םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
קר רתונ ,תונב
ונחנא ,רמול
םע היחנו רדתסנ
םישוכ שיש הז
הז .רתוי םילודג
ןכלש תויעבה םע
ונחנאש אבאה םע
םיחילצמ אל
.דדומתהל
יטאופ סרע

תיירואת
םיצנאוושה
תוחפ רבד ןיא
הצורש רבגמ יסקס
תא ךילעמ שורפל
,תוננוגמה ויפנכ
הזיא תאש וליאכ
הזיא וא ,חורפא
עשי רסח עוצעצ
המ הז םא .רחא
ךב םיררועמש
תונידע ,םות
ןיא ,תומימתו
רתויו רתויש אלפ
תואצומ םישנ
תויניצב טלפמ
ילוא .סופסיחו
יתש קוידב אל הז
ומכ םימ תופיט
לבא ,תודגאב
הככ תוחפל
ךילא םיסחייתמ
,קזח םדא לאכ
םלשו יאמצע
רב-הלייא


אל וזכ תחאל ינא
ילש השאה .ברקתמ
תויהל הכירצ
אל ,השא
.רליווטור
דכולתיאצחל תחתמ
ינא" תקעוז תאשכ
עבייאש הצור
קר אל ,"וישכעו
,ךממ חרבי רבגש
ךלש הנכשה וליפא
ךממ ליאשת אל
.בלחו רכוס
?המל תעדוי תאו
אל םלועמ תושאונ
ףא לע בוט התארנ
ייובשמ ץוח .דחא
םיברס המחלמ
ףוצרפה תא וארהש
הבתכ הזיאב םהלש
םה - ןא.ןא.יסב
םימחר יררועמ
קבחל אבש ןפואב
.םתוא
'ץנאלק הזלא

ייהת אל ךיא
תאש המ
םיסאובמ אל םתא
ךשוחב דבל תיבב
לע ץוחב םוקמב
םע םיה תפש
םתס וא ?םירבח
םושנלו תכלל
,ץיק לש ריוא
לע בכרל
,טרס ,םיינפוא
?הפק תיב
שעמ ייח -רוציקב
.ללמ אלו
,יל וריבסת םאה
המ ,תויניצ ילב
וזה הידמב שי
לכ םכתא רבחמש
???ךכ


ןיזאומ


הנוע יתייה
לבא ,תוכיראב
הלוכי אל ינא
ירוחאמ דילקהל
.בגה
קר רוצעת ,זעוב
הכירצ ינא ,הינש
.הבושת בותכל
ילע רמוא הז המ
ךות םורופב ינאש
?ןויז ידכ


xanty

תוננב םורופ
הכזיש) ילש אבא
(םיכורא םייחל
דוע יתוא ספת
רענ יתייהשכ
2 יל ןתנ ,ריעצ
תולצלצמ תוריטס
,ףוצרפב
טבמ וב יתעקתשכו
יניע םע םומה
ןויסינב לגע
קוידב המ ןיבהל
10-ב יילע תחנ
,תונורחאה תוינש
ןב" יל רמא אוה
בהוא ינא ,ילש
אלש ומכ ךתוא
לכ רבד יתבהא
הזו) ייח ימי
ךלש אמא תא ללוכ
תוחפ הז לבא -
רופיסב יטירק
2-ו (הזה
הלאה תוריטסה
ריכזהל תורומא
םוי לכ ךל
ךימי תיראשב
קחרתהל
...תוינלופמ
לכ ,רמוא הווה
םע היהתש םעפ
רבודמ ,הינלופ
דע ןמז לש הלאשב
והשמ ךילע לופיש
רורב אל דואמ
תמצוע ותמועלש
לובלבה ,באכה
תיווחש העתפההו
רפסמ תוקד ינפל
הכילה ומכ היהת
םויב קראפב
.יביבא
גולופורתנאה

לש התוססומתה
תורירק
קירא ןאי
היה גושגנוק
םיקתממ איצממ
לש היגוורונב
.הרשע עשתה האמה
בשחש ,ולש אבס
ותוא ךנחל ךירצש
חירכה ,תואיכ
לוכאל ותוא
םיבוטר םיטקיד
הז .עגמ קבד םע
תא ול ןתנ
תאצמהל הארשהה
אתבס ."טסיווט"ה
התיהש ,ולש
,וירחא תחרוצ
,הל'ינאי"
לכאת ,הל'ינאי
,"הל'הננבה תא
איהש הניבה
תושעל תבייח
התיהו ,הניבמוק
הננבה תא הפצמ
.החירמל דלוקושב
איצמה ןאי הככ
לש תיננב"ה תא
טיהל ,"'יטומ'
םיקסויקב םוצע
םיעבשה תונש לש
תאו .לארשיב
אוה ובמרקה
- 1890 -ב איצמה
אוה ,וירבדלו
קתממ לע םלח
,יטסילאירוס
םשר ררועתהשכו
רהימו החסונה תא
.לעפמל


ןהכ זעוב

ובמרקו תולתוח
ןיי םעט אלש ימ
והשמ רמאי אלש
.ןינאטה לע
רשב לכא אלש ימ
תא הווחי אלש
הפדעה לע ותעד
ולש תיראנילוק
.םירשב יניינעב
המ עדוי אלש ימ
רפסי אלש ןימ הז
לאה תבהאש ונל
ארוב"ה תדובעו
"תורואמ ינימ
רואה לע הפידע
הצקבש זונגה
הלעתה
חחרפ

תיאצחל תחתמ
בייח ינא
:ללקל
קובא קרמ סוכ
ףלא ןב תכיתח אי
תוטומרש
ימ שפחת ךל
ךתוא קיינאמי
הנידמ ארח
ומוא סוכ
קרד תכיתח אי ךל
קיינאמ
ךתוחא
והז
האלה רובעל רשפא
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה
חתמ רופיס
ירוס
,"?תוננב הז המ"
.אשאב לאש
לש הזכ רתא ,ונ"
,תורוחב
טסופ ,יטסינימפ
אנא ,יטסינימפ
ךל יתרפיס .ףראע
,םירוחב .םעפ
,הקיטילופ ,סקס
".ונ ,תויוטש
ףיאנב ןתנ אשאב
.ךורא טבמ
אל ,יל בישקת"
ךתוא ונחלש
ראות תושעל
תירבע ןושלב
ןודנולב דומלתו
לכותש ליבשב
םימעפ עבש תוארל
הרפואה םוטנפ תא
ןייזל ךכ רחאו
לע לכשה תא יל
תוינויצ תורוחב
".תויטסינימפ
טע חקל אשאב
,ונחלושמ םודא
קזח וק ןמיסו
םילימ יתש תחת
ינא" .ףדה לע
יל דיגתש הצור
."הז המ
ףדה תא חקל ףיאנ
לע לכתסהו
םילימה
" .תונמוסמה
הקוורה'
'תיסומסוקורקימה
תא טמיק אוה ."
,הללאוו" .חצמה
שוקשק .עדוי אל
תורוחב לש
תוינויצ
המ ,תולכסותמ
."עדוי ינא

רפוסו םינותחת
ולג
בייח ינא
:ךרבל
םודאה עבצה תא
אלפנה רתאה לש
תומימחה תא
םימעפלש תישונאה
חוכ תנתונ
האלה ךישמהל
ירבעה טנופה תא
חבושמה
תכרעמה תא
יפתתשמ תא
םורופה
םגו רשק ורצה תא
ליימיאה תא
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא