םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
היגה הז ץיק הז
פישכע
לודג ןציצמ דמחא
הפי שקפמ
תופוט תורוחפמ
תא ריעשהל
לש םיצירתה
תונולח
חותפ תצק
הפר הדוט
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה
בוהאל אל רשפא
,ןוטפלק קירא תא
בוב ,דיולפ קניפ
גנאי לינ ,ןליד
וליפאו -
לבא (!)"סיסנ'ג"
אל" םהילע רמול
הז ,"םיטנוולר
רמול ומכ קוידב
אטחה" לע
אוהש "ושנועו
ימ ."םמעשמ"
םויה רמואש
"דיולפ קניפ"ש
םינשה לש
1967-1975
אל" םה
אוה "םיטנוולר
איצוי רחמש ימ
ריפסקש תא
יקסבייוטסודו
תינכותמ בוכ'צו
.םידומילה
ןהכ זעוב

הנקב םיחרפ
חירצב תונבו
ויה זיטייאה
הכ םינש
קוידב .תובלבלמ
ינד לש הירלגה
"המר-תת" ןתוד
ןזואהו החתפנ
הפקו ,תישילשה
תרכוז ינאו הזכ
תבשוי ימצע תא
תיבב םשגה תומיב
לש ןשיה הפק
ןיקנישב הבונת
תיבה ייצפח תאו
קיטסלפ"ב יתינק
תורונמ) "סולפ
תוינועבצ קיטסלפ
חיר היהו (הלאכ
ריואב "עטק" לש
םלוכו .בוחרה
הזש ,רוחש ושבל
תא ךל הארה שממ
רתוי םישנאה
םיפיו םיזר
,ללכבו
לש תויראלפופה
התיה ןואכידה
יתייה .האישב
עובק תנמזומ
יטרסב עיפוהל
.םיטנדוטס
החונמה לש החור

םורופה
הצור אל אוה םא
רזח אוהו ,ךתוא
אצוי וא ,ותשאל
תיסוכה םע וישכע
תילאוטקלטניאה
וא ,הנוכ'צה לש
ףידעמ שממ וליפא
אלו דבל תויהל
הזיא) ךתיא
ינא זא ,(!רבג
ךתוא הריזחמ
.1 'סמ ףיעסל
.קייתלו ,ח"לקפה
תיליג םא לבא
לע שדח והשמ
אל תאו ,ךמצע
רזחשל הסנמ םתס
השקשכ תוחלצה
ךמצעל ישרת ,ךל
ןמז תצק תויהל
,ןאכ יכ .ןדבואב
היה אקוד ,ילוא
.והשמ
סותיזפ

אל אוה ךיא
?הצור
חתמ רופיס
ירוס
,"?תוננב הז המ"
.אשאב לאש
לש הזכ רתא ,ונ"
,תורוחב
טסופ ,יטסינימפ
אנא ,יטסינימפ
ךל יתרפיס .ףראע
,םירוחב .םעפ
,הקיטילופ ,סקס
".ונ ,תויוטש
ףיאנב ןתנ אשאב
.ךורא טבמ
אל ,יל בישקת"
ךתוא ונחלש
ראות תושעל
תירבע ןושלב
ןודנולב דומלתו
לכותש ליבשב
םימעפ עבש תוארל
הרפואה םוטנפ תא
ןייזל ךכ רחאו
לע לכשה תא יל
תוינויצ תורוחב
".תויטסינימפ
טע חקל אשאב
,ונחלושמ םודא
קזח וק ןמיסו
םילימ יתש תחת
ינא" .ףדה לע
יל דיגתש הצור
."הז המ
ףדה תא חקל ףיאנ
לע לכתסהו
םילימה
" .תונמוסמה
הקוורה'
'תיסומסוקורקימה
תא טמיק אוה ."
,הללאוו" .חצמה
שוקשק .עדוי אל
תורוחב לש
תוינויצ
המ ,תולכסותמ
."עדוי ינא

רפוסו םינותחת
ולג
אתבסש יל הארנ
הברה התיה ילש
רשאמ המכח רתוי
תורוחב הברה
איה - ונימיב
םויכ) התבל הרמא
םעפש (ילש אמא
שגפיהל רשפא תחא
.דש םע םג
ןומה שי םויה
תוניבמ אלש תונב
םייחה תמכוח תא
.תאזה הטושפה
קוור ןיידע


תרמוא ילש אמא
תויהל ךירצ רבגש
הפי רתוי תצק קר
.ףוקמ
חומל םיקתממ

הגייפ הדוד
הנתמהה רדחו
אוה בולרפ
לש םיסופסיפה
םילאוטקלטניאה


הדניל הדניל

םורופה
תופי לארשי תונב
םירבגה םתאו המה
םירעוכמ שממ
.ןהילא האוושהב
םירבגה םצעב
םבורב םילארשיה
םירעוכמ םג
.םולכל האוושהב
ןנקויב יזייד

רפאתהל ונת
טקשב
הנושארל יתייהשכ
דע בהלנ ,םיט'צב
םימת ,המיא
יתלהינ ,(ןכ)
יהשימ םע החיש
הז היה אמש וא)
החתפתהש (אוה
איה ןכבו ...ל
,ףוסב יתוא הלאש
םעפ תישע ,דיגת
?סקס-רבייס
זא .אל יתינע
וישכע :הרמא איה
הז בגאו !!!תישע
םיהדמ היה
...יטוריאו
חחרפ

סקס ןיא
?תירבעב
ךירצ רבכ םא
םירבגה תא ךנחל
הז ,והשמל ץראב
הקיטנמורל
םא םג :תיקלטיא
אל ,ןויז קר הז
םולכ הרקי
םיסמונמ תויהלמ
.םיבהואו
הנר

ןושומישה
ןושארה הלילל


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא