םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תיעובש תיזחת~היגולורטסא~ישאר       


הלט
17/12/17 -ל 10/12/17 - ה ןיבש עובשל תיעובש תיזחת

ותוא שממל ולכות םתאו תיתגרדה הרוצב עיגמ תורגסממ רורחשו שפוחל םכלש ךרוצה
לכ תא קודבל וכרטצת וב ןמז והז תיפסכ הניחבמ .םכל םיחונהו םימיאתמה תומוקמב
שדוחב .השדח הלחתה לש האישב םיאצמנ םתאש ןוויכ שדחמ םכלש תיפסכה תולהנתהה
הלקה שיגרהל וליחתתו םכלש תויופתושה תיבמ ןרוטס בכוכה וטיאל ול ררחתשי בורקה
.םייחב םכל םיפתושה דצמ הנבהו

תישדוח תיזחת


תולזמו סקס   
:תא
:אוה
באל-ורטסא   
:תא
:אוה
   חלש

לזמ ליפורפ   
:תא
:אוה

לזמ תויגוע         
םימורופ   
     אסטרולוגיה
    
    
םימורופל     
םיצלמומ םיקניל   

astro
astrology-numerology
day of birth

 
רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא
םייטסלפ םיחותינ | ףא חותינ | רזיילב רעיש תדרוה | רזיילב רעיש תרסה | םיטישכת | ןופאלפ
םיליגע | םש םע בהזמ תרשרש | קוניתל אשנמ | קוניתל תבגמ | הקנה רניס | הקנה תויזח
םש תרשרש | תישיא םש תרשרש | ףסכמ םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש | תירבעב םש םע תרשרש
רעיש תרסה | םש םע בהז תרשרש
ADCD IT תרש ןוסחא