םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
קר רתונ ,תונב
ונחנא ,רמול
םע היחנו רדתסנ
םישוכ שיש הז
הז .רתוי םילודג
ןכלש תויעבה םע
ונחנאש אבאה םע
םיחילצמ אל
.דדומתהל
יטאופ סרע

תיירואת
םיצנאוושה
תופי לארשי תונב
םירבגה םתאו המה
םירעוכמ שממ
.ןהילא האוושהב
םירבגה םצעב
םבורב םילארשיה
םירעוכמ םג
.םולכל האוושהב
ןנקויב יזייד

רפאתהל ונת
טקשב
דעבמ .ימענ הנה
,סירתה יבלשל
תיארנ התומד
םה ולא .םעמועמב
עטק .ימענ יעטק
וליאו ראומ דחא
.לצומ ינשה
.ביבא לת יהוז
רשא יתיב גג לע
ןודנולב
שמשה רוטסינימ
שמשה התוא איה
יימשב תדמועש
וא ולואפ ואס
רחאל .זירפב
חריה הלעי עקשתש
תוחיר לוטנ
המלצמב .םירכומ
םייפורטה תוחירה
םישגרומ םניא
חריה םג ןכלו
.חרי ותוא אוה
תא ללוממ ינא
ןוד-נול .םשה
,רוטס -ינימ
,רוטסינימןודנול
םאה ?םנמאה
יתרחב יארקאב
וא ןאכ ררוגתהל
הריחב וז התייהש
םג ?תעדומ הניאש
יתררוגתה זירפב
.גג תיילעב
וולרפ

םורופה
תובוגתהמ יצח
םכב הפוצ ינא
ףא םע םיללוצ
תעובל םותס
לש םידונה
.םכמצע
רשפא יא ,ודיגת
תוברת ןאכ להנל
הדימ הנקב ןויד
?ילמרונ
רתימ

תויגוזל אובמ
טושפ םיהולא
ונתוא שינעה
ונל ןתנש תונבה
םיללמוא םירוצי
תויהל םכומכש
גוז ינב ונל
ילג


ןכל עידומ ינא
אוה ונתואש
.םיילפכ שינעה
a2d2

לע תורעה שמח
יגובה תפות
םיסאובמ אל םתא
ךשוחב דבל תיבב
לע ץוחב םוקמב
םע םיה תפש
םתס וא ?םירבח
םושנלו תכלל
,ץיק לש ריוא
לע בכרל
,טרס ,םיינפוא
?הפק תיב
שעמ ייח -רוציקב
.ללמ אלו
,יל וריבסת םאה
המ ,תויניצ ילב
וזה הידמב שי
לכ םכתא רבחמש
???ךכ


ןיזאומ


הנוע יתייה
לבא ,תוכיראב
הלוכי אל ינא
ירוחאמ דילקהל
.בגה
קר רוצעת ,זעוב
הכירצ ינא ,הינש
.הבושת בותכל
ילע רמוא הז המ
ךות םורופב ינאש
?ןויז ידכ


xanty

תוננב םורופ
תובוראה תוריכמ
הפיא ?הרדחב
םישל הבוחש
תורונמ הלעמל
?םיסוטמ דגנ
לכ דובכש הפיא
שדח היגרנא רש
דומעל ןמזומ
לע ףיקשהלו
תנוטנטקה ונצרא
דרא לש םוליצב
?הפועת יתוריש
ינוטקטיכרא הנבמ
ומויק םצעש
לש ריקחת קידצי
םאה בומהרבא יתא
שומיש השענ
ןמזב לק-לפב
לבא ,הזכ ?הינבה
התאו .קוידב הזכ
,המ עדוי
םא ,םיהולא
דוע וליפא ,רשפא
המכ ,תצק
.םירטמילימ
.היהיש
יטאופ סרע

תיירואת
םיצנאוושה
אל ונחנא ,וניבת
קר ותוא םיצור
ונירבחש ידכ
ונגראי היתשל
ונביבס
תויוברעתה
ךות ,תוילולכנ
תוקירש ידכ
אל םג .הכרעה
תובנרא דוצל ידכ
תורמל ,וסאלב
היהי תוחפל הזש
ןגוה שומיש
חטבו .הריציב
ידכ קר אלש
תחפי תא עומשל
,תישנה תוקנתשהה
לככ האימחמ
תדחופמה ,היהתש
לא הלש התכישממ
ותלא ,םעזה הטמ
תברו הריבכה
לא לש הלמחה
,ירצמה תומקנה
.פותיחוצנווש
םיצור ונחנא ,אל
רתוי לודג
דוע וליפאו)
תפכא המ ,תצק
אל (םיהולא ,ךל
וא ןימ ללגב
וא תורוחב
.ונלש םירבחה
דוע םיצור ונחנא
הביסה ללגב תצק
הטושפ יכה
:רשפאש המימתו


.היהיש


יטאופ סרע

תיירואת
םיצנאוושה
בייח ינא
:ללקל
קובא קרמ סוכ
ףלא ןב תכיתח אי
תוטומרש
ימ שפחת ךל
ךתוא קיינאמי
הנידמ ארח
ומוא סוכ
קרד תכיתח אי ךל
קיינאמ
ךתוחא
והז
האלה רובעל רשפא
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה
,רבדמ התא המ לע
המ ,ה'לאבוב
ונחנאש םואתפ
תאז ,דובענ
,םכלש הדובעה
תושעל ךירצ רבג
ךירצ רבגש המ
הז המ .תושעל
ןויוושל רושק
?תויוכז
הכיתחה

םורופה


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא