םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
דעבמ .ימענ הנה
,סירתה יבלשל
תיארנ התומד
םה ולא .םעמועמב
עטק .ימענ יעטק
וליאו ראומ דחא
.לצומ ינשה
.ביבא לת יהוז
רשא יתיב גג לע
ןודנולב
שמשה רוטסינימ
שמשה התוא איה
יימשב תדמועש
וא ולואפ ואס
רחאל .זירפב
חריה הלעי עקשתש
תוחיר לוטנ
המלצמב .םירכומ
םייפורטה תוחירה
םישגרומ םניא
חריה םג ןכלו
.חרי ותוא אוה
תא ללוממ ינא
ןוד-נול .םשה
,רוטס -ינימ
,רוטסינימןודנול
םאה ?םנמאה
יתרחב יארקאב
וא ןאכ ררוגתהל
הריחב וז התייהש
םג ?תעדומ הניאש
יתררוגתה זירפב
.גג תיילעב
וולרפ

םורופה
ויה זיטייאה
הכ םינש
קוידב .תובלבלמ
ינד לש הירלגה
"המר-תת" ןתוד
ןזואהו החתפנ
הפקו ,תישילשה
תרכוז ינאו הזכ
תבשוי ימצע תא
תיבב םשגה תומיב
לש ןשיה הפק
ןיקנישב הבונת
תיבה ייצפח תאו
קיטסלפ"ב יתינק
תורונמ) "סולפ
תוינועבצ קיטסלפ
חיר היהו (הלאכ
ריואב "עטק" לש
םלוכו .בוחרה
הזש ,רוחש ושבל
תא ךל הארה שממ
רתוי םישנאה
םיפיו םיזר
,ללכבו
לש תויראלפופה
התיה ןואכידה
יתייה .האישב
עובק תנמזומ
יטרסב עיפוהל
.םיטנדוטס
החונמה לש החור

םורופה
הנושארל יתייהשכ
דע בהלנ ,םיט'צב
םימת ,המיא
יתלהינ ,(ןכ)
יהשימ םע החיש
הז היה אמש וא)
החתפתהש (אוה
איה ןכבו ...ל
,ףוסב יתוא הלאש
םעפ תישע ,דיגת
?סקס-רבייס
זא .אל יתינע
וישכע :הרמא איה
הז בגאו !!!תישע
םיהדמ היה
...יטוריאו
חחרפ

סקס ןיא
?תירבעב
תוחפ רבד ןיא
הצורש רבגמ יסקס
תא ךילעמ שורפל
,תוננוגמה ויפנכ
הזיא תאש וליאכ
הזיא וא ,חורפא
עשי רסח עוצעצ
המ הז םא .רחא
ךב םיררועמש
תונידע ,םות
ןיא ,תומימתו
רתויו רתויש אלפ
תואצומ םישנ
תויניצב טלפמ
ילוא .סופסיחו
יתש קוידב אל הז
ומכ םימ תופיט
לבא ,תודגאב
הככ תוחפל
ךילא םיסחייתמ
,קזח םדא לאכ
םלשו יאמצע
רב-הלייא


אל וזכ תחאל ינא
ילש השאה .ברקתמ
תויהל הכירצ
אל ,השא
.רליווטור
דכולתיאצחל תחתמ
תוחכוה המכ
לש ךומנה וכרעל
:ר`זולקה
וחרט אלש .1
יוטיב אוצמל
.םלוה ירבע
רחסנ אלש .2
.הסרובב
רכזנ אלש .3
.ך``נתב
דחא לותח

יצח השיגפ
השיגפ
תעגעגתמ הפורשה
?הלאכ םירבגל
חמה תפיטש ילוא
תרושקתה לש
עונלוקהו
היצזילאידיאהו
םישיגר םירבג לש
הבהאמ םינייזמש
ךכ-רחא םיקבחמו
תא הל ולעה
?ףיעסה
ינוחמצה
חיימשה

תויגוזל אובמ
םיסאובמ אל םתא
ךשוחב דבל תיבב
לע ץוחב םוקמב
םע םיה תפש
םתס וא ?םירבח
םושנלו תכלל
,ץיק לש ריוא
לע בכרל
,טרס ,םיינפוא
?הפק תיב
שעמ ייח -רוציקב
.ללמ אלו
,יל וריבסת םאה
המ ,תויניצ ילב
וזה הידמב שי
לכ םכתא רבחמש
???ךכ


ןיזאומ


הנוע יתייה
לבא ,תוכיראב
הלוכי אל ינא
ירוחאמ דילקהל
.בגה
קר רוצעת ,זעוב
הכירצ ינא ,הינש
.הבושת בותכל
ילע רמוא הז המ
ךות םורופב ינאש
?ןויז ידכ


xanty

תוננב םורופ
היגה הז ץיק הז
פישכע
לודג ןציצמ דמחא
הפי שקפמ
תופוט תורוחפמ
תא ריעשהל
לש םיצירתה
תונולח
חותפ תצק
הפר הדוט
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה
ךירצ רבכ םא
םירבגה תא ךנחל
הז ,והשמל ץראב
הקיטנמורל
םא םג :תיקלטיא
אל ,ןויז קר הז
םולכ הרקי
םיסמונמ תויהלמ
.םיבהואו
הנר

ןושומישה
ןושארה הלילל
האור ינאשכ
,םישנ לגרודכ
ינא ןושאר רבד
ףא ןיאש עבוק
רחא ."הווש" תחא
תא האור ינא ךכ
עבוקו קחשמה
בצמה תיעוצקמש
.המוד טעמכ
חנ

ארב םיהולאו
םהאקב תא


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא