םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
תובוגתהמ יצח
םכב הפוצ ינא
ףא םע םיללוצ
תעובל םותס
לש םידונה
.םכמצע
רשפא יא ,ודיגת
תוברת ןאכ להנל
הדימ הנקב ןויד
?ילמרונ
רתימ

תויגוזל אובמ
בזכאל יל רצ
רתוי לבא ,ךתוא
יתאצמ תחא םעפמ
,תלוכמב הבהא
ךות םיבו ,בוחרב
.תוקטמ קחשמ ידכ,ןהמ תחאל
דחוימב יתבהאש
רותב יתשגפו
יטוידב תופוקל
וליפא ,ירפ
הבוט יתישע
הל יתחרבו תיקנע
ינפל שדוח
.הנותחה


ןתיול ןושש

םורופה
ןיי םעט אלש ימ
והשמ רמאי אלש
.ןינאטה לע
רשב לכא אלש ימ
תא הווחי אלש
הפדעה לע ותעד
ולש תיראנילוק
.םירשב יניינעב
המ עדוי אלש ימ
רפסי אלש ןימ הז
לאה תבהאש ונל
ארוב"ה תדובעו
"תורואמ ינימ
רואה לע הפידע
הצקבש זונגה
הלעתה
חחרפ

תיאצחל תחתמ
םיטונ םישנא
םסיטרכב ריהצהל
םהש המ לכ לע
םה ,הז הככ .אל
םירסומ םצעב
תא הסונמה ןיעל
.םהיתוערגמ בטימ
תא תיאר ,הנה
דוע .החכוהה
תוצופנ םינינפ
לש םיסיטרכב
םג ףקת) םירטייד
,הבקנ ןושלב
:(בגא
יל סאמנ"
- "םיקחשממ
דחא הנה ,ההא
בהוא תמאבש
.קחשל


ןעיקשמ"
שפחמ - "קנפמו
םומינימב םיצוטס
.העקשה


תא בהוא"
לעב - "םייחה
.ןואכידל היטנ


םימעפלו בבוש"
המ - "דלי תצק
?םימעפל
!טלחומ ליטנפניא


טושפ רוחב"
רבכ - "םרוזו
לופיטב םינש שמח
אלש יגולוכיספ
.םוקמושל םדקתמ


וג ידניא
ו'צוארג יפקשמב
סקרמ

םורופ
חלסת ,יל וחלסת
לש הנוזה ומא יל
"אבאה"ו ,סוסח
,ולש יגולויבה
םישוע םלוכש
לק ,םיהולא ונממ
םיהולא תויהל ךל
אל התאשכ
ימ לבא ,הביבסב
,?סוסח תא לדיג
היה אוה ימל
אמאהשכ חרוב
ולש הטומרשה
האיבמ התיה
?התיבה םירבג
יתצמא ינא ,!ילא
יתחפיט ,ותוא
יתדמיל ,ותוא
ינאש המ לכ ותוא
ףיישל ,עדוי
תופצר ,םילנפ
.טקרפ


ףסוי

םורופה
חתמ רופיס
ירוס
,"?תוננב הז המ"
.אשאב לאש
לש הזכ רתא ,ונ"
,תורוחב
טסופ ,יטסינימפ
אנא ,יטסינימפ
ךל יתרפיס .ףראע
,םירוחב .םעפ
,הקיטילופ ,סקס
".ונ ,תויוטש
ףיאנב ןתנ אשאב
.ךורא טבמ
אל ,יל בישקת"
ךתוא ונחלש
ראות תושעל
תירבע ןושלב
ןודנולב דומלתו
לכותש ליבשב
םימעפ עבש תוארל
הרפואה םוטנפ תא
ןייזל ךכ רחאו
לע לכשה תא יל
תוינויצ תורוחב
".תויטסינימפ
טע חקל אשאב
,ונחלושמ םודא
קזח וק ןמיסו
םילימ יתש תחת
ינא" .ףדה לע
יל דיגתש הצור
."הז המ
ףדה תא חקל ףיאנ
לע לכתסהו
םילימה
" .תונמוסמה
הקוורה'
'תיסומסוקורקימה
תא טמיק אוה ."
,הללאוו" .חצמה
שוקשק .עדוי אל
תורוחב לש
תוינויצ
המ ,תולכסותמ
."עדוי ינא

רפוסו םינותחת
ולג
לקתהל רידנ אל
ביבא לתב הרוחבב
טבמה יפלש
איהש ןושארה
התא ךב תעקות
שחנל לוכי
םוקמב רקובהש
ןילוטנו תחקל
תא הל חתפיש
איה ,תונופמיסה
המצעל הרשק
תא תועטב
רבד ,תורצוצחה
התוא איבהש
ןוזיא רסוחל
גוסהמ ילנומרוה
תורוחבה קרש
וב תולקתנ ץראב
.תימוימויה המרב
גולופורתנאה

?תועשרב המל
ילב תרפג ילב
ערוחא עמידק
תורפג לע ונמלח
הנפוא ץורע
םהל ואצי ץירפשו
םינוערז לכ
רשפא םע יתיצר
לואשל
םג תורפגל םאה
הלאכ םיעוריא שי
הדוט
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה
דעבמ .ימענ הנה
,סירתה יבלשל
תיארנ התומד
םה ולא .םעמועמב
עטק .ימענ יעטק
וליאו ראומ דחא
.לצומ ינשה
.ביבא לת יהוז
רשא יתיב גג לע
ןודנולב
שמשה רוטסינימ
שמשה התוא איה
יימשב תדמועש
וא ולואפ ואס
רחאל .זירפב
חריה הלעי עקשתש
תוחיר לוטנ
המלצמב .םירכומ
םייפורטה תוחירה
םישגרומ םניא
חריה םג ןכלו
.חרי ותוא אוה
תא ללוממ ינא
ןוד-נול .םשה
,רוטס -ינימ
,רוטסינימןודנול
םאה ?םנמאה
יתרחב יארקאב
וא ןאכ ררוגתהל
הריחב וז התייהש
םג ?תעדומ הניאש
יתררוגתה זירפב
.גג תיילעב
וולרפ

םורופה
בייח ינא
:ךרבל
םודאה עבצה תא
אלפנה רתאה לש
תומימחה תא
םימעפלש תישונאה
חוכ תנתונ
האלה ךישמהל
ירבעה טנופה תא
חבושמה
תכרעמה תא
יפתתשמ תא
םורופה
םגו רשק ורצה תא
ליימיאה תא
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא