םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


הירא
17/12/17 -ל 10/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

הארנכ םכל םורגת אל וז הדבוע ךא םכלצא תאש רתיב שדוחה וררועתי הריירק יאשונ
םתא .םכיתוינכותו םכישעמ םע םימלש םתאש םיחוטב אל םתאש השוחתל אלא החמשל
שיש תורמל םכילע םינוממה ידי לע תואיכ םיכרעומ םתא חרכהב אלו דואמ השק םידבוע
לוקיש ודבאת אלש תנמ לע ,ץחל ךותמ לועפל אל ורהזיה .דיב תוקצומ תוחכוה םכל
.הרוחא םידעצ המכ תכלל םכמצעל םורגל ךכבו ינויגה תעד
תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא