םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


רוש
17/12/17 -ל 10/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

ונתייו םכלש לזמל םיסנכנ םיבכוכה תיברמש ןוויכ תוררועתה ושיגרת םיבורקה םימיב
םכילע םכיתוינכות תא שממל ידכ .תוימיטפואב תוולמ תושדח תולחתה לש השוחת םכל
שדוח םכל הפצמ .םכיתורטמ לש תויפיצב םידמועו םיסוכמ םתא תיפסכ הניחבמש קודבל
תא ריבעהל ולכותש ךכ דימתמ ההובג םכלש תילולימה תלוכיהש ושיגרת וב ,םיענ
.תיניינעו הרישי הרוצב םירחאל םכלש םירסמה

תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא