םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


תשק
24/12/17 -ל 17/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

הברה םכמ ךירצתש הדבוע םכלש הדובעה תיבל םיבר םיבכוכ וסנכיי הבורקה הפוקתב
תומוקמב םכמצע תא קוושל ןמזה הז .הלא םימוחתב תיטגרנאו תישפנ ,תיזיפ העקשה
תיתואירב הניחבמ .הנורחאה הפוקתב םכלש העקשהה תואצותמ תונהיל ליחתהלו םישדח
הדבועה תא םכל ורשאיש תויתפוקת תוקידבל תכללו תוירחא םכמצע לע תחקל ןמזה הז
.השדח היישעב ליחתהל ולכותש ידכ םיאירב םתאש


תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא