םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


הלותב
17/12/17 -ל 10/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

ןרוטס בכוכש ןוויכ םכרובע תוביצי רסוח לש הפוקת המויסל אובת בורקה שדוחב
עגונב םכלש תויוטבלתההש ךכ ,תורשייתהה תלעמב ףוס ףוס אצמנ םיישק ותיא איבמה
םידמועה םילכה םהמ קוידב םיעדוי םתא ףוס ףוסש הארנ .םציקל ועיגי םיפסכל
םילוכי םתא ךכל םאתהבו תוידיתעה םכיתוינכות תא ןנכתל םינווכתמ םתאשכ םכתושרל
.םהב םתלפיט אלש תויטרקוריב תויעב רותפל ןמזה הז .תואבה תא ןנכתלו להנתהל

תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא