םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
םלועל לורנקור
תומי אל
םוליצהש ורמא
.רויצה תא גורהי
עונלוקהש ורמא
תא לסחי
ונעט .ןורטאיתה
היזיוולטהש
תא רומגת
ורמא .עונלוקה
תא לסחי בשחמהש
.רפסה
"ןא.ןא.יס"ש
לע ץקה תא ואיבי
.םינותיעה
םיטוש שי וישכעו
םיבשוחש
הקיזומהש
תינורטקלאה
תא קוחדת
ץוחמ לא תורטיגה
.הריזל
ןהכ זעוב

הנקב םיחרפ
חירצב תונבו
המ ,תונב ,תונב
תונתסובתה וז
םעפ לכב ?וזה
לע תולכתסמ ןתאש
המיהדמה הרומה
יבוריאל ןכלש
אל איהש ורכזת
תוננבב תבתוכ
תוינמ תלהנמ אלו
ןוכיס ןוה ןרקב
יתא

ךפוג יניכה
ץיקל
תובוראה תוריכמ
הפיא ?הרדחב
םישל הבוחש
תורונמ הלעמל
?םיסוטמ דגנ
לכ דובכש הפיא
שדח היגרנא רש
דומעל ןמזומ
לע ףיקשהלו
תנוטנטקה ונצרא
דרא לש םוליצב
?הפועת יתוריש
ינוטקטיכרא הנבמ
ומויק םצעש
לש ריקחת קידצי
םאה בומהרבא יתא
שומיש השענ
ןמזב לק-לפב
לבא ,הזכ ?הינבה
התאו .קוידב הזכ
,המ עדוי
םא ,םיהולא
דוע וליפא ,רשפא
המכ ,תצק
.םירטמילימ
.היהיש
יטאופ סרע

תיירואת
םיצנאוושה
תוצלמה
םידאקסל
:רוגמלא הליג
לש םאד-דנארגה
עונלוקה
המכ ,ילארשיה
תא לובסל רשפא
לש תומדה
תנגרנה עטפאלקה
ונל תרכומ איהש
?הנש םיעברא רבכ
היהת אל םא)
סיטהל :המחלמ
םיפלא תשולש
,החרזמ רטמוליק
תצק םג םורתתש
עונלוקל
.(יקאריעה
אל ר"ד

םורופ
טושפ םיהולא
ונתוא שינעה
ונל ןתנש תונבה
םיללמוא םירוצי
תויהל םכומכש
גוז ינב ונל
ילג


ןכל עידומ ינא
אוה ונתואש
.םיילפכ שינעה
a2d2

לע תורעה שמח
יגובה תפות
הזש המכ ,יוא
,ןכילע םייאמ
יהשימ שיש ,תונב
המ - הנכומש
הצור ,הנכומ
- !תקקותשמו
הטימל ץופקל
ילב ,רהמ
ילב ,ןיוואד
תונהיל ,תוזופ
ילב ,עגר לכמ
ילב ,תובייוחמ
.המשא שיגרהל
...רבג ומכ
ןהכ זעוב

ןושומישה
ןושארה הלילל
עדוי אל התא המ
ךרדה תאז הנפואש
תושעל םישנה לש
לע תחא םיניוואד
?הינשה
תוינוכמ ומכ הז
.םירבג ליבשב
דלפ ישוילע תורעה שמח
יגובה תפות
ירשפא יוסינ לכב
האב םדוקש חכוה
קרו תודרשיהה
הריציה ךכ רחא
םייתניב ןכלו
אוה בצמה
תויתימא תוינמאש
תוגרדל תועיגמש
לש הריציה
קר ןה םירבגה
,תושבושמ םישנ
ןכ לע רשא
תישנה היווחה
תאצומ אל הניקתה
יוארה המוקמ תא
.תוברתב
יוניכ

תיב תינמא
ןיי םעט אלש ימ
והשמ רמאי אלש
.ןינאטה לע
רשב לכא אלש ימ
תא הווחי אלש
הפדעה לע ותעד
ולש תיראנילוק
.םירשב יניינעב
המ עדוי אלש ימ
רפסי אלש ןימ הז
לאה תבהאש ונל
ארוב"ה תדובעו
"תורואמ ינימ
רואה לע הפידע
הצקבש זונגה
הלעתה
חחרפ

תיאצחל תחתמ
תלדגמ יליצ
חפב המדא יחופת
ענענו ,ןשי לבז
הת םוקמוקב
יליגו ,הקיתנע
הדש תות הלתש
הז .רבעשל הלסאב
םנמא יכ ?בשחנ
,תושלוג ונחנא
תאז לכב לבא
ינאל תורבוחמ
ונלש ישנה יעבטה
.הזה הטראחה לכו
יליגו יליצ

קניק קניק ינא
קניק


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא