םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
הנושארל יתייהשכ
דע בהלנ ,םיט'צב
םימת ,המיא
יתלהינ ,(ןכ)
יהשימ םע החיש
הז היה אמש וא)
החתפתהש (אוה
איה ןכבו ...ל
,ףוסב יתוא הלאש
םעפ תישע ,דיגת
?סקס-רבייס
זא .אל יתינע
וישכע :הרמא איה
הז בגאו !!!תישע
םיהדמ היה
...יטוריאו
חחרפ

סקס ןיא
?תירבעב
ןיי םעט אלש ימ
והשמ רמאי אלש
.ןינאטה לע
רשב לכא אלש ימ
תא הווחי אלש
הפדעה לע ותעד
ולש תיראנילוק
.םירשב יניינעב
המ עדוי אלש ימ
רפסי אלש ןימ הז
לאה תבהאש ונל
ארוב"ה תדובעו
"תורואמ ינימ
רואה לע הפידע
הצקבש זונגה
הלעתה
חחרפ

תיאצחל תחתמ
קירא ןאי
היה גושגנוק
םיקתממ איצממ
לש היגוורונב
.הרשע עשתה האמה
בשחש ,ולש אבס
ותוא ךנחל ךירצש
חירכה ,תואיכ
לוכאל ותוא
םיבוטר םיטקיד
הז .עגמ קבד םע
תא ול ןתנ
תאצמהל הארשהה
אתבס ."טסיווט"ה
התיהש ,ולש
,וירחא תחרוצ
,הל'ינאי"
לכאת ,הל'ינאי
,"הל'הננבה תא
איהש הניבה
תושעל תבייח
התיהו ,הניבמוק
הננבה תא הפצמ
.החירמל דלוקושב
איצמה ןאי הככ
לש תיננב"ה תא
טיהל ,"'יטומ'
םיקסויקב םוצע
םיעבשה תונש לש
תאו .לארשיב
אוה ובמרקה
- 1890 -ב איצמה
אוה ,וירבדלו
קתממ לע םלח
,יטסילאירוס
םשר ררועתהשכו
רהימו החסונה תא
.לעפמל


ןהכ זעוב

ובמרקו תולתוח
תוחפ רבד ןיא
הצורש רבגמ יסקס
תא ךילעמ שורפל
,תוננוגמה ויפנכ
הזיא תאש וליאכ
הזיא וא ,חורפא
עשי רסח עוצעצ
המ הז םא .רחא
ךב םיררועמש
תונידע ,םות
ןיא ,תומימתו
רתויו רתויש אלפ
תואצומ םישנ
תויניצב טלפמ
ילוא .סופסיחו
יתש קוידב אל הז
ומכ םימ תופיט
לבא ,תודגאב
הככ תוחפל
ךילא םיסחייתמ
,קזח םדא לאכ
םלשו יאמצע
רב-הלייא


אל וזכ תחאל ינא
ילש השאה .ברקתמ
תויהל הכירצ
אל ,השא
.רליווטור
דכולתיאצחל תחתמ
תלדגמ יליצ
חפב המדא יחופת
ענענו ,ןשי לבז
הת םוקמוקב
יליגו ,הקיתנע
הדש תות הלתש
הז .רבעשל הלסאב
םנמא יכ ?בשחנ
,תושלוג ונחנא
תאז לכב לבא
ינאל תורבוחמ
ונלש ישנה יעבטה
.הזה הטראחה לכו
יליגו יליצ

קניק קניק ינא
קניק
חלסת ,יל וחלסת
לש הנוזה ומא יל
"אבאה"ו ,סוסח
,ולש יגולויבה
םישוע םלוכש
לק ,םיהולא ונממ
םיהולא תויהל ךל
אל התאשכ
ימ לבא ,הביבסב
,?סוסח תא לדיג
היה אוה ימל
אמאהשכ חרוב
ולש הטומרשה
האיבמ התיה
?התיבה םירבג
יתצמא ינא ,!ילא
יתחפיט ,ותוא
יתדמיל ,ותוא
ינאש המ לכ ותוא
ףיישל ,עדוי
תופצר ,םילנפ
.טקרפ


ףסוי

םורופה
המ ,תונב ,תונב
תונתסובתה וז
םעפ לכב ?וזה
לע תולכתסמ ןתאש
המיהדמה הרומה
יבוריאל ןכלש
אל איהש ורכזת
תוננבב תבתוכ
תוינמ תלהנמ אלו
ןוכיס ןוה ןרקב
יתא

ךפוג יניכה
ץיקל
בייח ינא
:ללקל
קובא קרמ סוכ
ףלא ןב תכיתח אי
תוטומרש
ימ שפחת ךל
ךתוא קיינאמי
הנידמ ארח
ומוא סוכ
קרד תכיתח אי ךל
קיינאמ
ךתוחא
והז
האלה רובעל רשפא
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה
הכזיש) ילש אבא
(םיכורא םייחל
דוע יתוא ספת
רענ יתייהשכ
2 יל ןתנ ,ריעצ
תולצלצמ תוריטס
,ףוצרפב
טבמ וב יתעקתשכו
יניע םע םומה
ןויסינב לגע
קוידב המ ןיבהל
10-ב יילע תחנ
,תונורחאה תוינש
ןב" יל רמא אוה
בהוא ינא ,ילש
אלש ומכ ךתוא
לכ רבד יתבהא
הזו) ייח ימי
ךלש אמא תא ללוכ
תוחפ הז לבא -
רופיסב יטירק
2-ו (הזה
הלאה תוריטסה
ריכזהל תורומא
םוי לכ ךל
ךימי תיראשב
קחרתהל
...תוינלופמ
לכ ,רמוא הווה
םע היהתש םעפ
רבודמ ,הינלופ
דע ןמז לש הלאשב
והשמ ךילע לופיש
רורב אל דואמ
תמצוע ותמועלש
לובלבה ,באכה
תיווחש העתפההו
רפסמ תוקד ינפל
הכילה ומכ היהת
םויב קראפב
.יביבא
גולופורתנאה

לש התוססומתה
תורירק
בייח ינא
:ךרבל
םודאה עבצה תא
אלפנה רתאה לש
תומימחה תא
םימעפלש תישונאה
חוכ תנתונ
האלה ךישמהל
ירבעה טנופה תא
חבושמה
תכרעמה תא
יפתתשמ תא
םורופה
םגו רשק ורצה תא
ליימיאה תא
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא