םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


ילד
24/12/17 -ל 17/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

םכרובע ליחתתש הארנ ןכלו םכלש החפשמה תיבל םיבר םיבכוכ וסנכיי הבורקה הפוקתב
םכלש החפשמה תיבל אבה שדוחב רובעי עפשה בכוכ .םכרובע הלא םיאשונב השדח הפוקת
םינש לש הפוקת םכתיא םיכשומ םתאש הלא םימוחתב תונשונ תויעב רותפל םכל רוזעיו
םכתא םיחירכמש םייחה יאנתמ האצותכ םכלש םירוגמה םוקמב םייוניש ונכתיי .תוכורא
.םייתביבס םייוניש תושעל


תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא