םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


םיינזאמ
24/12/17 -ל 17/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

ןיב ןויווש רסוחמ האצותכ תאזו תולטלט לש הכורא הפוקת רבועש לזמה םתאש הארנ
בכוכה תגיסנ לש תפסונ הפוקת המויסל עיגת בורקה שדוחב .םכתא םיליעפמש םיבכוכה
םושנל ולכוי לזמה לש היינשה תיצחמב ודלונש םכמ הלא םגו םכלש לזמב ןרוטס
תונורחאה תולעמב ותגיסנ תא בוש הז בכוכ עצבי הב הנשה ףוסל דע תאז לכו החוורל
.םכייחב םישקבתמה םייונישה תא עצבלו םכחוכ אולמ תא סייגל םכילע זא דעו לזמה לש

תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא