתש תחת
ינא" .ףדה לע
יל דיגתש הצור
."הז המ
ףדה תא חקל ףיאנ
לע לכתסהו
םילימה
" .תונמוסמה
הקוורה'
'תיסומסוקורקימה
תא טמיק אוה ."
,הללאוו" .חצמה
שוקשק .עדוי אל
תורוחב לש
תוינויצ
המ ,תולכסותמ
."עדוי ינא

רפוסו םינותחת
ולג


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא