םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
תלדגמ יליצ
חפב המדא יחופת
ענענו ,ןשי לבז
הת םוקמוקב
יליגו ,הקיתנע
הדש תות הלתש
הז .רבעשל הלסאב
םנמא יכ ?בשחנ
,תושלוג ונחנא
תאז לכב לבא
ינאל תורבוחמ
ונלש ישנה יעבטה
.הזה הטראחה לכו
יליגו יליצ

קניק קניק ינא
קניק
ירשפא יוסינ לכב
האב םדוקש חכוה
קרו תודרשיהה
הריציה ךכ רחא
םייתניב ןכלו
אוה בצמה
תויתימא תוינמאש
תוגרדל תועיגמש
לש הריציה
קר ןה םירבגה
,תושבושמ םישנ
ןכ לע רשא
תישנה היווחה
תאצומ אל הניקתה
יוארה המוקמ תא
.תוברתב
יוניכ

תיב תינמא
ויה זיטייאה
הכ םינש
קוידב .תובלבלמ
ינד לש הירלגה
"המר-תת" ןתוד
ןזואהו החתפנ
הפקו ,תישילשה
תרכוז ינאו הזכ
תבשוי ימצע תא
תיבב םשגה תומיב
לש ןשיה הפק
ןיקנישב הבונת
תיבה ייצפח תאו
קיטסלפ"ב יתינק
תורונמ) "סולפ
תוינועבצ קיטסלפ
חיר היהו (הלאכ
ריואב "עטק" לש
םלוכו .בוחרה
הזש ,רוחש ושבל
תא ךל הארה שממ
רתוי םישנאה
םיפיו םיזר
,ללכבו
לש תויראלפופה
התיה ןואכידה
יתייה .האישב
עובק תנמזומ
יטרסב עיפוהל
.םיטנדוטס
החונמה לש החור

םורופה
אל ונחנא ,וניבת
קר ותוא םיצור
ונירבחש ידכ
ונגראי היתשל
ונביבס
תויוברעתה
ךות ,תוילולכנ
תוקירש ידכ
אל םג .הכרעה
תובנרא דוצל ידכ
תורמל ,וסאלב
היהי תוחפל הזש
ןגוה שומיש
חטבו .הריציב
ידכ קר אלש
תחפי תא עומשל
,תישנה תוקנתשהה
לככ האימחמ
תדחופמה ,היהתש
לא הלש התכישממ
ותלא ,םעזה הטמ
תברו הריבכה
לא לש הלמחה
,ירצמה תומקנה
.פותיחוצנווש
םיצור ונחנא ,אל
רתוי לודג
דוע וליפאו)
תפכא המ ,תצק
אל (םיהולא ,ךל
וא ןימ ללגב
וא תורוחב
.ונלש םירבחה
דוע םיצור ונחנא
הביסה ללגב תצק
הטושפ יכה
:רשפאש המימתו


.היהיש


יטאופ סרע

תיירואת
םיצנאוושה
תבשוח יליג
,בושח הז הנותחש
םא - םירבג יכ
הבייש םהל ןיא
םיטונ - דיה לע
עגרב חורבל
וזיא העיגמש
תיסוכ הדנולב
וליפא ,תצצופמ
תעדוי אל איהש
.רטממ ץוצמל
דוע לכש ןוכנו
ונחנא קר הז
ךליש זא ונינש
םע טמיניביק
לבא ,תנצמוחמה
םידלי שישכ
אתנכשמו
לע םימולשתו
םויו וטואה
לויטו םירוה
ךירצ - יתנש
םישנא ינש תוחפל
ידכ האלמ הרשמב
לכ םע דדומתהל
אל תחא ףאו ,הז
ררועתהל הצור
תולגלו דחא רקוב
הנותחה תקפהש
ןטק ףסכ התיה
וישכעש המ תמועל
דדומתהל הל שי
.ותיא
יליגו יליצ

תנתחתה ,ונ
?רבכ
םוקמ והשזיאב
רשק לכש ןתחכש
ךורא ,בייחמ
לחה יניצרו
!העתפה...ב
.ןויז ...!העתפה
ןכוס ףאש ןויזו
היה אל חוטיב
אתכמסא ןכל ןתונ
אל אוהש ךכל
.ימעפ דח היהי
ןהכ זעוב

ןושומישה
ןושארה הלילל
ילב תרפג ילב
ערוחא עמידק
תורפג לע ונמלח
הנפוא ץורע
םהל ואצי ץירפשו
םינוערז לכ
רשפא םע יתיצר
לואשל
םג תורפגל םאה
הלאכ םיעוריא שי
הדוט
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה
הנושארל יתייהשכ
דע בהלנ ,םיט'צב
םימת ,המיא
יתלהינ ,(ןכ)
יהשימ םע החיש
הז היה אמש וא)
החתפתהש (אוה
איה ןכבו ...ל
,ףוסב יתוא הלאש
םעפ תישע ,דיגת
?סקס-רבייס
זא .אל יתינע
וישכע :הרמא איה
הז בגאו !!!תישע
םיהדמ היה
...יטוריאו
חחרפ

סקס ןיא
?תירבעב
הז דימת ךיא
ךלוה ,יל ךבתסמ
איהו ,יל ךבתסמו
המכ העימשמ
ךכ רחאו תולוק
ינאו הקיספמ
הרזח הלעמל ללוצ
ינב


יראהשכ" תא רוכש
"ילאס תא שגפ
לע בוש בושחתו
דע .תרמאש המ
החרצ אל איהש
הדערו ,ףורטב
ריכזמש ןפואב
ןוסניקרפ ילוח
הלאכ תוחפל וא
ןיא םייטפליפא
תוכז םוש ךל
ב .תכללו רומגל
? ? ? ? ר ו ר
תעשעושמ

ןללוצל ךירדמה
,רבדמ התא המ לע
המ ,ה'לאבוב
ונחנאש םואתפ
תאז ,דובענ
,םכלש הדובעה
תושעל ךירצ רבג
ךירצ רבגש המ
הז המ .תושעל
ןויוושל רושק
?תויוכז
הכיתחה

םורופה


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא