םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
ילב תרפג ילב
ערוחא עמידק
תורפג לע ונמלח
הנפוא ץורע
םהל ואצי ץירפשו
םינוערז לכ
רשפא םע יתיצר
לואשל
םג תורפגל םאה
הלאכ םיעוריא שי
הדוט
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה
קירא ןאי
היה גושגנוק
םיקתממ איצממ
לש היגוורונב
.הרשע עשתה האמה
בשחש ,ולש אבס
ותוא ךנחל ךירצש
חירכה ,תואיכ
לוכאל ותוא
םיבוטר םיטקיד
הז .עגמ קבד םע
תא ול ןתנ
תאצמהל הארשהה
אתבס ."טסיווט"ה
התיהש ,ולש
,וירחא תחרוצ
,הל'ינאי"
לכאת ,הל'ינאי
,"הל'הננבה תא
איהש הניבה
תושעל תבייח
התיהו ,הניבמוק
הננבה תא הפצמ
.החירמל דלוקושב
איצמה ןאי הככ
לש תיננב"ה תא
טיהל ,"'יטומ'
םיקסויקב םוצע
םיעבשה תונש לש
תאו .לארשיב
אוה ובמרקה
- 1890 -ב איצמה
אוה ,וירבדלו
קתממ לע םלח
,יטסילאירוס
םשר ררועתהשכו
רהימו החסונה תא
.לעפמל


ןהכ זעוב

ובמרקו תולתוח
האור ינאשכ
,םישנ לגרודכ
ינא ןושאר רבד
ףא ןיאש עבוק
רחא ."הווש" תחא
תא האור ינא ךכ
עבוקו קחשמה
בצמה תיעוצקמש
.המוד טעמכ
חנ

ארב םיהולאו
םהאקב תא
ןבשי םע הרוחב
הארת אל םוצע
םע תיסקס רתוי
הצור .יניטוח
הווש תואריהל
יכל ?רוחאמ רתוי
הז ,רשוכ רדחל
םלתשמו אירב
קודב ןפואב
ילמשחה ןוכילההו
סנכי אל םלועל
.תחתה ךותל ךל


יטינירט

םיקמעמה ןמ
ךיתארק
תוקוסע ןתא הזב
תריצי ?םישנ
תוירואית
לע תויעדמודאספ
הארנכש םירבג
הזכ םהל ןתישע
וחרב טושפש תעגש
.םייעובש ירחא
סחייתהל יכישמת
ךייחב םירבגל
הדבעמ תויח לאכ
תא חתנל שיש
ומכ ןתוגהנתה
הארנו ,םירבכע
וחרבי אל םה םא
םירבכע ומכ


לאכימ

תיירואת
רשקה (רועזימ)
ויה זיטייאה
הכ םינש
קוידב .תובלבלמ
ינד לש הירלגה
"המר-תת" ןתוד
ןזואהו החתפנ
הפקו ,תישילשה
תרכוז ינאו הזכ
תבשוי ימצע תא
תיבב םשגה תומיב
לש ןשיה הפק
ןיקנישב הבונת
תיבה ייצפח תאו
קיטסלפ"ב יתינק
תורונמ) "סולפ
תוינועבצ קיטסלפ
חיר היהו (הלאכ
ריואב "עטק" לש
םלוכו .בוחרה
הזש ,רוחש ושבל
תא ךל הארה שממ
רתוי םישנאה
םיפיו םיזר
,ללכבו
לש תויראלפופה
התיה ןואכידה
יתייה .האישב
עובק תנמזומ
יטרסב עיפוהל
.םיטנדוטס
החונמה לש החור

םורופה
דמוע ינאו ןכתיי
הז תא תושעל
עדוי ימה םעפב
ארח שיגרמ .המ
תוחפל לבא הז םע
ןויגה הזב שי
אלו ךותחל
תב תא תולשהל
הנמזש םושמ גוזה
......רקי
דעלא


הנוזנב אוהו
תורמל ,בזע אוהש
םא ,הביטנרטלאהש
עגר הז לע בושחנ
הלוקש הרוצב
,הינשל שממ לבא)
הפ הניכמ ינא יכ
טפנ ,םירורפג
.םיקילד םירמוחו
ונחנא םויה
תא ול םיתיצמ
ראשהל - (תיבה
אלש והשימ םע
הברה התיה ,בהוא
העורג רתוי
הפוילק

םוטאה רדחה
תעגעגתמ הפורשה
?הלאכ םירבגל
חמה תפיטש ילוא
תרושקתה לש
עונלוקהו
היצזילאידיאהו
םישיגר םירבג לש
הבהאמ םינייזמש
ךכ-רחא םיקבחמו
תא הל ולעה
?ףיעסה
ינוחמצה
חיימשה

תויגוזל אובמ
,רבדמ התא המ לע
המ ,ה'לאבוב
ונחנאש םואתפ
תאז ,דובענ
,םכלש הדובעה
תושעל ךירצ רבג
ךירצ רבגש המ
הז המ .תושעל
ןויוושל רושק
?תויוכז
הכיתחה

םורופה
יכה םוקמה המ
תא םתישעש רזומ
?הז
ילכ םיבשחנ אל
תוטימו הרובחת
!םירוה לש
!המידק
tj


ןאכ תררועמ תא
בירעמ לש םינויד
.רעונל
?האבה םעפב המ
???ןויד הזיא
ןגמ תניחב וזיאב
םתשמתשה
?םיפילשב
יתנפואה גוזה
ףסונה

םורופה


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא