םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
הזש המכ ,יוא
,ןכילע םייאמ
יהשימ שיש ,תונב
המ - הנכומש
הצור ,הנכומ
- !תקקותשמו
הטימל ץופקל
ילב ,רהמ
ילב ,ןיוואד
תונהיל ,תוזופ
ילב ,עגר לכמ
ילב ,תובייוחמ
.המשא שיגרהל
...רבג ומכ
ןהכ זעוב

ןושומישה
ןושארה הלילל
הכזיש) ילש אבא
(םיכורא םייחל
דוע יתוא ספת
רענ יתייהשכ
2 יל ןתנ ,ריעצ
תולצלצמ תוריטס
,ףוצרפב
טבמ וב יתעקתשכו
יניע םע םומה
ןויסינב לגע
קוידב המ ןיבהל
10-ב יילע תחנ
,תונורחאה תוינש
ןב" יל רמא אוה
בהוא ינא ,ילש
אלש ומכ ךתוא
לכ רבד יתבהא
הזו) ייח ימי
ךלש אמא תא ללוכ
תוחפ הז לבא -
רופיסב יטירק
2-ו (הזה
הלאה תוריטסה
ריכזהל תורומא
םוי לכ ךל
ךימי תיראשב
קחרתהל
...תוינלופמ
לכ ,רמוא הווה
םע היהתש םעפ
רבודמ ,הינלופ
דע ןמז לש הלאשב
והשמ ךילע לופיש
רורב אל דואמ
תמצוע ותמועלש
לובלבה ,באכה
תיווחש העתפההו
רפסמ תוקד ינפל
הכילה ומכ היהת
םויב קראפב
.יביבא
גולופורתנאה

לש התוססומתה
תורירק
ירשפא יוסינ לכב
האב םדוקש חכוה
קרו תודרשיהה
הריציה ךכ רחא
םייתניב ןכלו
אוה בצמה
תויתימא תוינמאש
תוגרדל תועיגמש
לש הריציה
קר ןה םירבגה
,תושבושמ םישנ
ןכ לע רשא
תישנה היווחה
תאצומ אל הניקתה
יוארה המוקמ תא
.תוברתב
יוניכ

תיב תינמא
דעבמ .ימענ הנה
,סירתה יבלשל
תיארנ התומד
םה ולא .םעמועמב
עטק .ימענ יעטק
וליאו ראומ דחא
.לצומ ינשה
.ביבא לת יהוז
רשא יתיב גג לע
ןודנולב
שמשה רוטסינימ
שמשה התוא איה
יימשב תדמועש
וא ולואפ ואס
רחאל .זירפב
חריה הלעי עקשתש
תוחיר לוטנ
המלצמב .םירכומ
םייפורטה תוחירה
םישגרומ םניא
חריה םג ןכלו
.חרי ותוא אוה
תא ללוממ ינא
ןוד-נול .םשה
,רוטס -ינימ
,רוטסינימןודנול
םאה ?םנמאה
יתרחב יארקאב
וא ןאכ ררוגתהל
הריחב וז התייהש
םג ?תעדומ הניאש
יתררוגתה זירפב
.גג תיילעב
וולרפ

םורופה
בייח ינא
:ללקל
קובא קרמ סוכ
ףלא ןב תכיתח אי
תוטומרש
ימ שפחת ךל
ךתוא קיינאמי
הנידמ ארח
ומוא סוכ
קרד תכיתח אי ךל
קיינאמ
ךתוחא
והז
האלה רובעל רשפא
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה
עזעזמ רתוי ןיא
ארונה רוחבהמ
שקעתמש בשחתמ
שמח ךל תדרל
רבכש תורמל תועש
זוזל תקספה ןמזמ
תיסינ רבכו
הרזח ותוא ךושמל
.םיימעפ הלעמל
קוידב אלא לבא
ושעיש םירוחבה
תאש המ קוידב
טקאה ךרואל הצור
תצק..") ומצע
הלאמש רתוי
לא !והז-
YA ...זוזת
(!SEE
היבוק

ןושומישה
ןושארה הלילל
בזכאל יל רצ
רתוי לבא ,ךתוא
יתאצמ תחא םעפמ
,תלוכמב הבהא
ךות םיבו ,בוחרב
.תוקטמ קחשמ ידכ,ןהמ תחאל
דחוימב יתבהאש
רותב יתשגפו
יטוידב תופוקל
וליפא ,ירפ
הבוט יתישע
הל יתחרבו תיקנע
ינפל שדוח
.הנותחה


ןתיול ןושש

םורופה
חתמ רופיס
ירוס
,"?תוננב הז המ"
.אשאב לאש
לש הזכ רתא ,ונ"
,תורוחב
טסופ ,יטסינימפ
אנא ,יטסינימפ
ךל יתרפיס .ףראע
,םירוחב .םעפ
,הקיטילופ ,סקס
".ונ ,תויוטש
ףיאנב ןתנ אשאב
.ךורא טבמ
אל ,יל בישקת"
ךתוא ונחלש
ראות תושעל
תירבע ןושלב
ןודנולב דומלתו
לכותש ליבשב
םימעפ עבש תוארל
הרפואה םוטנפ תא
ןייזל ךכ רחאו
לע לכשה תא יל
תוינויצ תורוחב
".תויטסינימפ
טע חקל אשאב
,ונחלושמ םודא
קזח וק ןמיסו
םילימ יתש תחת
ינא" .ףדה לע
יל דיגתש הצור
."הז המ
ףדה תא חקל ףיאנ
לע לכתסהו
םילימה
" .תונמוסמה
הקוורה'
'תיסומסוקורקימה
תא טמיק אוה ."
,הללאוו" .חצמה
שוקשק .עדוי אל
תורוחב לש
תוינויצ
המ ,תולכסותמ
."עדוי ינא

רפוסו םינותחת
ולג
תוצלמה
םידאקסל
:רוגמלא הליג
לש םאד-דנארגה
עונלוקה
המכ ,ילארשיה
תא לובסל רשפא
לש תומדה
תנגרנה עטפאלקה
ונל תרכומ איהש
?הנש םיעברא רבכ
היהת אל םא)
סיטהל :המחלמ
םיפלא תשולש
,החרזמ רטמוליק
תצק םג םורתתש
עונלוקל
.(יקאריעה
אל ר"ד

םורופ
תעגעגתמ הפורשה
?הלאכ םירבגל
חמה תפיטש ילוא
תרושקתה לש
עונלוקהו
היצזילאידיאהו
םישיגר םירבג לש
הבהאמ םינייזמש
ךכ-רחא םיקבחמו
תא הל ולעה
?ףיעסה
ינוחמצה
חיימשה

תויגוזל אובמ


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא