םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


םימואת
17/12/17 -ל 10/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

והמ יבגל תובר תולאש םכמצע תא ולאשתו םכמצע ךותב םיסנוכמ ויהת הבורקה הפוקתב
הארנ .ךשמהב תולבל םיצור םתא םתיא םישנאה םהימו םכילע ףדעומה םייחה ןונגס
םכתעד ךלהמ תא השבישש הדבוע םכילע טלתשהל םידחפל םתתנ הנורחאה הפוקתבש
םתא וז ךרדבש ןוויכ םכדיתע תא םכרובע להנל םירחאל תתל םכל רוסא .תיאמצעה
.תישגר םיסרוסמ שיגרהל םידיתע

תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא