םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
קורזל ךירצ אל
ףא לע ךמצע תא
םוש ליבשבו לגלג
,אצומ ףאמ רבג
םע לוחכ םד אהיש
זיקרוט ינווג
.תווצקב


veronica

השיאל תרוכזת
תינוכית םיה
עדוי אל התא המ
ךרדה תאז הנפואש
תושעל םישנה לש
לע תחא םיניוואד
?הינשה
תוינוכמ ומכ הז
.םירבג ליבשב
דלפ ישוילע תורעה שמח
יגובה תפות
בזכאל יל רצ
רתוי לבא ,ךתוא
יתאצמ תחא םעפמ
,תלוכמב הבהא
ךות םיבו ,בוחרב
.תוקטמ קחשמ ידכ,ןהמ תחאל
דחוימב יתבהאש
רותב יתשגפו
יטוידב תופוקל
וליפא ,ירפ
הבוט יתישע
הל יתחרבו תיקנע
ינפל שדוח
.הנותחה


ןתיול ןושש

םורופה
םיסאובמ אל םתא
ךשוחב דבל תיבב
לע ץוחב םוקמב
םע םיה תפש
םתס וא ?םירבח
םושנלו תכלל
,ץיק לש ריוא
לע בכרל
,טרס ,םיינפוא
?הפק תיב
שעמ ייח -רוציקב
.ללמ אלו
,יל וריבסת םאה
המ ,תויניצ ילב
וזה הידמב שי
לכ םכתא רבחמש
???ךכ


ןיזאומ


הנוע יתייה
לבא ,תוכיראב
הלוכי אל ינא
ירוחאמ דילקהל
.בגה
קר רוצעת ,זעוב
הכירצ ינא ,הינש
.הבושת בותכל
ילע רמוא הז המ
ךות םורופב ינאש
?ןויז ידכ


xanty

תוננב םורופ
חלסת ,יל וחלסת
לש הנוזה ומא יל
"אבאה"ו ,סוסח
,ולש יגולויבה
םישוע םלוכש
לק ,םיהולא ונממ
םיהולא תויהל ךל
אל התאשכ
ימ לבא ,הביבסב
,?סוסח תא לדיג
היה אוה ימל
אמאהשכ חרוב
ולש הטומרשה
האיבמ התיה
?התיבה םירבג
יתצמא ינא ,!ילא
יתחפיט ,ותוא
יתדמיל ,ותוא
ינאש המ לכ ותוא
ףיישל ,עדוי
תופצר ,םילנפ
.טקרפ


ףסוי

םורופה
ירשפא יוסינ לכב
האב םדוקש חכוה
קרו תודרשיהה
הריציה ךכ רחא
םייתניב ןכלו
אוה בצמה
תויתימא תוינמאש
תוגרדל תועיגמש
לש הריציה
קר ןה םירבגה
,תושבושמ םישנ
ןכ לע רשא
תישנה היווחה
תאצומ אל הניקתה
יוארה המוקמ תא
.תוברתב
יוניכ

תיב תינמא
ילב תרפג ילב
ערוחא עמידק
תורפג לע ונמלח
הנפוא ץורע
םהל ואצי ץירפשו
םינוערז לכ
רשפא םע יתיצר
לואשל
םג תורפגל םאה
הלאכ םיעוריא שי
הדוט
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה
דמוע ינאו ןכתיי
הז תא תושעל
עדוי ימה םעפב
ארח שיגרמ .המ
תוחפל לבא הז םע
ןויגה הזב שי
אלו ךותחל
תב תא תולשהל
הנמזש םושמ גוזה
......רקי
דעלא


הנוזנב אוהו
תורמל ,בזע אוהש
םא ,הביטנרטלאהש
עגר הז לע בושחנ
הלוקש הרוצב
,הינשל שממ לבא)
הפ הניכמ ינא יכ
טפנ ,םירורפג
.םיקילד םירמוחו
ונחנא םויה
תא ול םיתיצמ
ראשהל - (תיבה
אלש והשימ םע
הברה התיה ,בהוא
העורג רתוי
הפוילק

םוטאה רדחה
ינא" תקעוז תאשכ
עבייאש הצור
קר אל ,"וישכעו
,ךממ חרבי רבגש
ךלש הנכשה וליפא
ךממ ליאשת אל
.בלחו רכוס
?המל תעדוי תאו
אל םלועמ תושאונ
ףא לע בוט התארנ
ייובשמ ץוח .דחא
םיברס המחלמ
ףוצרפה תא וארהש
הבתכ הזיאב םהלש
םה - ןא.ןא.יסב
םימחר יררועמ
קבחל אבש ןפואב
.םתוא
'ץנאלק הזלא

ייהת אל ךיא
תאש המ
עזעזמ רתוי ןיא
ארונה רוחבהמ
שקעתמש בשחתמ
שמח ךל תדרל
רבכש תורמל תועש
זוזל תקספה ןמזמ
תיסינ רבכו
הרזח ותוא ךושמל
.םיימעפ הלעמל
קוידב אלא לבא
ושעיש םירוחבה
תאש המ קוידב
טקאה ךרואל הצור
תצק..") ומצע
הלאמש רתוי
לא !והז-
YA ...זוזת
(!SEE
היבוק

ןושומישה
ןושארה הלילל


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא