םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

תוחפשמה תסרוה
לג לגיס


השיגרמ ינאו וירחא תרזחמ תאש םישדוח
ךרד תרבוע ךלש הלימ לכ .וכרד ךתוא
לכ ,ותוא הריכמ ךכ לכ ינא ,ילא ורוע
ךתוא תאצומ אל לבא םש תאש תעדוי ךכ


םוי רואל דוש


אלו העיז תפוטש תררועתמ ,תולהב םולח ךילע תמלוח ינא הליל לכב
ותוא תחלוש ינאשכ הדובעב םוי ידמ ילעב תא תיתיפש תא .םדריהל החילצמ
.ךרדל הקישנו ןופיש םחל ,קד ךותח טלס תספוק םע רקוב לכב
גישמ רבכ ןועשה יכ תשגרה ,ךייח לש תורחואמה םישולשה תונשב הקוור
.לכמ יל רקיה תא דוצל איה ךל הרתונש הדיחיה הרירבה יכ תנבה ,ךתוא
.ןברוקה תא תשרב ליפהל תינודז תינכות תמקר ,הדיפקב בלש לכ תננכת
םייניע ,תפטוש תירבע רבוד ךא רז אטבמ םע תוכילה םיענו האנ רבג
יכ תעדישכ םג הז לע תכלהו ותוא תנמיס תא .תפחוס תוחכונו תולוחכ
?תיתוכיא השיאמ עיגמ יתוכיא רבגש תבשח אל .אוה יושנ


ךיינפל הפ התיה יהשימ


תאש םישדוח .רחבומה וערז :ךלש דיחיה סרטניאה לע קר ,רבד לע תבשח אל
ורוע ךרד תרבוע ךלש הלימ לכ .וכרד ךתוא השיגרמ ינאו וירחא תרזחמ
.ךתוא תאצומ אל לבא םש תאש תעדוי ךכ לכ ,ותוא הריכמ ךכ לכ ינא ,ילא
ןפ ותוא רוצעל ,םוהיזה םוקמ לא עיגהל הסנמ ,םישדוח ךירחא תשפחמ
לכ ,תוכוראה ייאושינ תונש לכ ךרואל וילע יתנגהש תיבה .יתיבב עגפי
.עזיו םד ינממ ובגש תוברקהה
הנהו ,התפמ ,ול תארוק תא .ךלצא הנוח אוה ל"וחל ולש תועיסנה ןיב
קרו .ןברוקה תא העינכמו םודנוקה תא תררוחמ תא השלוח לש הליל ותואב
םינוא רסוח לש בצמל ותוא האיבמו ךבצמ תא תפשוח תא ,הל החפת ןטבהשכ
שי .הלשב דואמ רבכ תאש הארנ ,ךילא העיגמ רבכ ינאשכו .תטלחומ העינכו
לבא תודיריו תוילע לש תכרעמב םינש םיאושנ ונאו ונלשמ םידלי ונל
.הבהאב
לכש השלוחה וז ,ויניעב ןח תאצמ יכ אל הזו דחוימ םסק ךב שיש אל הז
.דואמ הלוז תייה ייניעב ,ךומכ שאר תולק תורדשמש םישנ לומ הלגמ רבג
םג .סנכיהל חוכב הסנמו ונייח ךות לא רז ףוג תסנכה תא הניהו
.ןולחה תא הסנמ תא ,תלדה תא ךל םירגוסשכ
ךות לא רודחל ךל ןתא אלו רתוי הקזח ףאו הקזח השיא ינא םג יניבת
,ונייחב םסרכל הסנמ תא דוע לכ תולילב טקש יאצמת אל תא םג ,ונייח
.ךנטיב ירפ אל םגו ונניב היוצר אל תא יניבת ,ךיילגר תחת דערת המדאה


ןיקו םודס ,ןטשה


וידלי םא ינא ,רוא לש םימיבו םשג לש םימיב תובר םינש הזמ ותשיא ינא
אל הז םג לבא ,תוישגר תויצלופינמ ליעפהל ילכותש תבשח .דחי ונלדיגש
ייחבו וייחב לבחל הסנמש רז ףוגו לטנ ךב האור ילש רבגה יכ ךלי
קר והז וליבשב יכ יניבת ,ןטשה לש וערז אוה ךב לדגש ערזה .ותחפשמ
.לוח רגרגכ ,ערז
ןפ ירמשיה .םיימש ייניעב דדמיי ךלש דעצ לכו םיהולא ייניעב תחרס
ירצבמ לע ינא יכ ,םודס ינבכ ךיאטחב ךריע לע ןולק יאיבתו תכל יקיחרת
ירפ לע םג יתימת וישכע ,ןיק תוא ךמצע לע תתמה רבכ .המרוח דע םחלא
?תערזש סרהל יד אל ?ךנטב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

נשים נחמדות
יאתבש וננ

5 הטיפולים הכי טובים לילדכם
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
7/4/05 13:51
דכול :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
.הז בלשב השק הז ךל יכ רקו ינתלכש ןפואב הזל סחייתא ינאו
םאה ?החילסל יואר אוה םאה .תחא םעפ אלו ךב דגב ךלש רבגה (1
?ינדגוב רבג םע רשק ךישמהל הווש
רגוב םדא אוה ,םינתיוול לצליצ םע ותוא הדצ תמאב אל איה ירה (2
?שוכר לאכ וילא תסחייתמ תא עודמ .ישפוחה ונוצרמ הילא ךלהו
רבגמ דלי הז הצור איהש המ לכ םא ?ךחתפל תברואה הנכסה יהמ (3
,תורכינ תויפסכ תואצוהב הכורכה תוהבא תעיבת ילב ,חלצומו האנ
לכמ יחיוורת םג ךכו דגובה לש ופוליאל איבת ךלש הנוכנ תוגהנתה
.ןיינעה
.ןאכ ינא ביגהל יצרת םאו ,החלצהב ךל לחאמ ינא
דכולל וביגה
 
 
7/4/05 15:42
עגרל תחרוא :תאמ
באכב בתכנ רמאמהל הבוגתב
לבא .רופיסב דצ אל אוה וליאכ ,לעבל תיטאמגלפ תוסחייתה שי
ןייוצמ ןויער הז זא תכרעמה לע ןגהל רבכ םא ? אל הככ ףידע
עגרל תחרואל וביגה
 
7/4/05 15:30
הילד :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
.ךומכ תחא לעב לכ לע יאוולה ,ךתיא יביל,תיביאנ השיא
,תרתחמב ראשיתש הל ףידע ,תררוסל רשאב
.ינדגוב רבג דצל םייח הנממ תכסח ,ךל תודוהל הילע ףסונב
הילדל וביגה
 
7/4/05 16:29
ןקדזמ דלי :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
."החפט ןטבה"ו "גיסמ ןועשה" ומכ תועיגש ונל וכסחת ךכו
ןקדזמ דליל וביגה
 
 
18/9/05 21:08
תירונ :תאמ
קיזת אל תינושל הכירע תצקל הבוגתב
םג ןאכ שיש קפס יל ןיא יכ םא - "תתמה" םוקמב "תטמה" םע המו
...יהשימ קונחל טושפ ןוצר
תירונל וביגה
 
7/4/05 16:57
ילרוג רוזיח :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
,יהשימ ידי לע דוצנש רגפמ דלי וא וליאכ ךלש רבגה לע תרבדמ תא
ומע ותוא תחלשש ךירכה תורמלו ותשא תאש עדיש ןמזב התיא ךלה אוה
,ךלש רבגלו ,ףרטומ ןויער ומכ עמשנ םודנוקה רוריח םג .הדובעל
ולשמ םימודנוקל םג גאדיש יאדכ ילוא דצהמ ןייזל הצור אוה םא
דדומתי אוהש ,ןוירהה לע רומשל הפידעמ איה םאו .(םיררוחמ אל)
.ןטשה לש אלו ולש ערזה הז ,הז םע


,םימת הש לעכ וילע לכתסהלו םיניע םוצעל הפידעמ תא תאז תורמל
.הירחא דוע ןייזיו הינפל דוע ןייז ךלש רבגהש יל הארנ המ םושמ
ילרוג רוזיחל וביגה
 
7/4/05 17:06
רבג דוע :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
התואבש בשוח ינא ,י(ת)מדוק ובתכש יפכ ,תישאר
תונעטב אובל שי ,הרוחבל תונעטב םיאב םא הדימ
"ץורת" אוצמל רשפא אקווד הלצא ,יתעדל .רבגה לא
םידלי םע יושנ תאז תמועל אוה ,םידלי אלל הקוור איה
.(התתיפ הארנכ איהש ןוכנו) וגוז-תבב דגוב אוה הל דוגינבו
וא) האמה תיעב עקרב הצצ (...ליגרכו) בוש ,תינש
וא ,גוז-ת/ןב תאיצמ :(הנשונ הנשי היעב אקווד וז ילוא
תואצות םע ירק) תויביטקפא םיכרדב רוסחמ ילוא
הלאכ םיכרד ןכא םא ,תורכהל (םיהובג םיזוחאב
.תויביטקפא תויהל תולוכי
רבג דועל וביגה
 
7/4/05 19:02
השאה :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
תאש ינפל וניבל ךניב הרוק המ יקדביתש יאדכ :םלוכ ורמאש ומכ
.התוא המישאמ
תויורשפא לע תבשח .הגיצמ תאש תודבועה תא תלביק הפיאמ
:ומכ תויביטנרטלא
יושנ אוהש הל רמא אלו התוא התיפ אוה ילוא -1
קוניתה תא ריאשהל התוא ענכישש הז אוה ילוא -2
ללגב קרו דחיב החפשמ םיקהל וננכתו םיבהואמ םה תמאב ילוא -3
.תמא תבהא לע רתוומ אוה ךלש תוילכלכה תויצלופינמה
םירוה קר וא גוז ןיידע תמאב םתא םאה :תמאב ךמצע תא ילאשת -4
תרמא הנורחאה םעפב יתמ ?הבהא םתישע הנורחאה םעפב יתמ ?...לש
תכלל ךירצ תמאב אוה ילוא - ?ךתוא בהוא אוהש ךל רמא אוה וא ול
.השדח הבהא ומצעל אוצמלו
השאהל וביגה
 
 
7/4/05 23:48
לג לגיס :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
: ךלש יבגל לבא תוביטנרטלא הברה ןבומכ תויהל תולוכי
רורב היה לבא ,םידדצה ינש דצמ םייותיפ ויהש תויהל לוכי .1
.דחי םידבוע םה יושנ אוהש הל
ןורחאה רדבה הז יכ קוניתה תא ריאשהל התוא ענכיש אל אוה .2
.ליפהל הנממ שקיב ףאו וליגב הצרש
.החפשמ לע תומולח הל ויהו ותחפשממ ותוא ףוטקל הננכת איה.3
אוה ,ותוא הליעגמ איה ךיא יל רפיס אוה תמא תבהא אל טלחהב וז
התצר אלש דחוימבו הלש ןוירההמ להבנ יכ התיא תוארתהל ךישמה
ינא םגו יתוא בהוא המכ דע יל רמוא אוה הלילו רקוב לכ .ליפהל
.ותוא
לכ לו הריד אלו ףסכ אל ונל ןיא יכ תוילכלכ תויצלופינמ ןיא
.שוכר
! ץראב אוהשכ הליל לכ טעמכ הבהא ונישעש הנורחאה םעפה.4
.הבהא וא תיבב בוט סקס ול רסח היה אל םלועמ
.הצר ארונ אוה יכ ןוירהב ינא בושחו ףסונ רבד
לג לגיסל וביגה
 
7/4/05 19:06
תיסלבונ :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
.התוא תאצומ אל לבא התוא השיגרמ תאש תבתכש אוה קזח יכה רבדה
תאו ךתניחבמ דצ אל וליאכ אוה ךלש רבגהש הז הלעמל ובתכש המ
."רגפמ דלי" אוה וליאכ וילא תסחייתמ
.דגב םא םשאה אוהש ובתכ םג
התוא השיגרמ תאש הזב ןיינעה בל .םשא ימב אל ןיינעה בל לבא
.וכרד
?ול הקרזש ןושארה טבמב רבכ וכרד התוא תשגרהש תויהל לוכי
?הדיעמל םוקמ םוש היה אל ותניחבמ וליפאשכ
רבכש ךכ ידכ דע ךיילע םייאמ םויאהש תשגרה זא רבכש תויהל לוכי
?והשמ ,תושעל בשח וא ,השעש ינפל דוע ,וב "םחלהל" תלחתה זא
?ךלש םידחפב םחלהל הכירצ תייה השעמלשכ וב תמחלנש תויהל לוכי
?המצע תא המישגמ התייה אל האובנה ,וב אלו,םהב תמחלנ תייה םאש


ךיאל םיארחא ,ללכב םדא ינבכ , ונחנא המכ דע ונל םירמוא דימת
.ונלש םייחה םיארנ
,םישק יכה תומוקמב אקוודו ,ןוכנ הז המכ דע הז ךכ לכ דיחפמש המ
.ןבאמו קתשמ דחפהש בורמ תושעל המ ונל ןיאש הפיא
תיסלבונל וביגה
 
 
7/4/05 19:52
alma :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
ראתל הרחב םהבש םייוטיבב וליפא ,תבתוכה לש תולהנתהב והשמ שי
ערז"ה לעב "םייניעה לוכת" "רזה אטבמה םע האנה" הלעב תא
תינייתפה השיאה לש היצזינומדה לומ .שממ םילא ןב "רחבומה
.ןטש השיא שממ ,רחבומה וערזלו ול הבראש


,ךלעב ירה תרמאש יפכ "הלוז" השיאב רבודמש תורמל הארנכ ,ןכבו
תונושה ויתוסיט ןיב הרקבל ךישמה ןוירהל הסנכנ אלש ןמז לכ
םש "רקיב"ש תורחאה תולוזה םישנה רפסמל ךל ברע ימו) ל"וחל
?םזיפקסא ?תויביאנ) הזה סחיה םא יבשחתש יאדכ .(יטיס םודסב
םיסחיתמ םהבש תומוקמ שפחל ותוא איבה אל ויפלכ ךלש (?שואיי
.רבג לאכ רתויו רחבומ םילא ןב לאכ תוחפ וילא


תא אלו ,התוא אל ,ותוא ימישאה ,תומשאה ךל שי םא ,רקיעבו
ןיאושינה ייחב חתפמ דיקפת םיקחשמ אל הלא ,בקונמה םודנוקה
.ךלש
almaל וביגה
 
 
31/5/05 7:14
daria :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
Dear Noblessit, you are so right. Go to the new Star Wars
episode. The whole movie is based on these tragic ideas
of self fulfilling prophcies and the destructive power
of fear. you will be amazed
dariaל וביגה
 
 
1/3/06 15:24
רשא :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
!יתריציו הפי חותינ
רשאל וביגה
 
8/4/05 0:37
תחא :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
תובשוי םידדצה ינשב .הזה יפיצפסה רופיסל םידדצה ינש תא הריכמ
הדיחיה הנקסמה .הכרדב תחא לכ ,תוקדוצו תואלפנ תוקזח םישנ
.םינוויכה ינשל תצק ףליבו ןדחפו שלח היה רבגהש איה תשקבתמה
תא קזחלו טילפה תא הרזחב טולקל הצימא הטלחה הטילחה לגיס
תירוה דח םא דועכ הלרוגל םתסה ןמ ךישמת תרחאה השיאה .רצבמה
דמעש ימ לצא םג םתסה ןמו םידדצה ינשב בר באכ שי .לארשיב
,לגיס .וז יפלכ וז הלמח תולגל ןתלוכי ול החמש יתייהו ןהיניב
לש תויגרנאה לע לבח .הללק לש גוס ומכ עמשנ הזה י"כנתה ףוסה
.הינבב ועיקשת .ןכיתש
תחאל וביגה
 
 
8/4/05 1:21
לג לגיס :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
לגיס הדות .ילש ישיאה ליימל יבתכ אנא
לג לגיסל וביגה
 
8/4/05 8:25
תאיל :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
הער השיא הזיא ...תפומל החפשמ הזיא ,הנכסמ הזיא ...ווואוו
....לעבה תא הל החקל
...ודיגיו ובשחי םיארוקהש תיצרש המ הז
.לזמ רב לעב ךל שי ...ךל דיגא ינא המ
.ןברוקכ ותוא האורש תמטמוטמ השיא םא םגו ,דצהמ ןייזמ םג
תאילל וביגה
 
8/4/05 9:07
תירוד :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
הכ השיאהש יל הארנ אל ,תולעופה תושפנה תא הריכמ אל ינאש תורמל
ןמ תנבומו תישגר הקוצמב תאצמנ איה בתכנש יפל לבא , השפיט
םע לעבה תא תחלושש הבוט השיא איהש הנימאמ תאז לכבש השיא ,םתסה
אל ונחנאש עזיו םד לש תוברקה לע תראתמש , הדובעל הקישנו לכוא
אוהש הארנו וישעמל ןברוק בוש איה וישכע םגש קר ,םהילא םיעדוי
לכ ,רגפמ דליכ עמתשמ ןכלו ךוניח םוקמב יוביג הנממ לבקל לגרתה
המכ תשקבתמה הלאשה ךא ריחמ לכב תיבה לע רומשל ץמואה לע דובכה
ןכא יכ הארנ תרחאה השיאל רשאבו ,השיא התוא בירקת תוברקה דוע
טקשב תוחפל הקונית תא לדגתו לארשיב תוירוה דחה לגעמל ףרטצת
. הביבסמש האירב אלה הביבסל ץוחמ
תירודל וביגה
 
8/4/05 10:42
רופיסה תא הריכמ :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
הז "תרחאה השאה" תא עומשל ילבמ "תדגבנה" לש רופיסה תא אורקל
ראש תא תונבל תוסנלו םיקלח םירסח וב לזאפ לע לכתסהל ומכ
.ןוימדהמ הנומתה
.תולעופה תויומדה תאו רופיסה תא הריכמ ינא
ינאש תורזוחמ רתויה םישנה תחא איה ,הילע תרבדמ תאש השאה
תויורשפא הל ויה אלש ללגב אל ,םויה דע האשינ אל איה .הריכמ
םהש תרפסמ תאשכ) תפומל הריירק תיינבב הקוסע התיהש ללגב אלא
וב ןוגראב רתויב תוריחבה םישנהמ איהש יפיסוה אנא ,דחי םידבוע
קר ונבורש ומכ ץימה תא םייחהמ הטחסו םלוע התאר .(םידבוע םה
.תושעל תומלוח
,ןכ) הילא תונפל זעה אל םעפ ףא ךא בר ןמז רבכ הב בהואמ ךלעב
דע (קוחרמ ןהילע לכתסהל קר םיזעמ םירבגה בורש םישנה גוסמ איה
רזאו ידימ בורק היה רבכ זאו התיא דובעל שרדנ אוה הנש ינפלש
הז .ימעפ דח ןויז לע הפ רבודמ אל ,ןכ ,ןכ .התיא טטרלפל ץמוא
דחיב םלועה לכב ובבותסה םה .הנש רבכ ךשמנש םיטרסהמ הבהא רופיס
איהש דחופ ןמזה לכ אוה ךיאו התוא בהוא אוה המכ הל רמוא אוהשכ
לכו (ףוס ילב אוצמל הלכי איה והומכ "םירחבומ" יכ) ותוא בוזעת
םש ותוא קיזחמש המו תיבה תא בוזעלל ןגראתמ אוהש הל רפיס ןמזה
.םידליה קר הז ןיידע
שורפ היה דוע םלועה לכ .החפשמ םיקהל ןיידע השפיח אל איה
.שפוחה ייחמ יד התוור אל איהו הילגרל
םימודנוקב שמתשהל ברסו העינמ יעצמאב תשמתשמ אל איהש עדי אוה
.הפוג תא שיגרה שממ אוהשכ קר ול דמע יכ
הצוק איה המ העדי אל .הצחלנ איה .ןוירהב איהש וליג םה זאו
אוהש ונממ הניבה איהשכו .הלש הטלחה לכב ךומתיש רמא אוהו תושעל
לע רתוול הביס הל התיה אל ,התיא תויחלו התיא ראשיהל הצור
.קוניתה
ןמזה לכ אוה (ןמזממ תאז תיליג םצעבו) תיליגשכ ךתעדמ תאצי תא
.םירבד תרבושו תיבב תללותשמ תא ךיא לע העווז ירופיס רפיס
םינש רבכש רפיס אוה .תיבב היהש םוי לכב הבהא םתישעש תרמוא תא
םתאשינשכש רפיס אוה .תיבב םירשקתמ אלו רדח ותואב םינשי אל םתא
השיא וז המ ןא הבהא וז המ עדי אל אוה םכיחחל םירשעה תונשב
.לודג ללח אוה םכניב שיש המש הליג דאמ רהמו
תלעפה תאו תיבה תא בוזעל היה רומא אוה ,ךישממ רבכ רופיסה ןאכמ
םירקש ירופיס תועצמאב םגו םידליה ךרד םג תויצלופינמה לכ תא
.רבשנ אוהו הילע
קר ,דחא םוי תיבה תא בוזעי דוע אוהש רמוא ןיידע אוה הל
איה לבא ,ורתפיי םכניב םיילכלכב םיקבאמהש קר ,וקזחתיי םידליהש
וידעלב תפומל קוניתה תא לדגת איה .זא ותוא הצרת איהש החוטב אל
לע םירזחמ םלוכש הצצפה תויהל רוזחתו םיבהואו םיכמות םירבח םע
.הייח תבהא תא אצמת דוע איהש החוטב ינא .החתיפ
תנמ לע תונמדזהה תא לצנל םוקמבש םתא םה רופיסה לימ דיספהש ימ
םייניע םוצעל םתרחב ,םייתימאה וייח תא אצמיי םכמ דחא לכש
.םכלש הקירה םיסחיה תכרעמל רוזחלו
רופיסה תא הריכמל וביגה
 
 
8/4/05 11:21
רופיסה תא הריכמ :תאמ
םיקלח רסח לזאפל הבוגתב
תעדויו רופיסה לע תעדוי הריחבה הלהנהה בורש יעדתש יאדכ ילוא
(םישחנמ םלוכ) קוניתה יבאאוהש
.הז לע םילכרמ םירחאה םישנאה םג
.וב עוגפל הצור אל איהו רחאמ םדוס לע תרמוש ,תאז תמועל איה
עיפשי אל םולכש םש תכרעומ ךכ-לכ איה .הנשמ אל הז ,התניחבמ
.םש הדמעמ לע
לצנל ךירצ אוה ,יתעדל .דחי דובעל וכישמי םה ךיא גשומ יל ןיא
...רחא םוקמ אוצמל הלש הדילה תשפוח תא
רופיסה תא הריכמל וביגה
 
 
8/4/05 11:22
הלוח ילש רבחה,רוטקוד :תאמ
םיקלח רסח לזאפל הבוגתב
.רופיסה לש םיימיטניאה םיטרפה לכ תא תעדוי תא ךיא רזומ


.וזל וז תויואר ןכיתשש יל המדנ
הלוח ילש רבחה,רוטקודל וביגה
 
 
8/4/05 15:46
לגיס :תאמ
םיקלח רסח לזאפל הבוגתב
,יבגל םיבר םיתוויע תעמוש ינא,קושב ינאו ךירבד תא תארוק ינא
יתייה , הלגתה לכהש ירחא אל חטבו תיבב ילכ יתרבש אל םלועמ
קר השעג הרעסה ,ןיימדל ןתינש הממ רתוי תקפואמו העוגר דואמ
בחרו םח בל יל שיו העוגרו תילנויצר דואמ השיא ינא ,יכותב
לכה התשעש החילצמ הרירק תשא ינא םג .ראתל וליפא ןתינ אלש
ןיאושינ תונש 16) ימצע ןעמל המ רבד יתישעש ינפל תיבה ןעמל
(םייניע עבראל קר דעוימ ירחאמ ךורא רופיס שיו ןעמל הברקה לש
יכה רבדה הז יכ םידליה ךרד תויצלופינמ לכ יתלעפה אלש חטבו
תוארלמ ץוח רופיסה לכל ץוחמ שממ םידליה ,תושעל רשפאש ארונ
םגו ,רבד יצח ולו תועדוי אל ןה םהלש אמא לש בוצעה ףוצרפה תא
.ןוממ יסחיל עגונב תויצלופינמ אל
םינשי ונחנא ,ןוכנ וניא ןאכ טרפ םוש תושיאה ייחל עגונב םג
.הבהא הזיא דועו הליל לכב הבהא םישועו םייחה לכ הטימ ותואב
תחקל הלכי איה ךיא העינמ יעצמא םוש ילב הז תא ושעש תרפסמ תא
(וילע רבדנ אלש) ?אל יושנ אוהש תעדי ?וזכ תוירחא ךמצע לע
תחקל ךירצ והשמו םלועל םידלי םיאב ךיא תעדוי איהש החינמ ינא
.תוירחא
לכו םירגובמ םישנא ונלוכ ,הל ולש חטבו שיאל ףיטל הסנ אל ינא
וא ףוס ול ןיאש ךובס הכ בצמה ןכ .ומצע דעב טילחהל תוכזה דחא
,המצעב קוניתה תא לדגל הדיב הטלחה החקל ןמזמ רבכ איה .הלחתה
ונייח תא םקשלו הרזחב ותוא לבקל הטלחה יתחקל ינאו
.תודיחיב התיא חחושל הצור דואמ יתייה.הרזח
לגיסל וביגה
 
 
9/4/05 21:41
רופיסה תא הריכמ :תאמ
תרחאה השיאל הבוגתל הבוגתב
ןאכ ןכיתשש יל הארנ ,רתוי הז לע תבשוח ינאש לככ ,יעמשת
.תמאה תא אל הארנכו וארתש הצר אוהש הנומתה תא ונממ ןתלביק
חטב תאש ומכ , ןהבש "םישנ תוחיש"מ תעדוי ינא,יתבתכש המ לכ
תורפסמ אלו הינשל תחאה וניתמשינ תא תוכפוש ונחנא ,תעדוי
.תווח ונאש רתויב םימיטניאה םירבדה תא אלא םירקש ןהב


םוסריפ לע עדת אל םלועמ איהש החינמ ינא ,התיא יתורכיהמ
גורהת איה) הל רפסל תנווכתמ אל חטב ינאו הפ רתאב רופיסה
םא קפסב ינא ,ןכניב החיש יבגלש ךכ (ךל יתבתכש עדת םא יתוא
.ךכ ףידע ילואו םעפ-יא שחרתת איה
.ךישמהל חכ ואצמת ןכיתשש הווקמ ינא
רופיסה תא הריכמל וביגה
 
 
25/1/06 17:29
תרפוסה :תאמ
םיקלח רסח לזאפל הבוגתב
טעמכ אצמנ לכהש ירחאו ,ואצמנ רבכ םיקלחה לכשכ םויה זא
תומד אלל הדלי לדגמו תירוה דח םאל הכפהש תרחאה השיאה ,רוחאמ
לכה ףא לע תויגוזה תא םקשל הטילחהו החלסש תיתימאה השיאהו בא
אלש קר םידגוב םיאושנה םירבגה לכ ןכתעידיל ) המשאה וב אל יכ
וב ןיאש רמול המשל תורוב הז םנמוא (תולגמ וא תועדוי ןלוכ
ןורמיתו ץחלהש הארנכ לבא ,הדיגב ןאכ התייה תאז לכב ללכ המשא
.ול הנמטש חפב לפנ שממ אוהש הטוב הכ היה הדיצמ
,ןיבהל ידכ ןואג תויהל ךירצ אלו הבהא םש התייה אל םלועמ
טסוגוא תליחתב דימו םהניב לחה קר רשקה 2004 ינוי שדוח ףוסבש
יל ודיגת !!!תורכה לש שדוח ךות יזא , ןוירהל הסנכנ איה 2004
הכ ןמז קרפב חומצל הלכי הבהא וזיא ?תרבדמ איה ןמור הזיא לע
דואמ יכ התוא םיריכמש םישנאמ עדונ דוע ךשמהב םג ?הז רצק
התייה אלש הארנכו ..... םדקתמה הליג לשבו דליל הקקותשה
תא שיגדמ אוהש דוע המו הרובע םלשומ היה יותיעהו ,ללכ תרזוחמ
וערז תא הנמס< בוטחה ופוגלו תולוחכה וייניעל הזעה התכישמ
. לאיצנטופה פ"ע
הפ םג ןכש ,ערז תבינג :ומשב דליל ארקנ אובו ,לוצינ הפ היה
םדא הז יתרמאש ומכו העינמ יעצמא םושב השמתשה אל יכ הדומ איה
הזכש השעמ השוע התייה ימ ,הרבעתהש ינפל םימי שדוח הריכה קרש
ךותמ שממ היה ןכמ רחאל ותיא הרקש המ ? תינודז הנווכ לכ אלל
העוט איה זא ןמזה לכ העדי ותשאש תנעוט איה ,בר ששחו דחפ
קר העדי איה ,ארונ והשמ וילע בועש השיגרה קר ותשא ,לודגבו
.יעיבש שדוחמ
וב ריכהש ףא לע הלאש ןמיסב חצנל הארנכ ראשי תוהבאה ןייניע
.קפסה לשב קר
,ייח ךות לא רודחל חוכב התסנשכ התייה הלש הלודג יכה תועטה
תוא התימה םויהו .תאז רשפאה אל יכ שארמ הרהזוהו העדי רשא
המא הרציש ררמצמה רופיסה לצב לדגת רשא התיב םשו המש לע ןיק
.תוחפשמ תסרוהה
התוא עיגה ונממ עקרה םג רורב רבכ לכה לילק םלשוה לזפהש ירחא
דגנ לער הב הרידחמ המאש ,בא תומד וב ןיאש סורה תיב לש השיא
תיביסרגא דואמ התייהש יתנבה .דואמ יביטימרפ תיב .םירבג
םירסח םיקלח אלו הנומת תוארל רשפא רבכ םויה רוציקב ,תמייאמו
.לזאפ לש
תרפוסהל וביגה
 
 
7/3/06 13:43
רחא רופיסמ :תאמ
םיקלח רסח לזאפל הבוגתב
ירמגל ךרפומ עמשינ
איה םא םיאושנ םע תאצל הכירצ שממ אל -- תרזוחמ הצצפ וזכש ימ
יעצמאב תשמתשמ קונית הצור אלש ימ .הדוקנ הלצא קופד והשמ ןכ
.תואצות לע תבשוח אלש השפיט שממ איהש וא םודנוקב וא העינמ
תיבה תא בוזעי אוהש בושחל איה תושפיטה איש רבד לש ומוכיסב
ראשינ אל דחא ף-א םוכיסלו .הל חיטבמ אוה םינש רבכ ןכא םא
תא אצמת איהש יל הארינ אל .םילדנקס ללגב וא םידליה ליבשב
יחקפתתש יאדכ -- םויה דע הרק אל הז םא וישכע אקוד הייח תבהא
שממ אל תראיתש ומכ םיאלפומ הבהא ירופיס ךלש תוילשאהמ
.םיכורא ןיאושינ ייח ומכ תואיצמה ןחבמב םידמוע
רחא רופיסמל וביגה
 
8/4/05 12:27
והשמ דוע :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
הנשמ אל הז לבא (תרחאה השאה לש דצהמ) רופיסה תא הריכמ ינא םג
אוה המ עדי קוידב אל ילואש דחא רבג רופיסב ןאכ שי .ונניינעל
ראותש יפכ אל שממו בולעו ןרקש טושפ תישיאה יתעדלו ומצעמ הצור
יתש ןכל .(םישנה) םישנא ינשב תושק עגפ אוהו (והשמ וא םילא ןב)
םישאהלו בצמל תומרוגה וא תומשאה אל ןהש ןיבהל תוכירצ םישנה
קזחה ןימה תויהל תורומא םישנה ונחנאש ,בוצע .הינשה תא תחא
לש דצה תא קר רומאכ הריכמ ינא .תויתטאפ ולאכ ונחנא בורלו
םירבדה ןמ הברהו הלחתהה ןמל רופיסה תא הוולמו תרחאה השיאה
לככ םה ותשאל רמא אוהש הממ הברהו םירקש הארנכ םה הל רמאש
תוירחאה תרסח תוגהנתהה לע תומלשמ ןהש אוה בוצע .םירקש הארנה
.ולש תושיגרהו
והשמ דועל וביגה
 
8/4/05 16:33
דצהמ הפוצ :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
,םישנה ןב יומס חיש וד שגרומ ,םיהדמ רבד ןאכ ןמתסמ יתעד יפל
תעדוי תחא לכ ,טא טא םירבחתמ לזפה יעטק ,תוברקתמ ןה יכ הארנ
לכה ךסב םישנה יתש יכ הארנ ,ףדנתמ טאל עשרה ןנעו ,הצור איה המ
.רמוחה ותואמ וצרוק
לכמ טלחומ קותינב הקונית תא לדגת תרחאה השיאהש יוצר היה
תביבס ול אצומ היה לעבה יכ יוצר םג היה ,הפישח אללו רופיסה
.הדמתהו םוקיש לש הכורא ךרד דוע שי גוזה יבגל ,תרחא הדובע
תוחילצמ הכ ןה ,םישנה ןיב ידיתע רשקב אוה לודגה סופסיפהש הארנ
םג ךכ הנשגפתש יאדכ היה ,תדחוימ המאתה ןהניב שיו תושבוכו
.תונב ןכל החלצהב . תופתוש ןהיתש הינשה לע תחא הנלקת
דצהמ הפוצל וביגה
 
8/4/05 19:43
םלוכ תא ריכמ :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
יל וזמר םהו ,ילש םירבח םה הריחבה הלהנהה .םלוכ תא ריכמ ינא
לבא הנושארה םצעב איה הינשה השאה .םצעב הז תא ושע אל ןמזמ םהש
יצח קר ריכמ אוה יכ .םחכ יחה אוה רבגה הזמ ץוח .הב הדגב הינשה
.וב הרחבש השאב רכב אוה הז ללגב .םישנההמ
השטינ ,סקירדנה ,טוהוק ץנרפ ,םזירלוקיטרפ ,םזילאיצנטסיזקא
.הכב
.ךשמהלו
.הככ הז תורקל ךלוהש המ
סנכי םואתפ .הנושארב הרחתתש השדח הרבח םיקהל תכלוה תחלצומה
רוזחי זא לבא ,תישילש הרבח ותיא םיקהל התוא ןימזיו הייחל רבג
.תמ אוהש ובשח םלוכו הנואתב עצפנש רבח םייחל
.רמגהל ךרטצת הנועה לבא (ישילשה רבגה)השורי שקבי אוה זאו
וביגה אנא
םלוכ תא ריכמל וביגה
 
 
8/4/05 20:02
לזופ לזאפ :תאמ
םיקלח ילב לזאפל הבוגתב
עדנ אל םלועל ,זרכמב דיספהל תכלוה תינייכזה .ףוס ילב לזאפ
.הרק המ
לזופ לזאפל וביגה
 
 
12/4/05 0:59
התבה תינניח :תאמ
םיקלח ילב לזאפל הבוגתב
( דלונ אל דועש)דליהש הז הרקש המ
,םינקיחדמהו ולש "םירדסב"ה םירוהה ללגבו ,לדג
ותא ןותנש ותואב הדלונש ותוחא יצחב בהאתהו רבד עדי אל
האלה ךכו ,לוחל הגלמ הנתנ הריכבה הלהנההו
לגר הטשפ הרבחה הא
.םלוכ תא הליצה הנושארה השאהו


יניצר ןוטל רובעל יל רתוי םא ךא
,ךמצע לע השגדה םא - ךמצעל תבייח תאש תבשוח ינא ,לגיס
,ךב לפטל אלא האלפנה תויהל אלו בירקהל אלו בושחל אל
ךתיא תוחישל - לבא בוט שממ , והשימל תכלל
תוננבה תרובח לכ םע אלו
,תטפמסמ דואמ תישיא ינאש
םייתוכיא םישנא הפ שי תמאב
המוח םינוב אל הככ לבא
תא וז - םייחב ךלש בושח יכה ילכהו
.וב ילפטת זא
התבה תינניחל וביגה
 
 
10/4/05 10:58
הפאנכ ובא :תאמ
םיקלח ילב לזאפל הבוגתב
.לובסייב תלא ברעמש הז
הפאנכ ובאל וביגה
 
 
19/9/05 18:53
לקספ הירורב :תאמ
םיקלח ילב לזאפל הבוגתב
.הזה וקסאיפה לכב הדיחיה תילמרונה הבוגתה


האיצמל ול שי הרוצ הזיא ןיינעמ ,דחא ןלגש לע תוברש םישנ יתש
.וילע תובר "הריחבה הלהנהה"מ םישנ יתשש ,תאזה
לקספ הירורבל וביגה
 
18/4/05 14:56
לגיס :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
,וניתובא יהולאו וניהולא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי"
ינימ לכמו ךרב ברואו ביוא לכ ףכמ ונליצתו..............
הליפת עמוש לא יכ..........םלועל אובל תושגרתמה תוינערפ
.התא ןונחתו
"הליפת עמוש 'ה התא ךורב
לגיסל וביגה
 
30/5/05 12:52
תנע :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
,הריחב תלוכי לכ רסח שוכר היה וליאכ רבג לע תושתכתמ םישנ יתש
שכר לש גוס לאכ תיגוז תכרעמ לא סחיה .דמחמ תיח רתויה לכל וא
רופיסב רבגה ןיבו ןכיניב התיה םא .יתוא םמוקמ (םישנה יתש דצמ
ינשה לא דחא םיסחייתמ הב הנכו תירבח ,תיתימא תיסחי תכרעמ
תרחא הארנ היה רופיסה לכ ילוא ,שוכרכ אלו םדא ינבכו םיוושכ
.ירמגל
.תאזה תושחרתהה לכ תא ראתמ היה רבגה ךיא הז יתוא ןיינעמש המ
תנעל וביגה
 
1/6/05 11:18
רבנע :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
?הרזח ךלעב תא הצור תאש החוטב תא
ודיצמ תויואמרו םירקש הברה כ"כ ןאכ שי
םכלש םיסחיה תכרעממ רבכ ראשנ המו המכ
הלשל ךלש דצה ןיב םוצע רעפ הזיא
הרהבה תחיש וזיא הפ תשרדנ
אוהש ךיאמ בוט רתוי הברה רבג ךל עיגמ תארקנ תאש המ יפל
יתארקש הממ רייטצמ
בוט לכ
רבנעל וביגה
 
6/7/05 15:25
me :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
I assume me you referred when you said "the wrong hands".
I think you are on the wrong track Ms.A

I don't know where you have the nerve to send my husband
this kind of e-mail? (Yes, he showed me the others to).
Aren't you supposed to be his colleague from work? The one
whom I'm supposed to trust when he spend the time there?
XX in a company present the entire company not his "needs",
it seems that you don't deserve this title, maybe it's too
heavy for someone like you.
What do you want from my family now?
What kind of a person are you? Where is your conscience?
Self respect? Something?????
You don't see what you have done? Isn't enough for you?
Yes, it is horror movie and yes; you are the bad guy in
this movie, definitely not me.
I lost my fetus because of you.
You couldn't care about my family, acting selfishly, you
knew he is married man, what did you think to yourself?
Just to cause destruction and to bury your head in the sand
like an ostrich?
What about been responsible for the consequences? What
about thinking of the rest of the involve souls in his life
(A wife and kids)? what you thought to yourself that we'd
just disappear?
You are a demon; no one who is stable in his mind can do
such a thing.
Why do you think my husband need your advices now? Again
you are using the word "manipulation" over and over.... You
are a devious person,
I have heard all about you and your way.
I don't need to us manipulation on my husband, I'm his
wife in case you forgotten again. (Maybe you do)
I don't know how you can look at yourself in the mirror
every day with out any guilty feelings?
"I truly sorry that you feel abandoned", whom you been
thinking was supposed to feel abandoned? Me? or maybe my
kids? Who the hell you think you are?
All the four of us are very glad that you are still "care"
about him, but we cares about him for 17 years and we don't
need your "help".
"If you'll just stop for a minute and try to analyze the
existing situation" then you'll see who was acting
Immaturely, you should have taken responsible on your body
and actions (and u know what I mean) especially when your
partner for sex is married and a colleague at work, it is
very easy to play with people this way now offhand.
Your entire nice wording won't help any body here
especially not you, so, cut your nonsense.
Now, go on and move on with your life, maybe now you'll put
some brain in your head and act in mature way. You owe it to
someone. (Don't u think so?)

, I'm fed up with your devious behavior. You have to put
deep in your head that my husband and I are one.
We have always been and always will be together, nothing
will break us a part, we are one of a kind,

And I promise you, if you haven't seen it yet, you'll see
that later.
meל וביגה
 
14/7/05 9:30
rona :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
הרומא המשאה זא המשא שי םא לבא ,ךלש הביתכב באכה תא האור ינא
.תבהאמה יפלכ אל לעבה יפלכ הנפומ תויהל
תאש תבתכש ,יתארק אלו ,תמייוסמ תונשוכרב ךגוז ןבל תסחייתמ תא
דוד תא ילא ריכזמ הז ,ךייחמ קלחכ ותוא הצור קר אלא ותוא תבהוא
התוא הנקש ללגב אלא התוא בהא אוהש ללגב אלו לכימ תא ףטחש ךלמה
.תולרועב
ronaל וביגה
 
 
23/7/05 22:54
החפשמה תא הריכמ :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
תוארל ןבצעמ ידו הכ דע ןירותסימל היה רבגה ןייניע ןמזה לכ
החפשמה תא הריכמ ,"םילילא ןב" לאכ וילא ןאכ םיסחיתמ ךיא
ךא ,ולש ומכ השיא וידיל לבקל סיפב הכזש םדא ןב ,ותוא הריכמו
איבמ אוה ובש ןושארה הרקמה והז ןיא .הרומח תישפנ היעב לעבל
שולש תב) ןיאושינל ץוחמ תב דוע ול שי ,ןיאושינל ץוחמ דלי
ףדור ונה הזה םדא ןבה ,קודב אל לבא הזמ רתוי ילוא (םויה
בוט לשב קר ולו , ול רוזעל ןמזה לכ הסנמ ותשיא ,ףורטב תולמש
ךא דרפינב תבהאמל רוזעל םג הצור התייה איה.הלש דחוימה בלה
יתלב תויוגהנתה- גזמ םח- , תומילאמ) .ותעידימ תששוח
םלוע אצומ היה טטחמ היהש ימ-(ירחאמ תיתנג הירוטסה שי-תויופצ
הגאד ול החמש יתייה השיאה לש החפשמ תבורקכ.(ףוריט לש םלש
.ולש ףורטה ךותב קומע קומע איה לבא לכה ינפל המצעל
איה ןאכ הבושחש המ -תוביציב ולדגי םידליה לכש הווקת ילוכ
תונבה ןתא) .(לובסל םירומא אל םידליה) .,לכה ירחא דליה תבוט
תחא עיגהל דחא םוי ,תואמיאה ןתא ,האלמ תורגבב גוהנל תובייח
.(ויללעמ תא ףושחל אל ידכ ריחמ לכב הז תא ענומ אוה ,הינשל
החפשמה תא הריכמל וביגה
 
25/7/05 0:34
תחרוא :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
...ןימאהל אלו אורקל
?םינטק םידלי לש רתא הז ,ודיגת
...הליחתה איה...רמא אוה
?עטקה המ
.ירגבתתש ןמזה עיגה ,דיתעלו וישכע אמא רותב -לגיס
הבוט ךידלילו ךמצעל ישעת ,םירחא הברה ומכ ארח רבג אוה ךלעב
.ךילעמ ותוא יקיחרת םא הלודג
?ךתוא הצור ?ךתוא בהוא אוהש תבשוח תמאב תא
?תרחא השא םע השע אוה המ ...ךתוא בהוא תמאב אוה םא
.יקתשתו עדרפצה תא יעלבת ,הרזח ותוא לבקל תטלחה םא ...זא


החונמ ליל םלוכל היהיש
תחרואל וביגה
 
 
27/7/05 15:10
החפשמ תא הריכמ :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
תקתוש איה ,קותשלו עדרפצה תא עולבל לגיסל רמול קדוצ הז ןיא
הממ רתוי ,בר הכ באכה . הנורגב קומע העוקת עדרפצהו םינש
.ןיימדל ןתנש
ולש םירקשה תכסמ תא ךישמהל הצלאנ אלש לודג לזמ תבהאמל
.התוא הליבומ התייה ןייאל עדוי קר ,םיהולאש
ןכמ השיאה לש הייחב ףסונ לודג סרהל הפתוש התייהש וז איה לבא
.דואמ הבר המשא הדיב שיש
החפשמ תא הריכמל וביגה
 
 
23/8/05 23:13
תעפי :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
לגיס
:ךל רמאל דחא רבד שי ילו ,תחאל תחא ,תובוגתה לכ תא יתארק
ךלעב ,ךלש םייחה לע לכ םדוק יבשחתו ךמצע תא יפסאת ,ימוק
תודידי"ב הנימאמ אל ינא ,הנושאר םעפ אל ילואו !!!ךב דגב
!!!המימת ייהת לא ...יושנ םדא םע "תוינוטלפא
תאז,ךלש םלועהמ ותוא יפיעת ,ךל השקש החוטב ינאו ,השקש המכ
.דוגביש הנורחאה אל יאדוובו הנושארה םעפה אל
הקזח ייהת .ךיידליל כ"חאו ךמצעל םדוק ,רתוי הברה הווש תא
ותוא התתיפ איה ,והומכ לבז הכירצ אל תא ,ונממ יקתנתתו
ומצע תא דבכמש רבג .יותיפה בצמב תויהל הצר אוהש ומכ קוידב
.יותיפל ענכנ אל ,ותשא תאו
!!הז תא הווש אל אוה ,ול יחלסת לא
.תועבצא ךל הקיזחמ
?תוחתפתה שי ,םישדוח העבראמ הלעמל רבכ ורבע
תעפיל וביגה
 
 
24/8/05 15:10
לגיס :תאמ
לגיסל-תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
יל השק ייד ,ךתוא תפתשמ יתייה ךתבותכ תא יל תראשה וליא
.תישגר הכימתל הקוקז .הלאכ םימיב ןאכ בותכל
הלא םימיב רידנ ךרצמ הארנכ
לגיסל וביגה
 
4/9/05 17:20
:תאמ
לג לגיסל הבוגתב
אל - ךתיא הנתחתה איה
אל - םלועל םידלי ךתיא האיבה איה
אל - אתנכשמ ךתיא החקל איה


אל תרבג םלוע ארוב לומ אוה ידיחיה האטח ?הנממ הצור תא המ זא
.ךלומ
תא םימישאמ דגוב לעבהש םעפ לכב ,החיתרמו תקהבומ תישנ הנוכת
איה הימגיבש וליאכ ,תיטסינימפ הכפהמ התיה אל וליאכ,תבהאמה
אוה ןאל עדוי אלש 4 ןב דלי הזיא אוהש וליאכ ,לבוקמ רבד ןיידע
.(עמשמ יתרת) ,סנכנ
וישכע ,ךמלוע ברחנש לע ,תמאב ךיילע יל רצו תבאוכ תמאה ןוכנ הז
טרפב) ךלש םידליל יארת ותוא יקרזתו םיידיב ךמצע תא יחק
.דובכ שי אמאלש (תודליל


הנמאנש האושנ השא ינא דחא ףא לש תבהאמ אל ינא - קפס רסה ןעמל
.ליפשמ יטפשמ סוריס ופוס הל ןמאנ היהי אל אוה םאו הלעבל
וז הבוגתל וביגה
 
4/9/05 17:49
:תאמ
לג לגיסל הבוגתב
ךתבוטל ,הרודמל סנכיהל ומכ ףרוש הזו לק אל הזש תעדוי ינא
קמנ איה הכו הכ ןיב לגרה תא יתרכת ,עצפה תא אפרל תוסנל םוקמב
.רבכ


לע ץוצק ימיש , הזל הז םייואר םה התיא וא דבל ראשיהל ול עיגמ
תאש הביס םוש ןיא הקירפאב אל ונחנא ,תרבגה לש היתורבחו היללהמ
,הבוט השיא תעמשנ תא ."תרשואמ הלודג החפשמ" ומכ ויחת אוהו איה
תכרעמ ךל היהת םעפ יאש יוכיסה ליבשב קרו .וליבשב ידמ הבוט
.ךל עיגמש יפכ ךתוא ךירעיש גוז ןבו תיתימא םיסחי


איה ילואו הב דגב ילש אבא יכ ושרגתה ילש םירוהה רבד דועו
.היתונב 4 לש הכרעהה הל שי ךא ותוא הדיספה
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/9/05 10:51
השיאה לש דצהמ :תאמ
והשמ דועול הבוגתב
השיא איה לבא ,השקהמ חורבל אוה תושעל לק יכהש רבדהש רורב
םדוק התיב תא תולכל הסנמש שאהמ תחרוב אל , הנימאמ דואמ
הזמ הקוסעש תורמל) התיב ינב תא ליצהלו שאה תא תובכל הסנמ
("תופרש יוביכ"ב םינש
םיבזוע אלו , םידליה רובע אמגוד אל וז םג לבא תכללו םוקל לק
חרסש תורמל "ברקה הדשב עוצפ"
.רשיה ךרדב ךלה אלו תומכסומ רבשש תורמל
הליחמ שקבמ אוהשכ דחוימב הנומאו הווקית שי םיכרד דוע ןנשי
םייחה ךרע הניעב ,התומת ינבו םדא ינב ונלוכ ,הינש תונמדזהו
ךרעל הנבותה ןכמ לוכמ רקי םדא הדבא איה) .ןוילע ךרע אוה
(םייחה
יטנוולר אל שממ הימגיבה ןינייעו תיביטימרפ אל ללכב איה
.תינחלסמו תישונא דואמ איה לבא היבגל
הנומתה ךא ,בר סעכ וליפא תבהאמה יפלכ סעכ הב היהש ןוכנ
,סעכב םעט לכ ןיא לבא םידדצה לכ יפלכ בר םשא שיו תרהבתמ
,ינשה יפלכ דחא םיינחלס רתוי תויהל םיכירצ םדאה ינבש הנימאמ
יכ בטומהו ברימה תא קיפהל ףואשל שי ונממו ןותנה בצמה והז
.תרחא ךרד ןיא
איהו ( רבעה תויועט לע םלשמ) ער יכב ילכלכה םבצמ ,לכל ףסונב
הז , יטפשמ סוריס אל םגו השנעהל ךרדה הניא השיטנ יכ הנימאמ
החפשמכ" תויחל ןתינ אלש ןוכנ .ימצע ןדבואל ותוא איבהל לולע
איה ,הניטו םיסעכ םע תויחל ךירצ אל םג לבא "תרשואמו הלודג
תיארחאו הניבמ תרגוב הרוצב לכה תא תחקל ךירצש הנימאמ
.תבהאמה לש אל םגו ולש דצהמ תוירחא הברה הפ התייה אלש תורמל
:דחא רבד ןיבהל ךירצ לבא עדנ וא ןיבנ אל םלועלש םירבד שי
!םדא ינב ונא לכ םדוק
,םוקנל הפיא שפחל אלו לפטלו רוזעל תוסנל ךירצ הלאכ םירקמב
.עורב אלמ ךכ םג םלועה
תושפנ : םידלי וב םיברועמש דחוימב שיגר דואמ דואמ הרקמה
אוה דחא לכ םידדצה לכל תומשנ שיו עשפמ תופחו דואמ תונידע
תוסנל אלא וילע ףיסוהל רוסא לבא קזנ םרגנ ,ןכ ,ואלמו םלוע
.םולשב תויחל םלוכל רשפאתש ךרד אוצמלו לקהל
. המקנל אלו האנשל אלו תורבדהל תדדועמ איה
תויהל קיפסמ לבא ךכ בושחל ידכ ךאלמ וא םיהולא תויהל ךירצ אל
.םהש המ הזש םיחכוש םימעפל םישנאש רבד ,םדא ןב
השיאה לש דצהמל וביגה
 
 
8/9/05 11:32
ןמזה לע לבח :תאמ
ןיבהל הבוחל הבוגתב
יל רורב דחא רבד לבא ןיבמ אלו ארוקו ארוק ינא
הל בוט זא - וב התצרש קונית םע תבהאמ ןאכ שי
.הנוצרמ הינש תונמדזה לביק לבא ררוס לעב םע השיא ןאכ שיו
? היעבה הפיא זא
? תובר ןתא המל
הרוק םא , ותשיאל תמיוסמ הדימב םג םצעבו ול ךייש קוניתה
זא , ותשיאו באה י"ע תיקוח ץמואי רשי אוה והשמ םאל הלילח
שיש הזמ ץוחו הלודג תחא החפשמל םתכפה אל וא וצרת םא םג
וא וצרת ,שדחה קוניתה לש םיחא םצעב םה זא םידלי דוע םג ול
.בצמה הז וצרת אל


תונורקעה וא םקנה ישגר לשב וקיזת ימלו וגהנתת ךיא הלאשה
.םירגובמל שיש םישפוטמה
ןמזה לע לבחל וביגה
 
 
8/9/05 15:09
ינאפ :תאמ
םולשל הבוגתב
הלגמ ךתוא הארנ ,שדחה בצמה תא לבקלב ישוק היהיש רורב
אלל" גהנתמ ךתוא הארנ אוב ,הלש בהאמהמ ןוירהב ךתשיאש
."םישפוטמ תונורקע וא/ו םשא תושגר
רשי תיניצר המולהמ ופטח וזה השרפה ביבס םיבבוסה לכ
ותשיא לש הדיצמ דחוימב ארחה לכ דבועיש רחאל קרו ,ןטבל
םידדצה ....לש
.ותיא תויחל ולכוי םידדצה לכש ןורתיפ אוצמל ולכוי
ינאפל וביגה
 
8/9/05 15:30
הניד :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
?הפ רושק אוה המ ?םיהולא תא ללכב הפל סינכהל המל ,יתריקי לגיס
אל איה תבהאמה .השוע אוה המ דאמ בוט עדי אוהו לודג דלי ךלעב
רשפא תבהאמה לע .וידי ומב הז תא השע ךלעב ,ןאכ תוחפשמה תסרוה
רבג לש םירוריפב "תקפתסמ" איה יכ הנכסמו המותס איהש דיגהל
ןיינע רבכ הז לבא ,המצע לע תבשוח איה המ קוידב הארמ הזו יושנ
.....תרחא הבתכל
הנידל וביגה
 
8/9/05 15:52
לטימ :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
יטרפל תרפסמו תבהאמה תא הריכמש וז לש הבוגתהמ קושב שממ ינא
ללכב הל תונעל תחרטש לגיס תאו .הלש םילוקישה ויה המ םיטרפ
םתא .םהלש תורידתהו םכלש םיינימה םילגרהה לע רפסלו קדטצהלו
םתעגה "יבמופב תכלכולמה הסיבכה סוביכ" לש המר וזיאל בל םימש
ךירצ אל לבא טנרטניאה לש יולגה ןדיעב ונחנא םנמא ?????הפ
וישכע ךלש םייחה המכ דע תטלוק תא ,לגיס .ידימ רתוי ףחסהל
??הפ םיפושח
לטימל וביגה
 
8/9/05 16:05
Tammy :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
(הקוור רותב) םינש שולש ךשמב יושנ רבג םע ןמור יתלהינ ינא
.ומצע הדיגבה השעמ תא קידצהל וא יישעמ תא קידצהל הסנמ אל ינאו
םידגובש וז תויהל הצור יתייה אלו רעוכמ רבד איה הדיגב יתעדל
תא םישאהל תוצר ןתאש ינפל - תודגבנה םישנה לכל .....לבא .הב
רבגה המלו ןיאושינב ןכלצא ךלוה המ בוט בוט וקדבתש יאדכ תבהאמה
םכל רפסל הלוכי ינא תבהאמה רותב .תרחא השא םע בכשל ךלוה ןכלש
ריווא לא ומכ וילא הסחייתה ,םייתנש ךרעב ותיא הבכש אל ותשאש
תא חקייו רפוסב תוינק השעיש קר הז ונממ התצר איהש המ לכו
הנותחה ירחא ,הזל רבעמ .ןגהמ םתוא ףוסאיו םיגוחל םהלש םידליה
ןמזה .ותיא רבדל הקיספהו הנימשה ,המצע תא החינזה ירמגל איה
המ זא ....דלי דוע התצר איהשכ היה ותיא תבכוש התיה איהש דיחיה
אל רשפא יא ???הבהאו סקס ,םוח תצק ילצא שפחל אב אוהש אלפה
טקשב בשי לעבהש תופצלו ךמצע תא חינזהל ,ןיאושינב ללכב עיקשהל
.הדות דיגיו
Tammyל וביגה
 
 
8/9/05 17:19
לגיס :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
יל ןיא יכ תכלכולמה הסיבכה תא ןאכו ףושחל יל אב ןכ אקווד
.םש םוליעב לכה תאז לכב לבא ,רחא םוקמ
תארנש השיא ינא ,ילש הרקמל יטנוולר אל שממ תראתמ תאש בצמהו
.םייח תחמישו תיבב היה דימת בוט סקסו בוט
.החפשמה תומלש לע תרמוש ,ילשב ינא לבא טושפ אל בצמה
"... ךרבח תא ןודת לא"
ירשפא לבא השק הז ,םדא ינב תויהל ודמלת
לגיסל וביגה
 
 
8/9/05 22:10
ידע :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
לש רתויב קיתעה ליגרתה ?ךל רפיס אוהש המ לכ תא תינק תמאב
.םיאושנ םירבג
ידע ל וביגה
 
 
7/3/06 13:59
רחא רופיסמ :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
לע רבד לכ דיגהל לוכי אוהש וא ,הבוט הביס תויהל הלוכי רבגל
לש רבגב תקפתסמ תא המל לבא .הטימל סנכיהל ךתוא ענכשל תנמ
?ךילע רמוא הז המ ?תרחא יהששימ
רחא רופיסמל וביגה
 
10/9/05 8:45
ורב :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
דיקפת ול שי .ךלש םידליה לש חא אוה (?רבכ דלונ) דלוויש דליה
תונייועה תא ילרטנ .ךיידלי לשו ךלעב לש םייחב בושח יתמרק
.תולובג אלל האירב תינקתפרה תונרקס .תונרקסה תא יחפטו
ורבל וביגה
 
13/9/05 12:51
השיא דוע :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
,הרקיה לגיס
.תובושת ילבקת וב םוקמה אוה תוננב רתאש תבשוח אל ינא
הפוקתב ךל רוזעיש והשימל תונפל חוכה תא יאצמתש ךל תלחיימ ינא
.ךבצמב םישנ לש םורופ וא גולוכיספ - רבשמ לש וז השק
דח ץוטס אל) ןמור להינ ךלעב - יארונ אוה תרבוע תאש רבשמה
.ןוירהב הרבחהו הדובעל הרבח םע (!ימעפ
איה תרחאה השיאהו ,דגובה ךלעב ,תדגבנה תא וזה םיסחיה תכרעמב
.תרחאה השיאה קר
,ךיפלכ תוביוחמ םוש הל ןיא ,םינומא ךל העבשנ אל וז השיא
.המצע ןיבל הניב איה תירסומ אלה התוגהנתהו
התשע איה םאה וא םודנוק ילב ןימ יסחי םייק אוה םאה הלאשה
.הנוכנה הלאשה אל ללכב איה םודנוקב םירוח
ול בונגל אל (וינפב ןכ ילוא) ךינפב הבייחתה אל תרחאה השיאה
.ערז
.ךילא תוביוחמ םוש הל ןיא
.ךלעב אוה דיחיה דגובה
דמוע (?תיטנמורה ?תינימה) םיסחיה תכרעממ - ךבל תמושתל קר
.קונית דלוויהל
.אבא עיגמ ול םגו םשא אל הזה קוניתה
התוא האר אל לבא 21 ליג דע תונוזמ הל םליש היבאש הרבח יל שי
.ליעגמ הזה שיאה יתוא .וימימ
יבאש תעדל הפידעמ יתייה ,חא יצח יל היהו ימאב דגוב היה יבא ול
.ול רכנתה אלו דליב ריכה
.ןמז דוע שי אל וא דליב ריכהל םאה הלאשל ,הרקמ לכב
טרפב - תונוכנה תוטלחהה לכ תא יטילחתו ןמזה תא יחקתש ךל תלחאמ
.ךלעב םע ךלש תויגוזה יבגל
השיא דועל וביגה
 
 
14/9/05 12:22
ינאפ :תאמ
!יארק אנא - לגיסל הבוגתב
ךלש תוישונאה ,ןחבמל ןאכ תודמוע ךלש תוהמאו תויגוזה קר אל
דלוויש דליה תא הנד תאש ינפלו םלוכמ לודגה ןחבמב תאצמנ
.ךלש ךיידלי לע יבשיח םימיוסמ םייחל
יכ הזה ןיינעל תוירחאה תא ךלעב לע ליטהל ליחתהל תבייח תא
אלש יאדוובו איה אל ,ךתיבל וזה תקולחמה תא איבה דבלב אוהו
.םלועל וכרדבש דליה
יתייה אל ינאש תורמלו ול חולסל תטלחהש הז תא תדבכמ ינא
םלוע ארוב לומו היוקל תוירסומב האטח איהש ירכזת ,ךומכ תגהונ
.ךיידלי לומו ךלומ םגו היאטחב םג אטח אוהו


תבייח תא דיתעב דובעי הזש הצור תא םא ,ךתבוטל
,תצק ץמאתהל ול תתלו ךיילע םוקישה לכ תא תחקל קיספהל
.רתוי בוט םויל החכוהה תבוח תלטומ וילע


קיספהלו ןיבהל ךיילע הזה רופיסה תורמל ותוא לבקל תטלחה םא
ורצונ עגרכ ,תוילכלכו תוישגר תוכלשה ךכל ויהיש ךכמ םלעתהל
.םהב ךומתל תיקוחהו תירסומה ותבוחש םישדח לופיט ידקומ ךלעבל


האושנ השיא רותב עגרל ךב האנקמ אל ינא ,ךתיא יביל לכה תורמל

.ךבאכב קר ינאו ןימאמ םדאו םא
ינאפל וביגה
 
 
15/9/05 10:43
לגיס לש דצהמ :תאמ
השא דוע לש התעדל תפרטצמל הבוגתב
.תוציעהו הכימתה לע הדות
,ןאכ תאבומה ךתשיגב ךמצע תא תרתוס תא יתריקי ךא
דיקפתב ינא םש קר ,ידלי יפלכ קרו ךא דדמנ ילש תוהמאה ןחבמ
םייח םושל דלונ רבכש דליה תא הנד ינניא. (ידלי לומ)םאה
תודבוע ורובע תעבוק וא ותוא תלדגמש וז ינא אל , םימייוסמ
.דבלב ומיא אלא
לא לבא ,ןהמ תמלעתמ אלו תוילכלכה תוכלשהל ןיטולחל הרע ינא
.םייחב לכה וניא ףסכש וחכשת
יטרפה ישוכר וא ) 4 ןב דלי וניא לעבהש רוכזל שי ןכ ומכ
תודמעו תוטלחה חקולש הז אוה (םימעפ רפסמ ןאכ בתנכנש יפכ
לכ לש תוברעתה אלל,ויתשגרהו ומלוע תפקשה ,וייניע תואר יפכ
םרגנ רבכש המל רבעמ םיקזנ םורגל תניינועמ ינניא ,רחא דצ
.תונעטב ןכמ רחאל ילא אוביש תנינועמ ינניאו
ךומתל היערכו הנוכנ ידלי תא לדגל איה םאכ הדיחיה יתוירחא
.ךרוצה יפל ץעילו םילק תוחפה ויעגרב ילעבב
ינא ,ינא וז לבא ,יתומכ תגהונ התייה השיא לכ אלש ןוכנ
.תאז הנשמ יתייה אלו םיאור םירחאש המל רבעמ םירבד האור
הז תא יתרמא רבכו) תרמוא ינא בוש :יבש ישונאה דצה לע
ינאש רמולו ותשיא ינאש הדבועהמ םלעתהל הלוכי אל איה ,ינפל
רשק תרצוי התייה תורגב רתוי הלגמ התייה ול ,ןייניעב דצ אל
אלו הניטו םקנ ישגר לוטנ ןיבמ םדא הלגמו תויטרקסידב יתיא
תא האורו "הקסע"ב קר ןיינועמש) ישילש דצ י"ע העיגמ
התייה ילוא םידדצה לכל ישוקה לכ תורמל"הקסע דוע"כ ןייניעה
ינשה דצה םג יכ הארנ ךכ יפו תניוע דואמ התדמע ךא , תרכשנ
.(וז ךרדב ביגי


.ךכ ראשי םלועלש הארנו הלאש ןמיסב וניה תוהבאה ןייניע
לגיס לש דצהמל וביגה
 
 
15/9/05 10:58
השיא דוע :תאמ
:ינאפל הבוגתל הבוגתב
בושו) התיא ךב דגב ךלעבש השיאל הדמחנ תויהל הכירצ אל תא
.(ךב דגבש הז אוה !ךב הדגב איה אל -
תוצרל ךתוכז .דלוויש דליל הדמחנ תויהל הכירצ אל םג תא
.םלועל ותוא תוארל אלש
אטח אלש דלי ,םימתו ןטק דלי םלועב היהיש תעדל ךילעש אלא
.(ךלעב ומכ) עשפ אלו (תרחאה השיאה ומכ)
.יגולויבה ויבא דצמ הרכה םגו ףסכ לבקיש יואר הזה דליה
ול בבותסמ יבא דצמ חא יצח היה יל ול ,תרמוא בוש ינא
הזש) תונוזמ ול תתל דבלמ ,יבאש תעדל הצור יתייה ,םלועב
ריקפה אלו בלה תמושת םומינימ תא ול ןתנ םג (קוחה חוכמ
.ותוא
ךלעבש ,םינש 10 דועב זא םויה אל םא ,ולגי ךלש םידליה
םינרקס והיהי וליפא ילוא םה .חא יצח םהל שישו ךב דגב
םה זא המ .הנש 50 דועב זא םויה אל םא ,ותוא שוגפל
?ובשחי
לבא ,הלאה תויגוסב רהרהל בר ןמז דוע ךל שי ,רומאכ
ךלעב ןיב רשקל ימיכסת אלש עובקל תצרחנ יתייה אל ךמוקמב
.יגולויבה ונבל דגובה
הכירצ הזה השקה בצמה םע תודדומתהה יתעדל ,הרקמ לכב
.םיאתמ םורופ וא ץועיי ךרד תויהל
השיא דועל וביגה
 
 
18/9/05 11:18
לגיס לש דצהמ :תאמ
דבלב דליה יפלכ - תוישונאהל הבוגתב
קרו ידלי יפלכ תוישונאה תניינעמ יתוא ,ךכ אל שממ הז
אל חטבו) םהילע הבשח אל איהו ,יתוירחא תא הבח ינא םהל
.םידליל באו יושנ ותויהל תעדומ הדועב (ילע
השענ רבדה הפ םגו הלאשה ךא קוחה פ"ע םה תונוזמ םנמא
אלו) .ידלי לש הפהמ "םחל" איצוהל הדיצמ הליחת הנווכב
(ףסכ הל רסח
הליחתמ ימ "םוהיזה" רוקמ תא חכשנ לא לבא הניט יב ןיא
ילעב לש ותדיגב תא ?הדובעל הגלוק דועו יושנ רבג םע
.לבקל אל וא לבקל יתוכז ,יל יריאשת
ול הרקיש המ לכו ודיתעו הדלי לע תוירחא תחקל הילע לבא
עגונב וא הישעמל תוירחאה תא ילא יריבעת לא ,דבלב הדיב
וילע התפכנ וז תוהבא ךיא ועדיש עגרב יכ ,דיתעב ידליל
.הילע םסעכ תא רבדה ףיסוי וגשוה הלא תונוזמ ךיאו
המ אל הז לבא רבשמ שי , תדכולמו הקזח החפשמ ונחנא
. ילכלכ ריחמב םא םג ונתוא סורהיש
לע רמושש םיהולא שיש םיעדוי רבד יעדויו םינימאמה קרו
.םיקידצה
לגיס לש דצהמל וביגה
 
 
18/9/05 15:22
שבד :תאמ
דבלב דליה יפלכ - תוישונאהל הבוגתב
תרוועמו תידדצ דח תורוב ?תמאה...תובתכתהה תא יתארק
;יתארק אל ןמזמ רבכ וזכש
קוחה ןושל וז .דליה םאל אל , ודליל בא םלשמ ,תונוזמ
.העיבקה וזו
םיקד םירוק התווטש תממוז השיבכע םע ןיינע ןאכ ןיא
.הילא ךלה .ךלה ,רגוב שיאכ ,ךלעב .ךלעב תא הדכלו
ללכ ונניינעמ וניא הזו אל וא ותוא לבקל ךתוכז ,ןכא
...לבא
םודנק םיררוחמ ךיא יקדבת ,יתריקי.האלמ ולש תוירחאה
אוה לבא הקיטסלפה לע יל יחלסת.ונל יעידות .שמושמ אל
,איה .המ עדוי דשה וא שגר ,שוגיר ליבשב השעש המ השע
התתיפ אל ירה .ךידליל וא ךל תיארחא הניא ,השיא התוא
המל רבעמש ינפמ התוירסומ תא יטפשת לא ,תאו...ןיטק
.גשומ ךל ןיא ,דחא דצמ תעמוש תאש
תא םיבהואש םיאושנ םירבג יתעמשו יתמכחהו יתנקז
,ןטבב םירפרפ תצק םהל םירסח לבא דאמ דע םתיאש השיאה
,בושו דצהמ ןייזל ליבשב הברה םינכסמ ויהש .םנושלכ
תוירחאב ,ןכ זא .הרירב יל ןיא לבא תוטובה לע החילס
ולש תוריהזה רסוחל תוירחאב אשי ךלעב םג,תוירחאב ומכ
.ולש "ךרוצה" לע ריחמה תא ימלשת תא...תאו
בוטה לע" תמכסהש הארנכ לבא ךתחפשמ לע יביל יביל
.ערה הארנכ ,הז זא דחיב "ערהו
.החלצהב םכל היהיש
שבדל וביגה
 
 
19/11/05 21:38
ד"וע :תאמ
דבלב דליה יפלכ - תוישונאהל הבוגתב
הגלוק ומכ תעמשנ "שבד" יוניכב תבתוכה לש הבוגתה
.ילש


.הל אלש ןייניעב דדוצל הסנמש הריעצ ןיד תכרוע


ידרשמב םוקמ שי .דומלל המ הברה דוע ךל שי ,ןכ
.םידמלתמל
ד"ועל וביגה
 
1/10/05 10:00
ימצעב ינא :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
"....תרגפמ" ... תחא הלימ קר
ימצעב ינאל וביגה
 
 
6/10/05 10:28
דצהמ :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
"החרוכ לעב תרגפמ"...םילימ יתשב
דצהמל וביגה
 
6/10/05 14:13
תופוצה :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
הנקסמל ונעגהו...רמגנ אלש רופיסה רחא תובר ונבקע ,םכל םולש
והשימ...ונתיאמ ץוח תאזה תללוהמה החפשמה תא םיריכמ םכלוכש
הזב תופצל םמעשמ ???תרבודמה הרבחה יבגל םיטרפ טעמ ףילדהל לוכי
...רבודמ ימב תועדוי אלש ץראב תודיחיה ונחנאש דחוימב דצהמ
!!!.... פא-קיפ תא ףילחתש דעלטב הלבונלטל שדח ןויער הז
תארקנש 3 ץורעב השדח הרדיס שי זא תוצור תמאב ןתא םאו
תוליכר תצקו הבוגת ונת אנא...תושאונ ןכל הקוקזש "לופיטב"
...םינקחשה תודוא
תופוצהל וביגה
 
 
6/10/05 14:21
ינא :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
הלבונלט אל וז ,םישנה יתשל ....ראתל ןתינש הממ באוכ רתוי
.ןרובע
ינאל וביגה
 
10/10/05 10:11
:תאמ
לג לגיסל הבוגתב
.דיתעב םג דוגבי תחא םעפ דגובש רבג


.תונדמח .יפוא לש ןיינע הז תונדגוב


רשקה תא תונבל וסנתו ,תרחאה השאה םע רשקה תא קתני אוה םא םג
.תרזוח םלועל תועט יכ .דיתעב בוש בזכאתהל היופצ תא ,שדחמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/11/05 4:22
תדגבנ :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
לכה ,הינש םעפ דוגבי תחא םעפ דגבש ימ .דגוב הז דגוב הז דגוב
ריחמ שיש עדייש יאדכ זא .תונמדזה לשו יותיע לש ןיינע
ןיידזהל קשחתה אלש ללגב אבש םלועב רוצי דוע שיו ,הדיגבל
.דצהמ
תדגבנל וביגה
 
16/11/05 9:42
הבוגת :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
תאצמנ איהש הפיא תחא לכ ,םישנה יתש רובע טושפ אל שממ ,טושפ אל
.םויה
דצ לכש עגרב .ישונאה דצל רשפאש המכ דמצהל הז רתויב בושחה רבדה
ישגרל ונתת לא .םירכשנ ואצי םלוכ בצמה תבוטל ותלוכי יפל םורתי
תויהל םג ועדת ךא תויועט םתישע .םכילע רובגל באכהו סעכה
םנמוא ונחנא ,םידליה תבוטו ןיניעה תבוטל םורתל וסנו םייתריצי
לבא הלאכו הימגיב לש תויצטונוק לע בושחל ךירצ אלו הקירפאב אל
םכלוכ תא סינכהל ידכ ,הזכ הרקמ ירחא םג םולשב תויחל ןתינ ןכ
לא .םייח ןדבוא לע ףידעש המ םייח תריצי ןאכ שי היצרופורפל
. הרקמה לע ולבאתת
הבוגתל וביגה
 
 
24/11/05 9:53
OA ינא :תאמ
לעופב םויה הרוקש המ לעל הבוגתב
?הבושתה בתכב "ילש" ליימה תא תלתש/תאבה תוחורה לכל הפיאמ
?המלו
OA ינאל וביגה
 
 
28/11/05 23:48
תבהאמה לש יפוא וק :תאמ
לעופב םויה הרוקש המ לעל הבוגתב
תבהאמה לש יפוא וקל וביגה
 
25/1/06 17:30
תרפוסה :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
,רוחאמ טעמכ אצמנ לכהש ירחאו ,ואצמנ רבכ םיקלחה לכשכ םויה זא
בא תומד אלל הדלי לדגמו תירוה דח םאל הכפהש תרחאה השיאה
יכ לכה ףא לע תויגוזה תא םקשל הטילחהו החלסש תיתימאה השיאהו
ןלוכ אלש קר םידגוב םיאושנה םירבגה לכ ןכתעידיל ) המשאה וב אל
ללכ המשא וב ןיאש רמול המשל תורוב הז םנמוא (תולגמ וא תועדוי
היה הדיצמ ןורמיתו ץחלהש הארנכ לבא ,הדיגב ןאכ התייה תאז לכב
.ול הנמטש חפב לפנ שממ אוהש הטוב הכ
ףוסבש ,ןיבהל ידכ ןואג תויהל ךירצ אלו הבהא םש התייה אל םלועמ
2004 טסוגוא תליחתב דימו םהניב לחה קר רשקה 2004 ינוי שדוח
לע יל ודיגת !!!תורכה לש שדוח ךות יזא , ןוירהל הסנכנ איה
רצק הכ ןמז קרפב חומצל הלכי הבהא וזיא ?תרבדמ איה ןמור הזיא
הקקותשה דואמ יכ התוא םיריכמש םישנאמ עדונ דוע ךשמהב םג ?הז
,ללכ תרזוחמ התייה אלש הארנכו ..... םדקתמה הליג לשבו דליל
הזעה התכישמ תא שיגדמ אוהש דוע המו הרובע םלשומ היה יותיעהו
. לאיצנטופה פ"ע וערז תא הנמס< בוטחה ופוגלו תולוחכה וייניעל
איה הפ םג ןכש ,ערז תבינג :ומשב דליל ארקנ אובו ,לוצינ הפ היה
קרש םדא הז יתרמאש ומכו העינמ יעצמא םושב השמתשה אל יכ הדומ
אלל הזכש השעמ השוע התייה ימ ,הרבעתהש ינפל םימי שדוח הריכה
דחפ ךותמ שממ היה ןכמ רחאל ותיא הרקש המ ? תינודז הנווכ לכ
,לודגבו העוט איה זא ןמזה לכ העדי ותשאש תנעוט איה ,בר ששחו
שדוחמ קר העדי איה ,ארונ והשמ וילע בועש השיגרה קר ותשא
.יעיבש
קר וב ריכהש ףא לע הלאש ןמיסב חצנל הארנכ ראשי תוהבאה ןייניע
.קפסה לשב
רשא ,ייח ךות לא רודחל חוכב התסנשכ התייה הלש הלודג יכה תועטה
לע ןיק תוא התימה םויהו .תאז רשפאה אל יכ שארמ הרהזוהו העדי
תסרוהה המא הרציש ררמצמה רופיסה לצב לדגת רשא התיב םשו המש
.תוחפשמ
התוא עיגה ונממ עקרה םג רורב רבכ לכה לילק םלשוה לזפהש ירחא
דגנ לער הב הרידחמ המאש ,בא תומד וב ןיאש סורה תיב לש השיא
תיביסרגא דואמ התייהש יתנבה .דואמ יביטימרפ תיב .םירבג
םירסח םיקלח אלו הנומת תוארל רשפא רבכ םויה רוציקב ,תמייאמו
.לזאפ לש
תרפוסהל וביגה
 
 
26/1/06 9:39
יליל :תאמ
לזאפל הבוגתב
?תויהל הלוכי תא תיטתפ המכ ?"בוטחה ופוגו תולוחכה ויניע"
הז הפ תאזה תירטסיהה תובתכתהה ךותב עמשנ אלש דיחיהש ןיינעמ
.אוה
.רבגה החילס ,ןייזה יפ תא עמשנ ,המידק זא
?ןכיתשב דוגבלב קוסע רבכ אוהש וא
ילילל וביגה
 
 
26/1/06 11:49
תרפוסה :תאמ
ותוחאו רותסיא הללאל הבוגתב
רתוי םויהו סנרפלב קוסע םדא .ןיז םש (ךנושלב ןייזה") רבגה
.ונייתש תא ,םעפמ
.הירטסה םוש ןאכ ןיאו הירוטסיה רבכ הזה הרקמה
הרוצב עגפתש הדיחיה .הנטקה לע תונכה לכבו לכמ יל רצ קר
היה ףידע ,המא תוכזב בןרל יכ רמאיו רופיסה לכמ תיתועמשמ
תושפיטב גוהנל הרחב ךא רופיסה לכ לע העניצב רומשל הל
.קחרמ רומשל הילעו תועט התשע יכ הניבהש תורמל
.הדליה לע יביל
קר הדליה לש לבסה אשמ , האלה ונכשמה רבכ םירגובמה ונחנא
.לחה
תממוקמ המ תדימב ילש תונחלסה םגו הלחלח ררועמ ררמצמ רופיס
. ינא וז ?המ זא ,תורקי תונב ןכמ המכ
לכה תורמל לבא ואלפתת ,השוע ינאש המו ימצע םע המלש ינא
םג ןכו ילש םריקיה םידליה ,רקיעה איה ילש החפשמה תומלש
."רגפמה" לעבה
ונילע ויפ לעש טלחומ תוגהנתה סופד הזיא שיש טילחה ימ
םכח רתוי אוהש בושחל שיאל לא .היחי ותנומאב שיא" ?גוהנל
ולא ."ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןודת אל" יכ ותלוזמ
....םייחה
תרפוסהל וביגה
 
 
30/1/06 12:09
השיא דוע :תאמ
ותוחאו רותסיא הללאל הבוגתב
.ךיילע יל רצ
.הזה םורופב היה אל הזה רופיסה לכל םוקמה הליחתכלמ
."תרגפמ" לש תורימאו גניטואאה תונויסנ איה ךכל תודע
תלכשה אל ךמצע תא תפשחש תורמל לבא ,המחנ תקפה אלש אלימ
.תונוש תועדל חתפיהל
אל הז יכ ,בורקמ םכלש רופיסה תא הריכמ אל ינא יתחמשל
.םיברועמהמ דחא ףאל לודג דובכ
הב ריכה אלש באל הדלונש יתרבח - רחא רופיס הריכמ ןכ ינא
ןיב שחרתה המ וליפא גשומ יל ןיא .תונוזמ הל םליש קרו
.הנשמ אל שממ הזו ,באה ןיבו םאה
.המא םע בורק רשקבו החילצמו תרדהנ השיא תויהל הלדג איה
הדלי דיספה אוה - יגולויבה באה אוה לודגה דיספמה ימעטל
.אבא רותב בל רק רבג הדיספה איה ,תרדהנ
דלי שי ילש אבאלש הלגמ יתייה 29 ליגב ינא ול ,בושו
,דואמ ותוא תרקבמ יתייה - ותוא ריכה אל אוהש תרחא השיאמ
.ילש אמאב דגב אוהש הלגמ יתייה ול רשאמ רתוי הברה
השיא דועל וביגה
 
 
30/1/06 14:55
תרפוסה :תאמ
ךלש אל הנורחאה הלימהל הבוגתב
,הרקמב שממ יתעגה הזה םורופל ,יתריקי ךיידיב הרמ תועט
לכ שיאל םורגל יתיסינ אלו תבהאמה תוהז תא יתפשח אל
יל ןיא טעכ םגו יתשגרהש המ תא אטבל ךרוצב יתשגרה .לבא
םרות אל הזש תורמל ,החיש להנלו ןאכ ביגהל היעב םוש
הבשחמל הנוש תיווזמ רוא תדוקנ ןתי ילוא לבא שיאל
"תרגפמ" הבתכש וז ינא אל .ןיבהל םילוכי תמאבש םישנאל
תוהזהמ ץוחש תבשוח ינא ,ימשב ובתכנש םירבד הברה ומכ
,ךכ לע תרעטצמ אל טלחהב ינא , יתפשחנ יד תיתימאה
יל עדונש ןושארה עגרהמ יתבוגת תא תוארל דמחנ יד וליפא
,םויה ימצע תא תוארלו (ןאכ רופיסה תביתכל ךומסב) רבדה
. ימצע יפלכ דואמ הלודג הכרעה יב שיו הלוקש יד ינא
וליאכ המישאמ עבצאב ילא הנופ תא יכ ןייצל תבייח ינא
זא ,ידיב אצמנ תיגולויבה תבל ילעב ןיב רשקה ןייניעש
תא יתישע ,םידדצה ןיב ברקל יתיסינש וז ינא ךתעידיל
היהש ברה םעזה תורמל הדליב ריכהל וב יתכמת ינא !!!לכה
ינא יתוא תלאוש תא םא .תבהאמה לש היללעמ דגנכ וב
הפוכ התייה אל אמא ול הפידעמ יתייה הדליה התוא םוקמב
טרפב ,יב ריכהל יבא תויהל ןיינועמ וניאש שיאה לע
םיתכהל לולע רשא םאה לש ךלכולמ דואמ רופיס ןאכ ברועמש
ידיצמ ינא .תישפנה התוביציו הדליה לש הייח ךשמה תא
.דואמ בוט הז םע היח ינאו הזה הרקמב ברקל יתיסינ
תרפוסהל וביגה
 
 
30/1/06 14:12
הזה רופיסב יתייה :תאמ
לזאפל הבוגתב
הסנמ תא ךיא האור בושו בושו ךלש םירופיסה תא תארוק ינא
.הווש אל איה המכ תוארהלו תבהאמה תא ןיטקהל
הניטקמ תאש לככ :תוניבמ אל תודגבנה םישנה ןתא הארנכש והשמ
.רתוי דגובה ךלעב תאו ךמצע תא הניטקמ תא הככ,רתוי התוא
ןמזב התיא תויהל רחב אוה :יניבתו ךייניע תא יחקפתש יאדכ
תבשוי תאש ןמזב התיא תולבל רחב אוה .תיבב ךתיא תויהל לכיש
הארנכ ,ךל רפסי אוה המ הנשמ אל - הרוק המ ןיבהל הסנמו תיבב
.FACE IT .ךלצא אצמ אל אוהש והשמ הב אצמ אוה תאז לכבש


הרחב השאה םש םגו (תבהאמה לש דצב) הזכ רופיסב יתייה ינא םג
תא קוחמל" הזל תארוק ינא "חולס"ל הזל תארוק אל ינא ."חולסל"
תואיצמ המצעל תונבלו הניע תא םוצעל תרחובש השא יכ ."המצע
רבגה תא הכירצו המצע תוכזב תויחל תעדוי אל הארנכ , המודמ
רקובב הארמב לכתסהל תלגוסמ תויהל ידכ םייניעה לוחכו בטוחמה
ףידעמ אוהש ןיבת איה , קמועל רתוי תצק טיבת איה םאש תורמל
.םירקבב רחא םוקמב ררועתהל


.ךל עיגמ הז הארנכש המוטא ךכ לכ תא לבא ,ךיילע יל רצ
הזה רופיסב יתייהל וביגה
 
 
30/1/06 15:15
תרפוסה :תאמ
לזאפל הבוגתב
!!התוא הריכמ אל תישיא ינא ,תבהאמה תא ןיטקהל הסנמ אל ינא
ול הללועש המ תא יתבהא אל ,ילעבמ היה הילע יל עודיש המ לכ
יפלכ תיטסיאוגא דואמ ךרדב הגהנ איה ,התולהנתה ךרד תאו
.האיבהש הדליה יפלכ דחוימב ,םלוכ
ךכו םייניע עבראב ושענ ילעב לש ותדגב תביסל הרהבהה ןייניע
,וראשי
המל ךירבדכ "והשמ הב אצמ" וליא זא ,תבתכ תאש המל הבוגתב
עוגפ יתשגרה םגו השיא לוככ השיא ינא ?התיא תויהל רחב אל
אוה ,תכרעמה לע רתול יתבשח ינא םג ,הדיגבה ןייניע םצעב
. המקשל הסנמו לכמ רתוי הב הצורש
תבהאמ לש דצב תאצמנש ימל רורב אל הארנכ "החילסה" ןייניע
,םוקיש לש ןייניע הז החילס אל וז (םירוריפב תקפתסמש תאז)
לש םויה םייניעה , ךפהל אלא םייניע ןאכ םוצע אל דחא ףא
תרגוב הנה וזכ השיג , רתוי עיקשהל הנווכב תוחוקפ ונלוכ
הנש 17 לש רשק ("םירגוב םיאושינ" רפסה תא אורקל אנ) רתוי
םילויט לש םישדוח רפסמ לש תכרעמ אל הז תופתושמ תויווח לש
םג שיו ףיכ הברה שי ,שארה תא תוקנל דנליאת וא הילטיאב
.םיישק הברה
,םדא לכ לשמ רתוי הווילשו תיתימא יכה הניה ילש תואיצמה
ופוגו תולוחכהה וייניע ירחא תרתתסמ אל ינא ,םיעקשמ יב ןיא
!!!ימצע תוכזב םדוק םייח יל שיו תבטוחמ םג ינא ,בטוחמה
יל רצ " טפשמה.יקוסיעו ייחב קמוע דואמ הברה יל שיו
הב שיש ימ ,ןועט דואמ עמשנ "ךל עיגמש הארנכו .....ךילע
תחא ךכ תוגהונ ןניא ללכ ךרדב םישנ .האניקו האניש הברה
ימוקמב ינא וליפא , םישנ תווחא שי ללכ ךרדב ,הינשה יפלכ
יתריקי .וזכש הניטב השיגרמ אל תבהאמה םע הרקש המ לכ ירחאו
רבגה ובש ,ךלש יטרפה הרקמה לשב ישיא ןפואב תעגפנש הארנכ
תבהאמ קר איה תבהאתש יניבת ילוא זא ,ךתיא אלו ותשיאל רזח
תא בהוא שממש ימל לבא ,הרקמב םש התייהש תחא התוא וזו
.םלועל הילע רתול ןכומ היהי אל ותשיא
תרפוסהל וביגה
 
 
30/1/06 15:31
יקימ :תאמ
לזאפל הבוגתב
אל איה ,המשא אל איה .תבהאמה םע חגנתהל תרחוב תאש איה
איהש הדבועה .רפה ךלעבש ןיאושינה רדנבו תוירחאב תאשונ
ךל ןיאו ,הלש הטלחה איה םלועה ריוואל דלי איבהל הרחב
.הדגנ תאצל ,התיא תויהל רחב אוהש עגרמ ,תוכז
תא ךיא השיגרמ אלו ,םישנ תווחא לע תרבדמ תאש בוצע
.תומשא אלש םישנ דגנכ דגובה ךלעב םע תורוש תרשיימ
יקימל וביגה
 
 
30/1/06 15:54
תרפוסה :תאמ
יתעדל ךלש היעבה ל הבוגתב
ךלה אוהשימ הארנכ) .הלא תורוש אורקל דואמ קיחצמ
(הזה רופיסה לכב דוביאל
יל שיש תורמל) הדגנכ תאצוי אלו שיאב תחגנתמ אל ינא
.( ןכ תושעל תובוט תוביס הברה


?המשאה ימב עובקל תוכז שי ימל ???"המשא"
שיגרמ רופיסב םיברועמהמ דחא לכש ךכל הרע יד ינא
.........רחאה יפלכ המישאמ עבצא םעו ןברוקכ
.וזכש השוחת ןיא (םויה לע בר שגדב) םויה ילצא
ןופצמ םעו שפנה ןובשח תא ומצעל השעי דחא לכש בושח יכה
.האלה ךישמי יקנ
לבא ,הדיגבה לשב דובעל המ לע הברה יכה שי ילעבלש ןוכנ
. הריחב ךותמ השענ םג הז
.רתוי םיבוט םייח ךשמהל הריחב ךותמ ותיא ינא םגו
תעדוי איה םגו ,הבר םישנ תחווא יב שיש יל ןימאתו
יכרדב הילא יתינפש םג המו יתוכזב התייה התשענש הרשפהש
,איהשמ הפ הבתכש ומכ "קוחמ" ילש דובוכה יכ אלו) םולש
(םולשל דימת ינפ ןכא יכ הדבועה לשב קר תאזו
"דגובה" תא הבגמ ינאש לע םמוקמו סיעכמ הזש תעדוי ינא
.ךתנעטל
.הנינח לבקמ אלכב ריסא םג
תצק וסנתו הפ םיכרוע םתאש הזה הדשה טפשמ םע וקיספת זא
.רחאה לש םיילענל סנכהל קומע רתוי
תרפוסהל וביגה
 
 
30/1/06 18:49
םייניע רבכ יחקפת :תאמ
יתעדל ךלש היעבה ל הבוגתב
.הזה עטקה יל רורב אל
םירצוי םהלש םישנל םירזוחש םידגוב םירבגש תעדוי ינא
אלש) תבהאמהמ קתנתהל םהל תרזועש המודמ תואיצמ םמצעל
(השאה לצא ואצמ אלו ושפיח םהש המ םהל הנתנ ,רוזעי
םישפחמ ויה אל וב ראשיהל וצר וליאש תיבב ראשיהלו
ץחלמ האצותכ התיבה םירזוח םה בורל .הליחתכלמ ץוחב
הבהא ךותמ אל לבא ילכלכ ץחלו םידליהו השאה לש
.םיישממ הריחבו
אל הז - ךלשמ המודמ תואיצמ ךמצעל תרצוי תאש הז לבא
??תודדומתה וז .יל רורב
איה .ךב דגב אוה :ךל דיגהל תוסנמ ןלוכ המ בל ימיש
שפחמ היה אוה איה התיה אל וז םא .הנומתל תכייש אל
לש תובוגת יפלש םג המ) .תרחא יהשימ לצא שפיחש המ תא
םעפה התיה אל וז ,ךל םיברוקמ ןהש הפ םינעוטש םישנא
(.ןיאושינל ץוחמ הנושארה הדליה אל םגו ולש הנושארה
.דגוב ראשנ דגוב - האבה םעפל רבכ יננוכתית ,קתומ זא


תרציימש השיא האור ינאשכ .םישנ תווחא לש ןיינע אל
תואיצמה םע דדומתהל אל תנמ-לע הלשמ תואיצמ המצעל
.יתוא םמוקמ הז - תיתימאה


יתייה ,םימחר הילע הפיערמו תרזוח תאש הדליה יבגלו
תרוויע אמא םע תויחל םיכירצש ךיידליל םתוא תרמוש
םויב (םכב אל םגו) םהב האנקמ אל ינא .ינדגוב אבאו
םלעתהל רחבו השע םהלש אבאהש תוחא ןהל שיש ולגי ןהש
.הזמ יאצ .ערז תבינג לע רופיסה םע רבכ ידו) הנממ
בכש אוה .ןמור התיא להינ אוה .תואיצמה םע ידדומתת
הדליה ,יתעדל .(ולש תוירחאה הליחתמ ןאכו התיא
.BIG DEAL הזכ אל הז םויה - םייופש םייח החיורה
םייח םידליהמ יצחל לעמ ובש ןגב תאצמנ ילש הדליה
.תירוה-דח החפשמב


תא יבזיע :ךלש רופיסה תא הנוק אלש יהשיממ הצע
םעפהש ינפל לופיטל יכלו םירופיסה תביתכו םורופה
.בוש ךב הכת האבה


החלצהב
םייניע רבכ יחקפתל וביגה
 
 
31/1/06 14:19
"רבח" :תאמ
לזאפל הבוגתב
ביגהל אלש קפאתמו המ ןמז הזמ הפ תחתפש "רודמ"ה תא ארוק ינא
םירקשב הנימאמ תא םא עדוי אל ינא .יתוא תרבש םעפה ,והז לבא
היתפמא ךושמל הסנמ תאש וא ןאכ תבתוכ תאש תותימאה יאצחבו
המ ?וזה תתוועמה הנומתה תא גיצהל ךל רזוע הז המ .תוארוקהמ
רופיס ןאכ שי םא ?הדיצמ ךלכולמ רופיס לע ולאה תוזימרה הז
.ךלעב ול תארוק תאש הזה רבגה ךותב קומע רתתסמ אוה ,ךלכולמ
אוהש תיצר המ .ולש םירופיסהמ קר התוא הריכמ תאש תרמוא תא
ירחא .םהניב שי הלודג הבהא וזיאו תרדהנ איה המכ ?ךל רפסי
תא רפסמ אוה וישכעש תבשחו ךיילא רזח אוה ותוא הקרז איהש
התיא הלבמ אוהש םעפ לכב ךל רקשמ אוה הנש טעמכש ירחא ?תמאה
לוכי אל ?תמאב ,ונ - רשוכה ןוכמב ,הדובעב אוהש ךל רמואו
.המותס וזכ תאש תויהל


ולבקת אלש חינהל ריבס לבא ,דגובה תבוגת תא תוצור ןתא,תונב
:הארנכ ,הזל רתויב בורקב רבדה הנה זא םלועל התוא
לעבה לש "רבח" ינא .בורקמ הזה רופיסה תא ריכמ ינא םג ,ןכ
.(ולש יתימאה ףוצרפה תא יתיליגש דע רבח ינאש יתבשח תוחפל)
םתיא דבוע ינא .הלחתהה יבלשב רבכ יתילע הניבל וניב ןמורה לע
םג המ .ףוקש ידימ היה הז , הז תא ריתסהל וסינ םהש המכו
ילב עסונ היה אוה זא דע .םואתפ "יח" אוהש וילע ואר דיימש
היה .תורחואמה תועשה דע דרשמב ץרוש היה רזוח היהשכו ףוס
אוהש ךיא ביבסמ ורביד ןמזה לכו .רוזחל ןאל ול ןיאש רורב
הדובע תועיסנל תוביס שפחמ היה ,םדאנבה.תיבהמ חרוב הארנכ
םינכומ אל ונחנאש ,ותיא "ונבר" ןמזה לכ ונחנא .הפצרל תחתמ
שדוחמ םייעובש תויהל אשפא-יא תמאב יכ ,תועיסנל ףרטצהל
.ל"וחב
רקובב רחואמ עיגהל ,םיירהצ תוחוראל תאצל ליחתה אוה םואתפ
תאצל ,(תיבב אל אוהש רורבש ךכ ותוא שפחל תרשקתמ ותשאשכ)
תרשקתמ ותשא בושש ינפמ הילא ךלהש הארנכ) דרשמהמ ברעב םדקומ
רבכ רורב דאמ יל היה לכהש ךכ - (רבכ ונניא אוהו ותוא שפחל
תחוראב התואו ותוא ונשגפ ,רחא והשיממ יתעמש םעפ לכ) .הלחתהב
םתוא יתיאר םיב וליפא .ברע תחוראב התואו ותוא ונשגפ ,םיירהצ
(םהילא יתשגינ אל םתוא ךיבהל אל ידכ לבא
תוניבמ אל ןתא ?ותיא תויהל הנכומ איה ךיא :יתנבה אל דחא רבד
אוהו תיטגרנאו תססות איה .םהניב שי הלילו םוי לש לדבה הזיא
."טובור" איה הדובעב ותוא ראתל םישנאה םישמתשמ הבש הלימה ..
.םירבסה ןיא - הבהאב ומכ הבהאב לבא ,בוט
'סמ התיא ליחתהל יתיסינ ינא .יתאניקש ןאכ הדוותמו הדומ ינא
תא הטלק אל וליפאו הלש הדובעב הקוסע התיה איה לבא םימעפ
.(םהמ םלעתהל הרחב טושפש וא) םיזמרה
"עטק" ול שי םא ותוא יתלאשו יתזעה ותיא ילש תועיסנה תחאב
"עטק" אל הזש ריבסה דיימ אוה .ןכש יינפב הדוה אוהו התיא
יתימא הבהא וזש .התיא תויחלו תיבה תא בוזעל ןווכתמ אוהשו
הילע רתוול ןווכתמ אל אוהו "חצנמ תווצ" םה דחיש שיגרמ אוהשו
רקיעב לבא ותחפשמב דגוב אוהש הז לע יתסעכ תצקו יתאניק תצק -
רומשאינאש שקיב אוה -."טרס"ה תא הווש טלחהב איה .ותוא יתנבה
ולש סובל רפסיו תיבב םירבדה תא רוגסיי אוהש דע דוסב לכה לע
.אצוי אל הז ינממש יתחטבהו


האצי הלש ןטבהשכ .דצהמ תוחתפתהה לכ לע יתלכתסה הזה בלשהמ
איה .ףוסה דע הז לע ךלוה אוה .הז והזש רורב יל היה ,הצוחה
.בוט הל השע קר ןוירהה .תרשואמו דימתמ תרהוז דרשמב הבבותסה
המ ותוא יתלאש , ותיא העיסנ דוע יל התיהו ורבע םישדוחהשכ
אוה ,התיא תויהל רובעלו םלוכל תולגל ןווכתמ אוה יתמו הרוק
לבא רותפל ךירצ אוהז תיבב תויעב ול שישו בורק שממ הזש רמא
ךיא .הנממ יתקזחה שממ ינא .וזה העיסנה ירחא הרקיי הארנכ הז
לפט"ל ול תנתונו וילע תצחול אל איה םימדקתמ ךכ-לכ םישדוחב
.ולש ןמזב "ולש םיניינעב


אוה .הרק ער והשמש רורב יל היהו רקובב עיגה אוה דחא םוי
בושו יתרבשנ םויה ףוסב .םויה לכ רדחהמ אצי אלו רוויח היה
תרמוא תאז המ ."הכתח" איהש רמא אוהו הרוק המ ותוא יתלאש
אוהש ריבסה אוה זא ?םיבורקה תועובשב תדלל הרומא איה ?הכתח
ךישמהל הנכומ אל איהש הרמא איהשו חיטבהש המ תא םייקל לכי אל
יאדו בצמב תויהל תבייח איהשו ישממל ךפוה אל אוה םא רשקה תא
.םלועל עיגמ הזה דליהשכ רתוי
םייקל קיפסמ רבג אל אוהש הניבהשכ הרוחבה ותוא הקרז ,רוציקב
החיכוה ,בוש - התיא תויחלו תיבה תא בוזעל ולש תוחטבהה תא
הקזח דאמ השא תויהל ךירצ - דחא ףאל ןובשח תקפוד אל איה המכ
תא תושעל תכלוה תאש תעדלו הדיל ינפל תועובש רופיס רוגסל ידכ
.דבל הז


יתוא ףיעת איהש הזב ןכתסמ ינאש יתעדיש תורמל ,הזה בלשב
תא יתעצהו לכהמ עדוי ינאש הל יתרפיסו ץמוא יתרזא,רדחהמ
.תרדתסמ איהש הרמא .התוא הלביק אל איה .יתרזע
רשואמ הנרק איה .םימעפ רפסמ התוא רקבל יתכלה הדילה ירחא
.הזל הדלונ וליאכ ,תורוהל הסנכנו
םואתפ ,התליב ,הלייט ,העסנ ,הדבע ןמזה לכש 36 תב השא ,וניבת
.הדליה םע תויהלמ ץוח רבד םוש הצור אל .רבד לכל אמא איה
.ייניעב םיהדמ - הדליהםע הראשנו לכהמ שפוח הנש החקל הרוחבה


,ןאכ ורמאש ומכ .הממחב לודגל תכלוה וזה הדליה ,השא יניבת
ןרקש ,יפוא שלח אבא "הדיספה"ו תבהואו הקזח אמא החיוורה איה
.לכונו


דובכה תא חטב .לכה דיספה אוה ייניעב ,םכל דיגא ינא המ.אוהו
תחא התוא .הדלישכ התוא רקבל ךלה אל וליפא אוה .ויפלכ ילש
ןרקש ?זעמ אוה ךיא .התיא תויחל הצורו בהוא אוהש רמא אוהש
.םירבגה ,ונלוכל ער םש איצומ .אוהש המ הז ןדחפו


אל טושפ ינא יכ רחא םוקמל יתרבעו הקלחמה תא יתבזע וליפא ינא
חטב אוה ,ולש םיישיאה םייחב ןרקש הזכ .ותיא דובעל לגוסמ
.הדובעב םג ןרקש


אל הנורחאה הביסמב ,תפומל תויגוז לש ,םכלש הגצהה םג ,השא
םתא םייתטפ המכ בשח קר רופיסהמ עדויש ימ לכ .דחא ףא לע הדבע
הגצהה תא םייקל הנכומ תא ךיא - .ךיילע רקיעב םחירו םיארנ
םוקי אוה דחא םוי .התוא בהוא דוע אוה ,השא יניבת ?וזה
הייהת איהש הליבשב הווקמ קר ינא .ןמז לש הלאש קר וז .ךלייו
.ולש ןוויכל בוש ןיתשת אלו רחא םוקמב
"רבח"ל וביגה
 
 
2/2/06 18:02
תיביספ תארוק :תאמ
ביגהל בייחל הבוגתב
אוהל יוא ,הדליל יוא ,השיאל יוא ,תבהאמל יוא ,הרבחל יוא
הזה רופיסה תא שורפל הליחתכלמ בשחש ימל יואו ,דגבו רביעש
.תוננבו תוצוח לבק
תיביספ תארוקל וביגה
 
 
2/2/06 19:09
תרפוסה :תאמ
ביגהל בייחל הבוגתב
לע תרמשש רחאל הפ ביגתש ידכב ךתוא רבש המ גשומ יל ןיא
?הזה תובתכתהה "עסמ" לכ ךרואל הקיתש
אל התא תישארש רחאמ ךלש בתכמל סחיתהל ךיא גשומ יל ןיא
יאצחו םירקשכ "הנכמ התא םתוא רשא ירבדל דובכ ןתונ
ריכמש אוהשמב רבודמ ןכא יכ ןאכ ךירבדמ יכ הארנ ,"תותימא
ינאו ,תוהזה יבגל בר קפס יל שי השעמל לבא בורקמ אשונה תא
"איה" וזש השוחת יל שי (וזכ דימת ינא) הנכ תויהל תבייח
שיגרמ אל אוהשמ םא היעב םוש יל ןיא ,יארת הארת ,תבתוכש
םסרפל התייה אל יתנווכ הזה רתאל יתסנכנשכ ,ןאכ ףשחהל חונ
הלש םג טרפה תעניצ לע רומשל ידכ תטלחומ תוהזב רופיסה תא
.ינייעב ןוילע ךרע ךכל שיו ,הדליה לש םגו
ריכמש ימ לבא ,ירבד לע רוזחלו תממעשמ עמשהל הצור אל ינא
לגרב םיכלוה אל םינש 17 יל ונימאת ,ינא וז קמועל יכה ותוא
היהיש קר ,לכה תא אל ,ןאכ ףושחל הנכומ ינא לכה אל ןכו
. תמטמטמ אל ינא ,אל ינא דחא רבד רורב
,ךלש בתכממ תודבועה ףוליס וניה בושח תוחפ אלה ינשה רבדה
אוהש םויב !!אל ןפוא םושב , רשקה תא הכתחש איה אל הז
דואמ היה אוה םצעבו להובמ דואמ היה אוה יל רפסל טילחה
אוהש הזה םויבו ,ותוא יתשגרה ינאו תמייוסמ הפוקת להובמ
תיבב יתזפשואו יתטטומתה ינא זאו יל רפיסו רבשנ רבכ
יל רפיס אוה םיילגרה לע יתדמעו הקזח יתייה רבכשכ ,םילוחה
ףודרל הכישמה איהש הדבועו ,הנממ ולש ששחה לכ לע קמועל לכה
אוה השעמל ,ונממ דרתשו תעדוי ינאש הל רמא אוהשכ םג וירחא
, תינימ הדרטה לע םגו ערזה תבינג לע םג התוא עובתל הצר
הנכומ יתייה אל לבא ( הדמעמ לצינ ךות)הדרטה ןומה םש התייה
.הז לכ ךותל סנכהל
החלש התפצוחב איה ,היהש ךולכילה לכו טפשמה ירחא הזמ רתוי
ץוחמ סנכב ויה םהשכ ותיא רבדל הצור איהש ןופלטב העדוה ול
.ריעל
ינפ וליא ,התוא בהוא אלו בהא אל אוהש קפס םוש יל ןיא
דחא ףא ?אל תרחא גהונ היה אוה זא אל אוה תרחא ויה םירבדה
תויצלופינמ לע םירופיסה םע יד ,הקרל ןווכמ חדקא םע אצנ אל
שקיב אוה לבא ,ךלוה תכלל הצורש ימ ,תויוטש הזיא תוילכלכ
זא ןוכנ היה הלש רופיסה םא ,הליחמ שקיב אוה ותוא לבקנש
ינאו אל) ןאכ רדתסמ אל םולכ ?התיא תויחל ךלה אל אוה המל
.(השפיט אל
,התוא שגפש ינפל השק דואמ הפוקת וילע הרבעש תעדוי םג ינא
ויה הלא ךכב רחבש ללגב אל הובג תורידתב סוטל ץלאנ אוה
הזה םדא ןבהש עדוי הדובעב ותוא ריכמש ימו הדובעה יצוליא
וזה העפותה תא הריכמ ינא ,טסילוהוקרוו שממ "טובור" ןכא
.םינשה לכ ךרואל ולצא
דמע ןכאו ביצה אוה םתואש הדובעב םידעיל עיגהל ול היה בושח
דחא לכ ?ער הז ,תעדוי ינא טובור אוה ןכ !!!!דבל םהב
וז לבא ומצע םע לקמ רתוי היה ול החמש יתייה ,ותעדו
הרירק תשא םג ינא ,התיא היחו התוא הניבמ ינאו תוילטנמ
דירפהל תעדוי לבא , ןצחתשהל םג רתומ םא תולוכשא תשא"
.תיבמ הדובע
השעמל ,ולש תועיסנל הפצירל תחתמ תוביס שפיח אל םלועל אוה
תא הריכמ ינא רתוי וליפא תובורמ תועיסנ תשרוד וזכ הדובע
.בורקמ הז
התוא תמשונו התוא היח ינא ,ותדובעב תברועמ דואמ דואמ ינא
תאו תוקלחמה לכ תא הריכמ ינא ,םש אוהש ןושארה םויהמ
הלילה עצמאב םוקל הלוכי ינא העיצמ הרבחהש תונורתיפה
רשק ישנא םתואה לכ לש תומשה תא הריכמ ינא ,ןתוא םלקדלו
.ישיא ןפואב הריכמ םקלחו ל"וחב


אוהש ידכ ךמתש בגה יתייה ינא וזה הרבחהמ קלח השיגרמ ינא
.הרבחה ידעי תמשגהל יונפ היהי
התייה אל ,הרבחה יעוראב תפתתשמ ינא הנש לכ ומכו ךכ לשבו
.םיסקמ היה , העפוההמ יתנהנ דואמ ,ידיצמ הגצה םוש םש


רמאנש ומכו םיבוט םייחל לדגת וזה הדליה ןכאש הווקת ילוכ
תב הדלי הזמ תעדוי ינא ,תרחא בושחל הצור יתייה אל ,הממחב
,וזה המחה הדעה התואמ ינא םג X הדעל


יתינב ינאש הממח ךותב םה םגו םיאירב םייח םייח יידלי
. אמא וז אמא ,ןוכנ ,םהל


לבא םידדצה ןיב הבריק תוארל ישוקה לכ םע הצור יתייה ידיצמ
אל ינא ןכלו ,חירכהל רוסא דבל אב אל הז םא רבד לכב ומכ
לומ תחא החפשמ האור םדא ןבה .יתישעש הממ רתוי תושעל הלוכי
.וייניע


,םהניעב ןוכנ האריש המתא תושעל וטילחי ולדגישכל םידליה
ףסה לע התחד םאה לבא התוא תוארלו ריכהל יתרחב ןכ ינא
.הנוצר תא תדבכמ ינאש ןבומכו
תרפוסהל וביגה
 
 
4/2/06 15:00
"רבח" :תאמ
ביגהל בייחל הבוגתב
אוהש ךיא יתוא גרוהו ןרקש אוהש העידיה וז יתוא רבשש המ
המ םא .הילע דובעל חילצהש יפכ , ךיילע דובעל חילצמ אוה
הב תלתינ תאו ךרובע רצי אוהש תמאה וז ןאכ תראתמ תאש
ינאש רבד) רשכומ ןרקש תמאב אוהש הארנכ זא המצוע וזכב
.(רתוי תוחוקפ ייניעשכ ,םוי םוי , םויה וילע האור טלחהבהברה ךכ-לכ רבג םע היחש הנושארה השאה תאש תבשוח תמאב תא
רחא שיא הלגמ ףוסבו בטיה ותוא הריכמ איהש תבשוחו םינש
?הדיל


הסנמ ינאש הזמ םולכ יל אצוי אלו יניינע אל הז ,יעמשת
תא עומשל תמאב תמאב הצור תא םא לבא תמאה תא ךל רמול
וא) התוא יארתש הצור היה אוהש יפכ אלו איהש יפכ תמאה
םירבדה תא בטייה יארקת זא (התוא תוארל רתוי ךל לקש יפכ
תאש יתוא םיהדמ) ינא ימ ררבל הצור תא םאו .בתוכ ינאש
.ולש תויואמרל העפשה שי תאז-לכבש הארנכ.איה וזש תבשוח
.ךב דגב ךלעב השא גוס הזיא םע תנבה אל תמאב הארנכ תא
םיימיטניא םירבד לע טנרטניא רתאב ביגת אל םלועלל איה
רתוי הברה תוחישב םהילע תרבדמ ישוקב איה .כ"כ
רתאה לש תכרעמב ךלש ןופלטה תא יריאשת זא ,(תוימיטניא
.עדוי ינאש המ לכ תא ךל רפסאו רשקתא ינאו


עורק שממ ינא .םייחה לש עטקה הז ,יעמשת ,הדרטהה ןיינעב
ינא .תאז השע אל אוהש לבח .הז תא ארוק ינאשכ קוחצמ
.טפשמב דיעהל ןושארה יתייה
.רחא אלו אוה הז הלש דמעמה תא לצינש והשימ שי םא ,תרבג
תועיסנה תוכזב גישה אוהש תבשוח תאש "הדובעב םידעי"ה תא
ול הנתנו הנומתל הסנכנ איהשכ קר גישה אוה ,ולש תובורמה
ךילהתב םש יתייה ינא .עדוי ינא .תיעוצקמה התכימת תא
םא ,השעש המ תא תושעל חילצמ היה אל םלועל אוה .הריכמה
חוקלה תא ענכשלו ונלוכ תא ליבוהל םש התיה אל איה
הבושח העיסנ לכב .םינימאו םייעוצקמ םישנא ולומ םידמועש
ב"הראל תעסונ התיה איה .ףרטצהל הנממ שקבמ היה אוה
ידכ ,חוקלל ונילא הכישממ התיבה רוזחל םוקמבו הדובעל
תא .ררועתהל תבייח תא - .עצבתת ןכא הריכמהש ךכל םורגל
הארנכ תאו ךליבשב רצי הארנכ אוהש המודמ תואיצמב היח
תוארלו ךיילעמ םירקשה תא רענל םוקמב הב תולתיהל הפידעמ
יואר רתוי הברה היהי הז ,זא ול יחלסת םאו - תמאה תא
.הכרעהל


רמא אוהשכ :יל רמא אוהש המ ךל רפסמ ינא ,הדירפה ןינעב
הילא ןנחתה םג אוה תיבה תא בוזעל לוכי אל אוהש הל
תאו) "םירבדה תא עיגרהל" ידכ םישדוח רפסמ דוע ול ןתיתש
ךיא ןיינעמ .המיכסה אלש וז איה ,(רבדמ ינא המ לע תעדוי
.ןמז דוע ול תנתונ התיה איה םא הזה רופיסה לגלגתמ היה
רמאו םייניעב תועמד םע דרשמל עיגה אוה כ"חא םימי רפסמ
האיבה איה .ךכ-לכ הרק תויהל הלוכי איה ךיא ןיבמ אל אוהש
אוהש תונתמה לכ תאו תיבב הלצא ויהש ולש םידגבה לכ תא ול
ינאש תורמל) יל ינימאת .ולש תינוכמה דיל החינהו הל ןתנ
תא יל רפיסש הז אוה .ותיא הרגס איה - (ךל השק הזש חוטב
תוביסמ - תרחא םירבדה תא גיצהל ףידעה הארנכ אוה ךל .הז
.תורורב


תאש חינהל יל םרוגש המ הז ,ולש םירקשב ךלש רוויעה ןומאה
.ךב יתעגפ םע החילסו - תטמוטמ
"רבח"ל וביגה
 
 
4/2/06 18:27
תרפוסה :תאמ
ביגהל בייחל הבוגתב
קנילהש הדבועהמ תועבונ ךתוהז ןיניעב יhסוסיהל תוביסה
ןכלו רחא דחא ףא לא אלו דבלב הילא ינממ חלשנ הבתכל
?הבתכה העיגה ךילא אקווד דציכה ימצע תא תלאוש ינא


רחאמ הנוכנ אל הדבוע "םידעיה" תגשה יבגל ינש רבד
האצי רבכ איהש רחאל דואמ הברה היה "ףטק"ש ינשה דעיהש
.השפוחל
.םיפסונ םיבר םיטרפ דוע םנשיו


ינא , " never say never" טפשמה לש הנימא ינאש רחאמ
הצרת אל םא םג ךתוהז לע דומעלו ךירבד תא עומשל הנכומ
. לילכ ףשחהל


sigalgall@hotmail.com
תרפוסהל וביגה
 
 
4/2/06 18:28
תרפוסה :תאמ
ביגהל בייחל הבוגתב
הלעמל יתנייצש תבותכב תועט החילס
הנוכנה תבותכה ןלהל
sigalgall@hotmail.com
תרפוסהל וביגה
 
 
4/2/06 18:31
תרפוסה :תאמ
ביגהל בייחל הבוגתב
ינאשכ בוש תשבתשמ תבותכה המל הניבמ אל ינא תרעטצמ
, הדילקמ
gall ןיבל sigall ןיב ןתחת ןק תויהל ךירצ השעמל


sigalgall
תרפוסהל וביגה
 
 
4/2/06 22:43
:תאמ
ביגהל בייחל הבוגתב
רחאלש ךכמ המומה ינאו ,ךלש תויובתכתהה תא תארוק ינא
יהשימ לש תבל אבא ותויה תאו ,ךלעב לש ותדיגב תא תיליגש
םיאושינ לש הדורו הנומת רייצל הסנמ ןיידע תא ,תרחא
לש ,תבהאמה לש דצב ,הזה רופיסב יתייה ינא םג .םירשואמ
לש הלעב היהש והשימב יתבהאתה ינא םג .תרחאה יהשימה
באו יושנ רבג ותויה תורמל ,יב בהאתה אוהו ,תרחא יהשימ
,ךלעבמ לידבהל .הרק טושפ הז ,הז תא וננכת אל .םידליל
בצמ ןיאש יל רמא אוה ,תיבה תא בוזעל ןנכת ןכ הארנכש
ןיא רבכש תורמלש ,הלחתההמ רבכ ולש םידליה תא בזוע אוהש
תושרהל לוכי אל אוה ,ותשא ןיבל וניב הכישמ ןיאו הבהא
אל ,תיבב ול בוטש רבג .תוילכלכ תוביסמ םג ,שרגתהל ומצעל
םא םג ,הילא ךשמנו ותשא תא בהואש רבג ,ץוחב תונב שפחמ
הסנמ תאש הנומתה .ול הנשי אל הז ,ודיצל דובעת ןוטס ןורש
,םיקפסמ ןימ ייח לש ,םירשואמ םיאושינ לש ,הפ רייצל
.דובעל הסנמ תא ימ לע תעדוי אל ינא ,ההומת יל תיארנ
ץוחמ הדלי ול הדלונ ונממ האצותכש ,ןמור להינ ךלעב
ינימאת לבא ,תוירחאה תא ונממ דירוהל הסנמ תא .ןיאושינל
רתוי הברה שי יושנ רבגל ,הזה רופיסב התיהש תחא רותב ,יל
לבקמ אוה .הקוורו הריעצ הרוחבמ הזכ רשקב אצמיהל תוביס
לע קר תרבדמ אל ינאו ,תיבב לבקמ אל אוהש המ לכ תא וב
ךלצא דורו לכה היפלש ,הב היח תאש העובהמ יאצת .סקס
"ןברוק לפנ" קרש ,עגשמ לעבו תגשגשמ הריירק ךל שיש ,תיבב
תא ארוקש ימ לכלו יל רורב יכ ,תרחא יהשימ לש הירוזיחל
תיב קדב ישעת יכל .ללכב ךכ הז ןיאש הלאה תויובתכתהה לכ
ףוצרפב ךל ץפנתת אל תאזה העובהש ,ךלעב םע ירבד ,ךלצא
.דחא םוי
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/2/06 10:11
דצהמ רבג :תאמ
הזה רופיסב יתייה ינא םגל הבוגתב
הרקמה תא איבמ דחא לכ ,תובוגתהו רמאמה תא יתארק
,ונינפלש הרקמה רופיסל ותוושהל הסנמו ולש יפיצפסה
לכל ,ופוגל הרקמ לכו רחאמ תוושהל ןתינ אלש ןיבהל ךירצ
תצק אוה הזה הרקמה ,הלש הצמהו תוביסה תא שי הדיגב
.ובש תובכרומה לשב ןפוד אצוי
ןוויגה ליבשב םידגוברשא םירבג םנשי תונב ןכתעידיל קר
.רבג ותוא לש יפוא לש ןייניע םג הזו תונאקתפרההו
תיברתל" חונה הצמל "םיבוט" םיאנת הברה ויה הזה הרקמב
בצמ , הרגיש -םיכורא םיאושינ :הל החתפתהש "םיקדייחה
תוכשוממו תוכורא תועיסנב הברמש רבג ,והשמ אל ילכלכ
השעת) דליל תקקותשמה הקוור השיא , (קוחרל םרוגש רבד)
םיאצמנו דחי םידבועש םישנא ינש ,(ןוירהל סנכהל לכה
הריוואה ךותמ המודמ תובהאתה חתפתהל הלוכי -דחי ל"וחב
ותקספהו ןמדזמה ןמורה תא ךבסמ) תוביוחמ אלל החונה
הדובעהמ ץחל ,םיצחלה לש ןייניעה תא ןבומכ שי (ןמזב
....דועו
לגוסמ אוה המב ,רבגה ותוא לש יפואה ןבומכ לכה לעמ
.אל המבו דומעל
,יתוא ללוכ םילודג םיגולוכיספל ונלוכ ךופהנ אל ואוב
תא דמלנ אלו ופוגל הרקמ לכ ןחבנו ,תוללכה השענ אלו
,תורחא לש (תונוש ירמגל לבא) תומוד תויווחמ הרקמה
. ןאכ ולע אלש םיטרפ הברה דוע םנשיש ןבומכו
השינה תא אצומ הרקמב םיברועמהמ דחא לכש הארנ -וישכע
קר הזה הרקמה ילואו הרגישל רזוח -גוזה : םייחב ולש
הרוחבה .דחי ראשהל וטילחה רבכ םא תויגוזה םהל רדסי
. רשואל הל םרוג הז םג הארנכש הדלי תלדגמ הינשה
.הריחב ךותמו בוט היהי םלוכלש רקיעה
החלצהב
דצהמ רבגל וביגה
 
6/2/06 19:32
בלוד :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
,םכל רמול הצור ינאו תובוגתה בר תאו לגיס הבתכש המ תא יתארק
וז ומכ ,ןכ ,תרחא -ה השא -ה יתייה .םירחא טופישב םיבוט םתא
דלי יתדלי אל םנמא ,הנממ ךכ-לכ םתעזעדזהש וז ומכו לגיס הלליקש
דיחפמ ,הידהואו לגיסמ דליל םג לחואמש ערה לכ יפל ,אלש לזמו)
רבכ הככ םגו ,לודגל ךירצ קרש םינוא רסח דליל תורקל לולעש המ
לכ אלל םג ,יזא .הבוצעו תכבוסמ ,השק ולש החיתפה תדוקנ
יפכ הל או ול יחינה זא ,לק אל ול היהי ,לגיס ךלש "םילוחיא"ה
(.יתנבהש


,םימחר ,תידיימ תוהדזה שרוד ,עגפנה םוקמב תויהל לק ךכ-לכ
הזיא םתבשח , לבא ,םיעבצה לכמ תושגר ללשו היטפמיס ,היטפמא
לפש לופכ קחשמ קחשמש ,יושנ רבגב בהאתהל ,ינשה דצב םש ,השק
,םצעבו ,הבהאו םוח תשפחמש היונפ השיא לש שפנב ץצורתמ ,ירזכאו
.חפב התוא ליפמש הז אוה
םירבדמ םתא המ לע .םייח הל ןיא ,הליל הל ןיא ,םוי הל ןיא
!?ללכב
יכה םה םוחה םחלהו ץוצק טלסה תספוק םע"םיעבורמ"ה םירבגה אקווד
.תשרב םילפמו השידא תומימת תכסמב םיתפמ ,םינמחת
ךיא ונ -לבא ,לגיס-ךלש לעבה םימת ךכ-לכ יל עמשנ אל אוה
דואמ ,רחא והשימש תורמל) רהמ ךכ לכ םיקרפמ אל החפשמ ,םירמוא
אל םלועלש ךכ "םחלהו טלס"ה תא רתוי ךירעמ היהש תויהל לוכי
.(תולכ דע רבג תבהא איה המ יעדת


,יפוא הז ,הלאכ םישנ הברה םג שיו ,םידגוב םירבגה לכ אל ,אלו
.תוביסנהו םיסחיה תכרעמ


םש םגו םש םג ,רתוי אל לקש דצ ןאכ ןיא ,דצ םוש לע וסעכת לא
תא השיגרמ ינאו ,לגיס ,ךלש הקעומל רודחל הסנמ אקווד ינא,השק
,ותיא תראשנש הזמו הזה רופיסה לכמ ךתיא הראשנש הארונה תודידבה
.דיתעה םע דדומתהל הבוחהו ךרוצה םעו רבעה םע
???העוט ינא ,הקעומ איה וזיא םש שי זא
בלודל וביגה
 
 
6/2/06 20:41
:תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
,בלוד
רבגב בהאתהל .םש תייה םא קר לבא ,תוהדזהל לק כ"כ ,ןוכנ כ"כ
שיש תעדל ,םיזוחאה תאמ לכב ךלש היהי אל םלועל הארנכש יושנ
ןיא טושפ ,ךל ןיאש תעדל ,םידלי םג םיתיעלו ,הנומתב השיא דוע
ןמזה לכ ,יונפה ונמזב ,ובילב ,וב קלחתהל הכירצ תא ,הרירב ךל
,ולש תויופידעה םלוסב תדמוע תא הפיא תוארל ,םינחבמ תושעל
רשפא יא םימעפלש ,םוחתל ץוחמ תאש םינמזו םיבצמ שיש תעדל
.באוכ וא ער שממ שממשכ וליפא ,ותיא רבדלו ןופלטה תא םירהל
.םש יתייה ,םוניהג הז יושנ רבגב בהאתהל ,תעדוי ינא
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/2/06 10:38
לגיס :תאמ
תוחפשמה תסרוהל הבוגתב
היטפמאה וליג לע דחוימבו דואמ הדומח תעמשנ תא ,בלוד
ינש שי עבטמ לכל יכ ,הפי הז ייניעבו םידדצה לכ םע תוהדזההו
ןחבנ הרקמ לכש ןאכ רמאנש המ רבד דדחל הצור יתייה לבא,םידדצ
.ופוגל
םוקמב ךורדל ךישמהל רשפא יא לבא טושפ וניא רופיסה ןכא
םיבבוס ונחנאו ימניד וניה םייחה לגלג "ילרוג רמ יוא" בושחלו
.אל רבכ ילוא רחמו ןאכ ונחנא םויה ,וריצ ביבס
,תוקעומו תוער תובשחמב ייח תיראש תא זבזבל תניינועמ אל ינא
ןכ לבא רק עמשי הז , םיניניעה תא ונביל הרקש המ תא יתלביק
םידליל בוט ןירקמ קר הזו ,האלה םיכישממ ןכמו ףד יתרבעה
. תויגוזלו
םניאו םיססותו םיאלמ ייח , םיבר םירבדמ ייחב בר קופיס יל שי
.תוקעמו םיעקשימל וא תוילילשה תויגרנאה לכל םוקמ יל םיריאשמ
תמייוסמ הרוצב יתלעפו יתבשח ךרדה תליחתב :רבעב יתרמאש ומכו
םיבויח דואמ ילש השיגה םויה לבא (יעבט ףחד ךותמ הארנכ הז)
.הנושו
חותפל דחפל ילב תובר תוחישו ולש תא השוע ןמזה םגש הארנכ
.חתפהלו
לכ םע לבא תיתרוקיב עמשהל הצור אל ינא יתריקי בלוד
המ יל ןבומ אל ןיידע ךיתושגרו ךתיא תוהדזהל ילש תונויסינה
אוהש הל רורב אל הז ?יושנ רבג לצא הבהאו םוח שפחל הרוחבל שי
?דחא רבד קר הלצא שפחי
. תרחא איהשמ לש אוהש ךל עודי שארמ ירה
לגיסל וביגה
 
 
7/2/06 12:01
בלוד :תאמ
בלודל הבוגתל הבוגתב
וצרוקש םישנאה גוסמ תאש תולגל יתחמש לכ םדוק ,לגיס ייה
שורד היהש הנימאמ ינא !קזח רתויה ,ישפנהו ישגירה רמוחהמ
,ןויסנמ ,דואמ םילבוס םידליה ,ותוא תאצמש החמשו בר ץמאמ
,לכה ירחא הביצי ראשיהל ,םהל תקנעהש הלודג הנתמ וזש ךכ
.םלש תיב םהל ריאשהלו


רבג לצא הבהאו םוח שפחת הרוחבש רשפא ךיא :ךתלאשלו
?!!?יושנ
!!םש אקווד ןכ ,יתריקי לגיס ,םש אקווד .רשפאש חטב ,וה וא
.הבהאו םוח "תושפחמ"ל רתויב תוקומעה תודוכלמה הלא
:ךל ריבסהל הסנא ינא
םירבגה ,תוחפ תרזוחמ ,רתוי תרזוחמ ,הריעצ הרוחב תאשכ
תושאימ תובהא לש םיינקמח תוליל ךל םיעיצמ םייונפה
םירוזיחו בל תמושת תצק ,םוח תצק לע תמלוח תאו ,תועגימו
.םיצרמינ
-םיעיגמ םה זאו
,הרזעל קעוזהו םימתה טבמה תא םיאור םה ,ךתוא "םיחירמ" םה
אל דוע תא לבא "תויפיפ ברח" וזש קר) ךל רוזעל םימתרנ םהו
.(תעדוי
םירזחמ םה
םירשקתמ םה
ךיילע רבועש המב םיניינעתמ ,ךמולשל םילאוש םה
רחבנה אוההשו ךתוא ובהאיש קר ,ךלוכ לכ תא םהל העיצמ תאו
.ךתוא בוזעי אל
,תושפיט םצעב ילוא ,קדצבו ,תומימת הזל אורקל הלוכי תא
רבדמ אוהשכ טקשב תבשוי תא .היובש רבכ תא לבא ,תויטוידיא
ירוביצ םוקמב דחי םירבועשכ ותיא דחי טבמ הליפשמ ,ותשא םע
.רוסא
"קד ץוצקה טלס"ה תא ,םידליה תא ,וכרד-ולש םייחה תא היח תא
,בטיה ןמזותמ ישילש רוניכל תכפוה טאל טאלו םוחה םחלהו
,םיכויח לש יצחו העשש בושחל העוטו קחדומ ןובלעמ קרוח
המ לכ תא בוזעל ול תומרוגו ךתוא תורפמ םיעושעשו םיפוטיל
.וישכע דע ול היהש


לשיב ,ןגלבה עצמאב "ןכסמ" ךכ לכ ,"טלסה ץוצק" ,אוה ,אוהו
שקבתמ דוע "ללמוא"ה וישכעו תשגרמו האלפומ האקתפרה ומצעל
.הנממ תאצל תוסנל
.תונמחר
םשו הפ ,תישפנ םיקזונמ םידלי המכ ,"תורומג" םישנ יתש
המענ הדישה ,ותוא ותיפ ,ןכסמ רבגה לבא ,םידדצה לכל תושוב
הרקיב ,םתמשנ תא תבנוגו התפמ ,תומולחב םירבגה לא האבש וז
.ולצא םג


"תקרפתמ" אמיאשכש תעדוי תא ,לגיס חכ הברה ךל היהיש יאוולה
תחמש תא הכירעמ תמאב ינא זא ...הירחא תיבה לכו םידליה
דימתש ,ךמצע תא חתפלו הקוסע תויהל יכישמתו ,ךלש םייחה
ךל היהת
בלודל וביגה
 
 
7/2/06 12:32
בלוד :תאמ
בלודל הבוגתל הבוגתב
.עצמאב יל רגסינ החילס
רמול יתיצרש ומכ זא
רבד םושל ינתת לאו ,ךבש הקזחה השיאל "העידצמ" ינא
םילתלתפ םייחה ,עיגמ אל דחא ףאל .ןוזיאהמ ךתוא איצוהל
.רחמ ךמצע תא אצמת הרחרחס הזיאב תעדל רשפא יאו םיפרוטמו
בלודל וביגה
 
 
7/2/06 15:37
לגיס :תאמ
בלודל הבוגתל הבוגתב
.תיתימא הקותמ תא ,בלוד
תראה רשא רחאה ןפה לע םגו בלה יממחמ םיקוזיחה לע הדות
.יל
לגיסל וביגה
 
 
6/3/06 22:31
ול הרש :תאמ
בלודל הבוגתל הבוגתב
I will not make the same mistakes that you did
I will not let myself cause my heart so much
misery
I will not break the way you did
You fell so hard
I've learned the hard way, to never let it get
that far

Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side
So I don't get hurt
Because of you
I find it hard to trust
Not only me, but everyone around me
Because of you
I am afraid

I lose my way
And it's not too long before you point it out
I cannot cry
Because I know that's weakness in your eyes
I'm forced to fake, a smile, a laugh
Every day of my life
My heart can't possibly break
When it wasn't even whole to start with

Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side
So I don't get hurt
Because of you
I find it hard to trust
Not only me, but everyone around me
Because of you
I am afraid

I watched you die
I heard you cry
Every night in your sleep
I was so young
You should have known better than to lean on me
You never thought of anyone else
You just saw your pain
And now I cry
In the middle of the night
For the same damn thing

Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side
So I don't get hurt
Because of you
I tried my hardest just to forget everything
Because of you
I don't know how to let anyone else in
Because of you
I'm ashamed of my life because it's empty
Because of you
I am afraid

Because of you
Because of you
ול הרשל וביגה
 
7/3/06 19:51
םלייועהתומלוע :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
.הזכ רמאמ קידצמ אל ךלש באכה ,יאכרא חוסינ הזיא
.רופיסב דלי ןאכ שיו .סרה אוה .התיא בכש ךלש לעבה ?הסרה איה
ול עיגמו הבהא ול העיגמו בא ול עיגמש דלי אלא ןטשה לש וערז אל
?תא אמא הזיא .ךמצעב קר הקוסע תא לבא .יוצר שיגרהל
םלייועהתומלועל וביגה
 
9/10/06 23:32
חרוא :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
דערת המדאה " ,יתבתכש רמאמב יתחטבהש יפכ ,ךרות וישכע יתא ןכ
?לחנתהלו ייחל סנכהל תבשח "הליל הזמ יעדת אל תא ,ךילגר תחת
השיא תא . ילצא ילש הדליהשכ שארה לע ךל תבשוי יתוא יארתש יכח
הער
חרואל וביגה
 
9/10/06 23:33
חרוא :תאמ
לג לגיסל הבוגתב
!!ילצא ךלש הדליהשכ
מ ומשו ערז
חרואל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא