םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םיפיט~קיש~ישאר    
   

הארוה ידומיל
תוננב תכרעמ

 


ונידלי ךוניחב ונל ועייסיש דומילה ימוחת


,לארשיב .הרוה לכל רתויב םיבושחה םיאשונה דחא אוה םידלי ךוניח
עפשומו םירוהה תיבב ןתינש ךוניחל ךוניחה תא קלחל איה הייטנה
דרשמ חקפמ וילעו תידסומ תרגסמב ןתינש ךוניחו הבורקה הביבסהמ
יתיבה ךוניחה לש ודיקפת והמ םיארוקה ינפב טרפנ הז רמאמב .ךוניחה
.ולש םידליל תובר םורתל ךנחמלו הרוה לכל ועייסיש דומילה ימוחת םהמו


תיבב ליחתמ לכה - ךוניחה תליחת


םירוה שיו ירפס תיב םוקמב יתיב ךוניח תרגסמ לע םיטילחמש םירוה שי
תחקל שי .תידסומהו תיתיבה ,תורגסמה יתש תא םדליל קפסל םיטילחמש
לש הבורקה הביבסה תועפשה לע תתשומו תיבב ליחתמ דימת ךוניחהש ןובשחב
םילוכי םירוהה ןכלו וירוה תיבב הממיה תועש בורב ההוש דלי .דליה
ול רוזעלו תוידסומה תורגסמב םירומהמ םיבוט תוחפ אל םירומ ול שמשל
לכ אל םנמא .וייח יבלש בורב תישגרהו תילכשה תוחתפתהל רושקה לכב
ךוניחה תרגסמב ולש תויועטה תא השוע הרוה לכו ךוניח ישנא םה םירוהה
תויונמוימו עדי שוכרל םילוכי םירוהה ,תאז לכ תורמל ךא ,וידלי לש
ןוכנ .םהל עייסל ךכ ידי לעו םהלש םידליה תא ןיבהל םהל ורזעיש תונוש
,ברע תנוכתמב םיחונ דומיל ילולסמו םיבר דומיל ימוחת שי ,םויהל
תושעל ,ודלי לש ךוניחב ברועמ תויהל ןיינועמש הרוה לכל םירשפאמש
.תאז


הנוכנ הרוצב םיבלשמ - ידסומו יתיב ךוניח


.תיתיב תרגסמב דליה תא דמלל םיפידעמש םיבר םירוה שי תירבה תוצראב
שרדנ ןאכ ךא ,יתיב ךוניחב םידמול םידליה םהב םיתב שי לארשיב םג
םידליה תא דמלל םיניינועמש םירוה .ךוניחה דרשממ ךכל רושיא לבקל
תטיש לכב רוחבל םילוכי םה יכ ןובשחב תחקל וכרטצי יתיב ךוניחב םהלש
תינכות סובליס והמ ררבל דואמ בושח ךא ,םיניינועמ םה הב ךוניח
תנמ לע תאזו המרלו ליגל םאתהב םידליל םימיאתמה םיאשונה לש םידומילה
םיניינועמש םירוהש ןוויכ .רפסה תיב ידלי לש המר התואב ויהי םידליהש
םהמ םיבר ,ךוניחה תודוסי תא תעדל םיכירצ יתיבה ךוניחה תא םשייל
.םיבושח םילכו תודוסי םהל םיקפסמש ךוניחב םיסרוק לא םשריהל םיטילחמתוטיש דודיחו רופישל הארוה ידומיל לא םשריהל םיטילחמש םירוה םימייק
תא םידמול םירוהה ,ולא םידומיל לש לולסמב .םהידליל תומיאתמה ךוניחה
תורושקש תונוש תויונמוימ םישכור םה ,תיכוניחה היגולוכיספה לש סיסבה
וב ,ידסומ ךוניח לש בוליש לע םיטילחמש םירוה שי .דועו הארוהל
,םילשמ יתיב םידומיל ךרעמ דצל םינוש םימוחת יבגל עדי םירבוצ םידליה
רישעמ עדיו ,יסיסב םיכרע םלוע תיינב לע םידליה םע םידבוע םירוהה וב
.דועו רפסה תיב תרגסמב םיללכנ םניאש םימוחתב


םיעיפשמ םירוהה .ותיבב ליחתי דימת דליה ךוניחש רוכזל שי ,םוכיסל
ימצעה ןוחטיבה תיינבו ולש םיכרעה םלוע ,ותייווה לע תיטירק הרוצב
לע ,תרכינ הרוצב ויפוא לע ועיפשי דליל םירוהה לש הבוגתה .ולש
תיבב ךוניח .וידליל קינעי אוה ותוא ךוניחה לעו רגוב םדאכ ותיינב
תרשעהו םיכרע תיינקהמ םירוהכ םכתא רטופ וניא אוה ךא ,בושח רפסה
.םכדלי לש ומלוערמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא