םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


ברקע
24/12/17 -ל 17/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

ןמז והז .תדלוהה םוי רחאל הנשה תיצחמכ איהש תיתועמשמה הפוקתב םיאצמנ םתא
ןמז והז .דיתעב תושעל םיצור םתא המו וישכע דע םתקפסה המ םכמצע םע הקידבל
םתלעפ וישכע דעש תואדווב תעדל םילוכי םתאש ןוויכ םישדח םירבד לש הלחתהל ןיוצמ
עיגה םאה ,וא - ןוכנ םתלעפ םאה םכמצע ןיבל םכיניב םיעדוי םתאו תמיוסמ ךרדב
.תיתועמשמ החלצהל םכמצע תא איבהל תנמ לע םכישעמ תא תונשל ןמזה


תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא