םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


םיגד
24/12/17 -ל 17/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

הארנ .םכלש הבישחה תרוצ יוניש םע רשוקמה תיבל םיבר םיבכוכ וסנכיי הבורקה הנשב
הנוש םמלוע תסיפתש םיבורק םישנא םע םיתומיע םכל תויהל םילולע הבורקה הפוקתבש
ךרוצל םהב םייולת םתאש םכילא םיבורקה םע תיב םולש תושעל ןמזה הז .םכמלועמ
םיפתושל הניתנו הרזעב םכתלוכי בטימכ תתל וכרטצת .םכלש ימוימויה דוקפתה ךשמה
.םייחה לש ןיקתה ךלהמה ךשמהל םכקלח תא תתל תנמ לע םייחל םכל

תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא