תוחפשמה תסרוה
לג לגיס


השיגרמ ינאו וירחא תרזחמ תאש םישדוח
ךרד תרבוע ךלש הלימ לכ .וכרד ךתוא
לכ ,ותוא הריכמ ךכ לכ ינא ,ילא ורוע
ךתוא תאצומ אל לבא םש תאש תעדוי ךכ


םוי רואל דוש


אלו העיז תפוטש תררועתמ ,תולהב םולח ךילע תמלוח ינא הליל לכב
ותוא תחלוש ינאשכ הדובעב םוי ידמ ילעב תא תיתיפש תא .םדריהל החילצמ
.ךרדל הקישנו ןופיש םחל ,קד ךותח טלס תספוק םע רקוב לכב
גישמ רבכ ןועשה יכ תשגרה ,ךייח לש תורחואמה םישולשה תונשב הקוור
.לכמ יל רקיה תא דוצל איה ךל הרתונש הדיחיה הרירבה יכ תנבה ,ךתוא
.ןברוקה תא תשרב ליפהל תינודז תינכות תמקר ,הדיפקב בלש לכ תננכת
םייניע ,תפטוש תירבע רבוד ךא רז אטבמ םע תוכילה םיענו האנ רבג
יכ תעדישכ םג הז לע תכלהו ותוא תנמיס תא .תפחוס תוחכונו תולוחכ
?תיתוכיא השיאמ עיגמ יתוכיא רבגש תבשח אל .אוה יושנ


ךיינפל הפ התיה יהשימ


תאש םישדוח .רחבומה וערז :ךלש דיחיה סרטניאה לע קר ,רבד לע תבשח אל
ורוע ךרד תרבוע ךלש הלימ לכ .וכרד ךתוא השיגרמ ינאו וירחא תרזחמ
.ךתוא תאצומ אל לבא םש תאש תעדוי ךכ לכ ,ותוא הריכמ ךכ לכ ינא ,ילא
ןפ ותוא רוצעל ,םוהיזה םוקמ לא עיגהל הסנמ ,םישדוח ךירחא תשפחמ
לכ ,תוכוראה ייאושינ תונש לכ ךרואל וילע יתנגהש תיבה .יתיבב עגפי
.עזיו םד ינממ ובגש תוברקהה
הנהו ,התפמ ,ול תארוק תא .ךלצא הנוח אוה ל"וחל ולש תועיסנה ןיב
קרו .ןברוקה תא העינכמו םודנוקה תא תררוחמ תא השלוח לש הליל ותואב
םינוא רסוח לש בצמל ותוא האיבמו ךבצמ תא תפשוח תא ,הל החפת ןטבהשכ
שי .הלשב דואמ רבכ תאש הארנ ,ךילא העיגמ רבכ ינאשכו .תטלחומ העינכו
לבא תודיריו תוילע לש תכרעמב םינש םיאושנ ונאו ונלשמ םידלי ונל
.הבהאב
לכש השלוחה וז ,ויניעב ןח תאצמ יכ אל הזו דחוימ םסק ךב שיש אל הז
.דואמ הלוז תייה ייניעב ,ךומכ שאר תולק תורדשמש םישנ לומ הלגמ רבג
םג .סנכיהל חוכב הסנמו ונייח ךות לא רז ףוג תסנכה תא הניהו
.ןולחה תא הסנמ תא ,תלדה תא ךל םירגוסשכ
ךות לא רודחל ךל ןתא אלו רתוי הקזח ףאו הקזח השיא ינא םג יניבת
,ונייחב םסרכל הסנמ תא דוע לכ תולילב טקש יאצמת אל תא םג ,ונייח
.ךנטיב ירפ אל םגו ונניב היוצר אל תא יניבת ,ךיילגר תחת דערת המדאה


ןיקו םודס ,ןטשה


וידלי םא ינא ,רוא לש םימיבו םשג לש םימיב תובר םינש הזמ ותשיא ינא
אל הז םג לבא ,תוישגר תויצלופינמ ליעפהל ילכותש תבשח .דחי ונלדיגש
ייחבו וייחב לבחל הסנמש רז ףוגו לטנ ךב האור ילש רבגה יכ ךלי
קר והז וליבשב יכ יניבת ,ןטשה לש וערז אוה ךב לדגש ערזה .ותחפשמ
.לוח רגרגכ ,ערז
ןפ ירמשיה .םיימש ייניעב דדמיי ךלש דעצ לכו םיהולא ייניעב תחרס
ירצבמ לע ינא יכ ,םודס ינבכ ךיאטחב ךריע לע ןולק יאיבתו תכל יקיחרת
ירפ לע םג יתימת וישכע ,ןיק תוא ךמצע לע תתמה רבכ .המרוח דע םחלא
?תערזש סרהל יד אל ?ךנטב