םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
רובידה הז~ישאר       
תא האר אלש ימ
םיגניקיוה
םייסקסה
ולאה םיפירטמה
דחוימב הלועפב
תטיעב ינפל תצק
דחא לכשכ ןישנוע
לע ןגמ םהמ
יתשב ולש הליבחה
(תחא אל) םיידי
יסקס רבג האר אל
.וימימ ףירטמ
יתור

ארב םיהולאו
םהאקב תא
לקתהל רידנ אל
ביבא לתב הרוחבב
טבמה יפלש
איהש ןושארה
התא ךב תעקות
שחנל לוכי
םוקמב רקובהש
ןילוטנו תחקל
תא הל חתפיש
איה ,תונופמיסה
המצעל הרשק
תא תועטב
רבד ,תורצוצחה
התוא איבהש
ןוזיא רסוחל
גוסהמ ילנומרוה
תורוחבה קרש
וב תולקתנ ץראב
.תימוימויה המרב
גולופורתנאה

?תועשרב המל
המ ,תונב ,תונב
תונתסובתה וז
םעפ לכב ?וזה
לע תולכתסמ ןתאש
המיהדמה הרומה
יבוריאל ןכלש
אל איהש ורכזת
תוננבב תבתוכ
תוינמ תלהנמ אלו
ןוכיס ןוה ןרקב
יתא

ךפוג יניכה
ץיקל
םוקמ והשזיאב
רשק לכש ןתחכש
ךורא ,בייחמ
לחה יניצרו
!העתפה...ב
.ןויז ...!העתפה
ןכוס ףאש ןויזו
היה אל חוטיב
אתכמסא ןכל ןתונ
אל אוהש ךכל
.ימעפ דח היהי
ןהכ זעוב

ןושומישה
ןושארה הלילל
בוהאל אל רשפא
,ןוטפלק קירא תא
בוב ,דיולפ קניפ
גנאי לינ ,ןליד
וליפאו -
לבא (!)"סיסנ'ג"
אל" םהילע רמול
הז ,"םיטנוולר
רמול ומכ קוידב
אטחה" לע
אוהש "ושנועו
ימ ."םמעשמ"
םויה רמואש
"דיולפ קניפ"ש
םינשה לש
1967-1975
אל" םה
אוה "םיטנוולר
איצוי רחמש ימ
ריפסקש תא
יקסבייוטסודו
תינכותמ בוכ'צו
.םידומילה
ןהכ זעוב

הנקב םיחרפ
חירצב תונבו
אתבסש יל הארנ
הברה התיה ילש
רשאמ המכח רתוי
תורוחב הברה
איה - ונימיב
םויכ) התבל הרמא
םעפש (ילש אמא
שגפיהל רשפא תחא
.דש םע םג
ןומה שי םויה
תוניבמ אלש תונב
םייחה תמכוח תא
.תאזה הטושפה
קוור ןיידע


תרמוא ילש אמא
תויהל ךירצ רבגש
הפי רתוי תצק קר
.ףוקמ
חומל םיקתממ

הגייפ הדוד
הנתמהה רדחו
האור ינאשכ
,םישנ לגרודכ
ינא ןושאר רבד
ףא ןיאש עבוק
רחא ."הווש" תחא
תא האור ינא ךכ
עבוקו קחשמה
בצמה תיעוצקמש
.המוד טעמכ
חנ

ארב םיהולאו
םהאקב תא
אל ונחנא ,וניבת
קר ותוא םיצור
ונירבחש ידכ
ונגראי היתשל
ונביבס
תויוברעתה
ךות ,תוילולכנ
תוקירש ידכ
אל םג .הכרעה
תובנרא דוצל ידכ
תורמל ,וסאלב
היהי תוחפל הזש
ןגוה שומיש
חטבו .הריציב
ידכ קר אלש
תחפי תא עומשל
,תישנה תוקנתשהה
לככ האימחמ
תדחופמה ,היהתש
לא הלש התכישממ
ותלא ,םעזה הטמ
תברו הריבכה
לא לש הלמחה
,ירצמה תומקנה
.פותיחוצנווש
םיצור ונחנא ,אל
רתוי לודג
דוע וליפאו)
תפכא המ ,תצק
אל (םיהולא ,ךל
וא ןימ ללגב
וא תורוחב
.ונלש םירבחה
דוע םיצור ונחנא
הביסה ללגב תצק
הטושפ יכה
:רשפאש המימתו


.היהיש


יטאופ סרע

תיירואת
םיצנאוושה
עזעזמ רתוי ןיא
ארונה רוחבהמ
שקעתמש בשחתמ
שמח ךל תדרל
רבכש תורמל תועש
זוזל תקספה ןמזמ
תיסינ רבכו
הרזח ותוא ךושמל
.םיימעפ הלעמל
קוידב אלא לבא
ושעיש םירוחבה
תאש המ קוידב
טקאה ךרואל הצור
תצק..") ומצע
הלאמש רתוי
לא !והז-
YA ...זוזת
(!SEE
היבוק

ןושומישה
ןושארה הלילל
בייח ינא
:ללקל
קובא קרמ סוכ
ףלא ןב תכיתח אי
תוטומרש
ימ שפחת ךל
ךתוא קיינאמי
הנידמ ארח
ומוא סוכ
קרד תכיתח אי ךל
קיינאמ
ךתוחא
והז
האלה רובעל רשפא
יברעה דמחא
יתימאה

םורופה


 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא