םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תורצוי םישנ~ישאר   

 

יקסבורדנמ תיגח
תלפטמ .1971 רבמצד ,םי-תירק תדילי
תמגמ תרגוב .זוכירו בשק יישקב
."הפישח" רפסה תיבב תואטירסת
."לגיפש םס"ב תואטירסתל תיטנדוטס
ץרא היזטנפ" טרסב לעופב הקיפמכ הדבע
ךורב" ידועיתה טרסב הפתתשה ,"תרחא
ומסרפתה היתוריצי ."'ה-שא ינארבש
42" - ו "ןויריפא" :ב רתיה ןיב
"תולעמ

ץיבוניבר תיריע
זכרמה תרגוב .1969 תדילי .תרייצ
תרצויו תדבוע .ש"ב תיתוזח תונמואל
תארוהב םינש 5 הדבע .ביבא לתב
םינש 6 ןכמ רחאלו םידליל תונמוא
,ןייטשרג דיוד ןמואה לש וידוטסב
םירופיס' םידלי ירפס תא הרייא
'םשו הפ רזייח ימ'ו 'םירופל

רגנל ןורש
,ןועבטב הלדג ,םילשוריב הדלונ
םג דחא םוי" הרפס .ביבא לתב תררוגתמ
הנורחאל אצי "הזחה לופי יברבל
םינווג תאצוהב

רדיק הלקד
ינימ לכב םילימב תקסוע ,1975 תדילי
םירופיס .לגיפש םס תרגוב .םיכרד
םינואטיבב ומסרפתה הטע ירפמ
םידלי" םירופיסה יפסואבו םייתורפס
ץבוק ."הז תא םישוע"בו "םישורג
רוא האר "המוריעה תרבגה" םירופיסה
םילעופה תיירפסב

ואלב הרהש
,האושה-תוברת תרקוח ,1973 תדילי
קרב ינבב תררוגתמ

ינוריע לט
תולכירדא ידומיל המייס .'71 תדילי
הרוכמ זאמו םייתנש ינפל "לאלצב"ב
הל ורדיסש לע םוי לכ הדומ .םילשוריל
אל ץורת הל היהיש ידכ הדפיתניא
.רוציל ןמז היהישו עוצקמב דובעל
.Moma-ב תישיא הכורעת :תויזטנפ
ןיטולחל תילאוטריו :תואיצמ

ןולא ידע
ייה רבע םע תיאנותיע .1970 תדילי
תחלוש ,םירוכיב רפס לע תדבוע ,יקט
ינש ראות יהלשב ,היצמינא טירסתב הדי
.תוידוה תותד ידומילב

רגרביירפ וקונ
דנולב :רעיש עבצ
הניטלפ :היווה
סופידא :ךיבסת
תיאקיטילנאוכיספ :אמא
הטימ :בוהא םוקמ
רומגל :תינימ הפדעה
תלייד :בו'ג םירד
תילכירדא :בו'ג לירד

ימדש רואיל
יעדמו םיטפשמל תיטנדוטס ,1976 תדילי
תתנכתמ .תווהתהב סנסנר תשאו הנידמה
תבצעמו ,רבעב תיאקיסומו םיבשחמ
תיטנדוטס .הווהב תועד הגוהו םיטישכת
חפסנ תויהל תמלוח .רזומ ףועו תיחצנ
ריש רופיצ ץמאל ,זיראפב תוברתה
.תובתכתהב וטנרפסא דומללו

רישלט לחר
לבא חפלו הריגמל יתבתכ ףלאה םות דע
רוא ואר 2001 תנשב .ןומה יתארק
ץבוקו ''תררחשמ הבהאה'' ןמורה
''ךלמהו בהאמה לעבה'' םירופיסה
הטנאופ רופיס חוקל ונממש

תאיג לט-ימ יהיל
,תרפוס ,םיינש + האושנ ,31 תב
יפוקו תירטייריפוק ,תיאטירסת
םירבגו םידלי ,םיבלכ תבהוא ,תירטייפ
ימלשורי אצוממ םינמית

ביבר הלאירא
תא שפחל וישכע שממ המייס ,30 תב
יבחר לכב םירזופמ םיאצממה ;המצע
הצור איה הלודג היהתשכ .רתאה
הל היהתש תמלוח ,הביתכמ סנרפתהל
.רפס בותכל ידכ תימצע תעמשמ קיפסמ

ןגד הלא
לש תרייצ .תירוה-דח םא ,1968 תדילי
לש תרמז ,תוריגמ לש תרפוס ,תוריק
.תויתחת תובכרו םיבאפ ,תויטבמא
םלועב םיבערה לכ תא ליכאהל תמלוח
,הבהא תאלמ ראשיהל הווקמו ישילשה
ריוואה תמישנל דע ,הקושתו תונרקס
.הנורחאה

קוצ יריש
תרבחמ .תיאטירסתו תרפוס .1973 תדילי
הרשע שמח"ו "יעגרית לכ םדוק" םירפסה
"תוקד

לגירפ העונ
,ןולוחב הלדג .רוא-הוונ ץוביק תדילי
עובש ידמ תעסונו ביבא-לתב היח
הביתכב ינש ראות ידומיל םילשהל
עבש-ראבב ,תרצוי

דרא ןיראק
-ןימ ,ןיפוליחל 90 -ו ,3, 28 -ליג
.יורדרוק -רעיש עבצ ,תינררב
,רוזחמ ןמזב יאובנ ןורשיכ -םירושיכ
,יקיירל רטסאמ ,טוראטב האירק
.ישונא ףארגילופ ,םי'זאסמ
,שפנ לעוג דע הרישע תויהל -תופיאש
תויהל ,דואמ החילצמ תרפוס תויהל
תועפוה יבוביס השועש לפסוג תרמז
.תמא תבהא אוצמל ,תומל אל ,םלועב

דע איג
וגא ןושארה הרפס .תכרועו תבתוכ
לבב תאצוהב אצי וגלמ

םולבנזור תרנכ
חותיפל תצעוי ,תיאנותיע .1974 תדילי
ןושאר ראות תלעבו תוגיהנמ
''תונב'' .היגולויצוסו היגולוכיספב
ןושארה הרפס אוה

ןפג הריש
.תרפוסו תינקחש ,תיאזחמ .1971 תדילי
אצי ''קרמ היה םיה םעפ'' הרפס
תגצה תא המייבו הבתכ .ריבד תאצוהב
המייבו הבתכ .''בלענש בלה'' םידליה
.''הנורחאה הנותחה'' הגצהה תא

דלפנזיר הרפע
הפיחב ,הירבטב ,הלופעב הלדג
.ביבא-לתל הרבע 30 ליגב .םילשוריבו
םירמוש םירופיסה ץבוק ,ןושארה הרפס
האצי 1997 - ב .1992 - ב אצי וחרב
הפמ ךירדמ לש הנושארה הרודהמה רואל
.רברפ ךונח םע הבתכש לכוא ילויטל
הבתכש ןושארה ןמורה אוה המרונו סנ

יקסני'צל'צ ילריש
תטיסרבינואמ עברו ראות השכר
ןיאש הניבה איה 2000 תנשב .ביבא-לת
רתאה תא םיקהל תבייח איה לבא הרירב
,המדא אמא ןקת לע איה זאמ .הזה
הל שישכ .עטמה תלהנמו הלודגה תוחאה
וא רשוכ רדחב המצע הנעמ איה ןמז
הפק יתבב המצע הליערמ ןיגוריסל

סורג תילג
תמלצ ,תיטסירטנמוקוד .1971 תדילי
לכה :הייחב יושכעה וטומה .תבתוכו
תויצאוטיס תמלצמ .הנותנ תושרהו עודי
םע תונצס תבתוכ'' .הביתכב םג
''המלצמה

רטכש תירש
תיטסילוה תלפטמו הריכב תיגולוסקלפר

ץומא-ןב ימענ
םה ןאכ םיעיפומש םירישה .1969 תדילי
ולא .''העילב ,הסיעל ,הכישנ'' רפסהמ
ילש שדח רפס .24 דע 12 ליגמ םיריש
ארקנ רפסה .ןתיב תאצוהב רוא האר
.''הצוחהו המינפ''
.םירפס ינש הז םצעב
דחא + דחא ארקנש המ
וא
.םניחב ינשה תא ולבק דחא ונק

 
 
מומלצים
מתנה מאתר גרופון לפרטים
דרושות מתנדבות למערכת בננות למערכת בננות דרושות: מנהלת פורומים, מעדכנת כותבות טורים. יש לשלוח מייל בצירוף פרטים אישיים ל - li.oc.tonanab@ofni
סרגיט הל יליל :רקס
הפיכ לע ןבל טרס וא
?המודא
סרגיט הל יליל
המודא הפיכ לע ןבל טרס

רקסה תואצותל יעיבצה
תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא