םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
ןיי םעט אלש ימ
והשמ רמאי אלש
.ןינאטה לע
רשב לכא אלש ימ
תא הווחי אלש
הפדעה לע ותעד
ולש תיראנילוק
.םירשב יניינעב
המ עדוי אלש ימ
רפסי אלש ןימ הז
לאה תבהאש ונל
ארוב"ה תדובעו
"תורואמ ינימ
רואה לע הפידע
הצקבש זונגה
הלעתה
חחרפ

תיאצחל תחתמ
ןושל) וז ימ
?הדארפ (הבקנ
תבצעמ וז
דואמ היקלטיא
דואמ דואמ דואמ
יכה .תבשחנ דואמ
.תבשחנ
לש ול'גנאכימה
.הנפואה םלוע
ןיטשנייא טרבלא
.ןשאפה תניצס לש
הי'צומ

םורופה
תעגעגתמ הפורשה
?הלאכ םירבגל
חמה תפיטש ילוא
תרושקתה לש
עונלוקהו
היצזילאידיאהו
םישיגר םירבג לש
הבהאמ םינייזמש
ךכ-רחא םיקבחמו
תא הל ולעה
?ףיעסה
ינוחמצה
חיימשה

תויגוזל אובמ
הז דימת ךיא
ךלוה ,יל ךבתסמ
איהו ,יל ךבתסמו
המכ העימשמ
ךכ רחאו תולוק
ינאו הקיספמ
הרזח הלעמל ללוצ
ינב


יראהשכ" תא רוכש
"ילאס תא שגפ
לע בוש בושחתו
דע .תרמאש המ
החרצ אל איהש
הדערו ,ףורטב
ריכזמש ןפואב
ןוסניקרפ ילוח
הלאכ תוחפל וא
ןיא םייטפליפא
תוכז םוש ךל
ב .תכללו רומגל
? ? ? ? ר ו ר
תעשעושמ

ןללוצל ךירדמה
תופי לארשי תונב
םירבגה םתאו המה
םירעוכמ שממ
.ןהילא האוושהב
םירבגה םצעב
םבורב םילארשיה
םירעוכמ םג
.םולכל האוושהב
ןנקויב יזייד

רפאתהל ונת
טקשב
אל ונחנא ,וניבת
קר ותוא םיצור
ונירבחש ידכ
ונגראי היתשל
ונביבס
תויוברעתה
ךות ,תוילולכנ
תוקירש ידכ
אל םג .הכרעה
תובנרא דוצל ידכ
תורמל ,וסאלב
היהי תוחפל הזש
ןגוה שומיש
חטבו .הריציב
ידכ קר אלש
תחפי תא עומשל
,תישנה תוקנתשהה
לככ האימחמ
תדחופמה ,היהתש
לא הלש התכישממ
ותלא ,םעזה הטמ
תברו הריבכה
לא לש הלמחה
,ירצמה תומקנה
.פותיחוצנווש
םיצור ונחנא ,אל
רתוי לודג
דוע וליפאו)
תפכא המ ,תצק
אל (םיהולא ,ךל
וא ןימ ללגב
וא תורוחב
.ונלש םירבחה
דוע םיצור ונחנא
הביסה ללגב תצק
הטושפ יכה
:רשפאש המימתו


.היהיש


יטאופ סרע

תיירואת
םיצנאוושה
ןנשי רבג םא
םיירהצ ,רקוב
ךירדמה תא ברעו
אל ,הפורשה לש
ול םשריתש חוטב
קיתב החלצה
הירוגטקב ישיאה
."םיסחי"
הקימניד שי
רבג ןיב םיסחיל
האוושההו ,השאל
איה רתויב הבוטה
םלועמ אקווד
קוח .הלכלכה
תילושה הרומתה
םיארוק ,תתחופה
ןויערה ...הזל
תפסוהש אוה
לכ לש תודיחי
הדיחי המושת
,עקרק ,הדובע)
תויומכל (ןוה
לש תועובק
,תרחאה המושתה
תופסותל האיבמ
תוכלוה הקופת
.תונטקו
ןהכ זעוב

תויגוזל אובמ
םיסאובמ אל םתא
ךשוחב דבל תיבב
לע ץוחב םוקמב
םע םיה תפש
םתס וא ?םירבח
םושנלו תכלל
,ץיק לש ריוא
לע בכרל
,טרס ,םיינפוא
?הפק תיב
שעמ ייח -רוציקב
.ללמ אלו
,יל וריבסת םאה
המ ,תויניצ ילב
וזה הידמב שי
לכ םכתא רבחמש
???ךכ


ןיזאומ


הנוע יתייה
לבא ,תוכיראב
הלוכי אל ינא
ירוחאמ דילקהל
.בגה
קר רוצעת ,זעוב
הכירצ ינא ,הינש
.הבושת בותכל
ילע רמוא הז המ
ךות םורופב ינאש
?ןויז ידכ


xanty

תוננב םורופ
דמוע ינאו ןכתיי
הז תא תושעל
עדוי ימה םעפב
ארח שיגרמ .המ
תוחפל לבא הז םע
ןויגה הזב שי
אלו ךותחל
תב תא תולשהל
הנמזש םושמ גוזה
......רקי
דעלא


הנוזנב אוהו
תורמל ,בזע אוהש
םא ,הביטנרטלאהש
עגר הז לע בושחנ
הלוקש הרוצב
,הינשל שממ לבא)
הפ הניכמ ינא יכ
טפנ ,םירורפג
.םיקילד םירמוחו
ונחנא םויה
תא ול םיתיצמ
ראשהל - (תיבה
אלש והשימ םע
הברה התיה ,בהוא
העורג רתוי
הפוילק

םוטאה רדחה
היגה הז ץיק הז
פישכע
לודג ןציצמ דמחא
הפי שקפמ
תופוט תורוחפמ
תא ריעשהל
לש םיצירתה
תונולח
חותפ תצק
הפר הדוט
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא