םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


ןטרס
17/12/17 -ל 10/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

זכרמב םכמצע תא אוצמל םייושע םתא הבש תוררועתה לש הפוקת יהוז תיתרבח הניחבמ
הקידבל , םכלש םייתרבחה םירשקה קוזיחל וז הפוקת לצנל םכל ץלמומ .םיניינעה
םישדח םירשק ךרד םכמצע תא םדקל ולכות םגש ךכ ,םכל םיבבוסה םע תונווכ םואתו
םכמ תשרודה הדבוע םכייחב ךפהמ לש הפוקת טאל טאל םירבוע םתא .םכרובע וחתפייש
.םכישעמב םיריהז תויהל םכילע ןכלו הבר היגרנא תאצוה

תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא