םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םזינימפ~תוברת~ישאר    
   

ונתוא גרה םזינימפה
לג תיגח


הרזח יכילהת תרבוע ונלש תיגח םאה
קחש ןיקפיל ילט וזש וא ,הבושתב
?םישרפמהמ חורה תא הל האיצוהש
אוה ןושארה ישנה יטסיניבושה טספינמה
לע וכל .יביטקארטניא טספינמ ללכב
תסנכב דגנ יקוח וקקוחיש ינפל ,הז


םיספערג עוקתל תולגוסמ ונא הב תולילקהו תונריתמה ,תוחיתפה
.םהלש 'ונצפח'ל רשאב הרוגס ינניאש ,תוזוחמל ונתוא ואיבה רוביצב
רקובב תבש ימיב קמוע תוינכות םלועל איבה יטסינימפה רורחשה ,ןוכנ
.הדובע רוניל תיריעל רדיס וליפאו תסנכל (טעמכ) םולבנזור הנינפ תאו
תוכזב העיגה איהש ןאל העיגה ללכב הנינפ זא ,ןינעב קמעתהל םא ,לבא
ול - קוחר רתוי תצק וליפא הז תא חקנ .םזינימפה תוכזב אלו םזיניבושה
תראשנ התיה םלועל םולבנזור הנינפ ,ןוכנו שרשומ ,יתימא היה םזינימפה
ארונ הזש ובשח םלוכ ירה לבא ,תיאקיטילופ אלו החילצמ םיקסע תשא
םירעוכמ םידדצ לע דיעמש המ ,תסנכב םיידש גוז דוע היהי םא םיעטק
.ונלוכ לש דואמ
ךרדה תליחתב ומיע איבה ,הנושמ םייאלכ רוצי אוהש ,ילארשיה םזינימפה
לע ,"ןייתחס" ורמא סיט סרוקב הנושארה הרוחבה לע :ןנער חור בשמ
הרוחבשהכו ,"בינגמ" ורמא הסנרפ תואיבמש םישנו תיבה תא םיקנמש םירבג
.תרבג האצי איה הנושאר הרשקתה
המ ,ינונטק תונרטנק סיסבלו קיעמ םוטפמיסל תויטסינימפה הכפהנ ,םימיל
ברק תוסייטו םירבג ומכ תורוכשמ ןתוא תא תולבקמ אל םישנש וניליגש םג
.(הככ ןמאתהל השק ארונ) םילייחה ראש לש םתעד תא תוחיסמ
השדחה בלה תמושת תקולח בקע םיחפוקמ ושיגרה םיחרזמה וליפא םימעפל
.םהמ הערל רתוי הברה תולפומ םישנ םואתפ .רוזאב
םיאקורמ ומכ השודק הרפב תעגל םיצור אל םא ,ישנה חכב וזה השיחבה
תפילש .ןינעה ךרוצל ,ןודנולב םישוכה ךיבסתל דואמ המוד התייהנ ,לשמל
עורא לכב ,ינויגה ןוניס לכ אללו ידיימ ןפואב התשענ שדחה ישנה קשנה
וא השאה דמעמל חרכהב רישי רשק אלל ,תיללכ תוללמוא תשוחת וא יגיגח
.היתולוכי
.תויעבטב םורזל םהל חינהל שיש םירבד ילוא םנשי
.אמגודל םזינימפ
םוקמ היה אלו תוברתה תוחתפתה לש יחרכהו רישי רצות אוה השאה ןויוויש
לכ תא הפי יד המינפה הרבחה יכ תוחיכומ םינשה ,תאז םע דחי .וידעלב
ןמזהש תולאש ונמצע תא לואשלו םוקמב ךורדל ךרוצ ונל שי םאה .ןינעה
?קיפסמ התואנ הרוצב םהילע הנעי
ןכא ונחנא םאה ,םירופיש הצקמ יכרצל ,השענב ונא םיברעתמ רבכ םאו
?תובושחה תודוקנה לע םיבכעתמ
?ירבעה םזינימפה ץורפ זאמ ןהל הרק המ ?םיסחיה תוכרעמ םע המו
םישרגתמ תוגוז 3 ךותמ 2 .תוקיטסיטטסב רושקש והשמ הזיא לצלצמ יל
.םירפסמ ינימ דועו
שמשמ ךא ,הלאכש תוקיטסיטטסל תירקיעה הביסה אל םנמא אוה ,םזינימפה
תוקחרתמו תוכלוה םיסחיה תוכרעמ הב ,תינריתמה הרבחה יקחשמב קזח ףלק
.קודהה יתחפשמה אתה תילידיאמ
הברה דוע רתאל ןתינ םזינימפה יקזנ תאשכ ,ןישוריג לע רבדל המל לבא
.(תחא תווחל ךלזמ לזמתמ םא) הנותחה ינפל
תוכירצ ונחנא םואתפו ,בוטר םולחמ ,דחא ריהב םוי רקובב ונררועתה
ךירצ ללכב ימ .היעב אל .ונלש תופיוזמ ימסה תוזרכהה לכב דומעל
?םירבג
םידלי לדגל תולוכי םגו תומכח רתוי ונחנא ,טילחנ ונחנא ,םוזינ ונחנא
םאו) קותשלו םיפי תויהל הז ,םירבג ,םכלש דיקפתה לכ ,ללכבו .דבל
.(הדות ,םלוכל םורתל יושע הז ,בוט ןויז הזיא קפסל םעפ ידמ רשפא
?ןאכ הלימ הזיא ול ןיא ,עבטה
םיארנ אל םישנו םירבג ,תאז לכב .טידרק תצק ול ןתינ תאז לכב ילוא
רבד ותוא םידקפתמ חרכהב אל ,רבד ותוא םישיגרמ דימת אל ,רבד ותוא
.ינשה תא דחאה םימילשמ יד תאז לכבו
םוזיל ןיזה יל רבשנש הז רמול יתיצרש המ לכ ,ינאו הלימ 450 רבכ ורבע
תויהל ,םיכלוה ןאלו היהי המ טילחהל ,םינושארה הקישנה וא ,ןופלטה תא
.תיארונ תודידבב בורל תורמגנש תורהצהב ףנפנלו הישפוחו הקזח
וילע םישלו התיבה רוזחל הצור .סלאווה תא ליבוי ילש רבגהש הצור ינא
ריקה לע יתוא םירי אוהש הצור ,תוחוכ יקבאמ לע בושחל ילבמ שארה תא
ימ לכל תוכמ קופדיו יילע רומשיו יל גאדי אוהש הצור ,קזחה אוה יכ
ףודרל הצור אל .שיבכה לע םיקינדוכיל תכתוח ינאשכ "השא" יל קעוצש
ינא .עורהמ יתוא ליציו תונתמ יל הנקיו רשקתי אוהש הצור ,וירחא
.תורבח יל עיצי אוהש הצור
תוצור ונחנאש המ תושעלו רמול חכה תא םישנה ונל שי וב ןדיעב ,וישכעו
:תמאה תא קעצנו תורככל אצנ ואוב
."רבג היהת ,הבוט יל השעת"
לכב .םיכישממ םתאו הליחתמ ינא תיטסינימפה הקוחה ןוקיתל םיקוחה תא
?ןוכנ ,לכה םוזיל ונל ונתת אל ,תאז
.םעפ ידמ ךתוא ןייזל ול םג ינת לבא ,הלעמל תויהל רדסב הז .1
.תינצמק תא יכ אלו ,םיאצוישכ םלשיש .2
.הנושארה הקישנה תא ימזית אל םלועל .3

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
סירוב
ריטלזיו הילטנ

הקשר הלטיני
זפ ןרומ

מה לומר
רומלט רגמ הנלה

בדיקה
םולב-לטסק ילרוא

הטרדה מינית: גם במהלך אירוע אחד
רלטרוג ינבא תינרוא ד''וע

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
28/10/00 20:24
דמחנ רוחב םתס :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
?ןושארה טייד ה יבגל המו
דמחנ רוחב םתסל וביגה
 
 
23/12/00 11:47
קב תיגחj :תאמ
?ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
אל ךינפל הברה ונחנא םא תייה הפיא םעפ תבשח ,תחא הנטק תיגח
ךתוא הליבומש איה ןטקב היארהו הזה לוזלזה ?תויטסינמפ ונייה
קבאמל סייגתהל םוקמב .ךלש תוינניח וליאכה תויוטשה תא בותכל
תורוכשמחל קבאמל סייגתהל םוקמב .םישנ דגנכ תומילאה דגנכ
בקוסע תא . תוישנ תודובעל תובשחנש תודובעב תוהובג רתוי
יקסעתתו ירגבתת ,ילדגת . העיגרמה תירבגה ףתכבו ךלש םיקוביחב
יבשחתו האירב יל ייהת .םישנ תווחאבו תויתרבח תויביוחמב תצק
.ךלש תבה לע
קב תיגחjל וביגה
 
 
26/6/02 15:18
ינש :תאמ
?ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
האפורכ הדובעו םידומיל לש םינש ירחאש רבתסמ ,תקדוצ תאש המכ
שופתל ורזחי םישנש , תומימתה ןדיעל רוזחל הצור דימת ינא ,
תולבוס םישנ תורוהנ תורבחב וליפאש רבתסמ ,יתימאה םמוקימ תא
םישנש םיוודבה ומכ תולשכנ תורבח תמועל ,המודמה ןויוישמ רתוי
וליפא םהש רבתסמ , ןגדגד תתירכ תורבוע ףאו רתוי השק תודבוע
םישנ ,הרזח לגלגה תא ריזחהל ןתינ היה קר ול .תוצורמ רתוי
!!!וררועתיה
ינשל וביגה
 
28/10/00 20:25
Estee :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
ללכב םלשיש .א3
...םיתחונשכו םיסטשכ ,םיסנכנשכ ,םיאצוישכ


היה אוהשכ ,םעפ תורוחב ירחא ורזיח ךיא ולש אבא תא לאשיש.4
.ןושארה ברעב הטימל ןתיא סנכיהל בשח אל דחא ףא ךיאו .וליגב
...ומיכסה ןהשכ ויה םה הדות יריסא הזיאו


וא ,ךתיא ןתחתהל הצור אוה םא ךלשל ולש החפשמה םש תא ףילחיש.5
...לופכ םש םע אוה בבותסיש ןיפוליחל ,


ול דיגהל יחכשת לאו ,היעב ןיא ,הזופה לכ םע .לשבל דמליש .6
אל אוהש הז זובזב הזיאו אוה ןפוד אצוי ירנילוק ןורשיכ הזיא
...ירטסיה זובזב .ףש תויהל דומלל תפרצל עסנ


...אלימ לבא ,תיגח ,ךתיא שארה ותואב ינאש חוטב אל .אובי ךשמה


.ילש םירבדב תוימינפ תוריתס לע עיבצהל חורטל אל השקבבו
.יתוא םג גרה םזינימפה
יומידה םע תודדומתהה קר אלא ,תיתימאה המרב אל ,םאאאאאאתתס
,יביטקרטא אל ,ינחרט טעמ אוהש ,הזה חנומה לש יראלופופה
ןתוד הלא לש רמאמב ןייעל דאמ ץלמומ :ןכבו .םייאמ םימעפלו
תמישרב םיעיפומה,וירחאש ןוידבו "?תיטסינימפ ינא ,החילס"
(-:...תוננב לש םירחבנה
Esteeל וביגה
 
 
29/10/00 9:40
םאה הכלמה :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
,םיצע םיבטוחשכ :ילש םינרעיל רמול תגהונ ינא ,הרקיה לג תיגח
השאמ יתוא הכפהש ,תיטסינימפה הכפהמה םג ,ןכ .םיבבש םיפע
תעצורו תיחתות םא הכלמל תעצרנו הטושפ
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 19:41
חחרפ :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
העונת (ייניעב תוחפל) אוה םזינימפה לשמל .לובלב שי,םיתעל
םיעוטש שי .םישנל ישעמו ילמרופ תויוכז ןויווש תגשה התרטמש
עוציב תוארוה וב שיש םיבשוחש שי ,תוניילעתה ותרטמש בושחל
וליאו תיטסינימפ תא ירה ךכ יגהנת םא :רמול הצור .תוינדפק
.הייוצמ תיברב - תעשופ תא ירה תרחא


םיטועימל אלמ תויוכז ןויוושל ןוצר ןיב םג םילבלבתמ לשמל
קר שי ."םיטועימ יפלכ םיגהנתמ ךיא"ל ןוכתמ ןיא .םתבהא ןיבל
,ךמע ושעיש הפצמ התאש המ :רמולכ .ןויווש ,הטושפ תחא ךרד
לשמל ןויווש .םירחאל השעת רבדה ותוא תא תוחפל ,ךילא וגהנתיש
.המקנ הז .םהל םג השעא ינא יל ושעש המ - וניא


:רמולכ .בורה לש רתי תויוכזל היטרקומד ןיב םילבלבתמ לשמל
.רתי תויוכז ןיא בורל ,היטרקומדב
ךא .ןפוא לעו ךרד לע ,תובר תוערכהב עירכמ בורה ,ןוטלשב בורה
.בורה לש הרוטטקיד הניא היטרקומד .רתי תויוכז ןיא בורל
ול שיו .בורה לש הלאל קוידב תווש טרפ תויוכז שי טועימל
רתוי ההובג תושיגר ןוגכ טועימל תונתינה תודחוימ תויוכז
.רובידה שפוחלו תוחמל תוכזל


לבא .תיגח לש רמאמה ןיבל ,הלא םירבד ןיב רשק ןיא הרואכל
וא ןוכתמ אוה ןויוושה םאה ,רמולכ .תרבגה התוא וז יתעדל
...רוחבל שפוחה


רותיול אלו םזינימפל יוטיב תיגח לש רמאמב אקווד אצומ ינא
.וילע
תילמרופ ,םיאנת אלל ,תווש תויהל תוכזה איה םזינימפ םא יכ
ךיא רמולכ - ולש שומימל הריחבה תוכזש ירה ,השעמל הכלה ףאו
.הכרד יפ לע ,תחאו תחא לכ ידיב - הזה שומימה האריי


.ודיצמ רוזיחל יניתמה ,הצור - רבגה רחא ירזחת ,הצור
.םלשל ול יחינה ,הצור - טרסל ותוא ינימזה ,הצור
.הדיקפ תויהל יכל ,הצור -יברק לייחל יכל ,הצור
.לייטס-יגוד לע יכל,הצור - הלעמל ייה הצור


,הוושכ ךלש דמעמה דוע לכ ,הריחבה תוכז תא ךל שי דוע לכ
,ךממ םיצפח רשא תא אלו הצפח תא רשא תא השוע תא דוע לכ ,םייק
תא תמשיימ תאש ירה ,תוביסהו םיעינמה םה הלא דוע לכע
.ךלש םזינימפה
שיאל ןיאו ךלש תוכז וז "תיברב תויהל"ב רוחבל םג ,הניבמ תא
היגולואידיא םשב אלו םזינימפה םשב אל .ךממ התוא תחקל תוכז
.תרחא


יפ לע טופשל םא ללכבו ,תויברבו םיצנצנ תבהוא ,ילש הנטקה תבה
לבא ,יתוכיא לדרוב .לדרובכ גוהנל םלועה לעש ירה ישיאה המעט
.לדרוב
תויהל התוא לדגמ אלו יוב םוט תויהל התוא לדגמ אל ,ינאו
:עדתש .רחבתש .הזל התוא ןווכמ אלו הזמ התוא ענומ אל .תיברב
.הינפב חותפ לכה
תא ףידעיש דליל יוא) .ילוא..הריחב תוחפ שי (םינב) םידליל
(םערה חדקא ינפ לע יברבה


ילוא ,תיגח רדסב הז ולש ףתכה לע שארה תא חינהל תוצרל זא
לכ .ךלש ףתכה לע ולש שארה תא חינהל רתומ היהי ול םגש ,יאנתב
.ושפנ לע רבדה היהיש תעב ,דחא


סנכהל הל חינהל ,השא ינפב תלדה תא חותפל בהוא ינא ,ןכ
...ןובשחה תא םלשל ,הנושאר
תא תובעתמש הלא תאו לגרודכ תוקחשמש הלא תא .םישנ בהוא ינא
.יל תוושכ האור ינא הלא תאו הלא תא .קחשמה


ןיינע הזש יתעדי אל ,לייטס-יגוד היהי הז םאו הלעמל ימ יבגלו
..תומאתהו תופדעהל אקווד ןיינע הזש יתבשח דימת ,ןויוושל
....לבא
!חחרפ קר ינא
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 9:34
םאה הכלמה :תאמ
ןויווש לע והשמל הבוגתב
...םיכרע םע לבא ,חחרפ חחרפ
ירעיש תא יתבביח םלועמו זאמ .יוב םוט יתייה אל םלועמ ינא
יתאצי אל ,יתרתסה אל םלועמ ילש םיאלמה םיידשה תא ,ךוראה
ןה ינימ תויאצחו 14 יל ואלמש עגרמ ןותפש ילב תיבהמ
ןיא לבא ,יטסינימפ אל הארנ הז םיבר םישנאל .ילש היססבואה
תונמא יחסנמ םתוא לכ ינפב קוחצל לודג קוחצ אלא יל
ךתוא דמלל םתילכתש הכרדה ירפסו םיקוח ירפס ,תויטסינימפ
.תיטסינימפ תויהל דציכ
קלחש ייניעב ךחוגמ .אוה אלו איה תויהל דימת יתיצר ינא
וליאכ .םינב לש תומש תונבל תתל שיש סרוג שדחה םזינימפהמ
תורומהו תוננגה תא ועגשי םאש וליאכ .ןויוושה רצווי הזב
םירטיקסומה תעברא םה ריפואו םעונ ,רחש ,ויז םא ועדיי אלש
.םישנ לש חופיקמ םלועה תא ליציש המ הז - תויברב עברא וא
,דחא - ליבקמב תותיזח יתשב דקמתהל ךירצ םזינימפה יניעב
תומש םה םיישנ תומש .ונלש תוישנה תא ,הסרתהב ,אקווד קזחל
ליצי אל הז יכ ,תומשה תא םינבל בונגלו תכלל ךירצ אל .םיפי
םה םיישנ םידגב םג .םיקאינמהמ ונלש תוקותמה תונבה תא
רבגש והשמ הז היזח תונקל .פירט הז קיטספיל .םיפי םידגב
.ןיבי אל םלועל
תומוקמב םחליהל - תנגפומה וז םג - תוישנה קוזיחל ליבקמבו
אלא ,"אל וא ,הדובעה םוקמב יסקס שבלתהל םאה" אל .םינוכנה
תורעש דירוהל םאה" אל .תינימ הדרטה תעינמל קוחה תפיכא
תוכרעמ תא תומוצעו תובוגתו םיבתכמב ץצופל אלא ,"ךיאו
םייתיירורעש ןיד יקספל הבוגתב ,טפשמה יתב רבודו םינותיעה
תא םיכמו םהיתונב תא םיסנואש םדאה תואלחו תולבנה םילבקמש
םהיתושנ
יכהו השא יכה תויהל רשפאש ךכל רתויב תנייוצמה המגודה ינא
םעו ,ידנרט יכה ינימהו ץוחב יכה םיציצה םע םלועבש הכלמ
תבל אורקל תרחובש השא ,ייניעב .תינמחול תיטסינימפ יכה תאז
ילע ולפנתת לא ,יתעד תאז .הנוכנ אל הרוצב תלעופ "זרא" הלש
אלא ,םינימה ןיב םילדבהה תא שטשטל אל אוה ןויערה .השקבב
.םילדבהה תורמל ןויווש ןעמל םוחלל
הלעמל תנייוצמה ךתבוגת לע חחרפ ,הדותו
םאה הכלמהל וביגה
 
 
30/10/00 10:34
הילו'ג :תאמ
!!!ןויוושל הבוגתב
,ביבא לת יפוח לומ יביטקיפ יא םימיקמ ונחנא יתעדל
תובוחר םיארוק ,ץנצנמ רתכו שדח הלוצא ראות ךל םיקינעמ
םיאיצומ וליפאו םאה-הכלמל גח םוי ןמויב םינמסמ ,ךמש לע
.ךליבשב דחוימב "פירט" םשה תחת םיקיטספיל ןייל
ינשה יצחה תא ,ךל ןתינ תוכלמה יצח דע ?הצור תא דוע המ
.לודגבו ,רבכ אליממ תאבה
הילו'גל וביגה
 
 
30/10/00 12:12
יטב :תאמ
?ךיילע לפנתמ ימל הבוגתב
איה הכלמ איה הכלמ איה הכלמ איה הכלמ איה הכלמ איה
הכלמ
יטבל וביגה
 
 
30/10/00 12:08
Estee :תאמ
!!!ןויוושל הבוגתב
תתלב ינויוויש ןיינע םוש ןיא .הכלמ ,ירמגל תקדוצ תא
גציימש המש ךכ לע דיעמ קר הז .םינב לש תומש תונבל
.רתוי "הווש"כ ספתינ (םינב לש תומש ,הזה הרקמב) תוירבג
ךירצ ישנה יסופיטה גוצייה ,יתימא ןויוויש לש הריואב
-ךופה הרוק אל הזש הדבוע .אוהש תומכ הוושו יוארכ בשחיהל
...עבשילא וא סיריא וא ברימ ולש ןבל הרוק אל דחא ףא
Esteeל וביגה
 
 
30/10/00 12:30
ןהכ זעוב :תאמ
ןוכנל הבוגתב
תתל ,תאזה תוטשה תא יתנבה אל םלועמ .טלחהב תקדוצ יתסא
.ליחתה הז יתמ רכזיהל הסנמ ינא .םינב לש תומש תונבל
,"ויז" הארקנש הרענ ףא התיה אל ןוכיתב יתייהשכ ירה
ליחתה ,םואתפו (קורושב) "ירוא" ,"ריפוא" ,"םעונ"
- דחא ןוויכל דימת לבא ,תויוהזה שוטשט לש הזה לובמה
ןה .אל ונבה .םינב לש תומש הוואגב תאשל םיכישממ םינבה
םינבה ומכ תוצור
.
תמישר יפל ,תעדל םלועל לוכי אל ינא ןיראק לש ןגב
הקיתע הסיפת לעב םדא .שי םינב המכו תונב המכ ,תומשה
תורמל ,םינבל עירכמ בור םש שיש בושחל לולע ילשכ
.ךופה בצמה לעופבש
םא .ךוחיגה תא תחקל רשפא ןאל דע בושחל הסנמ ינא
רבודמ ,ןולימה ,ןשוש-ןבא יפל) "םעונ" םשב תבל םיארוק
"השמ" םשב תבל אורקל אל המל (ןיטולחל רכז איהש הלמב
?"עשוהי" אל המל זא ,"ויז" םא ?ונבר השמ םש לע
דיקפתב :ובתכי הינכותבו ןורטאית תינקחש היהת איה זאו)
(אצמ עשוהי ,'תובובה תיב'ב הרונ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/11/00 3:53
קרוי-וינ-ןילרבמ באוי :תאמ
םירכז לש תומש תונבל תתלל הבוגתב
.לייא המשו יהשימ םע םעפ יתאציש דיגהל יתיצר קר
.זעוב המשו יהשימ טישפהל ינפל דעצ הז


First we take Manhattan
Than we'll take Berlin
קרוי-וינ-ןילרבמ באויל וביגה
 
 
5/11/00 10:47
ןהכ זעוב :תאמ
םירכז לש תומש תונבל תתלל הבוגתב
הזש ומכ ,תמאה ןעמלו ...דואמ יתקחצ ,רקיה באוי
לוגשל ףאו טישפהל לכותו םויה קוחר אל ,עגרכ הארנ
באוי וא זעוב היהי לארשיב המשש הפי הרוחב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/03 10:46
לג :תאמ
םירכז לש תומש תונבל תתלל הבוגתב
דיגנש הינשל וליפא ,םעפ םתבשח ,עגר עגר עגר
הזש תבשוח ינא ,הרוחבל הפי שממ םש הז "לבוי"
םע הנידמ וזש הדבועה ללגב ,לארשיבש דומח שממ
רותב אל ,סקסינוי םהש תומש שי ,תיסחי םישח תומש
לחר םג ,רוי טשפ ןפואב אלא תיטסינימפ הרהצה
םשה תא ובהא ןב הל דלונש הרש םגו תב הל הדלונש
היגלבב ונחנא המ ,אל ןהל ודיגתש םתא ימ ,רפוע
?לבקתת אל השדח היצפוא םושו לבגומ תומש רפס שיש
לגל וביגה
 
 
30/10/00 12:20
יטב :תאמ
!!!ןויוושל הבוגתב
םע ירמגל המיכסמ ינא .הככ טושפ .ךייתולממ הלמ לכ קשנל
דוע הפ ויהו יאוולהו ךייתועד לכו ךלש םלועה תסיפת לכ
תכפוה תועגפנ ןעמל לעופב תבדנתמ תאש הדבועה .ךומכ הברה
רתאב תויטסינימפ הברה .שממ לש השודקל םא הכלמ קרמ ךתוא
לש הז לעו תרחא אלו הככ םינבהש המכ לע הברה תורבדמ הזה
?תושוע קוידב הלאה תונבה המו ,תונוש ןהש הז תא םידבכמא
ומכ תורבדמ .םינב ומכ תושבלתמ .םילדבהה תא תושטשטמ
ונישע המ זא .םינב לש תומשב ןהלש תונבל תוארוק .םינב
קדצ יהיהש ליבשב םירבג תויהל תוצור אל ונחנא ירה ?הזב
- םישנ ,םישנ ,םישנ תויהל תוצור ונחנא .תויוכז ןיווישו
לאומש ילש תבל ארקא ינאש ינויגה אל הזו תויוכז תווש םגו
דירוא אל ינאש ינויגה אלו םיספהמ דריש םזינימפ ללגב
,"םיילגרב תורעש םידירומ אל םינב",ש ללגב םיילגרב תורעש
...
יל הארנש ללגב תמאב הז לבא ילגרהכ אלש ידמ ר תוי יתבתכ
רוזעל לוכיש המב תמאב אלו תיוטשב םימעפ הברה םיקסעתמש
,תבתכש ומכ ,םילודגה םירבדב ליחתהל ךירצ .בצמה רופישל
אלו - םיסנא דגנ תקפסמ העתרה ןיאש הזב ,םאה הכלמה
ןיצק לש םש ךלש תבל עוקתל ומכ ,םלועב םירגפמ יכה םירבדב
יוב םוטל התוא ךופהלו ריואה ליחב
יטבל וביגה
 
 
30/10/00 12:39
ןהכ זעוב :תאמ
!!!ןויוושל הבוגתב
.תויוכז ןויווש לע תאז ץראב ידמ בר ןמז ונרביד"
.רתוי וא םינש האמ ךשמב ךכ לע ונרביד
.אבה קרפה תא בותכל ןמזה עיגה
"קוחה ירפסב ותוא בותכלו
(ןוסנו'ג .ב ןודניל)
ןהכ זעובל וביגה
 
 
16/11/00 11:06
? חוקל ינא :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
? טיידב השיא לע םלשל ךירצ רבג המל
? היתוריש לע םלשל ךירצש הנוז איה המ
? רקיה הנמז לע םלשל ךירצ
? ותיא תולבל המיכסהש לע הדות הל ריכהל ךירצ
? בוש ותיא אצתש ידכ יפסכ קוזיח הל תתל ךירצ
הנוק) "יניצר" אוה עמשמ , הב "עיקשהל" הצור אוהש עדתש
? (יניצר


תעש העיגמשו רוחב םע תואצוי ןתא , הארנ הז ךיא ןכל וראת
וילע ומלשתש הפצמ , ןכלש קנראה לעו ןכילע לכתסמ אוה םולשתה
... תוינצמק אל ןתאש אדוול בידנ פיט ומלשתש םג הצורו
? חוקל ינאל וביגה
 
28/10/00 20:30
קאינמ רבג :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
!השא ,תיפאש הגוע'ת ילכאת וישכע
קאינמ רבגל וביגה
 
28/10/00 20:35
lili :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
Amen
liliל וביגה
 
28/10/00 21:14
תיטסינגלב :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
םירמאמב אוצמל הפצמ אל ינא ! תוירחא תחיקל דדועמ םזינימפה
ןורתפ (גוס לכמ ) םייללכ
םגו יל םיאתמש ומכ, ימצעב ןתוא תרתופ ינא, תוישיאה ייתויעבל
!... תוירחאב תאשונ
.דדועמ םזינימפהש המ קוידב הזו
תיטסינגלבל וביגה
 
28/10/00 21:32
Grace Kelly :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
- תוצור ןהש המ תושעל תוכירצ םישנש תרמוא םזינימפל ילש הסרגה
,הצור ינא םא .ילש יטסינימפה טספינמה שארב תדמוע רוחבל תוכזה
ינא הצור ינא םא .אל זא אל םאו "הבושח" הדובעב תדבוע ינא
.הנושארה הקישנה תא תמזוי ינא הצור ינא םאו ,טיידה לע תמלשמ
ןב .םייחהמ תוניהל הקיספמ אלו תולבוקמה ידי לע תרצענ אל ינא
לעמו .תכמות גוז תב תויה אל םגו ךכל הריתסב דמוע אל ךמות גוז
,קינעהל תרשואמ ינאש ומכ התוא לבקל החמש ינא :הבהא - לכל
.וב ךומתל םג ומכ ולש הכימתהמ תינהנ
המלשו הוולש ינאו
Grace Kellyל וביגה
 
 
29/10/00 0:26
הנשי אלש הנכשה :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
הז ,תודוקפ תקלחמש תינחוכ השיא תויהל אל הז יתימא םזינימפ
:לש ןונגסב והשמ ,םירבגל "אקוד תושעל" הזו םטמוטמ וליפא
"!הז המ וארת וישכע ,םייחה לכ ונתוא םתאכיד םתא"
ינא ,ללכב םזינימפ הזל תארוק אל ינאו ,סיירג ,ךלש הנחמב ינא
,רודב םירבדה ויה ךיא וניאר .תועדומכ הז תא הרידגמ טושפ
םינמוה רתוי םייח תויחל תוצור ונחנאש ונבהו ונילעמ םיינש
.םיישפוח רתוי ,(human)
רבגהש המ אלו ,ונל אבש המ תושוע טושפ ונחנא השדחה הסיפתב
.ונל ביתכמ
דיקפתו יביטימירפ לוכיבכ) תיב תרקע איהש יהשימ תויהל הלוכי
םיחנומה םע הזה םזינימפה ללכב ,"תימצע המשגה רסוח" לש
םלועב תררחושמ יכה השיאה איהו (ךויח...ולש קטרוק-ילקטילופה
!ךלש שארבש המ ישעת ."הריחב" הלימב ןומט דוסה לכ -
- ?ןגהמ םידליה תא תחקל ךלי אוהשו הריירק תשא תויהל ךל אב
!הבבס
!הבבס - ?פוטס ןונ םידליה תא לדגלו םויה לכ לשבל ךל אב
(האבה הלימה המ דבל ושחנת) ?םיינשה ןיב בלשל ךל אב
הנשי אלש הנכשהל וביגה
 
28/10/00 22:45
ןמרחו שיגר :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
תיגח
?הז תא םירדשמ דוע ,תיגולותימה טיבמוזב יל הרסח תא לכמ רתוי
יסקס והשמ טושפ הז ,העוט אל ינא םא פוקס ידע םע ךלש הניפה
תוארנ טושפ ןתא .שפנ בבושמ ינימ חתמ הזיא .רבסהל ןתינ אלש
רדהנ
.רחא רבד לכמ רתוי סקס תורדשמו
ןמרחו שיגרל וביגה
 
29/10/00 0:04
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
יתמ התהת איהו אתבס תא רקבל אמיא םע יתעסנ םירהצב םויה קוידב
יישק לע הינזואב תצק יתננולתה ,ונימיב ךלש רבח בשחנ והשימ
הזש בשוח ךל םיארוק ךיא עדוי ישוקבש דחא לכש ,ונימי לש הקוורה
רשפא םא) ינשה טיידב םומיסקמ הטימל וילא יסנכתש תופצל ימיטיגל
בושחל הלכי אל הרוחב הימיבש יל הרמא איה זאו.(טייד הזל אורקל
בוטש המכו ,ךפיהה אלו הרוחב ירחא רזחמ רוחבש ,רוחבל רשקתהל לע
.תורתוימה תולבגמה לכ ילב וישכע ונל
.תומדקתה שי הנה זא
דחפמ הז ילוא ,דחא ףא םע ליחתהל הצור אל ינא ,תמאה לבא
םא לבא, הדיירפה תמוארטב ןיידע טושפ ינא יכ הז ילוא ,הייחדמ
.ייח לש הז בלשב ןודנב והשמ תושעל ךרטצי אוה יתוא הצור והשימ
אל ינא ןכ םא אלא) ,הנושארה הקישנה תא םוזיל ךרטצי אוהו
.(...קפאתא
.ךפיהה םג רשפאש בוט לבא


םילוכי םישנאש אלפנ ירה הז -ןישוריגה ירועישב הילעל רשאבו
תועדמ דחפל ךירצ אלשו , בוט םהל השעי המו םהל םיאתמ המ טילחהל
אל םיאושנו םיבוצע ראשהלש יל הארנ .םיליעגמ םילוכירו תומודק
.הביבסב דחא ףאל בוט השוע


,רתוי בוט היהי ונלש תעדויו, ילש םירוהה לש רודה תא האור ינא
.רתוי שפוח
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
 
29/10/00 10:41
םעונ :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
ךכ לכ שי ...םזינימפל ולש רשקה המו תרמוא תא המ בל ימיש
.תחא ףא םע ליחתהל םיצור אל םילגוסמ אל ךומכש םירבג הברה
םע םישנ בהוא דואמ תישיא ינא ...ןכש םירבג הפידעמ תא ילוא
ימעטמ אל - היצאוטיסל םאתהב ,םימעפל ,ןכ יפ לע ףא .המזוי
המזויה תא תחקל ץלאנ ינא - תוינימ ןיב תויגולואידיא ילוקיש
.יידיל
םעונל וביגה
 
 
29/10/00 12:20
יבא :תאמ
תעדוי אל תמאב תא יכל הבוגתב
?םתוא הצרת ללכב ,אל וא תיטסינימפ ,השא וזיא
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 12:57
תיפרוח :תאמ
םילגוסמ אלש םירבגל הבוגתב
ןהל שי -תורוחב םע ליחתהל םהילע השקמש תונשייבה לומ םא
תלוכי ,הניתנ תלוכי ,תישפנ תורגב) תורחא תוניוצמ תונוכת
...א-ל-פ-ת-ת זא -(תויתפכא ,הבשקה
תיפרוחל וביגה
 
 
29/10/00 13:26
יבא :תאמ
םירחא םיחטשב רתוי םילגוסמל הבוגתב
תורגב" םשב הכומנ תימצע הכרעה הנכמ תא ןכ םא אלא
."תישפנ
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 15:16
םאה הכלמה :תאמ
תישפנ תורגב םע דחא הנקב הלוע הניא תונשייבל הבוגתב
תימצעה הכרעהה תויביטרסאה תלוכסא גיצנ ,יבא ךל םולש
ןימאמש ,יבא .לכל ןורתפכ - העקשההו הפצוחה ההובגה
ףאוש אל םדא ןב םאש בשוחש ,ריחמ לכב תונייוצמב
םדא ןב אל אוה ,בהוא אוהש והשמב שיש בוט יכה תויהל
... הנוגמ הנוכת איה תונשייבש ,בוט קיפסמ


אל רבג אוה .םיסקמ רבג אוה ןשייב רבג - הככ זא
,רבגכ .יטנמרש רבג אלא םיאולימ לש תוחידב םע סקוסמ
בושו בוש שוגפל הז המ גשומ לש ץמש ךל ןיא ,יבא
,תחתהמ םהל תחרוז שמשהש ןיטולחל םיענכושמש םירוחב
ןואילופנש ירצמה קסילבואה הז םהלש ןיזהש םיחוטבש
דחו תיהולא החלבה אוה םהלש שארהש ,הנתמב לביק
.תימעפ


.םינשייבל דודיע ןרק תמקה לע תאזב הזירכמ םאה הכלמה


םע חרכהב אלו - תועינצו הוונע םע תרשקתמ תונשייב
הכרעה = תונשייב האוושמה תא .הכומנ תימצע הכרעה
םינשייב יל ונת .דימ חפל הכילשמ ינא תלקולק תימצע
םלועה תא זיזאו
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 15:22
יבא :תאמ
תונשייבו תישפנ תורגבל הבוגתב
.םיכסמ ינא ,ךרע איה תועינצ
?םהב תלעותה המ ?הוונע ?תונשייב לבא
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 15:36
יבא :תאמ
תונשייבו תישפנ תורגבל הבוגתב
,והשמ דועו
םהל תחרוז שמשהש םיחוטבש םישנא םנשיש הדבועה .1
אל איהש תרמוא אל תחתהמ
.(תחתהמ םהל תחרוז)
.יוסיכ אלל ץחתשמ ןצחשש ימ לכ אל
םרוגש הזמ רתוי עורג ונעה ומצעל םרוגש קזנה .2
.יוסיכ אלל ןצחשה ומצעל
ליבשבש תאזכ איה תואיצמה לבא ,תושעל המ ןיא .3
ימש ,תאזכ םג איה תואיצמה .ץמאתהל ךירצ םיגשיה
אוה ,תואצות םיגישמו הפי םילוע ויצמאמו ,ץמאתמש
.רשואמ םג
:לשמל
התוא בהואו עיקשמו ץמאתמ ינאו ,יתשא בהוא ינא םא
אל בוט השוע הז זא ,ידיצמ העקשה לכ םע רתויו רתוי
הבהאה ,תורחא םילימב .יל רקיעב .יל םג לבא ,הל קר
.רתוי רשואמ יתוא השוע יתשאל ילש
התוא בוהאל תוסנלו עיקשהל ךירצ יתייה אל ,ךתטישל
התארנש יפכ ילש הבהאב קפתסהל אלא ,רתויו רתוי
?רבעב תמיוסמ ןמז תדוקנב
?ךתטישב לעופ יתייה םא חיוורמ יתייה המ
?דיספמ יתייה המו
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 15:54
םאה הכלמה :תאמ
תונשייבו תישפנ תורגבל הבוגתב
,החילס .תוקרי טלס תישעו לכו לכמ המינפ תכתח
?ןכ ,הז תא תלכוא אל ינא
ןיבל ךתשאל הבהאב העקשה ןיב רשק םוש ןיא
עונצ םדא ,אלפנ בהאמ תויהל לוכי ןשייב .תונשייב
,יבא ,והשמ דועו ותדובעב דואמ חילצהל לוכי
:תונשל הלוכי אל הכלמה ינא וליפאש עבט תדבוע
שמשה .דחא ףא .דחא ףא לש תחתהמ תחרוז אל שמשה
ץראה רודכ הז .םש דימת איה ,ללכב תחרוז אל
.בבותסמש


םלכש תוכזב םתדובעב םיחילצמש םירשכומ םישנא שי
תורמל םיחילצמ אלש םישנא שיו ,םתוצירחו ףירחה
,תונושמו תונוש תוביסה .םתוצירחו ףירחה םלכש
םוש ןיא חילצמו םכח ,ץורח םדאל םג הרקמ לכבו
.תונצחשהו בהרה תדימב גוהנל הביס
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 16:19
יטב :תאמ
תוקרי טלס השוע יבאל הבוגתב
,םדוק הז תא ורמא .תמאב המכחו הלודג הכלמ תא
הנשמ אל הז ,ינפל
יטבל וביגה
 
 
29/10/00 16:20
יבא :תאמ
תוקרי טלס השוע יבאל הבוגתב
,ןיינעה םצעלו
ותעד תתל ךירצ תוצירחבו ףירחו לכשב ןחינש ימ
:הלאשל
"ילש הדובעב חילצמ אל ינא המל" .1
הילע תונעל .2
תושעל ךירצ ינא המ :ךשמהה תלאש תא לואשל .3
.יתדובעב חילצהל תנמ-לע
.הילע םג תונעל .4
.ליעל (4) ףיעס תא תואיצמב םשייל .5
.תחטבומ החלצהה
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 16:56
תיפרוח :תאמ
(-: השוע ינאש תוקריה טלס תא תלכוא תא אל ,תמאל הבוגתב
אל םעפ ףא ,יסופיט ילארשי רבג ,יבא רמא הכ
,ול עיגמש המ תחקל עדוי ,רייארפ אצוי
הכלמ .תחתהמ ול תחרוז שמשהש ענכושמו
.תיהולא תא .ךלש תורדגהה ומכ ןיא ,תיתכלמ
תיפרוחל וביגה
 
 
29/10/00 17:03
יבא :תאמ
ילארשי ו'צאמל הבוגתב
גשיהב אוה רשואהש הדבועה ךל העירפמ טושפ
.ןכמצעלו ;ול תויארחא ןתאש ;ןכדי
תויארחאה ןתא ,תורשואמ אל ןתא םאש
.ךכל תוידבלבה


.ךל זב ינא
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 17:23
תיפרוח :תאמ
קשה ןמ עצרמה אציל הבוגתב
...ןבומכ ,ךתוא הצירעמ
תיפרוחל וביגה
 
 
29/10/00 17:55
םאה הכלמה :תאמ
קשה ןמ עצרמה אציל הבוגתב
תשוחת לש אצוי לעופ איה זוב תשוחת
לש המואתה ותוחא ללכ ךרדב איהש ,תונוילע
אל הארנכ ,יבא הז לכ ירוחאמ .ןוחטבה רסוח
שחש םדא .לודג דחפ אלא לודג רשוא רתתסמ
וילע הדיעמ זובה תשוחת ,רחא םדא יפלכ זוב
ולש געלהו לוזלזה אשומ לע רשאמ רתוי הברה
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 18:01
יבא :תאמ
ותועמשמו זובהל הבוגתב
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 18:56
רזנמה בא :תאמ
הלימ ףא יתנבה אלל הבוגתב
אל ינא המל" הלאשה תא ךמצע תא לואשל .1
."ןיבמ
.הילע תונעל .2
ךירצ ינא המ" - ךשמהה תלאש תא לואשל .3
."ןיבהל ליבשב תושעל
.הילע םג תונעל .4
.ליעל (4) ףיעס תא תואיצמב םשייל .5


תייגוס רתפית םא) .תחטבומ החלצהה
.(..ןוצרה


...ש יל הארנ .ןיינעלו


.ןוחטיב רסוחמ כ"דב תעבונ ןכ תונשייב .1
:תויהל לוכי ןוחטיב רסח .2
.בשחתמו שיגר (א)
.דירחהל יסקס (ב)
הנירק הכוממ םיענ רתוי הברה (ג)
.(...קדצב וליפאו) ץחתשמש
.'וגו (ד)


לבא ,ןווגממ תחא הנוכת קר איה תונשייב
טושפ הז - הילע דובעל דואמ יאדכ הרקמ לכב
.אל םא לודג סופספ
רזנמה באל וביגה
 
 
29/10/00 23:00
תיטסינגלב :תאמ
!!!ןורתפ שי ,יבאל הבוגתב
םישוח ןדבא יידכ דע יסקס , ןשייב רוחב
יל רבתסה דבעידב קר . דירחהל ןוחטב רסחו
אלש
ראשש אלא , וימסקב יתדכלנ ינא קר
םירתכ ורשק , קוחרמ וב וננובתה ויתוצירעמ
ןירותסימ לש
יתראשה טושפ ינאו , ותונשייבל שאר דבוכו
הטיש ) החוראל הנמזה םע , תלדה לע קתפ ול
ירחא רזיחשכ , ילש יגולותימ סקאמ יתקתעהש
...(.
תיטסינגלבל וביגה
 
 
29/10/00 18:08
יבא :תאמ
ותועמשמו זובהל הבוגתב
.יתיעט אמש ,ןולימב שפחל יתכלה
.יתנווכתה קוידב ךכלו ,דובכ רסוח אוה זוב

.התוא דבכאש היואר אל איהה תבתוכה


?תונוילע תשוחתל רשקה המ
יבאל וביגה
 
 
31/10/00 14:51
Grace Kelly :תאמ
ותועמשמו זובהל הבוגתב
הכלמה ירבדל ךתבוגתו תיפרוח לא ךלש זובה
ןיא .יסיסב יתנבה לשכמ ןהיתש תועבונ םאה
אל ללכבשו הרמא תיפרוח המ גשומ טושפ ךל
וא םורגל תולוכי ונחנא םא הלאשל הסחייתה
תלאשל הסחייתה קר איה - ונרשואל םורתל
ןיב תוהז ןיאש ,קדצב ,הרמאו תונשייבה
אלו רבגב אל ,ךרע רסוח ןיבו תונשייב
לש ותרוה ןכא איה הרהוי כ"דב .השיאב
.ימצעה ןוחטבה רסוח לש ותב איה לבא ,זובה
אלו תוחפ אל אוה ךלש זובה ,תורחא םילמב
...םתוא לש םתונשייבל םואת חא רשאמ רתוי


האלפנ ךתוכלמ - םאה הכלמה ,בגא ךרדו
ךנימ תונב תאו ךתוא תדבכמו
לש םש יל שי םא םג הנמאנ הניתנ ינא
...הכיסנ
Grace Kellyל וביגה
 
 
29/10/00 19:49
הלילה תכלמ :תאמ
קשה ןמ עצרמה אציל הבוגתב
קר ינא ונידיב רשואהש תועדוי ונחנא
.יל ערשכ םישאהל ימ תא תשפחמ
הלילה תכלמל וביגה
 
 
5/6/03 10:59
לג :תאמ
ילארשי ו'צאמל הבוגתב
תא האורש ימל עירפמ אל ילארשיה ו'צאמה
:םיגוס ינש ןיב לדבהה
ידי לע הז לע הצפמש ןוחטיב רסח רוחב.א
שורגב היגולוכיספ .זרפומ ןוחטיב לש הנגפה
.ןוכנ םימעפל לבא
חוטבש ,תואגתהל המ לע ול שיש רוחב .ב
לכו ,תרגבתמ הרענ יכיבסת ול ןיאו ומצעב
.םהל דובכה
,והשמ אל ...הז ימצע ןוחטיב ידמ רתוי זא
רבגה לע ךלכלל אל השקבב ,ןורחא רבד לבא
תונורתי הברה ךכ לכ ול שי יכ ילארשיה
תא יכ ךצרא ירבג לע יכלכלת לע זא ,םימעפל
תמאה תא אלו פיטוירטסה תא קר האור
לגל וביגה
 
 
29/10/00 23:05
תעדוי אל ינא יכ :תאמ
תוקרי טלס השוע יבאל הבוגתב
ילש םייחב בושח יכה רשקה תמזוי יתייה אל םא
.הרוק היה אל
םע ליחתהל ,יל םיאתמ אל הז עגרכש אוה ןינעה
תוארל הלוכי ינא רחמ-היגולואדיא הפ ןיא,והשימ
.הנתשי לכהו קיפסמ הצרא ינאש והשימ
תעדוי אל ינא יכל וביגה
 
29/10/00 1:33
וג_ידניא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
:תיגח ,ךלש תודרפנ תונולת יתש ןיב ןאכ לידבהל ךירצש יל המדנ
אוהש םוקמב םישנה תא הביצה תיטסינימפה הכפהמהש איה הנושארה
"רתי תויוכז" ינימ לכ ןהמ ללש השעמל ךא רתוי ררחושמ הרואכל
םע המיכסמ אל ןיטולחל ינא .ונלש תותבסה תפוקתב ,םעפ ןהל ויהש
ונחנאו ,המייתסנ אל דוע טושפ הכפהמהש תבשוח ינא .הזה קלחה
ןויוושל איבי עודי יתלבה דיתעב אוהשיתמש ךילהת לש ומוציעב
ןיב םילדבהב בשחתמו דבכמש ןויווש ,םישנ ןיבל םירבג ןיב יתימא
- תחא תינבתל ונלוכ תא דיחאהלו םתוא שיחכהל הסנמ אלו םינימה
,תישפנ ,תינפוג ,םינוש ןכא םישנו םירבג .ירשפא יתלב הז יכ
דחא ףא לש ותוכז תא תללוש הניא וזה הדבועה ,לבא .תישגר
.היהי אלש םוחת לכב ,תינויווש תוסחייתהל םידדצהמ


הנולתה :ירמגל רחא והשמ תארוק ינא ךלש רמאמה לש ינשה קלחב
המלענ ךכמ האצותכשו םינימה ןיב קחשמה יללכ תא הניש םזינימפהש
תבשוח ןכ ינא .ירמגל אל לבא ,המיכסמ תצק ינא הז םע .הקיטנמורה
הלוכי ינא ,יניעב ןח אצומש והשימ האור ינא םאש ךרובמ הזש
תא ררועל ידכ ונוויכל ףעפעל ליחתהל הכירצ אלו ,ותיא ליחתהל
אימחי הז ,ןיינעל רבג אוה םאו - יתיא ליחתי אוהשו וביל תמושת
אוה וילע םייאמ הזש סופיטה אוה םא אליממ) .וילע םייאי אל ,ול
ךילהתב תויביספ תויהל תובייח םישנש תבשוח אל ינא .(יליבשב אל
,ימצע ןוחטב לשו יפוא לש ןיטולחל ישיא ןיינע רבכ הז .רוזיחה
איהש היצמיטיגלה איה ,יניעב ,תיטסינימפה הכפהמה לש הייפיו
שפוחה תדימו ,םהש המ תויהל ,םירבגל םג לבא ,םישנל - הנתנ
םאתהב קחשל םמצעל תושרהל ,םידדצה ינשל םויה רתוי הברה הלודגה
.םייתרבח םיללכ לש השקונ טס יפל אלו ,םהלש ישיאה סקדוקל


רבכ הטימל ךתיא סנכיהל וצריש םירבג לשמל שי ,ןכ ,וזה תרגסמבו
,אשונב םדוקה רמאמב ורדגוהש יפכ) ,םישנ שיו .ןושארה טיידב
םיאתמ הז םא .החמשב הטימל םתיא וצפקי םגש ,("תושדחה תוכיתחה"
?אל המל - םידדצה ינשל
תויעבה .ינשה דצל םג םיאתמ הז דוע לכ .השעי ויניעב רשיה שיא
הטימל סנכא אל ינא ,תישיא .תויפיצ ישרפה שישכ תוליחתמ יתעדל
ותוא הכירעמו קיפסמ ותוא הריכמ ינאש השיגרמ ינאש ינפל םדא םע
םע ,לבא ,הככ היה דימת אל הז .רתויל חתפתי הזש תוצרל ידכ דואמ
ינאש ימו . יל םיאתמ יכהש רבדכ תישגר יל שבגתהש המ הז ,ןמזה
ינא ,ןכו .יתוא דבכל ךירצ אוה יכ ,הז תא דבכל ךירצ ותיא תאצוי
םיתותיאב ךרוצ שי תישיא יל יכ ,ןושאר יתוא קשני אוהש הכחא
םיישיאה םיכרצה ןיב הלידבמ ינא לבא ."ךתוא הצור ינא" לש הלאכ
ןיב תויהל ךירצ הז הככ"כ םתוא לילכהל הסנמ אלו ,ילש םייפיצפסה
ךכ לכו היצקארטניא-יולת ךכ לכ הז ."םישנה לכו םירבגה לכ
...ןווגמ


תא ,ןכ .ימיטיגל לכה :םויה םיניינעה בצמב יניעב בוטש המ הז
ךיא ינשה דצל (תויולג רמול וא) רדשל הזש ,ךלש לע דומעל הכירצ
.ךתיא הז ךיא .להנתי הזה קחשמהש הצור תיפיצפס תא
ינפל ךב עגיי אוהש הצור אל תא םא תעדל רומא ןכסמה ךיא יכ
ירחא ,רמולכ) םירחא םירושימב המאתה םכיניב שיש םירוגס םכינשש
ףוסב ךמצע תא תלאוש ללכב תא ןיפולחל וא ,(םישגפמ המכו המכ
ביכשהל הסנמ אל אוה המל ,ןוכנ אל יתישע המ" ןושארה טיידה
שי ול םג ירה ?ותיא המו "?תיסקס קיפסמ אל ינא ,המ ,יתוא
הזש הצור היה אוה הבש ךרדהו ,תוששח ,תובכע ,תושגר ,תויפיצ
לש אל ,רבונמ לש ןבומב ןורמת) לק ןורמת דימת אל הז .הרקי
ילואו ריכהל ודמלי םישנא ינש הבש ךרדה תא אוצמל ,(היצלופינמ
וכרד תא תופכל ילבו ,םהינשל םיאתתש ךרדב ,הז תא הז בוהאל םג
.ךלוה הז דימת אלו .רחאה דצה לע דחא דצ לש
םאו ?אל המל ,םייטנמור םיסופיט םכינש םא ?הקיטנמורה םע המו)
הקוקז שממש תחא אקוד תאו ,יטנמור סופיט אל אוה וב תצפחש הז
ולש טק'זה תא ךל ןתיישו ,תדלומויב םיחרפ רז ךל חלשיש רוחבל
לע רשפתהל הנכומ תא םאה טילחהל הכירצ תא זא ,'וכו ץוחב רקשכ
(הזמ תוחפ
.חוכב אל :בושח יכה - ךלוה אל הז םאו
וג_ידניאל וביגה
 
 
29/10/00 23:08
תיטסינגלב :תאמ
תחא ףא גרה אל דוע םזינימפל הבוגתב
ךוניחמ האצותכ םאה םינוש םה םישנו םירבג עודמ איה הלאשה
ינשמ עבונ ינושה םא ? רחא ילאנומרוה , ישפנ הנבממ וא הנוש
,יגולויזיפ ישנ ןייפאמ אוה ןייפאמ הזיא , דחי םג םימרוגה
תקחדומ וא תשכרנ הנוכת אוה ןייפאמ הזיאו , יוניש רב ונניאש
?ךוניחמ האצותכ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
30/10/00 9:46
םאה הכלמה :תאמ
תחא ףא גרה אל דוע םזינימפל הבוגתב
הזיאמ בושח הז המ .תאז אל איה תיתימאה הלאשה ,תיטסינגלב
לבקל קר ךירצ .תויתביבס וא תוילנומרוה ,םינוש ונחנא תוביס
,םינוש םימעט ,הנוש ףוג ונל שי ,םינוש ונחנאש הדבועה תא
ןויוושל תויואר ונא תאז לכבו םינוש (!)תומש
םאה הכלמהל וביגה
 
 
30/10/00 23:22
תיטסינגלב :תאמ
תיתימאה הלאשהל הבוגתב
הז , לבא . יכראריה אל אוה םישנל םירבג ןיב ינושהש רורב
. ססובמ אוה המ לע תעדל בושח
םינוש ךכ לכ אל ונחנא ילוא זא , ךוניח לע ססובמ אוה םא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
31/10/00 15:01
Grace Kelly :תאמ
תיתימאה הלאשהל הבוגתב
הנושארו שארב אוה ,חכוה רבכ ,םירבגל םישנ ןיב ינושה
.יתרבח ךשמהבו ,יגולויב (תיגולונורכ הניחבמ)
- הדבועה תלבקב ךרוצה לומ וזה העידיל תובישח לכ ןיא
.אלמ ןויוושל םיאכז םילבא םינוש ונחנא
Grace Kellyל וביגה
 
29/10/00 2:04
ילחר :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.וב תויהל ךירצ אוהש םוקמל עיגי םזינימפהו
.ךילהת אוה ךרד תצירפ ונניא השיאה רורחש
תוצור ונייהשמ טאל רתוי הברה םדקתמ אוה ,םיכילהת לש םכרדכ
.(םיצורו)
,יצחו רודב םינש יפלא לש תוברתו ךוניח תרוסמ תונשל רשפא יא
.בושח דואמ דואמ הז םא וליפא
לבא ,םינש ןומה ונתוא ואכידו תונכסמ דואמ ונחנא ,ייקוא
.ונלש םג איה יונישל תוירחאה
.תווש תובוח לש ןלטנ תא תאשל ברסלו תווש תויוכז שקבל רשפא יא
.תועש תוחפ דובעל שורדלו רכשב ןויוויש שקבל רשפא יא
תודדומתמה זוחאשכ תסנכב םישנב רוסחמה לע ןוטרל רשפא יא
.ךומנ ךכ לכ זירמיירפב
שפוח ימי הלביק איה יכ המייס אל סייט סרוק המייסש הרוחב התוא
לע םותחל הרחבו סרוקה לכ דואמ השק הדבע איה ,רוזחמ יבאכ תעב
םג שי ,ןכ) אבצב םישנל שיש תויגליווירפה תא ולטיבש םיכמסמ
רשאכ םג .רבג לשכ םיאולימ תורישל תביוחמ איה (תויגליווירפ
םוי ,רחא ברק טוונ לככ תרשת איה ,םאל ךופהתשכ םג ,אשנית
םיאולימב תותרשמש וניניבש תוטעמה) 45 ליג דע עובשל םיאולימ
.(םדוק עיגמש המ ,הפוחה דע וא 24 ליג דע תותרשמ
.ןויוויש תתל םג תוכירצ ונחנא ,ןויווש לבקל תוצור ונחנא םא
ךומתל וא דדומתהל תוכירצ ונחנא ?תסנכב םישנ רתוי תוצור ונחנא
םושמ תורחבנ אל תומיאתמ םישנ םא .תומיאתמכ תואצומ ונאש םישנב
!קעצנ זא - םישנ ןהש
ילב ,תועש ןתואו הדימ התואב דובענ ?רכשב ןויוויש תוצור ונחנא
הביס ונל שי ,ךומנ רתוי ןיידע ונלש רכשה םא .תודחוימ תולקה
!ןנולתהל
.םיקוח םתוא םה םיקוחה ,םיסחי תוכרעמב םג ,ונניינעלו
תויהל תוכירצ ונחנא םג ,ינויוויש רשק תוצור ונחנא םא
.תוינויוויש
,ךיילע טרסה" לבא ,טיידה ףוסב סיכהמ ןובשחמ איצוהל ךירצש אל
.תכרובמ השיג יתעדל איה "ילע ןרוקפופה
תא ךופהלו רשקה ךשמהל תונוכנ תוארהל ועמשמ האבה םעפב רשקתהל
.(םהירחא םירזחמש םינהנ םירבג םג) ידדה קחשמל רוזיחה
יל תיארנ "םילבקמ ונינשו םינתונ ונינש" לש סופדב רשק ליחתהל
.תינויוויש םיסחי תכרעמל ותוא ךישמהל רתויב הבוטה ךרדה
...יביב רמאש ומכ
"ולבקי אל - ונתי אל ,ולבקי - ונתי"
ילחרל וביגה
 
 
30/10/00 14:21
little ran :תאמ
תוריהזבו טאל טאלל הבוגתב
aaaach
you are perfect racheli
little ranל וביגה
 
29/10/00 2:47
.ש.א :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
תיגח
רזוח יתייה יתישעש תועט ןקתל תחא תונמדזה יל תנתינ התיה םא
אל הכיכר/עדרפצ/ןפש/טסנימפ יתויה לשבו ךתרידב ונייה וב הלילל
.רוחאל ובישאו ןמזה לגלג תא יל ונת .בלה ,בלה ,יוא .רבד הרק
) ונל ץווייכ אוהש קפס ןיא ךא ונתוא גרה אל םזנימפה יכ ןכתיי
יתייחה ונרצייב עגופה ילימנימ לדוגל םיציבה תא ( םירבגה
תוששוגתה,העברה,דייצכ םייעביטה ונרושיכ עוציבל ונתהימכו
.ץובריגו
,םיכשא תריתע הרבחב ההוש רבגה הב ,אבצה תפוקתש אופא אלפ אל
ןתינ ךכ .ינרדומה ילארשיה רבגה לש וייחב איש תדוקנ הווהמ
לש םהייחב רוא תדוקנ תווהל ךישממ םיאולימה דסומ עודמ ריבסהל
.ךכ לכ םיבר םיטסינימפ
ויהת לא !!! תויטיסנמפ ןכתוא םיצור אל ונחנא .ןטק דוס ךל הלגא
אל ןתאש םעפ לכב חובנל וקיספתו ליבוהל ונל ונת ,תויביטרסא
תורתתסמ תוסואמה וניתושופחתל תחתמ ."יוארה דובכה" תא תולבקמ
לופיתש הרוחבל תוחפל זא ףרטל אל םאו ףרטל תורחשמה תויח
.םינוא תרסחו הכוב ,הרובש וניתועורזל
תישנ תונתעדו תויביסרגא שקיב ימ ? תוחוכ יקבאמ שקיב ימ ! תיגח
תא ימזיתש יתשקיב אל חטב ינאו ? סלאווה תא וליבותש הצור ימ ?
.ןופלטה
תומדמ תאצל םיכיסנה ונילע השקמ םייח ונא הב הציבהש קפס ןיא
ליבשבש הניבמ אל הכיסנהש ללגב הז םימעפ ידמ רתוי לבא עדרפצה
תרייס לש פ"מה ומכ גהנתהל ךירצ אל (בוט ןויז תוחפל וא) הקישנ
,הדימב העונכ ,המימת ,הגונע :הכיסנל האיכ טושפ אלא םינחנצ
.(הבשחמל רמוח) .ישמ רוע תלעבו
שולש ךתוא בבוסל ,ריקל ךתוא קיבדהל ,ךתוא ףינהל יל ינת ,תיגח
ןייזלו םידגבה תא ךממ עורקל ,הרונמה לע ךתוא תולתל ,תוטלס
תא םוזיל יל ינת תיגח רוציקב .המשנה ונינשל אצתש דע ךתוא
.הנושארה הקישנה
.ש.אל וביגה
 
 
29/10/00 14:41
יבא :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
יחא
!םישוברע המכ גורהנו ,םירצנל עסינ אוב
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 14:43
יבא :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
.םיחקול אלא ,םילבקמ אל תוגיהנמו "הלבוה"
יבאל וביגה
 
 
5/6/03 11:10
לג :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
ינאש ללגב קר אל יתוא תוצרל לגוסמש רבגל הכחא םייתניב ינא
הזכ דחא ,ול המיאתמ ינאש ללגב םג אלא ףלעתהלו ףעפעל תעדוי
ותשאש האור אוה ,הדובעהמ שתומ התיבה רזוח אוהשכש ול לקויש
לע רבגתהל הל עייסיו םש היהי אוהש ילב םג תויחל תלגוסמ
תועדויש תודומחו תונטק תורוחב בהוא התא םא .םיינרופיצ ירבשמ
.דבל םתוא גורהל הלוכי ינא .הנהת ,םיקו'גמ ףלעתהל
לגל וביגה
 
29/10/00 3:57
(קרוי וינ רבעשל) ןילרבמ באוי :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
טושפ שיש ,(ליעגמ תמאב הז לבא הז לע יל וחלסתו) הז ליעגמ הזיא
תויהל רבכ םכל אצי .םזינימפ בורמ םישנ םהש םג וחכשש ,םישנ
לבא ,הככ דימת אל הז ,לילכמ ינא ?הריכב השיא וזיא לצא ןויארב
םתאו ,םכל ץרק םכלזמ םא ,כ"חאו ,הריכב השיא םכתא תנייארמשכ
תיסובה איהו ,הריכב תמאב איה תאזה השיאהו ,הדובעה תא םתלביק
.תוחושק-רבוא ,תוחושק ךכ לכ ןה םימעפל ,ךלש סובה לש תיסובה לש
,קליחד לבא ,םירבג םילהנמ לש םלועב תלהנמ תויהל השק שממ הז זא
.תושירד תוחפ שי רבכ ןוסייט קיימל ,תונידע תצק
ומכ רבכ הארנ הז םימעפל לבא ,רהצומ טסינימפ ינאו ,רדהנ הז זא
.הדאפיתניא
- הנהו ןיינעב םימדקתמ רתוי הברה ירה םירבד הפוריאב ןאכ
םוזיל יתלחתה ינאש עגרב לבא ,יהשימ יתיא הליחתה דנלסיאב
.רטנסב ,דאמ באוכו יתימא סקוב ,סקוב הנממ יתפטח ,תצק הנוויכל
.השיאה רורחש םשב לכהו .ןפוד אצוי והשמ יתיסינ אלש םכל עבשנו


ןב ךפה קרוי וינמ באוי .לארשיב בוט הליל םכל היהיש .הללאיו
ץראל םייעובש ןב רוקיבל אב אוה רחמו ,ןילרבמ באויל שדוח
.ולאשש הלאל ןוכדעה היה הזו .שדוקה
(קרוי וינ רבעשל) ןילרבמ באויל וביגה
 
 
29/10/00 10:37
יבא :תאמ
...גורהיול הבוגתב
התא ,לכב ןויווישל תשפוטמה השירדה לוטיב דעב ןעוט התא םא
רתוי %50 תלקוש אל איה דוע לכ - השאמ סקובש עדוי יאדווב
.הפיטל ישוקב אוה ,ךממ
.רבג היהתו ,תוכבל קיספת
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 15:47
םאה הכלמה :תאמ
סקוב תלביק זאל הבוגתב
לדח !תונקסמה תא םשייו רמוא יבאש המל בל םיש ,באוי ,טלחהב
םניא םייתימא םירבגו םיכוב םניא םינחנצ ,דבעידבו דימ ,יכב
הלילב םיכוב םה זא םגו ,םייחרזמ םירמז םה םא אלא - םיכוב


ךיא ה'רבחל רפסו הרודמה דיל ץילפת .הריב התשת .רבג היהת
רבג יכ ןשייב היהת לא ,תיתגולפה הדיקפה ,איהה תא תעקת
תשפוטמ הבקנ וזיא ומכ תועמד ליזת לאו ןשייב אל אוה יתימא
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 16:21
הנשי אלש הנכשה :תאמ
סקוב תלביק זאל הבוגתב
חוכיו זא ונל היה םנמאש ןייצל תבייח ינא ,םאה הכלמה
לבא ,(?תרכוז ,ריעשה ירוה ימס) אל המו יסקס המ לע רמאמב
אלו תרתוומ אל תא םנמא .בהז ךלש הלימ לכ ,הציצפמ תא
!הלודג תא לבא ,שארב ךל תרבועש הבשחמ םוש תננסמ
!םייתניב ךלש הלימ לכ םע המיכסמ


!הכלמה יחי
:)
הנשי אלש הנכשהל וביגה
 
 
29/10/00 17:11
YULI GREEN :תאמ
סקוב תלביק זאל הבוגתב
You are the best writer ever
in BANANOT
YULI GREENל וביגה
 
 
30/10/00 12:46
ןהכ זעוב :תאמ
THE QUEENל הבוגתב
ןיטולחל םיכסמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
31/10/00 15:08
Grace Kelly :תאמ
THE QUEENל הבוגתב
הכלמה יצירעמ םע המיכסמ ינא םג
Grace Kellyל וביגה
 
 
29/10/00 23:10
תיטסינגלב :תאמ
...גורהיול הבוגתב
?ןיעב סקוב תפטחש תישע המ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
31/10/00 12:15
ביבא-לתב באוי :תאמ
...גורהיול הבוגתב
סקוב וילע יל הסינכמ תייה תאש והשמ אל
םאה הכלמה אל וליפאו
ןהכ זעוב אלו חחרפ אלו ו'ג אל וליפאו
.עדוי אל ינא הילו'גל רשקב
ביבא-לתב באויל וביגה
 
 
31/10/00 14:33
הילו'ג :תאמ
ממממממל הבוגתב
לש וחוכב הנימאמ ינא ....םיסקוב הסינכמ אל הילו'ג םג
.ףסונ רבד םושב ךרוצ ןיא .סיממו ךר .ףוטילה
הילו'גל וביגה
 
29/10/00 7:26
תדנדנתמ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
:תוטושפ תודבוע המכ
קוחהש תורמל .םידלי םעפ ידמ םיאצוי ונממו םחר ונל שי .1
תוגוז הברה יל וארת ,הדילה תשפוחב קולחל גוזל רשפאמ(ךרובמה)
ךירצ ןטנטק קונית .היגולויב ,םירבח ,היגולויב .הז תא םילצנמש
.ךכ הז ןיידעו אבס רפכ דע הפמ םזינימפ לע רבדל רשפאו ,אמא תא
רשאמ הדובעב תוחפ אצמנ ונתיברמ לש שארה ,דובעל םירזוחשכ םג
... םוקע תצק ונילע םילכתסמ זא .ןכל םדוק
.הדובע התואב דבועה רבג רכשמ ךומנ השאל עצוממה רכשה.2
טעמ ארונ שי (ב"ויכו תילכלכ ,תיטילופ ,תימדקאה) תרמצב .3
.םישנ
.ריחמ שי הריחב לכל -תינרדומה השאה לש טקילפנוקל ונעגה ךכו
יל הארנ רתאב טוטישמ ,בגא) חיוורמש הז אוה גולוביספה דימת
הסנרפה הארמל האנהב םיידי םיככחמ וב םישלוגה םיגולוכיספש
רתוי) השק ידבעת ,הבבס -תינחילצמ תויהל יצרת .(תילאיצנטופה
קרמ ריסו םיטוטאז דודג םע המטפ תויהל יצרת .רדסב היהיו (רבגמ
היעבה .ןייתחס -בוט ךל היהיו (םיטוטאזה אל ,קרמה) זגה לע
תואצומ ונבור זא .םג תוצרלו ,ינשה דצל לוזפל םיליחתמשכ הליחתמ
,תורשואמ תויהל תוסנמו ,הת יצח הפק יצח ,םייניב ךרד ןימ ןהל
.ןולוכסת ול ץבצבמ םשו הפש דע
םישנ המכ םע יתוחישמ) תחא היצפוא קר ןהל שיש ולא אקווד
המל םתנבה .שיש המב חומשל תודמול וא ,תורשואמ רתוי (תוידרח
!דיחפמ ץוחב םלועה ?םיעורג ךכ לכ אל וטגב םייחה
.הפילחמ יתייה אל םילוכסתה לכ םעו .הזה סוסקולה ןיא ונל לבא
המב רחבת תחא לכש זאו ,רתויש המב תוסנתהלו ריכהל -בושח יכה
.הל םיאתמש
,רבד לש ופוסב .חובנלו םהלתהל ךירצ אל -םינויזו םירבג ןיינעבו
,תונשייבב יפעפעת וא ותיא יליחתת .ספות םיינשל םיאתמש המ קר
קר הז םגו ,יתעד קר ןבומכ וז לבא ,ליעגמ םתס) יקרזתו יקפדת
ןומרא ךל תונבל ול ינתת וא (םידדצה ינשמ תישיא תוסנתה ירחא
.םכינשל םיאתיו ןגוה היהיש רקיעה -םינלבוגב ותוא יטשקת תאו
.הז םע המלש ייהתשו ,השוע תא המ יעדתשו
תדנדנתמל וביגה
 
29/10/00 8:07
תנע :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
:םעפ יתרמאש המ קוידב
ינימ לכ יב וסנכנ זא ..המ לבא ,"ו'צאמו שיגר ותוא הצור ינא"
הצור תא המ תעדוי אל תא ,םיכפה רשפא יא יל ורמאש םיגולומכח
.ךלש םייחהמ הניבמ אל תאו


.ילש ךרדב הז תא הצור ינא לבא ןויוויש דעבו הצור ינא ,ןכ
מ"ומה תא יל וריאשת ,תושעל המ תוטלחהה תא יל וריאשת ,הריירקב
םע תכלל םא הטלחהה תא יל וריאשת םוי םויב ,תובטההו תרוכשמה לע
חוכ ...ילב תכלל ימצעל תושרהל הלוכי ינאש אל) ילב וא הייזח
לש רבגה תא הצור ינא .ןכ ..תויגוזב לבא (םיעדוי םתא ,דבוכה
דלוקושו םיחרפ איביו וירחא רשקתיו ,טיידה לע םלשיש הז תא .םעפ
טושפ ינאש הפצי אלו וילא יתוא ןימזיו הנושארה הקישנה תא םוזיו
הזיאב תועמדה תא ול בגנל יל םיאתמ אל .תיביטרסא ינא יכ עיגא
.(הרק רבכ הז םגש יל ונימאתו) ישטיק טרס
תנעל וביגה
 
29/10/00 9:06
הלילה תכלמ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
היח ינא,ויפל תויחלו םזנימיפ ומכ גשומ תחקל יל השק
יתוא ופסא אל םעפ ףא,םהלע יתלדגש,ילש םיכרעה יפל
אל ינא הדימ התואב,םעפ ףא יתמכסה אל,טיידב תיבהמ
סיטרכה תא תפלוש ינא בורל)םוקמ םושב ילע ומלשיש תנתונ
ךיבהל ליבשב הז תא השוע אל ינאו,ץמצממ אוהש ינפל יארשא
םע קר,יתיא ליחתהש רבג םע יתאצי אל םעפ ףא,(ותוא
םירבגה םירופסו,(ןומה הזו)םתיא יתלחתה ינאש הלאכ
.יתקפסה ינאש ינפל הנושארה םעפב יתוא וקשנש
ילב,ןוסא הז שיבכה לע םישנש תבשוח ינא ינש דצמו
.בלעהל
תויהלו תמייוסמ הרדגה תחת ייח תא גלטקל יל השק זא
לועפל הליגר טושפ ינא.היפ לע לועפל,תירסומ,תבייוחמ
,תיפיצפסה היצאוטיסל םאתהב יתניחבמ ןוכנש המ יפל
םע דדומתא טושפ ינא ,אל וא טרחתא ינא םא ןיב
.תועטה
הלילה תכלמל וביגה
 
 
29/10/00 12:53
הילו'ג :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
רבד הז ןויוושש הנבהה םע יתלדג ינא ,תניינעמ היעב שי יל
ךירצש הפיא לבא ,רבדה ךכ אלש רבתסה םינשה םע .וילאמ רורב
םיגשיהה תא השע הז ,תאז תמועל .יתשקעתה - וילע שקעתהל היה
קבאמהש תעדוי ינאש תורמל ,םהילאמ םירורב טעמכל ,םיטסינימפה
.לודג ןיידע


לש םיבצמב םימעפל ימצע תא תאצומ ינא םג ,הלילה תכלמ ומכ
.טקש עגר ןיא ,קתרמ בוליש .וזכ תיטסיניבוש-תיטסינימפ
אל ונחנאש םירבד שי ,טלחומ ןויוושל הפיאשה לכ םעש תבשוח ינא
וליפא ,עבטה יקוח לש גוס ןימכ ונב םיעובט םהו םהילע רבגתנ
.ךכ םהל אורקל וצרת םא ,לגנו'גה יקוח
%99 -ו ,םיצורמ/םידוש תגהנ ומכ תגהונ ינא - שיבכב אמגודל
אל וז .השיא תגהנ וז -רחא גהנ לע תזגרתמ ינא ןהב םימעפהמ
.הדבוע וז ,המגיטס
תורישב םישנ לע ונרביד תועובש 'סמ ינפל ןאכ המסרופש הבתכב
תורמלש יתנעט םש םגו ,ריע-תושאר תדמעבו תסנכ תורבחכ,הנידמה
ץיצע םילבקמ ונחנאש הז הרוקש המ ללכ ךרדב ,ןויוושב ךרוצה
רוביצ תשא/תסנכ תרבח אלו (יומידב המיזגמ הנווכב ינא) ינכייח
ןמ הזב שי .הזל רבסה יל ןיא .תעדוי אל ?המל .היגשיהב המיהדמ
לבא ,הלש םיירבגה םיפתושה דצמ העונת תולבגה לש בוליש םתסה
?המוקע הפצירהש ןועטל רשפא דימת םא ההות ינא ינש דצמ
תרבדמ ינא .תעדוי ינא ,ןפוד תואצוי שיו) .רמולכ ...רמולכ
.(עצוממה לע ןאכ
הזל וארקת ,ןשיה גוסהמ השיאו תיטסינימפ לש האלכה ינא ,ןכ
.הככ
הפתוש ,תיטסיריירק אמא - תיבהמ ךוניח לש האצות םה ילש םייחה
יל עיגמש המל רושקש המ לכב "וילאמ רורב" לש בצמ ,תיבב הווש
.שונא ןבכ ,השאכ
םירושק םלוכ םהו - םהמ תינהנ ינאש םירבד שי ,ינש דצמ
.השיאל רבג ןיב םידירפמש םייחה לש םינטקה םיסקטב ,לאוטירב
וא) סנכיהל יל תתלו תלד לכ חותפל שקעתהש ילש םדוקה רבחה ומכ
םהש תורמלש (...םידידיה) ילש םירבחה ומכ ,וינפל (תאצל
תא יל םינתונ ןיידע םה ,תורוזנצ ילב ,לכה לע יתיא םירבדמ
.שיש תישנ יכה ינאש השגרהה
המחלמה תא הניבמ ינאש איה הדוקנה לבא ,תואמגוד תורשע דוע שי
,המכוח אל וז - וילאמ הרורבכ התוא היח ינא ,תיטסינימפה
םהש םירבד שי ינש דצמ לבא ,החונ הדמעמ האב ינא יכ ,ןוכנ
ומכ ,Must -כ םייחה לכ םהילע רומשא ינאש ,םסיסבב םיישנ
ותיא ינאש רבגה דצמ תשרדנה תילמינימה תינמלטנ'גה תוגהנתהה
רבגל תתלבש גונעתה ומכ ,(גוז-ןב וא דידי אוה םא הנשמ אלו)
הצרעהה לע הרימשה ומכ ,(םימעפל) הטימב יטננימודה תויהל
תחתמש רוכזל ומכו ,השיא תאש ללגב קר ,השאכ ךיילא וזה הנטקה
ינא - םייחל ילש השיגב םנפומה ןויוושהו הדימב תויביטרסאל
םע אבש המ לכו השיא לש שובל םע ,השיא לש ףוגב תבבותסמ ןיידע
.הז
הילו'גל וביגה
 
 
29/10/00 13:11
Estee :תאמ
ילש ךרדב ןויוושל הבוגתב
לכ תא רתוס יתימא םזינימפש תבשוח תא המל -הילו'ג לבא
?תרכזהש םיניוצמה םירבדה


ןדבואמו השאה דמעמב םייונישה ןמ םימייואמ םישיגרמש ימ
ךירפהל ,םזינימפה תא ךחגל םיצמאתמ -םהלש רתיה תויוכז
ךירצ אל .יביטקרטא אלו ינפקות יומיד ול רוציל ,ותוא
ןיב -טלחומהו רומגה ךפיהה ,הריתס םוש ןיא לבא .הזמ להביהל
.תיטנתוא תוישנ ןיבל ,תוקדוצה תושירדה לכ
(.השא/הבקנ =הנימפ)
Esteeל וביגה
 
 
29/10/00 14:00
הילו'ג :תאמ
ילש ךרדב ןויוושל הבוגתב
םינייוצמה םירבדה לכ תא רתוס אוהש יתרמא אל ינא ,יתסא
- הילע בושחל הדוקנ דוע הנה - ?המ תעדוי תא לבא ,םהה
?ידימ קוחר דחא דעצ םזינימפה תא וחקלש תויהל לוכי
וב לפטל הסניש ימ שי דימת ,שדח ןויער הלועשכ ,רמולכ
פמרט סופתיש ימ שיו ,יונישל תמאב תפאושהו הלוקשה ךרדב
לוכי .הטוב יכה תוינוציקל םירבד תחקל הסניו ןיינעה לע
,רומאכ תישנה העונתה ,םזינימפל םרגש המ קוידב הזש תויהל
?םימייוסמ םיגוח יניעב סואימ תמחמ הצקומל ךופהל
.הזה גשומב שי ךור המכ בל ומיש ..."תישנה העונתה"
.ץמוא המכו
הילו'גל וביגה
 
 
29/10/00 17:21
Estee :תאמ
ילש ךרדב ןויוושל הבוגתב
.יוניש הצור םזינימפה ,הילו'ג


יתרבחה רדסהש ימ .םימעפל םישנ םגו .םישנא דיחפמ יוניש
הצור אל -ול םיאתמ םינימה ןיב היכרריה וב שיש ,םייקה
.הנתשי אוהש
."תינוציק" תיארנ הנעט לכ ,"םזגומ" ול הארנ יוניש לכ
וארק טנמלרפל הריחב תוכז וצרש תוילגנאה תויטסינימפל
לש גוס לכ ןהל סחייל ושייבתה אלו ,תופרוטמ תויבסל
.הריחב תוכז םישנל שי ןאריאב םג םויה .תירשפא תוערפומ
.יונישל םיקבאמ לש םלרוג הז
אל"ל בשחיהל תובהוא אל םישנש ,איה הלודגה היעבה
תצובקל ךופהל תולגוסמ אל ןה ,ןתודמחנ בורבו ."תודמחנ
.ןהלש םייתימאה םיסרטניאל גאדיתש ץחל


הארנכש םירבד ןעמל קבאיהל לכויש ,יטילופ גוציי ,לשמל)
תואצוהב הרכה ,אמגודל -םירבגל רשאמ םישנל םיבושח רתוי
המלידה תא ךופהיש המ .סמ יכרצל םידליב לופיט
ומכ ,ינויגה רתוי הברה ,ירמגל רחא והשמל הריירק-תיב
(.םלועב תונקותמ רתויה תונידמה ןמ המכב
ןלוכו , סמ יכרצל תורכומ תואצוה לש םיגוס ןומה שי
....ירבגה תויופידעה רדסל תומיאתמ
לבא ,הזמ הנהית תיתחפשמה הפוקה הנתשי הז םאש רורב
ולא ןהש ינפמ ,ףוחדל תולוכי םישנ קרש יוניש הז ,הדבוע
...תלפטמ לע ןתרוכשמ בור תא תואיצומש
Esteeל וביגה
 
 
29/10/00 17:34
םאה הכלמה :תאמ
...תכלל ונלחתה אל דוע ?קוחר ונכלהל הבוגתב
יליבדה םיקקוחמה תיבב תויתימא םישנ רתוי ויה םא
הלאכ םיקוח ריבעהל היה רשפא ילוא ,ונלש יטסינבושהו
וליפא קקוחל הלוכי אלש תסנכמ תופצל רשפא המ לבא
םהיתונב יסנוא דגנכ ךירצש ומכ םומינימ שנוע
םהיתושנב םיללעתמו
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 21:51
חחרפ :תאמ
...תכלל ונלחתה אלל הבוגתב
גוציי וא תינויוושו תמדקתמ הקיקח ןיב רשק םוש ןיא
.סנוא תריבעב םומינימ שנוע ןיבל ישנ
.הנוש איה םומינימה שנוע תייגוס


.ןייוזמ דושל םומינימ שנוע ןיא
הגירהל םומינימ שנוע ןיא
.הדוקנ .םומינימ שנוע ןיא


,םייוכיזל איבהל לולע םומינימ שנוע ,םיבר תנעטל
םוחתב אקווד .ךפיהל םורגל ךכבו ,םיבר םירקמב
לעו םיעבותה לע ץחל ליעפהל שי הטיפשהו העיבתה
.רשפאמ קוחהש השינעה תא רימחהל םיטפושה


שנוע ומכ ,הבר הדימב) םזילופופ אוה םומינימ שנוע
(.תוומ
חחרפל וביגה
 
 
1/11/00 4:35
תדנדנתמ :תאמ
...תכלל ונלחתה אלל הבוגתב
םוקמב ןודינב והשמ ישעת אל תאש המל זא ,הדומח
?םיטא"צב שקשקל
תדנדנתמל וביגה
 
 
5/11/00 10:43
םאה הכלמה :תאמ
...תכלל ונלחתה אלל הבוגתב
לסרע לע ,ךתאנהל ,ךל תדנדנתמ תאש ןמזב ,הקותמ
הכלמה ,ךמצע ןיבל ךניב וא ךסמה לומ ,ןיז לע וא
,סנוא תועגפנ ןעמל עובשב םימעפ שולש תבדנתמ םאה
תולועפ וליא יא דועב תקסועו תוכומ םישנל ןועמב


תא השוע ינא .רדסב הז ,דנדנתהל יכישמת ,הקותמ
ךומכ םישנ ליבשב םג הז
םאה הכלמהל וביגה
 
 
6/11/00 9:18
תדנדנתמ :תאמ
הל תדנדנתמהל הבוגתב
:יל םגו ,ךל םג
תולצנתה ,יתעדי אל ,חכ רשיי.1
, (םימעפל -ןיז) םילסרעב תדנדנתמ אל שממ .2
השועש יהשימ תאצמנ םייטנרטניא םייוניכ ירוחאמ
(תוושהל ליחתנ אלו)
הבוט הדימ -הוונעה ,תוריהיל ץקה .3
תדנדנתמל וביגה
 
 
5/6/03 11:19
לג :תאמ
...תכלל ונלחתה אלל הבוגתב
תסנכה ,ינא אל הז דוע לכ תסנכב םישנ שיש אלפנ הז
,םישנא יגוס ינש וילא םיסנכנש םוקמ הז
םישנא קר ונממ םיאצוי לבא ,חוכ יבאתו םיטסילאידיא
ינשה גוסהמ
לגל וביגה
 
 
30/10/00 0:54
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
ילש ךרדב ןויוושל הבוגתב
'וכו 'וכו ריע ישארכו תסנכ תורבחכ םישנ לע תרביד
ינא לבא .ךייחמ ץיצע רשאמ רתוי אל בורל ןהש תרמאו
אוה קוסיעהש אלא םישנב רבודמש ללגב אל הזש תבשוח
הזה גוסהמ תורשמב םירבגה םיטעמ ירה ."העפות"ל םרוגש
לוגרח וא שובכ ליצח וא עוצפ ןתיוול ומכ םיארנ אלש
הז .םיללקמו םיחרוצ םה זא .םיכייחמ אל םה זא .םודר
תוכשומ הלאה תורשמה .תמאב ,ונ ?םייואר רתוי םתוא השוע
םא ןיב ,ללכ ךרדב דורי/בולע יפוא ילעב םישנא ןהילא
ןבומכו .םרדגימל רשק אלל .םירבג םא ןיב ,םה םישנ
.לשמל ינולא תימלושו דירש יסוי .ןפוד יאצוי שי דימתש
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
30/10/00 2:26
הילו'ג :תאמ
!?םנמאהל הבוגתב
.בל תמש אל ילוא ,ןפוד יאצוי שיש יתנייצ םגו
.ינושאר קוח הז ,ללכה ןמ םיאצוי שי ללכ לכב


תופצומ תוירוביצה תורשימהש אוה ךחוגמ רבד דוע
ללכב םימיאתמ אלו ,אבצה ןמ התע הז ושרפש םילרנגב
תיטוידא המרונמ האצותכ וב םיאצמנ לבא דיקפתל
יאדווב ל"את היהש ימש ,ונלש הנידמב תמייקה ןיטולחל
?רגפמ אל ,ונ .רדהנ ריע שאר וא ןוכית להנמ םג היהי
.ירמגל תרחא הבתכל אשונ הז לבא
הילו'גל וביגה
 
 
30/10/00 12:26
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
היסטסנ ,ןוכנל הבוגתב
ןוכנ ןוכנ
תקדוצ םגו הפי םג תא
-תועובש המכ ינפל ךתוא יתיאר -תרמוא םתס אל ינא
!תיסוכ תמאב תאו ...הפיא שחנל הלוכי יאדו תא
!הלחא זא
ייב הלי
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
30/10/00 12:52
ןלצרופ :תאמ
הילו'ג ,ןוכנל הבוגתב
רתוי השק הז תרחא השאמ תינפוג האמחמ איצוהל יכ
ףורגיא תפפכ םע תחתהמ הרעש איצוהלמ
ןלצרופל וביגה
 
 
30/10/00 13:06
תיפרוח :תאמ
הילו'ג ,התוא תקחישל הבוגתב
ןה םא .ןהלש תורבחל ןגרפל תובהוא דאמ תורוחב
לש בצמב ןהש תושיגרמ ןה םא קר הז תונגרפמ אל
םיבצמבו .תויפיצפס תוביס ללגב יהשימ םע תורחת
.םהלש םירחתמל אימחהל םירהממ אל םירבג םג הלאכ
תיפרוחל וביגה
 
 
30/10/00 13:42
ןלצרופ :תאמ
דאמ אלפתתל הבוגתב
ןוויכמ ,הרקי תיפרוח ,דואמ תאלפתמ ינא ןכא
.אל םישנו םינגרפמ םירבגש חיכומ ינויסנש
תינלטקה תיזיפה תרוקיבה תא םישנמ יעמשת
היקנ אל ימצע ינא םגו ,ןהיתויחא לע רתויב
...הזמ ירמגל
ןלצרופל וביגה
 
 
30/10/00 19:45
דחא םתס :תאמ
הילו'ג ,התוא תקחישל הבוגתב
...השא הניא היסטסנ


!!!הרדסב החכוה דוע יהוזו
דחא םתסל וביגה
 
 
31/10/00 1:02
הילו'ג :תאמ
אלש והזל הבוגתב
תרכזנ רבכ ינא וישכע ,השיא ןכא איה היסטסנ
.יתיאר ,השיא איהו רבודמ ימב
?ןאכ רבודמ תוחכוה תרדיס הזיא לעו
הילו'גל וביגה
 
 
31/10/00 2:28
ןהכ זעוב :תאמ
אלש והזל הבוגתב
.העוט התאש המכ .דחא םתס ,העוט התאש המכ
...וה וא ,השא וזיא ,וה וא ,השא איה היסטסנ
תוירחאה אולמב .ןמזה לע ךל לבח
ןהכ זעובל וביגה
 
 
30/10/00 13:02
תיפרוח :תאמ
הילו'ג ,ןוכנל הבוגתב
יתיאר -הילו'גל וישכע תבתוכ ,דיגנ ,תייה םאו
...הקילדמ תאו ךתוא
םילימ וליפאו) תיסקס/הפיב ער המ ?תיסוכ אקווד
(הפאשו הכיתח ומכ זיטנבסה לש
ךתוא תיאר" תרמוא תייה ו'ג תא האור תייה םאו
?"ןיז התאו
.הנטקה וא הביח תרוצב "סוכ" הז ,תירבעב ,תיסוכ
?סוכ תיאר הילו'ג תא תיאר
?הב תיארש המ הז ?הל תיארש המ הז
תיפרוחל וביגה
 
 
30/10/00 13:19
הילו'ג :תאמ
...?םילימה לכמ ,"תיסוכ" אקוודל הבוגתב
זא ...אימחהל הנווכתה הארנכ איה ,הרקמ לכב
(((-: ...היסטסנ ,הדות
םע התוא איביש רטייריפוק הזיא ןאכ שי ילוא)
ול לומגנ רבכ ונחנא ...?"תיסוכ"ל יגשומ ףילחת
(תואיכ
הילו'גל וביגה
 
 
30/10/00 13:21
הז המ וארת :תאמ
...?םילימה לכמ ,"תיסוכ" אקוודל הבוגתב
םיארוק :תוינויווישה םייפלאה תונש תואלפינמ
אימחהל ידכו ,השמ םג טעמ דועו רחשו ויז תונבל
,ונמדקתה .(תי) סוכ ןהל םיארוק ןתוישנ לע ןהל
?המ
הז המ וארתל וביגה
 
 
30/10/00 13:52
קתבמה ו'ג :תאמ
...?םילימה לכמ ,"תיסוכ" אקוודל הבוגתב
דועב רכב תושובכ ויה הינפ ברעה תליחתב יכ
ויה ילש ינפ רתוי רחואמו ,רוחאמ דבוע קתבמה
היכרי ןיב תושובכ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/10/00 14:22
םאה הכלמה :תאמ
יתוא התאר שממ אל היסטסנל הבוגתב
ו'ג םג התא .קתבמה ו'ג קר ךניא הככ םא
הפי ,הפי ?ןללוצה
םאה הכלמהל וביגה
 
 
30/10/00 19:31
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
יתוא התאר שממ אל היסטסנל הבוגתב
תויתואה שולש תורמל ,יל רוכזכ ,ויקוניפ
םירטמיטנס המכל םנמא הכז ,ומש לש תונושארה
רקשל תוצרל ול םורגיש רביאב אל לבא ,םיפסונ
רמאמכו) הנטקה הלב לש החור תרומל ,בושו בוש
,הפי הככ זא .("רקשת ,רקשת" :ןמדירפ לט
?ו'ג


-הכלמלו
העדי םרטו תולילצ לש ןיינעב ןיידע היסטסנ
ןכש הככ ,ילאימוטקרה קותיבה גונעת תא
םג בייח יתיא קחשמש ימ ...קתבמ אל..קתבמ
.דסחב ןללוצ תויהל


יתבשח ינא ,הקותמ תיארנו הפי תא -הילו'גלו
אל ידצמ .יל תפכא אל לבא ,האמחמ הז תיסוכש
!?רוסא תיסקס םגש וא .תיסקס .הפי .תיסוכ
.הפ דחפ הזיא
ייב ייב
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
30/10/00 19:47
קתבמה ו'ג :תאמ
!?םנמאה-בושול הבוגתב
והשזיאב םוטקר בותכש תיאר תא לבא ,החילס
קותיב לע םש רבוד אל ,הרפכ היסטסנ ?םוקמ
הרידח .ךלש שארב לכה הז .בל ימיש - ילאנא
עבטה ךרדכ אלש תויהל תבייח הניא רוחאמ


LOLOLOLOLOLOLOLOLO


(-:


םג וישכע םיעמוש קתבמה ו'ג לש וקוחצ תא
הליג תנוכש ירוצנ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/10/00 21:59
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
?םוטקר לע רביד ימל הבוגתב
.החילס ,בוט ,הא
ינאש הפ זירכמש "דחא םתס" לע דיגת המו
!הימתמו בילעמ ?השיא ינניא
םירבדב וא הילו'גל יירבדבש רובס התא םאה
המינ וזיא שי בתכה לע הפ יתילעהש םירחא
לש וירבד תא ריבסהל לכות ךיא ?תישנ אל
הפ םתס וא דחא ףא טושפ אוה ילוא ?דחא םתס
........הלב הלב הלב ...דחא
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
30/10/00 19:49
דחא םתס :תאמ
...?םילימה לכמ ,"תיסוכ" אקוודל הבוגתב
:הככ ךלוה הז ,אל
!!!קומש התאו X ךתוא יתיאר
:--)
ול אורקל יוארש בשח אקווד ןתיול ףחודו
.טסיכשא
:םיעודי "תיסוכ"ל םיפילחתה


הדלונ תיסוכ ..הצצפ ,הפאש ,הכיתח
...יוארכ רגבתה םרט קומשו ..םיניטסקרקב
דחא םתסל וביגה
 
 
31/10/00 2:45
ןהכ זעוב :תאמ
אקוודל הבוגתב
לש התויה תדבוע תא .אקווד השעת ?אקווד הצור
תדדוצמו הריעצ השא ונלש הנבופיליפ היסטסנ
זגראב קחשל ךישמת זא .הנשת אל ,דואמ דע
םיענ ךל השוע הז םא ילאוטריוה לוחה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
31/10/00 13:48
דחא םתס :תאמ
אקוודל הבוגתב
ל"נהש עדוי זעוב ,םלוכמ אקוודש ןיינעמ
תדדוצמ ףאו השא
?זעוב ,זגרא הזיאב
?ילוא ,ד"גמה םרבא לשב
דחא םתסל וביגה
 
 
31/10/00 15:12
ןהכ זעוב :תאמ
אקוודל הבוגתב
.ןדחפ םגו גליע םג ןשקשק םג התא :דחא םתס


הלפנ היסטסנ תא ריכהל תוכזה ,ךלזמ עורלו
קרמדנל לש "םורופ"ב ,ךקלחב אלו ,יקלחב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
31/10/00 18:19
םאה הכלמה :תאמ
?תלוויא וא איה תושפיטל הבוגתב
התא לבא םאה הכלמה ילוא ינא .תשרד הפי
ןושארה זעוב ךיסנה תויהל לוכי טלחהב
םאה הכלמהל וביגה
 
 
31/10/00 21:19
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
?תלוויא וא איה תושפיטל הבוגתב
!!!תונגהה לע הדות -זעוב ייה
םיטרפה םע תועינצ תצק -רשפא םא לבא
...םיהזמה
הדות
היסטסנ
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
31/10/00 21:40
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
זעוב ייהל הבוגתב
"תאמ"ב ץצקתמ ילש ראופמה םשהש הז ךיא
?תובוצע תודוקנ שולש תועיפומ ומוקמבו
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
 
31/10/00 12:57
םאיס ךלמו הנא :תאמ
הילו'ג ,ןוכנל הבוגתב
דאמ םלוכו ,השיא ריע שאר הינתנב שי ,בגא ךרדו
.התוא םיכירעמ
תוניינעתמ םישנ המכ ולאשת תמאב ,תסנכל רשקבו
ומכ םינש שולש תרשל תונכומ המכו הקיטילופב
וא) ןליא-רבב תודמולש תונבהמ המכו ,םינבה
יסרוק הנומש תושעל תונכומ ,(ןאריא-רב :וננושלב
סממ יוכיז תודוקנו .העבש אלו םינבה ומכ תודהי
יל ושרטנחת לאו) םידלי לע הקזח תלבקב הווש סחיו
תויהל ףידעמ יתייה דימת ינא ,תיהמיאה הביחה לע
.(ילש אבא םע
ןויוש אלו תויונמדזה ןויוש היהיש הווקמ ינא זא
תולבקמ םישנש ןוכנ הזו .תובוח ןויוש אלו תויוכז
תומוקמ ינימ לכב תוקבאנ ןהש ןוכנו ,רכש תוחפ
דע תויחל תוצלאנו םייטסינבוש םיסוב םע הדובע
םע ביבא-לתב תושפועמ תוריד ינימ לכב םישולש ליג
ןמזה לכ םינושמ םידיקפת ינימלכ תולבקמו ,םיפתוש
הדובע תונויארב ארונ תופנחתמ תויהל תוצלאנו
דומעל כ"חאו שדוחב וטורב לקש 3500 לבקל ליבשב
לכ תושוע אלו ,הפק תושוע אל םג ןהש ןהלש לע
תאזו .םישקבמ ויה אל םייחב םירבגמש םירבד ינימ
דחא םוי .ילט ,וא .תירבסושה ילטמ היח אמגוד
הנדומעת ,תורחא תוילו'גו ,תא דחא םוי .בוט היהי
.ןכילגר לע
.ןגוה סוב תויהל חיטבמ ינא ,זא דעו
םאיס ךלמו הנאל וביגה
 
 
31/10/00 15:21
Grace Kelly :תאמ
!?םנמאהל הבוגתב
,ןמרג לעי תא ןפודה יאצוי תמישרל ףרצל תדבכתמ ינא
הילצרה תייריע שאר
לכה לעמו תויגוצייו תוליעפ ,ךירצש המ לכ םע השא
הרשויו תוניגה
Grace Kellyל וביגה
 
 
29/10/00 14:04
הלילה תכלמ :תאמ
ילש ךרדב ןויוושל הבוגתב
אל וא ער עמשנ הז םא תעדוי אל ינא
תקנפתמ ימצע תא תאצומ ינא םימעפל לבא
תושעל הלוכי אל ינאש ללגב אל,םזינבושה לע
אלש ללגב קרו ךא אלא,השוע אוהש המ תא
וטואב לגלג ףילחהל תעדוי ינא,תושעל יל אב
.ןרופיצ רובשל יל אב אל לבא
,הכלמה ינא,לכה הלוכי ינא,תולוכי תניחבמ
ןוצרב הז תא השעיש ימ היהי דימת לבא
.ךלכלתהל ול תפכא היהי אלש,רתוי לודג
םייתוהמ רתוי םירבדב יל חנ םזינימפה
תא תדדומ אל ינא בוש לבא,הדובע ומכ
יטסנימיפ טקא רותב ייחב םישענה םירבדה
.טקא רותב קר אלא
הלילה תכלמל וביגה
 
 
29/10/00 14:24
הילו'ג :תאמ
ילש ךרדב ןויוושל הבוגתב
יתויה ךותמ תאז יתישע םאה"כ דדמנ ילש םייחב רבד לכ אל
"...ואל אמש וא תמדקתמ השיא


הז תא תושעל יל םיאתמ אל לבא ,לגלג ףילחהל תעדוי ינא םג
ירחא ....(ןשיה) הפיח -א"ת שיבכב הלילה עצמאב ימצעב
התיה וילא העיסנה םצעש ,דחא לצא תוגונעת לילמ יתרזחש
.קהוב םזינימפ לש אצוי לעופ ןיטולחל
הילו'גל וביגה
 
 
29/10/00 14:43
הלילה תכלמ :תאמ
קוידבל הבוגתב
יבבלכ הרוחב שממ תא
הלילה תכלמל וביגה
 
 
29/10/00 14:49
הילו'ג :תאמ
קוידבל הבוגתב
הדות...
.הכלמ וב תויהל בוט יכה ןמזה הז הליל ,יתניחבמ
הילו'גל וביגה
 
 
29/10/00 14:58
הלילה תכלמ :תאמ
הלילל הבוגתב
ילש תועשה הלא
הלילה תכלמל וביגה
 
 
29/10/00 14:59
םאה הכלמה :תאמ
הלילל הבוגתב
םירביאה תא חותמל ,בוט ןושיל ןמזה הז הליל
תא ךכחל ,המיענהו הלודגה תיגוזה הטימב םייתוכלמה
תרדהנ הנישב עוקשלו וזב וז תויתוכלמה םיילגרה


תועש ,תונוע הל ןיא ,ינומכ ,תיתימא הכלמ איהש ימ
תירזכאו הבידנ ,הקזח הכלמ איה .םימיו
EVERY NIGHT EVERY DAY AND IMPOSSIBLE WAY
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 15:40
הלילה תכלמ :תאמ
!םואתפ המ ?הלילל הבוגתב
.ןמזה הז-הליל
,יחה הלילל תררעותמ תיחכונה הכלמה
םידרויש ירחא,םילשורי לש יתימאהו הפיה
.תויחל םיליחתמו הטימהמ םיאצוי,סביש לע
המודרה ישפנמ תאצל םיליחתמ םידשה
.םיבכוכה ירחא קר
הלילה תכלמל וביגה
 
 
29/10/00 23:18
תיטסינגלב :תאמ
!םואתפ ןכ ?הלילל הבוגתב
רשקתהל תוצרל יתימא קשח יל םתמרג ועמשת ועמשת
םיענ יל השועש , ילש יטוראה דידיל
יידמ רחואמ היהיש יינפל וישכע רשקתא ינא
ייב
תיטסינגלבל וביגה
 
 
30/10/00 9:29
םיטקש םימ :תאמ
ילש ךרדב ןויוושל הבוגתב
!תדחוימה הלילה תכלמ
.םלועב ולאכ םישנ ןיא יכ יתבשח
.תדחוימו הדיחי תחא ינא יכ יתבשח
לש תורדגהב ימצע תא הרידגמ אל ינא
.תיטסינימפ/תיטסיניבוש
.יל םיאתמש ןמזב יל םיאתמש המ תא השוע טושפ ינא
ןגוז ןב ,לקלקתמ בכרה רשאשכ ,ולאה תורזומה םישנהמ ינא
:רמואו ןופלט םירמ
"יתוא ץלחל יאוב ,עקתנ בכרה , יממ"
קרפל ,תוניטלפ ןווכל ,דמצמ לבכ חותמל תעדוי ינא
תונלצע).ןמשו םימ קודבל יל ונתת לא קר ...רוטרוברק
(!אדירג
ינא ,תוירבגכ תורדגומה תוכאלמה לכ תא תושעל תעדוי ינא
אל ינא םלוא ,םתיא תושעל המ תעדויו הדובע ילכ הריכמ
אל יכ הז תא השוע ינא ,תיטסינימפ תויהל תנמ לע תאז השוע
,םירחא ידסחב היולת תויהלו םינוא תרסח תויהל יל םיאתמ
אל ינא , יסיסבו טושפ אוה ותענהל ןורתיפהו עקתנ בכרהשכ
רשאכ ,ררגה תעגהל דע תועש עברא שולשכ תוכחל םעט תאצומ
ןינע הנניא רמסמ תציענ ,הנומת תילתב ךרוצ שי
.(...קפודה הז אוהש תורמל)...רבגל
,ךפיהל ףא ילואו תישנ תוחפל יתוא תכפוה הניא יתונתלעפ
...חפוטמו ישנ סופיט ינא
לודיגב ,הטימב ,חבטמב ,ךכמ הלעמל ףאו ,יכרד תא תאצומ
וב רשא ,ירבג וא ישנ ,םוחת ןיא ,(םייתנב ילש אל)םידלי
.השיא יתויה ףקותמ יל םיאתמ אל - ועמשת תרמוא ינא
?עגרכ יל קשחתמ אל
!ןוכנ
השיאש םושמ קרו ךא הלוכי ינניא יכ הדבועב תודוהל לבא
!םזניבושה םשב אלו םזינמפה םשב אל ,הלילחו סח ?יכונא
!לכה תושעל יתלוכיב


:תורקיה יתויחא
:וחכוותו וסנ
לעבל תודוקפ תנתונה השיא רשאמ ךסומב יסקס רתוי רבד ןיא
...תונצלפתה אלו ,תיתימא תונעדי ךותמ ,עוצקמה
!תויבויח תובוגתה


אל םה ,ילש תעדה לוקיש לע ךומסל ןתינ םיעדוי ךסומב ילצא
לופיטה יבגל ותיא ץעייתהל תנמ לע ילש רבגל םירשקתמ
.בכרב
.תאצמתמה וז ינא


!ןיויוויש הז :םזינימפ אל הז


..דחא רבדמ קרו ךא הנרהזה
...םיבוט םירבדל רהמ םירכמתמ םירבג
"השוע ינא" אלו ןויווישה םייק היהי יכ הנדפקה
םיטקש םימל וביגה
 
 
1/11/00 12:22
סדה :תאמ
ל הבוגתב
רורב היה אל הזש הרקמל
סדהל וביגה
 
29/10/00 10:22
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
קר אוה ,ירמגל ותוא גרה אל אוה .ןבומכ ,םיזגמ ינא .ונ ,בוט
,וישכע םמדמ ערהו ןשיה םזינבושהו הנש 30-40 ךשמב ,תושק וב טבח
ףטוחו ,רעוכמה ושאר תא ףוקזל םעפ לכב רגורק ידרפ ומכ הסנמ
.בוש


וקיספי אל םיאניתשלפהש ומכ .המחלמב רבודמ :וניבת ,םינבו תונב
רהש דע םחליהל (!וקיספי אל .שארל בוט בוט בוט םכל וסינכת)
םילשורי חרזמ התריבש תיאניתשלפ הנידמ ללוכ ,םהלש היהי אל תיבה
אל םישנ םג הככ - תוינרטנקהו תוישפטה תויולחנתהה לכמ תוקלתסהו
לוועו חופיק שי דוע לכ ,ןשיה לדומה ומכ ,תוישנו תונידע הנייהת
ךכ לכ הטוב תוינויווש יאו


,ףייוזמה םזינימפה תגיצנ - לג תיגח םג ךכ ,םינלאמשה ומכ
קר ,ולה .רנטרפ ןיאש הז לע ,ןומא רבשמ לע הזירכמ .רהמ תלפקתמ
?ןבל לגד ףינהלו םיידי םירהל הצור תא רבכו ונלחתה


?סקודרפ .םינוידה תא קיספהל ךירצש תרמוא אל המחלמ שיש הדבועה
.ילוא
תא קיספהל ךירצש תרמוא אל םירבג יפלכ תוחושק םישנש הדבועה
.ילוא ?סקודרפ .םינויזה
הצור ינא" הרמא תנעש ומכו ןבל-רוחשב העובצ אל איה תואיצמה לבא
,םייובש תחיקל ידכ ךות המידק םדקתהל ירשפא ךכ ,"שיגר ו'צאמ
.המחלמ לש התוהמ וז יכ ,םעפ ידמ


דואמ הפי תעדוי רבכ הירוטסהה הז תא .בוטב םירבד גישהל רשפא יא
הנידמ תאפארעל ןתיי אל קרב .םינפהל םיברסמש םישנא שיש קר
םינוינקב םיברע השולש-םיינש דוע הפ וצצופתי אלש דע תיאניתשלפ
םירודכ הברהו ,ילוא ,'ץניל דועו חוניקל סובוטוא הזיא דועו
.ףיטק שוגב דצ ינעטמו הליג יבשות ופטחיש
תבשל וכישמי ןה דוע לכ ןגוה רכשלו הווש סחיל וכזי אל םישנה
םירבגל תתלו תונידע תויהל ,ןותפשה תאו תיאצחה תא רדסלו ךייחלו
.ןאכ םיביגמה דחא ירבדכ ,"ןתוא ןייזל"


רודיס תא תצק לבלבל הז ,םייתניב ,השע םזינימפהש דיחיה רבדה
די םיחלוש םהש ינפל םיימעפ םיבשוח םירבג וישכע .קיתעה םיפלקה
טולפל הפה תא םיחתופ םהש ינפל םגו תיתגולפ הדיקפ לש קיסוטל
רכוזש ימ .םדילש וראבוסב תרבגה לש הגיהנה תלוכי לע תוטש וזיא
םזינבושה םויהש עדוי ,הנש 20 ינפל קר ןאכ וחוורש תויואטבתה
ןמשה קנעהמ הברהב הזרו ךומנ (םזיאו'צאמה לש ןטקה ויחא)
םעפ ןאכ ללותשהש
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
29/10/00 10:37
Estee :תאמ
םזינבושה תא גרה םזינימפהל הבוגתב
...סקלפנרוק ןויצ ומכ ןיא ,ןכל יתרמא
Esteeל וביגה
 
 
29/10/00 17:30
ידוהיה לגס ןועמש :תאמ
רוביד הזל הבוגתב
לוכי אל .הווסמב הנויצ ומכ רתוי יל הארנ סקלפנרוק ןויצ
זא רכז ןכ הרקמב אוה םאו ,בתוכ אוהש ומכ בושחיש רבג תויהל
ןטק ןיז ול שי חטב
ידוהיה לגס ןועמשל וביגה
 
 
29/10/00 17:44
תיפרוח :תאמ
סקלפנרוק לש ןטקה ןיזהל הבוגתב
?הככ םירבדמש תראפתל ןיז םע םירבג דוע הריכמ ינא םא המו
תיפרוחל וביגה
 
 
29/10/00 12:18
יבא :תאמ
םזינבושה תא גרה םזינימפהל הבוגתב
םישימחל תחא "הבכנ" םיצור םהש וחיכוה לכה ךסב םיאניטסלפה
.הנש
.יידיירפ יסננ לש םירפסב סנוא לע תוזטנפמש םישנה ומכ שממ
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 13:23
הנשי אלש הנכשה :תאמ
םזינבושה תא גרה םזינימפהל הבוגתב
אל םישנה" :טפשמב תנווכתה המל יל ריבסת םא חמשא ,ןגד רמ
ךייחלו תבשל וכישמי ןה דוע לכ ןגוה רכשלו הווש סחיל וכזי
"...ןותפשה תאו תיאצחה תא רדסלו
?קוידב ונתיאמ הצור התא המ ?המ...
הנשי אלש הנכשהל וביגה
 
29/10/00 10:32
יבא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 10:55
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
תקדוצל הבוגתב
רשג תייצח ומכ הז לבא ,הב הזחא הלהבה .דואמ העוט .העוט
ךישמהל דחפה תורמל םיחרכומ ,הרוחא רוזחל תורשפא ןיא - םילבח
.החוטב עקרקה בוש ובש ,ינשה הצקה לא המידק


אל טושפ ןה - "תוינחוכ" וא "תוכר" תויהל תוכירצ אל םישנ
לכ דיל V ונמסיש םיפצמו ,תושירד תמישר םע םיאב םתא .תוכירצ
.תושירדהמ תחא


?םעפ הז לע םתבשח .תוצור ןהש המ תויהל ןהל ונת
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
29/10/00 12:16
יבא :תאמ
העוטל הבוגתב
יבאל וביגה
 
29/10/00 10:33
ילינ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
ללכב אוה .ונתוא גרה םזינימפה םירבגה םע םיסחיה תוכרעמב קר אל
.םייחה תא ונל סרה
םג .לפוכמו לופכ לוע ונמצע לע תוחקול ונחנא םזינימפה ללגב
םייחה .תחא הממיב תורשמ שולש תוחפל .הריירק םג תיב םג םידלי
ןועשה לע תחא ןיע םע תויח ונחנא .םיצוחלו םיינעבות תויהל וכפה
הפיא ?הזמ ונל אצוי המו .לכהב חילצהלו לכה קיפסהל ידכ ןמזה לכ
אוה םולשתהו ?םישועש הממ האנהה רות עיגמ יתמו ?עגורהו יפויה
םישנ לש רתוי הובג זוחא יברעמה םלועבש עודי רבכ .יזיפ םג
.ידמ ץוחל םייח בצקמ האצותכ םג דשה ןטרסב תולוח
.םיירהצב יפויה תנש תא .םזינימפה ינפל היהש המ תא יל וריזחת
תא איצמהש ימ גרוהל אצוי .טופטפ םתסל ןמזהו תורבח םע הפקה תא
...םזינימפה
ילינל וביגה
 
 
29/10/00 10:49
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
,םידבעה לע רופיסה תא ?ילינ ,יל הריכזמ תא המ תעדוי תא
ךרוצ שי לבא ,ךרפ תדובע ןיא םנמאש וליגו וררחושש ירחאש
ורזח םה - תרחא הדובעו רויד אוצמלו לכואה תא ךמצעל ןגראל
.תופלצהלו םילבכל ,םהלש תותקבל רוזחל ושרדו ,םהלש םינודאל


םילבכהמ רורחישה תא םישאהל תופיחד םישיגרמ םתא המל רורב אל
םג תויהל ךל רמואו שארה לע ךל דמוע אל דחא ףא .םכמצע תא אלו
תאש ךכב םינוינקה תא ימישאת םאה .תפומל אמא םגו הריירק תשא
הירוטידנוקה תא ימישאת םאה ?טפאדרבואל תסנכנו תוינק תצצופמ
םהב דומעל תלגוסמ אל תאש םייותיפ ךיינפב הדימעמ איהש ךכב
?הנימשמו


,יליבשב רקובב ידמ םדקומ ,ךכ לכ תוחלצומ אל תואמגודה ילוא
.הריחב שפוח .שפוח אוה ועמשמכ וטושפ רורחישה ןפוא לכב לבא
:ותיא תאצוי תאש רוחבל דיגהל הלוכי ,ךלש אתבסל דוגינב ,תא
תא ."םויה יל םיאתמ הזש תבשוח אל ינא" םגו ךתיא בכשל יל אב
הנכומ אל ינא" ול דיגהל וא רפסמ אוהש החידבמ קוחצל הלוכי
סנכיהל וא ,ךתוא ףוסאל אובי אוהש הלוכי תא ,"הככ ילא רבדתש
.וילא עוסנלו ךלש תינוכמל


שפוח םינש רשע דועב .ךרדה תליחת קר וז ?והשמ ךל רפסל
דוע תורבוצ םישנה ןמזה לכ .רתוי הברה םוצע היהי הריחבה
.םצמטצמ םירבגה ןיבל ןניב רעפהו ,תויוכז


בוט היהי ףוסב
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
5/6/03 11:37
לג :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
ןתחתהל ךל רתומש תבהוא תא ?םייסנכמ שובלל תבהוא תא ,ילינ
סקסמ תונהל ךל רתומש תבהוא תא ?הצור תאש ימ םעו 12 ליג ירחא
ינא לבא אל ילוא ?ףוגב םיינויח םירביא ךל דירומ אל חא ףאשו
,ןויוויש הז םזינימפ ,םעפ ףלא םירשע ןאכ ורמאש ומכש תבשוח
ךל היהתש הכירצ תא ,השיא םגו רבג םג תויהל הכירצ אל תא
אבא וא ךלעב וא ךיחא אלשו ךלש םייחהמ תקפוסמ תויהל הריחבה
לבא תחתה תא תערוק תאש ןנולתהל הלוכי תא .לכה ךל ועבקי ךלש
המ יפל אלו הצור תאש המ יפל ייחתו םיינש וא טבמ יפיעת
.התוש תא הנממש ראבל יקרת לאו ךל תורמוא תופיוזמ תויטסינימפש
לגל וביגה
 
29/10/00 10:45
םעונ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
".תינצמק תא יכ אלו ,םיאצוישכ םלשיש" .2
!?המ יכ ןכ ,תינצמק תא יכ אל
םעונל וביגה
 
 
29/10/00 10:52
תובוחרב טטושמה :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
איהש רורב היהיש יאנתב ,ץמצמל ילב הילע םלשל ןכומ ינא
.ברעה ףוסב תניידזמ


ףוסה דע זא - הנוז ומכ גהנתהל םא
תובוחרב טטושמהל וביגה
 
29/10/00 11:08
יבינ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
תושעל המ !חפב ולפית לא תונב !ךשמהל לוכי אל טושפ הזה בצמה
ונב ורידחיש םיכרעה תא ונרחב אל...ונלש ךוניחה תא ונרחב אלש
זא.םייח ונא הב תימוקמה הציבה תא ונרחב אל ללכבו (ללכב םא)
תוינחוכ ןיגפמש ו'צאמה ותוא אוה "רבג"ש וכניח ונבור תאש ןוכנ
תא ונל חותפל בדנתיש ןושארה היהי ינש דצמ ךא דחא דצמ ןוחטיבו
וז תוישנש וכניח ונתואש ןוכנו ,רפוסהמ תויקשה תא בוחסלו תלדה
ךרדב םאו,תויצקובורפ תלוטנו תוכילה תמיענ,הטקש תוגהנתה התוא
תסנכנש קפס ןיא זא (שלוגה לע שגד) שלוגו ךורא רעש ךל היהי םג
תוישנ יתעדל,תוננב בל ומיש ."תישנ ךכ לכ ינא ,יוא " לש השינל
!חוכ איה תוישנ ,לולכמ איה תוישנ ,הוונעו הנדע תויהל תבייח אל
תרחא אלו איה םיביתכת יפל אלו היתונוצר יפל תלעופה השיא יתעדל
יל ונימאתו.21ה האמה לש השיאה, תררחושמה השיאה,תישנה השיאה
המל דוגינב תוירבגש ןיבנ םא םילק רתוי םייח ונלוכל היהיש
ונימאת ,הדעסמב ךיילע םלשמ אוהש הזב אטבתהל תבייח אל ונכנוחש
אל תואיצי המכ ירחא םקתשהלב שורדה יגולוכיספה לופיטהש יל
ונימאתו,רתוי ונל הלעי םהיגוסל םיטסיאו'צאמה לכ םע תולטובמ
ונל המל זא .םלשל ובדנתי אל רבכ םה הזה הרקמב (ןויסינמ)יל
תועונכהו תונכסמה תוכיסנה תא ושפחי םיאו'צמהש?ונמצע תא ללמאל
.יתימאה רבגה תא שפחנ תוכלמה -ונחנא ,ןהלש
יבינל וביגה
 
 
29/10/00 11:47
המענ :תאמ
!?ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
עצוממב םישנ דוע לכ -רמולכ ,רכשב ונתוא םיקפוד דוע לכ :ןכבו
דאמ יל הארנ הז ,(תוביס ףלא ללגב) םירבגמ תוחפ תוחיורמ
.ןמזה בור םלשי אוהש ינויגה
םירקמב קר) .ולשמ יצח איה ךלש תרוכשמהש "ךלש היעב" אל הז
,םייתניבו ,תיתרבח היעב וז ,(ןבומכ ,הככ הזש


דדמ הזיא יפל אלו ולש תיתימאה תלוכיה יפל םלשי דחא לכש
.ךרפומ ןויוויש לש יטולוסבא


השק המכו ,תונשיה תויגלווירפהמ ונתוא לשנל לק המכ ,ןיינעמ
.יתימא טידרק םישנל תתל תושרודש תויוגהנתה ץמאל םירבגל םורגל
המענל וביגה
 
 
29/10/00 12:13
יבא :תאמ
רבד ותוא םלשנ -רבד ותוא חיורנשכל הבוגתב
.רכשב ת/קפדנ - רכשב ה/ותוא םיקפודש ת/בשוחש ימ
(.ת/דחאכ תו/םירבגל ת/דעוימ ה/עדוהה)
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 12:21
המענ :תאמ
המצע המישגמש האובנל הבוגתב
רקיה יבא
םילבוס "םיישנ"ל םיבשחנש םיבר תועוצקמש בל תמש אל םאה
?יללכ ןפואב ךומנ רכשמ
שרדש עוצקמ תולעב ןלוכ -תוילאיצוס תודבוע ,תורומ ,תויחא
.םיימדקא םידומיל לש םינש 4 תוחפל
....תאז לכבו
.םהמ סנרפתהל רשפא יא
לש תוימצעה תואובנב וא תיפיצפסה תוישיאב יולת אל הזו
.תילאיצוס תדבוע וא תוחא הרומ התוא
.יתרבחה ןורוויעל יד זא
הרשכה םרובע תשרדנש ,םימייוסמ םיירבג תועוצקממ ,דגנמ
אקווד ('וכו היזיולט יאנכט ,תיאשמ גהנ)הרצק רתוי הברה
...סנרפתהל רשפא
המענל וביגה
 
 
29/10/00 12:36
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
המצע המישגמש האובנל הבוגתב
םוטא וא אוה תאז תוארל ברסמש ימו
עשר וא
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
29/10/00 12:51
תדנדנתמ :תאמ
םלועה לש ישוכה (ןיידע) איה השאהל הבוגתב
?הנויצ וא ןויצ התא
תדנדנתמל וביגה
 
 
29/10/00 16:03
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
םלועה לש ישוכה (ןיידע) איה השאהל הבוגתב
הז ,הנויצ יתייה םאו ???הנשמ הז המ לבא ,ןויצ ינא
?יירבדל ףקות רתוי ןתונ היה
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
29/10/00 13:23
יבא :תאמ
םלועה לש ישוכה (ןיידע) איה השאהל הבוגתב
.תיניינעה הבוגתה לע הדות - ןויצ
- המענ
."תוילאיצוס תודבוע ,תורומ ,תויחא"
.תמאב ונ
תודסומב קרו ךא טעמכ דובעל רשפא תועוצקמה תשולשב
הדובעב רושקש המ לכבש הנעטה תא לבקמ ינא .םייתלשממ
.םירבגה רכשמ תיצחמכ תוחיוורמ םישנ הנידמה תורישב
הדובעה ,םירבג רובע םגש ,קר ףיסוהל הצור יתייה
.הלודג האיצמ הניא הנידמה תורישב
?האפור תויהל תיצר אל המל - תוחא תויהל תרחב
ןוכמ וא ,תיטרפ הללכמ רובע ידבע - הרומ תויהל תרחב
.ירטמוכיספל
.םש תורכיה רכש קר הז העשל 50$-ש יתעמש
םידבועה םירבגה םג - תילאיצוס תדבוע תויהל תרחב
.ריפחמ רכש םילבקמ םילאיצוסה
ומכ חיוורהל הלוכי הצורש ימ ,לארשי תנידמב םויה
.רבג
קיפסמ רבכ תישיא ריכמ ינא ,תיטרואית הרימא אל וז
הריירקהש םישנ
.יוקיחל לדומ ירובע הווהמ ןהלש
.החילצמ - הצורש ימ
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 16:53
המענ :תאמ
המענ ,ןויצל הבוגתב
לשמל ריבסהל הסנ .םיאיש תרבוש ךלש תומיטאה ,יבא
עוצקמב םישנה זוחא רשאכ היפל ההומתה הדבועה תא
?רדרדימ רכשה -הלוע םייוסמ
הזו תרושקתל ךשמהב הרק הז ,ןמזמ הארוהל הרק הז
.םיטפשמב םג הרוק
יא לבא ,תופסונ תוביס םג תתל ןתינ וללהמ דחא לכל
םע תומוקמב -תילסרבינואה הדבועה ןמ םלעתהל רשפא
.םישנ -ךפיהלו ,םירבג רתוי אצמנ -הובג רכשו סוטטס
ירבג בור וב היהי הובג סוטטס ול שי םא -קוסיע לכב
היהי םישנל ,םישנל תוחפ ומיאתי הדובעה יאנת זאו)
ייה -הז ךותב םדקתהל םגו םשל לבקתהל םג השק רתוי
ולבקתי םישנ רדרדמ סוטטסהש עגרבו (...סייט ...קט
.תולקב ומדקתיו תולקב
היה הרומ .דבוכמ קוסיע התיה הארוה םעפו .ןכ ,הא
ןמ תוחפשמ וסנרפ םירומ םירבג .דבוכמ עוצקמ
.םעפ .םהלש תרוכשמה
המענל וביגה
 
 
29/10/00 17:00
יבא :תאמ
תומיטאל הבוגתב
??ילש תומיטא
תילאיצוס הדובעו הארוה םהל םירחוב םישנא
?םוטאה ינאו ,הריירקכ


.םיטפשמו תרושקתב בצמה תא ריכמ אל ינא
ןידה תוכרועו יכרוע יירבחש עדוי ןכ ינא
.ללכב ער אל םיחיוורמ
ומיאלהש ינפל דבוכמ עוצקמ התיה ,בגא ,הארוה
.ותוא
,בטיה ריכמ ינא ותוא ףנעל ,ךתושרב ,רזוח ינא
.תיסחי
.םירבג ומכ תורכתשמ קט-ייהב םישנ
,תצק ץמאתתש ,הווש איהש המכ חיוורהל הצורש ימ
.םיאתמה עוצקמה תא דמלתו
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 17:36
המענ :תאמ
תומיטאל הבוגתב
אל ודעונ וללה תועוצקמהש ךל רורב ךכ לכ
לכ םהלש ךומנה יומידה ....םלוה רכשמ תוניהל
.ותוא ןוחבל הנפתמ אל התאש וילאמ ןבומ ךכ
הטיסרבינואב םינש עברא דומלל ךירצש עוצקמ המל
?עורג ךכ לכ למגותמ תויהל לוכי
רתוי חיורמ יתלשממ דסומב דבועש סדהנמ המל
תוחפ אל דבועו הלכשה תמר התוא ול שיש הרוממ
?בושח תוחפ אל קוסיעב השק
.הברה ךכ לכ םיחיורמ אל םה םגש תעדוי ינא ,ןכ
.םירוממ רתוי לבא
???המל
המענל וביגה
 
 
29/10/00 17:43
יבא :תאמ
תומיטאל הבוגתב
חיוורמ יתלשממ דרשמב סדנהמ המל הניא הלאשה
הרומ דועב לקש 10000
החיוורמ תילאיצוס תדבועו 5000 החיוורמ
.3000
ץוחבשכ 10000 חיוורמ סדנהמה המל איה הלאשה
?30000 חיוורהל לוכי אוה
רבכ סדנהמ אוהש והשימ לע םירבדמ ונחנא םא
.אלימ ,הנש 30
ליגל תחתמ תילאיצוס תדבוע/הרומ/סדנהמ לבא
תורישב םידבוע םה םא םמצעל עשפ םישוע 35
.עשפ טושפ .הנידמה
,וילא ונסנכנ אל ןיידעש דחא םרוג ,בגא
םיסימהמ םרכש םילבקמ הנידמה ידבועש אוה
.םלשמ ינאש
םיכירצ ללכב ונחנא םאה איה הבוט הלאש
,הרומ ,סדנהמ
.הנידמ ידבוע םג םהש תילאיצוס תדבועו
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 17:49
םאה הכלמה :תאמ
תומיטאל הבוגתב
חטב התא ...ייחב ,לאוש התא תולאש הזיא
תדבועש תילאיצוס תדבוע וא הרומ ךירצ אלש
(יתנבה ךכ) חיורמ התא יכ ,הנידמה תורישב
םיחיורמ - אלפתת - םלוכ אל לבא .ןייוצמ
- רתוי דוע אלפתת - דימת אלו .ןייוצמ הכ
.הרישיה םתמשאב הז


םישלחה תא םג קיזחהל התלוכיב תדדמנ הרבח
טירפהל תילנמונפה התלוכיב קר אלו הברקבש
םלשל ,הנידמה תורישמ לכה איצוהל ,לכה
לע חתפתהלו יטרפה רזגימב קתע תורוכשמ
היהי אלו ןהל ןיאש ,תושלחה תובכשה ןובשח
ריעצה ךליגב רבכ שי ךלש המ םלועל ןהל


שי לבא ,ירמגל רורב הז ,אל התא טסילאיצוס
?בשוח אל התא ,בלה לש וחור רצוקל לובג
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 18:00
יבא :תאמ
יבא ,יבא ,יבאל הבוגתב
?"בלה לש וחור רצוק" הז המ -
.םעפ ינע יתייה ינא םג -
?תושלחה תובכשה ןובשח לע חתפתמ ימ -
יבאל וביגה
 
 
31/10/00 10:48
הלה :תאמ
יבא ,יבא ,יבאל הבוגתב
רבכש וזב בהאתהל הנורחאה תויהל תאנוש ינא
םג תינק ,והז לבא .הירחא םיפדור םלוכ
.יתוא
הלהל וביגה
 
 
30/10/00 1:36
ןילו'ג :תאמ
תומיטאל הבוגתב
םיכירצ םה קט ייהל עיגהל ולכוי םישנאש ידכ
דומל םיכירצ םה .'א התיכב אורקלו בותכל דומלל
דומלל ולכויש ינפל יסיסב ןובשחו תילגנא
עבט תצקו תוחרזא דומלל םיכירצ םה .הקיטמתמ
תויהל ידכו םדא ינב תויהל ידכ ך"נת תצקו
ודמלי םירומה לכש רשפא יא זא .םיליעומ םיחרזא
הנידמה ידי לע ךוניחב ךרוצה יבגל .ירטמוכיספל
.ריבסהל ךירצ אלש החינמ ינא


תונחבאל םנמז תא שידקהל ולכוי םיאפורש ידכ
םיחא תויהל םיכירצ םיכבוסמ םיכילהו םיחותינו
המכ אלפתתו תוקידב ועצביו םד וחקיש תויחאו
.הקנמ לע הפ רבודמ אל ,הז ליבשב דומלל ךירצ


ילעבו םיליכשמ םישנא הכירצ תכרעמכ הנידמה
םתוא ףילחהל רשפא יא ,הלאה םימוחתב תלוכי
.םירז םילעופב


דבועו םידלי דילומש ימ .תכרעמ אוה תיב קשמ םג
לפטי רחא והשימש חינמ הלילב 11 דע םוי לכ
השעיו תוינקל ךלי .תיבה תא הקני ,םידליב
םא - קט ייהה תיישעתב תורבח הברה שי .הסיבכ
תאזכ העקשהל דבועהמ תופצמש ,ןלוכ אל טלחהב יכ
.עובק סיסב לע
וילא תפאוש תיטסינימפה הכפהמהש ןויוושהמ קלח
לש התומד בוציעב םישנל לקשמ ןתמ םג אוה
השיאה דמעמ ןפיבש םירקמ ףוריצ אל הז .הרבחה
אלש) ךכ לכ תינסרוד הדובעה תוברתו ךכ לכ ךומנ
.(דירחהל יתורחתה ךוניחה לע רבדל
ןילו'גל וביגה
 
 
30/10/00 13:41
Estee :תאמ
תיתכרעמ היארל הבוגתב
יוניש .ןילו'ג ,הפי דאמ הז תא תרבסה
וכישמי םישנ ,הרקי אל אוהש דעו .יתכרעמ
דורשל ידכ הקיטבורקא יליגרתב קחשיהל
רדסל תומיאתמו םירבג י"ע ורצונש תוכרעמב
.םהלש תויופידעה
Esteeל וביגה
 
 
29/10/00 21:33
תנע :תאמ
תומיטאל הבוגתב
ישנ ךפה םוחתהש זאמ ודרי תרושקתב תורוכשמה
?רתוי
העוט תא הזה םוחתב אקווד .אל שממ .תויוטש הזיא
םישנ ןיב רכשב הילפא ןיא תרושקתב ,ןיטולחל
.םירבגו
םידומילה תייגוסב םתקמעתה ךשמהב ....רבד דועו
...תורוכשמהו
ילב ,ראות ילב ,ב"י עצמאב השטנש ימכ ינא אקווד
אל שממ הלאו ,ואוו) השיא םגו תמלשומ הדועת
תרוכשמה לע תננולתמ אל (?אה תובוט החיתפ תודוקנ
.ילש דיקפתב רבג חיוורמש המל האוושהב אל חטבו
.הריחב לש ןיינע לכה
תנעל וביגה
 
 
29/10/00 22:55
המענ :תאמ
תויוטשל הבוגתב
ץוח) עורג םיחיורמ םלוכ -הילפא ןיא תרושקתב
(םיבכוכ המכמ
.הנש 30 עוצקמב םיקסועש םיאנותיע ילאשת
תרידחל ליבקמב שוריפב הרק הזו -ורדרדה םיאנתה
תרוכשמה יכ תוחפ םימלשמ םישנל .עוצקמל םישנ
..."היינש תרוכשמ"כ תספתנ םהלש
וסנרפ םירבגש עוצקמ היה יאנותיע םעפ -ךתעידיל
(הרומ ומכ ,ןוכנ) .תוחפשמ ונממ
ולכי םייניצר םישנא םהלש הריירקב םייוסמ בלשמ
תועיבקמ תוניהל ,םינותיעב תכרעמ ירבחל ךופהל
.ןוחטיבו
ינימ לכ לע םידבוע וא םירסנלנירפ םלוכ םויה
.הנש יצח דועב ויהי םה הפיא םיעדוי אלו ,םיזוח
המענל וביגה
 
 
30/10/00 15:55
תנע :תאמ
תויוטשל הבוגתב
,ןוכנ ..םיקלחתמ םירבדה םייחב םוחת לכב ומכ
םהבש הקפה ידרשמ וא םינותיע תוכרעמ שי
תוכרעמ שי ינש דצמ לבא והשמ אל תורוכשמה
.ושמושמ םש תורוכשמהש הקפה ידרשמו םינותיע


,ילש ישיא ןויסינמ קר ,ךל תרמוא בוש ינא
םע ,םישנ תויסוב םע ,םירבג םיסוב םע יתדבע
םהלשמ הלפנ אל ילש תרוכשמהו םישנ םעו םירבג
הנממ הצורמ דואמ יתייה וליפאו לקשב
.הל וולינש םיאנתהמו
.תאצמנ תא םוקמ הזיאבו ךב יולת לכה
םיילגר חקיתש התוא םיקפודש השיגרמש ימו
.רתוי הבוט תרוכשמ םע רחא הדובע םוקמ שפחתו
.םייק הז םג
תנעל וביגה
 
 
29/10/00 17:49
סדה :תאמ
המענ ,ןויצל הבוגתב
הדוקנה .האפור אלו תוחא איה המל אל איה הדוקנה
תושירדה לכה ךס תוניחבמ ליבקמ ירבג עוצקמבש איה
תיאשמ גהנ ,דיגנ - (,'וכו הדובע יאנת+ץמאמ+הלכשה)
עוצקמב ירוביצה תורישב םג .תוחאמ רתוי ורכתשי -
ומכ ישנ עוצקמב רשאמ רתוי וחיורי סדנהמ ומכ ירבג
ןויסנהו הלכשהה , תלוכיהש תורמל תיגולוכיספ
איה הדוקנה .סדנהמ לש הזמ םילפונ םניא םישרדנה
הביסהמ קרו ךא תוחפ םיחיורמ ישנ אוהש עוצקמבש
.ישנ אוהש
סדהל וביגה
 
 
30/10/00 12:50
המענ :תאמ
המענ ,ןויצל הבוגתב
גוהנל ידכ הטיסרבינואב םינש 4 דמל תיאשמ גהנ
...עורג רתוי וליפא הז ,האור תא .......?תיאשמב
תורמשמ השועש תוחא םג לבא ,הלק אל ותדובעש ןוכנ
םויה לכ םיילגרה לע תדמועו םיגחו תותבשו הליל
הדובעה ליבשב הדמל איהו ...הלק הדובע השוע אל
...םינש ...וזה
המענל וביגה
 
 
29/10/00 14:04
הקידצה :תאמ
םלועה לש ישוכה (ןיידע) איה השאהל הבוגתב
שדח בכוכ אוה סקלפנרוק ןויצ ,קפסל םוקמ דוע ןיא
.תוננבה ימשב
הקידצהל וביגה
 
 
29/10/00 14:22
יבא :תאמ
םלועה לש ישוכה (ןיידע) איה השאהל הבוגתב
?םלועה לש םיריאה אל םה םישוכה
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 14:48
קתבמה ו'ג :תאמ
עגר ,עגרל הבוגתב
,ליוד ידור) "הפוריא לש םישוכה םה םיריאה"
('סטנמטימוקה'
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/10/00 15:07
יבא :תאמ
...םה םיריאהל הבוגתב
?הילגנא לש םיריאה םה
?הזה םזיביטלרה לכ ,ךחוגמ תצק םכל הארנ אל
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 15:42
קתבמה ו'ג :תאמ
?םיטוקסהול הבוגתב
RELATIVISM
,תונורקעלו תונומאלש תסרוגש הפקשהה איה
לכ ןיא ,הכרעה לש דוסי םהב שיש הלא רקיעב
קר םיפקת םהו ,יחצנ וא ילסרבינוא ףקות
תיתרבח הצובק יניעב וא תמייוסמ הפוקתב
רככב גרוהל האצוה ,השאה דמעמ) תמייוסמ
םימיגדמ הלא לכ - םילאוסקסומוה תפידר ,ריעה
אל שממ אוה - אלו ,םזיביטלרה ןורקע תא
(ךחוגמ


2.
םירוחשה םה םיריאה" טפשמה תא בתכ ליוד ידור
םיריאהש ןוויכמ ,ילקיזומ רשקהב "הפוריא לש
בצעה תשגדהל ,תויזולבל םהלש הקיזומב םיטונ
יעיבשה דרוקאב תומייתסמש תוביתה עברא סופדו
תורחא תובית עברא וירחאש ,ירוקמה חתפמה לש
תיריאה הקיזומה .ירוקמה חתפמה לא תורזוחש
לתשנ ןכלו ,הרוחשה הקיזומל החורב הבורק
רפסב "הפוריא לש םירוחשה םה םיריאה" טפשמה
היגולירטב ןושארה אוהו "ןדומ" תאצוהב אציש)
רקרפ לש טרסבו (ליוד לש
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
29/10/00 16:25
תידוהי :תאמ
םזיביטלרל הבוגתב
םכח ךכ לכ םדא ןבש תויהל לוכי הז ךיא
תא ךלכלמ ,תיתימא הנבהו םוצע עדי םע ךומכ
?םימעפל רשפאש העורג יכה הרוצב הפה
תידוהיל וביגה
 
 
29/10/00 17:30
הילו'ג :תאמ
הטושפ הלאש - קתבמה ו'גלל הבוגתב
יאר חרכהב הניא עדיהו היצנגיליטניאה תמר
.םדא לש ומדו ושפנב םיללוחתמה םירציל
.ערל םגו בוטל ןוכנ הז
הילו'גל וביגה
 
 
29/10/00 18:09
תידוהי :תאמ
הטושפ הלאשל הטושפ הבושתל הבוגתב
הביגמ ינאש םעפ לכ ץופקל ךל ףוחד המ
?ולש תרבודה תא ?ךתוא לאש והשימ ?ו'גל
תידוהיל וביגה
 
 
29/10/00 18:17
הילו'ג :תאמ
תצפוק בוש הילו'גל הבוגתב
הצור תאש וא אשונה םע דדומתהל הצור תא
?בירל
לע רשי ךלנש וא תורעש תכישמב ליחתנ
?ץובב תוטטוקתהה
הילו'גל וביגה
 
 
30/10/00 0:29
תיטסינגלב :תאמ
תצפוק בוש הילו'גל הבוגתב
?הל השרמ אל תא
תיטסינגלבל וביגה
 
 
30/10/00 1:07
הילו'ג :תאמ
ו'ג םע רבדל הצור תידוהיל הבוגתב
?יל השרמ אל תאש וא
הילו'גל וביגה
 
 
30/10/00 23:26
תיטסינגלב :תאמ
תידוהי םע רבדל אב ילול הבוגתב
...יתיהת םתס ?יתושר תא הכירצ תא יתממ
תיטסינגלבל וביגה
 
 
31/10/00 1:10
הילו'ג :תאמ
הילו'גל הבוגתב
:-))))))))
הילו'גל וביגה
 
 
30/10/00 16:42
המענ :תאמ
הטושפ הלאשל הטושפ הבושתל הבוגתב
רומא אוה ,םילודג םירצי םדאל שי םא םגו
םירציל תומייוסמ יוטיב תורוצ יתמ תעדל
.תומיאתמ אל טושפ ןה ,וללה
המענל וביגה
 
 
29/10/00 14:53
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
םלועה לש ישוכה (ןיידע) איה השאהל הבוגתב
תאז לכב הדות לבא
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
29/10/00 17:50
תיפרוח :תאמ
...םיזגהל ךירצ אל ,האל הבוגתב
ל-ו-ד-ג התא
.רשי דאמ התאו
תיפרוחל וביגה
 
 
30/10/00 14:35
little ran :תאמ
המצע המישגמש האובנל הבוגתב
nurses makes almost like doctors and sometimes
more.
schoolteachers work like 5 hours a day.
and a fireman makes less then a socialworker.
read racheli, she wrote correctly.
work like i do, 10 hours a day, in the same
position and you will make the same.
i am not saying the sitioation is perfect, i am not
saying women get the same treatment, there still
some work to do.
but dont complain for complaining.
little ranל וביגה
 
 
5/6/03 11:43
לג :תאמ
המצע המישגמש האובנל הבוגתב
תויחאש םעפ יתארק לבא היה הז הפיא תרכוז אל ינא
ראשב לבא עוצקמ ותואב םירכזמ הובג רתוי רכש תוחיוורמ
,תורוממ רתוי םיחיוורמ לשמל םירומ .ןוכנ הז םימוחתה
ןיינע קר אל הז ףסכ ,יריקי יבא ,ףסכ תוחפ-הדובע התוא
.תודבוע הז ,הבשחמ לש
לגל וביגה
 
 
1/11/00 12:59
א"תב רוקיבב ןילרבמ באוי :תאמ
רבד ותוא םלשנ -רבד ותוא חיורנשכל הבוגתב
אל הזו) רתוי חיוורמ אוה יכ ךיילע םלשי אל אוה .המענ אל
תאש ומכ .(חיוורמ אוה המכ תונושארה תושיגפב אל חטב ,ךקסע
.ונצראב רובעל ךירצ רבגש םיתחתחה ךרד לכ לע ול ירתוות אל
.אל וא לכהב ם-ל-ו-כל ןויוש וא
.הז המ םיעדוי םה יכ ,המכסהב םינהנהמ חטב תוננבל ירבחו
אלו ו'צאמ אל אוה רבג םא ץראב לבא ,הרודנפה לע יל יחלסת
ליחתמ אלא ,התוא ךירצ תמאב אל אוה וליאכ הרוחבל סחייתמ
גווסמו "הגשהל ידמ לק" יורקש המ אוה זא ,הלחתההמ עיקשהל
."ןונח" ומכ ילילש יפוא תולעב םילימ םע
.ירחא יפדרת תא זאו ,םלשא אלו עיקשא אל ינא זא .בוט זא
שיגר והשימ הצור ינא ,98 ילויב םעפ ,לעי הרמאש ומכ ,בוש
הז ,בגא ךרד .ךכרתיש כ"חאו השק היהי הלחתהבש .ו'צאמו
.ילזמל .ןילרבב אל .א"ת רוזאב הככ רקיעב
א"תב רוקיבב ןילרבמ באויל וביגה
 
 
5/11/00 10:12
המענ :תאמ
רבד ותוא םלשנ -רבד ותוא חיורנשכל הבוגתב
.תוינבגע ץימב תויוטש
לע איצות איהש הפצמ התא לבא ,ךממ יצח החיוורמ איה םאו
ךומכ קוידב םכלש םיפתושמה םייוליבה
םידגב לע ךממ המכ יפ רבכ האיצוה אל איה וליאכ)
(...התיא תאצל הצרתש הככ תואריהל ידכ 'וכו הקיטמסוקו
גוסה ןמ תונצמק םתסל אלא ,ןויווישל רשק םוש הזל ןיא זא
...הז תא חכשת לא .םינצמק תואנוש תונב .יוזבה
המענל וביגה
 
29/10/00 13:53
תירוא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
לש םירבגה תא םיכפוהש הלא םה םה הז חסונב תונויערו םירמאמ
אל םה ?המ םיעדוי םתאו ,הזב אצויה לכו םינלצעל ,םינלצנל םויה
יא ,תואכרמב תויטיסינימפה לש םילופכה םירסמה לכ םע !םימשא
יל חלשת ,וטואה לש תלדה תא יל חתפת .רתויל םהמ תופצל רשפא
תשא תויהל יל ןתת םג המישנ התואב לבא עורהמ יתוא ליצת ,םיחרפ
המוד דואמ .ברע תחורא ךל לשבל חבטמל יתוא חלשת לא ,הריירק
לבא חילצהל ידכ תוינימו תוישנ תפיט לכ תולצנמ - הדובעב םישנל
הדרטה ןיגב טפשמל ךתוא תוחקול רשי ןה - ןהל אימחת םא קלאב ריד
םירבגהש תופצלו םילופכ םירסמ ריבעהל השק תצק ,רוציקב .תינימ
תוישנ שיגרהל יתמו ןויווש תוצור ונחנא יתמ ,גהנתהל ךיא ועדיי
הז לכ םע לבא הז םורופב תאז רמול יראלופופ אל ילוא .ב"ויכו
ןיבהל דואמ הלוכי ינאש םיוסמ ןפ שי ,םימלשומ תויהל םיקוחר םהש
.החילסה תויטסינימפה לכ םעו .םתוא
תירואל וביגה
 
 
29/10/00 14:51
סקלפנרוק ןויצ :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
אשונ אל הז לבא ,םילבלבמהו םילופכה םירסמל עגונב ,תקדוצ תא
ןאכ חתפתהש ןוידה


- הקירמאב ישוכ ,תיטסיאו'צאמ הרבחב השא ,לארשי תנידמב יברע
אל ןיידע הזו ,םילבלבמו םילופכ םירסמ ריבעהל םילוכי הלא לכ
!הילפא רוצילו ליפשהל ,לצנל ינשה דצל תוכז ןתונ
סקלפנרוק ןויצל וביגה
 
 
29/10/00 15:07
הלילה תכלמ :תאמ
סקלפנרוק ןויצמ תירואלל הבוגתב
לש, תמייוסמ תולעתהל תורשפא קר הז
ירסומ רבד תושעל,אוה רשאב,"קזחה ןימה"
.םייוסמ יוניש דעב לועפלו ןיבהל טושפו
ונחנא,"שלח"םע ונחנא,לוכיבכש,ללגב קר
רתוי הברה,ישפנה דבורב תוקזח רתוי הברה
ונחנאש קר,קזחה םעל וכפה םישנ,םכממ
.הז תא תוחכוש םימעפל
הלילה תכלמל וביגה
 
29/10/00 15:12
תירוא :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
םייח דציכו םא רוחבל ןתינש הנותנ הביבס ןיב לדבה תצק שי
הנממ םיק'לח תוחפל וא ,תמיוסמ הרבח לש בוציע ןיבל ,התרגסמב
.תואצותה לע תוירחא תליטנו
ךשמתמ ךילהתב תורצוי ןדועו ורציתויטסינימפהש איה ילש הדוקנה
תולגוסמ ןניא ןיידע ןה הארנש יפכ ךא ,ןתוחונל ,תמיוסמ הביבס
הז תובקעב םא לבא ,תויזח ףורשלו םהלתהל לק ארונ .תואצותב תאשל
וינפ לעו םירבגה תא םישאהל דרוסבאה ןמ הזב שי - םילפונ םיציצה
.םויה לש תומדקתמה םישנה תוכלוה הב הטישה קוידב יהוזש הארנ
תא ידימת ןפואב םשיאהל תונויסינב יטתפ והשמ שי ,לכל לעמ
אל םישנה ונחנא םגש) ישנה ןימה תא םהלש הנבהה רסוח ,םירבגה
.ןישיב ןיערמ ןתוא לכו תושיגרה רסוח ,(ותעד ףוסל ונדרי שממ
לכה ,ןפ לכב ,תוחפ םינטקהו רתוי םינטקה ונייחב םוחת לכב ומכ
ונייה םא (לאודיבדניאל םגו הרבחל םג) בוט רתוי הברה הארנ היה
.ונישעמ לע תוירחא רתוי תצק תחקל םידמול
תירואל וביגה
 
 
29/10/00 15:59
םאה הכלמה :תאמ
גנילרד ןויצל הבוגתב
.טלחהב .ןכ ,תוירחא תחקל
ורבעש םישנב םיללעתמ םהבש טפשמה יתב תא תיצהל הנושארבו שארב
תוללעתה
אלכב שולש-םייתנשב םיסנאה תא םירפ'צמש םיטפושה תא סונאל
םומינימ תשינע יקוח ריבעהל םיברסמש םיכ"חה תא סרסל


םלשי ימ לע אל .תמאב תוירחא תוחקול םישנ תוארל הצור ינא
םהילעש ,תמאב םיעזעזמהו םייתימאה םירבדה לע אלא ,טיידה ףוסב
ןויצ ןקדצהו שדחה שודקה אל םג ,ןאכ רביד אל דחא ףאו תחא ףא
סקלפנרוק
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 16:14
יבא :תאמ
ןכ ,תוירחא תחקלל הבוגתב
םויב טפשמה תיב לומ םיגימצ ףרוש אל ,תחא וא ,דחא ףא ךיא
?סנאל ןיד רזג ןתמ
ןונמא ומכ םוטא טפוש דגנ םירמאמ בתוכ אל דחא ףא ךיא
.בונשרטס
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 16:29
םאה הכלמה :תאמ
תקדוצל הבוגתב
םהבש תומוקמה לע םינותנ תצק םכינפב גיצא דואמ בורקב
לש טפשמה יתב .תמאב תוארונ תוכמ םזינימפה גפוס
תנידמ המצעל תארוקש תיטרקומד-יצחה תיממעה הקילבופרה
םידוהי תנידמ ,לארשי
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 16:40
יבא :תאמ
תואיצמו םזינימפ :בורקבל הבוגתב
:אמגודל
םידמ אלל םירטוש ןוישרב םיניגפמב החליש לארשי תלשממ
.רטוש תדועת אללו
הרוסא .ךתוא הכמש ימ יפלכ תימצע הנגה תרתומ ,עודיכ
.רטוש תאכה הרקמ םושב
וכיש םיניגפמ לילפהל לארשי תנידמ התוויק לשמל ךכ
.םירטוש
לע וטפשנו ורצענ ףוסבו ,היצקובורפה תא "ולכא" אל םה
."התסה" ומכ ,תורחא תויוטש
יבאל וביגה
 
 
29/10/00 17:02
םאה הכלמה :תאמ
תיממע יצח םג איהל הבוגתב
,תודלי דגנ םיעזעזמ םיעשפ יפלכ בל-תלרעו המוטא
םישנו תורוחב ,תונב
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 18:01
תיפרוח :תאמ
תעשפנ יצח םג איהל הבוגתב
?תושעל רשפא המ .ידיגת .הכלמ ,תרמוא תא המ זא
לבו גרהיי" הז תוירע יוליגש םיעדויש ,םייתדה המלו
תא ולעבש םילוונמ םירבגש םישרוד אל "רובעי
שנועה הזש ,םלוע רסאמ תוחפל ולבקי םהיתונב
?חצר לע ונלצא םינתונש
.ירה ,החצרנ השפנ ,וזה הדליה


ךא תינרמש הרבחב םג ירה -םזינימפל רשק ילבו
םישנ לע ןגהל םתבוחמש םינימאמ םירבג ,תירסומ
.םידליו
תא ןיטקהל הסנמש תירבג תונגראתה םוש ןיא המל
? תודליו םישנב תוללעתהה
תיפרוחל וביגה
 
 
29/10/00 18:16
םאה הכלמה :תאמ
עזעזמל הבוגתב
תבשוח איהשכ םד-תתתוש השפנו עוצפ הבל םאה הכלמה
התאר יהשימ םאה .הלאכש םיארונו םימויא םירקמ לע
,זש לש םירבדה תא עומשל ?ןורחאה "ישנ טבמ"
.ךכ טושפ .תוכבלו


םיקיתשמ אלא ,רבד םישוע םניא םייתד המלו
ינפמ ילוא ?הרוגסה םתליהק ךותב לכה תא םיריאשמו
רתוי הבושחו םימוטא םירבג םה םייתד םירבג םגש
תידרחה הרבחבש ינפמ ילואו קדצהמ ןיע-תיארמ
,רחא םוקמ לכב רשאמ רתוי הפורח החפיש איה השאה
ילואו ,תוימלסומה תוצראב רשאמ ץוח
גשומ יל ןיא
הנעת יתסאש
םאה הכלמהל וביגה
 
 
29/10/00 19:55
Estee :תאמ
הז לע ךל הנעת יתסאל הבוגתב
.רחא םוחת לכב ומכ םזיניבוש שי יתדה םלועב יכ
.שדח םוש הזב ןיא


תודהיה יכ ,דחוימב הלודג הצמחה וז הזה הרקמבו
םימד תוכיפשל ומכ תוירע יוליגל תסחייתמ הדיצמ
םהילעש םידיחיה םירבדה תשולש -הרז הדובעו
רמאנ


."רובעי לבו גרהיי"


תומחלמ הלאכ םישוע םידרחה םיאקיטילופה המלו
אלש םיניינע דוע לעו ריזח לעו תבש לע םלוע
םירתונ לבא ,רובעי לבו גרהיי םהילע רמאנ
ירמגל םישידא
יפלכ טפשמה יתב םיגהונש תעשופה תונחלסה יפלכ
.תבאוכו תניוצמ הלאש וז -הלאכ םילוונמ


םירבג,םיינבר ןיד יתבב םירבג ,תסנכב םירבג
.הרטשמב םירבג ,טפשמ יתבב
םינונגנמה לע עיפשהל תוחילצמ אל טעמכש םישנ
.םינפבמ הלאה
.דירחמ .ןהילע רמוש אל דחא ףאש תונטק תודליו
Esteeל וביגה
 
 
29/10/00 23:03
חחרפ :תאמ
.תוניוצמ תולאש .תעדוי אלל הבוגתב
רבודמ רשאכ תרחא םיגהנתמ םידרחהש וליאכ
.םידלי לש סנואב
תודליב הסג ושפנש םזינבושל עגונ הזש וליאכ
.תומת


הסג השפנש הרוגס הרבח טושפ םה םידרחה
לש תימדתה לע םירמוש םה .איה רשאב תוישונאב
לע ,םידלי ןובשח לע ,הליהקה לש ,החפשמה
.םישלחה ןובשח לע םישנ ןובשח
לעו הררשה ילעב לע ,םיקזחה לע םיניגמ םה
הז הככ יכ .תוסחוימ תוחפשממ םיאבש םיעשופה
.םלצא


.םיטסינבוש םה ,ףסונב
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 11:41
הלילה תכלמ :תאמ
.......תועיבצל הבוגתב
שי הרבח לכב,תוללכה ידימ רתוי םישוע םתא
םיעשופה,םיטנאפה תא,ללכהמ םיאצויה תא
.תיתדה הרבחב םג ךכו,ןהנימל םיטוסהו
ונתנ יתעדלש םיטסנימיפ םיעטק םג שי ך"נתב
הרובד וא ימענ ומכ תורוביג,הטקינל הארשה
איה,חכה םצעב איה ךנתב השיאה,תור וא
ומכ ,התיא ץועיב לעופ רבגהו םירבד הנשמ
.הרשו םהרבא
תרובח"תוכז"ב סרהנש םיהדמ רבד אוה תדה
םג םהניב,טלתשהל היפכל ונתנש םיטאנפ
תרובח
םיחוייט,תחת ייוסיכל םיגאודש םינבר
םיסרטניאו
הזל ונתנש ונלש היעבה םצעב תאזו,םיישיא
.תורקל
,ביגהל הרומא ינא םצעב המ לע רבכ יתחכש
.אשונהמ וטס תצק יירבדש החוטב ינא זא
.תדב םייק ןכ םזנמיפה
הלילה תכלמל וביגה
 
 
30/10/00 13:22
חחרפ :תאמ
.......תועיבצל הבוגתב
ונלש הז ,ך"נתהש בושחל ,בוט עמשנ הז
אל אוהש לבח המכ .יטסינימפ אוה ,אקווד
.הזכ


וב שי בתכנ אוה הבש הפוקתל םאתהב ,ןוכנ
הז .ותפוקתל ...םימדקתמ ףאו םיאנ םיקרפ
!!!הנש םייפלאמ רתוי ינפל היה


םייוסמ ןויוושל המגוד איה ,דחפלצ תונב
.םישנל
הכילהב ,הנייטצה איה קוידב המב ?תור לבא
תא חינהל זאו הפוג תא הכסש רחאל ןרוגל
תא המ) ..זעוב לש ויתושארמ תחת השאר
(!?ויתושארמב קוידב השע השאר תבשוח
.קרב דצל אבצה שארב הכלה איה ןכ ?הרובדו
אלא ,תמחולכ אלו .דחפ קרב יכ קר לבא
השאש ..קרבל שנוע ביצמ ך"נתה זאו האיבנכ
ימ .ארסיס תא גורהתש איה - ןלציל אנמחר -
רבח תשא לעי איה ,הרוביג םש התייהש
לש ולהואל האב .הטיקינ התייה איה .יניקה
םדרנש דע םלחש המ לכ תא ול האיבה ,ארסיס
למס הזו ?הרובד לבא .ותוא הלסחי זאו
?ןויוושל


תכלל תנמ לע לכה לע הרתיו ירה איה ?ימענו
הרזח תכלל ?הב רוביג היה המ ,הלעב ירחא
הלעילב תותפל התלכ תא חולשלו היתובא ץראל
תא ןהילע שורפיש ידכ ,זעוב תא הלילב
,םביי ..התוא םובייש ידכ ,תירבגב ותוסח
הנמלאל עצוהש המ הז ,השע אוהש המ הז
םיקהל ידכ הלעב לש ותחפשמ בורק תא ,הריעצ
!!םש ול


.לובגה תא תרבע רבכ ןאכ ?הרשו
התוא ןתנ ,םירצמל הרש םע םהרבא עיגהשכ
איהש רפסל אל התוא עיבשהו הלילל הערפל
םג הככו .הערפל הכלה איה ?המ איהו ותשא
.ררג ךלמ ךלמליבאל
השרדש ךכב ?,הדי םצועו החוכ אטבתה המבו
?הנב תאו רגה תא רבדמל חולשל


...תמאב ונ


ומכ ..םתפוקתל םימדקתמ םירבד ך"נתב שי זא
םירבדו ,רסאמ יניד ומכ ,הדובע יניד
.םיפסונ


לש םיינימה היכרצב ריכה ףאש ך"נתה לבא
אל ,םלועמ ,םלועמ ,הנהל התוכז תאו השאה
אל .הוושכ הב ריכה אלו השאה דעב היה
טפשמ תיבב תודעל אל ,ןיינמל ףרטצהל
.ןיי תייתשל אל וליפאו


הל האנ תחא סוכ השא
היפ תא תלבנמ םייתש
הפב שימשת תשרוד שולש
..הל האי קושב רומח וליפא ,עברא


..ינויוושה דומלתה הז ,ןכ
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 13:48
הלילה תכלמ :תאמ
ךכ אל הזש לבח המכ...בוט עמשנ הזל הבוגתב
הממ יטסניבוש תוחפ הברה לבא יטסינמיפ אל
המ ךל שי הכלמה רתסא לע,ותוא גיצמ התאש
לש ומכ תישנ הכימתש תבשוח ינאו?דיגהל
הרובד
המ יתבתכ.םחלהלמ רתוי הברה הבושח התייה
דגנ יתאצי,םינש ורבע,ךנת ירועישמ יתרכזש
תוללכהה
איה יתאחמ לבא,םיטרפב יתיעט,לעמ וכמתנש
אל ינאו ךדצמ תמייוסמ תויטמגטס לש האחמ
תבשוח
!יתיעט הזבש
לכב םיבוטה םירבדה תא שפחל היטנ יל שי
.הרקימ
אצמי ימ ליח תשא
הלילה תכלמל וביגה
 
 
31/10/00 18:17
תאיל :תאמ
ךכ אל הזש לבח המכ...בוט עמשנ הזל הבוגתב
,הרקי הליל תכלמ


היעבה איה השיאה תא ך"נתה תסיפתב היעבה
לע תלכתסמ ינא םא רקיעב ,יניעב הנטקה
.המצע יניעב השיאה תסיפת


?אמגודכ הכלמה רתסא תא תנתונ תמאב תא
?ךלמה לש ונומראל עיגה איה המל ךל ריכזהל
התיה איה המ ךל ריכזהל .הפי התיה איה
אוהש דע ךלמה םע ןיידזהל ?םש תושעל הרומא
דוא-מ .םידוהיה לע סוחיו ותרכה תא דבאי
.יטסינימפ


החכוהכ "התיא ץועיב לעופ רבגה" תבתוכ תא
.ךנתב חכה איה איה השאהש ךכל
התיה איה ,חכב תמאב התיה איה םא ירה
!המצעב תלעופ


השאה םש תא ףילחהל יסנת ,בוש יארקת זא
לדבהה ןיעל ךל ץופקיו ,רבג לש םשב
.רואיתב
הלימה תאו .םיילענ ןיאו םזינימפ ןיא
תספתנ השיאה .וליפא ריכזנ אל ןויוש
הרכה ךותמ עבונ הילא רואנה סחיהו ,שוכרכ
רתוי תוושש םישנ שי ,םעפ ידמש תפלאמ
.בוט םויב הז םג .חיננ ,ןחלושמ
יתורישב שמתשהל ליכשמש ימ םעפ ידמ שי זא
,ותיאש תיסוכה לש ןימה
םג והשימ ,םיינש וא רפס הזיאב םעפ ,הככו
.ולש השאה םע ץעייתמ
.הדות תמאב
תאילל וביגה
 
 
31/10/00 19:44
הלילה תכלמ :תאמ
ךכ אל הזש לבח המכ...בוט עמשנ הזל הבוגתב
המל תרכזנ ינא,בוש רמאנה תא תארוק ינאשכ
:יתבגה תמאב
שי ןכ,םייתדה יבגל םישוע םתאש תוללכהל
םירבד תדב
הז לע,ןויויש שי ןכ,השיאה תא םיכירעמש
.יתונטקב יתלדג
ןכ,טושפ איה הטושפהו הנטקה יתנווכ לכ
ןויוישה תא ,תוארל
ןיאש יתרמא אל.םייקש םיזניבושה תא אלו
אלא םזיניבוש
תמועל,םויה םייקש ןויוישה תא תוארל טושפ
םהה םינמזה
םירקימב ונודת לא,ךנתב םייק אוה.תוחפל
ינא הז לע,םייפצפס
ופקתת לא זא,רצקה ינורכיז תאפמ תקלוח אל
.יתוא
םיבבוסה אלא ,היתד הנניא הבורקה יתחפשמ
םעפ ףא,יתוא
יתויה םצע ללגב התוחנכ ילא וסחייתה אל
ולאש דימתו השיא
םתאש ללכהמ םיאצוי שי ןכ ילוא,יתעד תא
םתלקתנ אל טושפ
.ןכ םירחא םישנאו םהב
הפיכ ישבוח םניא תרבדמ ינא םהלע םייתדהו
םיסוד אלא,הגורס
אלו םדאכ יתעד תא לואשל םיחרוטש םירוחש
,השיאכ
.םיטסניבושכ םתוא גלטקלמ יתנוטק ןכל
הלילה תכלמל וביגה
 
 
31/10/00 22:58
תאיל :תאמ
ךכ אל הזש לבח המכ...בוט עמשנ הזל הבוגתב
ךלש הללכההמ תמלעתמ ינאשכ ,בוש הסנא ינאו
יבגל םישוע םתאש תוללכהה" טפשמב
.."םייתדה


אל וא תבשוח ינאש המ תא דצב עגרל םישנ
וא יל שיש הכרעההמ םלעתנ ,ך"נתה לע תבשוח
,תרחא וא וז תיתד היסולכואל יל ןיא
,הפ תאבה תאש םירופיסה תא יתחקל ינא
.םהל תסחיימ תאש ןפל יתסחיתהו
רפוסמש רופיס אוה רתסא לוש הרש לש רופיסה
הזלו ,םש תמש תא שוריפה תא ,תונשרפ אלל
.יתסחייתה
סחיתהל תרחב םלועב תואמגודה לכמש הדבועל
הז) הלש הטימה ירושיכב תשמתשמש השיאל
וניא ינורכז םא ,הלש ןויער היה אל וליפא
תא גישהל ידכ (םכחה יכדרמל הדותו ,ינעטמ
לבא ,ץעיימ) עקרכ םש תאצמנש השאלו ,התרטמ
,תויטסינימפ תואמגודכ ,הלעב ישעמל (עקר
.ביגהל יתוא הציפקהש הדבועה איה


יתש אקוד לבא ,תורחא תואמגוד שי ילוא
רתוי השיאל תוסחיתמ ,רמול ךיא ,ונ ,הלא
לכ תא תושוע אל ןה לבא ,לילחדל רשאמ בוט
וא הרוצ ,ןפוא םושב ,םזינימפל רושק רסמה
.עבצ
תאילל וביגה
 
 
1/11/00 18:17
Estee :תאמ
ךכ אל הזש לבח המכ...בוט עמשנ הזל הבוגתב
ףא ,ןיאש רורב ,ך"נתב ןויוויש ןיא
הל ןיא הקיתעה תעב הבתכנש היגולותימ
תויומד םש שי ןיידעו .תוינויוויש תורמוי
םוקמהו ןמזה תולבגמבש,דאמ תוניינעמ םישנ
הז ןיאה) .ץמואבו הנובתב לועפל ועדי
םישנו ?םינמזה לכב םישנה לכ לש רופיסה
תוצלאנ אל -םימייוסמ םיחטשב םויה תולעופש
תוקוחרש ,םוקמהו ןמזה תולבגמב בשחתהל
( ?תיתימא תוינויווישמ ןיידע
תוישיא ילגת ,רתסא תליגמב בוש יציצת םאו
ןאכ ראתל תיסינש הממ תבכרומ רתוי הברה
.וישכע
Esteeל וביגה
 
 
30/10/00 13:58
Estee :תאמ
ךכ אל הזש לבח המכ...בוט עמשנ הזל הבוגתב
.ת"יכנת תפומ תומד איה האיבנה הרובד
.תררושמ םגו הגיהנמו האיבנו תטפוש
וליפאש המ -התומד תא ןיטקהל הסנמ התאשכו
זיעה אל םירבג י"ע ןבומכ בתכנש ך"נתה
תנבהל המורת םוש םרות אל התא ,תושעל
התאש דיעמ קר אלא ,ונלש תוברתה ישרוש
םע דדומתהל לכי אלש ,ידרח ךוניח לש רצות
ינימ לכ איצמהל הסינ ןכלו ,הלש ומכ תומד
אל םתוא תמנפה .התוא וניטקיש תויונשרפ
םושמ .דאמ לבח .הלאה תויונשרפה תא ,ער
אולמב התוא גיצמ ארקמה לש טשפהש
.םיישנ ץמואו המכח לש יגולותימ תפומ,הרדה
Esteeל וביגה
 
 
30/10/00 14:16
הלילה תכלמ :תאמ
הרובדל הבוגתב
!הדות
ינממ בוט רתוי ברה הז תא תחסינ
הלילה תכלמל וביגה
 
 
30/10/00 17:03
חחרפ :תאמ
הרובדל הבוגתב
.ןיטולחל יטסינבוש .יל רצ


וליפא ךא תררושמו תטפוש התייה הרובד
ירבד ירוע ירוע הרובד ירוע ירוע" :התרישב
"םעוניבא ןב ךייבש הבשו קרב םוק ,ריש


,ך"נתב תורוביג םישנ ויה אלש הניא הנעטה
תומד תא ןיטקה ך"נתה .הכופה איה הנעטה
.השאה
התואש הדבועה .טעומ םוקמ הל ביצקה ך"נתה
ונוצר ללגבש ךכב קרב תא "השינעמ" הרובד
איה ,השא דיב לופי ארסיס ברקל ותא אצתש
הייעבה


איה השאה רשאכ םג ,ך"נתה יפ לע יכ
,השא ידיב בייואה ןתנהב האור איה ,הגיהנמ
..תוחנ והשמ וא ,שנוע


.ך"נתב איה הייעבה ןכ לע


.םזנימפ וב ואצמת אלו וב וכפהו וכפה


קינעמ אל ך"נתה לבא .ןכ - תורוביג םישנ
.רדגומ דאמ םוקמ אלא ןהל םג


,הירורב ,וז תומדמ הגרחש השאה אקווד
,הדמולמ השא התייהו ןיינמל תפרטצמ התייהש
.ןויוושו שפוח תאטבמש תומדה התייה איה


עשפה תא ןבומכ וביצה הירורב התואל לבא
השאכו ."דוחיי"ב הדמע אל איה .ארונה
!!!רז רבג םע הבכש האושנ


רידאהלו תוחובשת הרובד לע רפסל רשפא זא
ך"נתה תא ךופהי אל הז ,דוע המש תא
.ינויוושל


.הזכ וניא טושפ אוה ,תושעל המ


.םדקתמ היה אוה ,ותפוקתל ,בושו


םג ויה תורחא תויוברתב תע התואב םישנ בגא
.....הרטפואילק תא םג ןבומכ שיו .תוירסיק
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 17:56
Estee :תאמ
הרובדל הבוגתב
ןיידעו .ינויוויש היה אל ך"נתהש יאדוב
תא ןיטקהלו ,תורוביג םישנל םוקמ הניפ אוה
.יתוברת לווע הז ןתומד
תידומלת תומד ןבומכ התיה תרכזהש הירורב
דמעמש ,דיגהל םוקמה ןאכו ,תי"כנת אלו
תמועל רדרדה -דומלתה הנשמה תפוקתב השאה
.ארקמה תפוקתב הדמעמ
ןווי ,ןכ ,ןווי תוברת תעפשהב רקיעב)
,תיברעמה תוברתה שרע -האלפומה תיסאלקה
לצא יתדמל תוחפל ךכ ,תינגוזימ תוברת התיה
תוברת הדמילש האלפומה הלוליג הרובד 'פורפ
(.תירבעה 'נואב ןווי
דומלתבו הנשמב תויארומא ןיאו תויאנת ןיא
תוסנל םיקיספמ אלש ,םירבג םימכח קר שי,
הער השא איה המו הבוט השא איה המ רידגהל
המ) .הכירצ איה המו הליבשב בוט המו
ישנה לוקה(...תוננב ימכחמ המכ יל ריכזמש
האוושהב ,ןכלו ,דומלתב ירמגל טעמכ קתשומ
םיישנ תולוקב דאמ רישע ך"נתה -וילא
.םיקתרמ
Esteeל וביגה
 
 
30/10/00 19:36
חחרפ :תאמ
הרובדל הבוגתב
הפטח ,האלפומ אלה ,הלוליג הרובד אקוודו
...רזיימב ודמלשכ היה הז ,הארוה תדעו ינממ
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 19:55
Estee :תאמ
הרובדל הבוגתב
הקיתו) הקיתו תרקוח ,הלוליג הרובד 'פורפ
השרפ איהש וא תדמלמ ןיידע איה .דאמ
גוחב הצרמ ,ןווי תוברת לש (?תואלמיגל
'נואב םייסאלק םידומילל גוחבו ןורטאיתל
דומלל יתיכזש תואלפומה םישנה תחא ,תירבעה
הל תושעל לגוסמ היה ךומכ חחרפש הז .ןהמ
...תולקב הנימאמ ינא ,תורצ
Esteeל וביגה
 
 
30/10/00 14:35
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
ךכ אל הזש לבח המכ...בוט עמשנ הזל הבוגתב
?הפב שימשת שורדת איהו - ןיי תוסוכ שולש
?ול תושעל וא ,הל ושעיש


היה ,הללאוו .לכה הז ?ןיי תוסוכ שולש
ך"נתב ףייכ
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
5/6/03 12:07
לג :תאמ
ךכ אל הזש לבח המכ...בוט עמשנ הזל הבוגתב
אל ,ותוא ריכהל ךירצ ך"נתה לע רבדמש ימ
תא לבא 'ץיבבולמ יברה תויהל תרמייתמ ינאש
אקוד ינא הרש לע םירבדמש תישארבב םיקרפה
ך"נתב השיא שי םאו בוט יד הריכמ
ונלש (שיחכהל רשפא יא הז תא) יטסיניבושה
.הרש התייה וז ,תיטסינימפ השיא התייהש
אלא תרבדמ ינא הרובג ישעמב אקוד ואל
חכוותהל שפוחה תא המצעל הנתנ הרש ,תוטשפב
םע רופיסב ומכ םירבד ונממ עובתל ,הלעב םע
תינויוויש םיסחי תכרעמ התייה וז ,רגה
תא ליצהש והשמ השע םהרבא .זאל תיסחי דואמ
,הז לע בושחל ונל םיענ אלש המכ דע ,ושאר
ךתשיא םע בכשל והשימל תתל ,ףידעמ תייה המ
תא וגרהיש הפידעמ התייה הרשו תומל וא
(תויתרוסמה תויונשרפה יפל) איהש רבגה
?דחא הליל ךלמ הזיא םע בכשל רשאמ תבהוא
םיטלובה םיטרפה לע לכתסהל המל ,תמאב ונ
רופיסה לכ לע אלו
לגל וביגה
 
 
29/10/00 23:22
חחרפ :תאמ
.תוניוצמ תולאש .תעדוי אלל הבוגתב
הילידיאה תא קפדל רעטצמ


.םולכ סנוא ןיבו תוירע יוליג ןיב ןיא


יוליג הז ויבא תוחא םע בכשל" רבגל לשמל
השאל לבא ,רובעי לבו גרהיי הז , תוירע
הז .תוירע יוליג אל הז היבא יחא םע תבכושש
.ללכב רוסא אל


:"תורואנ"הו האוושהה ךרוצל
גרהיתו תוירע יוליג הז ךלש הדוד םע בכשל
הז ,הלש הניטקה תבה תא סונאל לבא רובעת לבו
....ןכא ,תורואנ !!!רפוכ םולשתב רדתסי


.תוירע יוליג אל הז המהב בכשמ
.תוירע יוליג אל הז הניטק םע בכשמ
...תוירע יוליג אל הז הניטק סנוא


.הז םוחתב הרואנ התייה אל תידוהיה תדה


...רתוי הרואנ התייה סנואל רשקב אקוודו
בשחיי הייפכב ליחתהש המ םלועל תידוהיה תדבש
!סנואל
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 0:20
Estee :תאמ
והשמ דועו ןכל הבוגתב
.ןגוה אלו ינללוכ טופישל ףחד ךל שי ,עמש
רשאב תוישונאב הסג השפנש הרבח" םה םידרחה
.תמאב ,ונ ???"איה
תוירע יוליגבו .םהלש םי"חמגב רכזיהל הסנ
תובא לש הטושפה אמגודל לכ םדוק יתנווכתה
םירבד ורמאנ הז לעו .תוחאו חא .תונבו
לע ךתיא ןיידתהל יל אב אלו .ירמגל םירורב
חירמש המ לכ יפלכ האנש יוור התא יכ ,הז
.תדמ
Esteeל וביגה
 
 
30/10/00 0:59
חחרפ :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
?רתסב תמאב הזמ המכו ....ח"מג
?רפסה יפל תווצמ ףוסיא אל הז ,הללאי


ורסאש םידרחה אל הז 1ליד גיב ,תוחאו חא
.ך"נתה הז ,ךכ לע
היטפמיס שח ינאש רמול השק ,תד בעתמ אל
.םייתדה תיברמל


?ךתוא חירכה ימ !יחכוותת לאו
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 12:24
Estee :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
המ הז .ןוכנ .תוירע יוליג לע רסא ך"נתה
אל אוה הזה אשונהש ךכ לע יתרעטצה .יתבתכש
.היהיש יואר היהש יפכ םידרחה לש םשפנב
המ ללכב תארק אלש הקיסמ ינא ךתבוגתמו
.יתבתכש
Esteeל וביגה
 
 
30/10/00 13:01
ןלצרופ :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
?תוירע יוליג לע רסוא היה אל ך"נתה םאו
תא חתפי ערילוח אבאש רדסב היה הז ?המ זא
םא ,ך"נתה יל תפכיא המ ?רשע ליגב ולש תבה
אל וא ילאנא ןימו םיאומוה דגנ םש בותכ
םיפידעמש םירבג ופרשיש הצור אל ינא ,בותכ
בושחל ליחתנש הצור ינאו הטימב םירבג
ילב 21-ה האמב םימדקתמ םישנא לש םיגשומב
וא הרותב םעפ הז לע ובתכש הזל רשק םוש
ןויווש הצור ינא .הקיתעה ןוויב הז תא ושע
וישכעו ןאכ - יתרבח קדצו
ןלצרופל וביגה
 
 
30/10/00 13:59
הילו'ג :תאמ
רבכ יד ,ך"נתה ,ך"נתהל הבוגתב
ןלצרופ ךלש הלימ לכ ,קוחרמ ךתוא ץירעהל
.קוחצב אלו ,רוהט
הילו'גל וביגה
 
 
5/6/03 11:53
לג :תאמ
הז לע ךל הנעת יתסאל הבוגתב
תורבחו ץוביקה ומכ תורוגס תוליהק םע היעבה וז
ךולכלה תא איצוהל םיצור אל טושפ םהש תויתד
הזו תושפכהו תורוקיבל םיפושח תויהלו הצוחה
.גנארמוב ומכ םהילא רזוח
לגל וביגה
 
 
29/10/00 17:05
ילתפנ ילתפנ :תאמ
ןכ ,תוירחא תחקלל הבוגתב
יל השוע .הרכשא ,ףייכב .סרסמ יתייה ףייכבש םיכ"ח המכ שי
םיכשאה אשממ חצנל םתוא ררחשמו ,ןטק יקרוט הפק הזיא
ילתפנ ילתפנל וביגה
 
 
29/10/00 23:14
חחרפ :תאמ
ןכ ,תוירחא תחקלל הבוגתב
לש לקמ םע היהי הזש הפידעמ תא בגא ,ךחורכ אלש ימ תא סונאל
? KY ב לובט ןוקיליס יושע ךכורמ ודלידב יקפתסתש וא אטאטמ


........תיצהל ףורשל ,סונאל


?ןיגפהל טעמ קר תאצי םעפ יתמו


.רתוי בר סרהל וכרד ,ךרדה איה המקנש בשוחש ימ


אל םעפ דועו עירתהלו קועצלו קותשל אלו ךוניח דועו ךוניח
רתוול


תיסוכ ךל םיארוקש הז לע רתוול אל
היהי הדיקפה לש ןוירטירקה ףולאה תכשלבש הז לע רתוול אל
ינוציח הארמ
"תצק קר" עגנ והשימש םיעמוששכ רתול ל


.קותשל אל


....(סונאנו ףורשנ אוב לש תומהלתה לע ףידע)
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 9:02
םאה הכלמה :תאמ
תמלוה תינויצ הבוגת ןכאל הבוגתב
טפשמה יתב רבודל םיבתכמ .הדובע תוריינ .תומוצע .תונגפה
תובוגת .וידר תוינכותל תוחיש .ילרוג השמ רבעשל
הרזעמ ץוח ,םוי םוי השוע ינאו יתישע הז לכ .םינותיעל
ורבעש תורענ לש םוקישו סנוא תועגפנל (תובדנתהב) תישממ
.תינימ תוללעתה


שי ?וישכע ונל שי המ ,ךומכש תופטה בבוח חחרפ ,וישכעו
גרוס ירוחאמ םירגוס םירבגה תא אל .תוכומ םישנל ןועמ ונל
םש תאצמנ ינא ?הזכ םוקמב םעפ תייה .םישנה תא אלא ,חירבו
.עובשב םימעפ 3


המקנב ךרוצה יא לע רבדל הפי דואמ הז
םאה הכלמהל וביגה
 
 
30/10/00 12:57
חחרפ :תאמ
הלב הלב ,תומוצע ,תונגפהל הבוגתב
...תלבלבתמ תא ,יתריקי


ונה תוכומ םישנל ןועמ .ןורתפ וניא תוכומ םישנל ןועמ
םיעצמא הל ןיאו המויק לע םימייאמש ימל הנגה קפסל ךרוצ
,םישאהל שי - םימילאה לכ - םימילאה תא .לשמל ,םיימצע
.ןנולתהל ךרוצ שי ךכ םשל .אולכלו עישרהל ,טופשל
ןברקה תא םישאמ אל) קיפסמ תוננולתמ ןניא םישנ ,ירעצל
םיאצוי םימילאה ךכו ,םיננולתמ םניא הייאר ידע ,(הלילח
.םירכשנ


םישנו םירבג - ונלוכ לש הבוח וז ,קותשל אלש בשוח ינא
לודגה עשפה רשאכ קר תוחמל הנווכה ןיא קותשל אל .תחאכ
תואטבתהה רבכ .הלחתההמ רבכ הז קותשל אל .הרק
.הנושארה המילאה וא תיטסינבושה
קתושש ימ ,םיטסינבושל תקתושש ימ ,םיילאל קתושש ימ
.םיקוזיח םהל קינעמ ,םמע הלועפ ףתשמ ,םיטסינבושל
..תוקיחצמ תוינעזג תוחידבו ,תוחידבל קוחצל דמחנ ,ןכ
תונגב החידבל קחוצ התא רשאכ לבא .תולועמ ןהמ שי
קזחמ םג התא רחאה לש ותלפשה םע םילשמ התא רשאכ ,םירחא
...ליפשמה תא


ףולאה תכשלבש הנכומ תא םאו ,האמחמ וז תיסוכ םא ,ןכל
,קאינמה ילילגל היצמיטיגל תנתונ תא ,הכיתח אקווד בשת
.עשפ איה ,הקיתשבש המכסה


לובןיפה לע הסנאנש רטסופ ידו'ג םע טרסה תא רכוזש ימ
,תורקל הזל וחינהו ביבסמ ורש (םישנו) םיבר םירבגו
.םילודגה םיעשופה םהש ןיבהל לוכי
יכ ,ריעצ ליגמ התוא ליעפמ תומילאה תא ליעפמש ערילוחה
..קורי רוא ול הנתנ ,ול הרשפיא ודילש הרבחה


.קותשל אל הפטה אל וז
.םוקנל אל הפטה אל וז


(םסנואל תשקיבש ,לשמל) םיטפוש דגנכ תומילאב ביגמש ימ
.םיסופדה םתואל תומילאה התואל היצמיטיגל אוה םג ןתונ


.תמאב .עבוכה תא ריסמ ינא ,תקבאנ תאש תבתוכ תא
..ךישמהל ,םיפתוש ףוסאל ,דוע קבאיהל ךרוצ שי ,לבא


.השקו ךורא קבאמ שרוד ארונ לווע יכ
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 13:17
תיפרוח :תאמ
הלב הלב ,תומוצע ,תונגפהל הבוגתב
?ישיא ןפואב והשמ השוע -חתופמ ןופצמ לעב רבגכ ,התאו
תיפרוחל וביגה
 
 
30/10/00 17:39
חחרפ :תאמ
הלב הלב ,תומוצע ,תונגפהל הבוגתב
!!!טלחהב ןכ
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 13:20
ןלצרופ :תאמ
הלב הלב ,תומוצע ,תונגפהל הבוגתב
ךתב םע תכלל ךרטצת אל םלועלש .הז המ םלועל עדת אלש
,תיארונה הריקחה תא התיא רובעל ,הנולתה תא שיגהל
תיבב ערילוחה םע תמעתהל ,תויודעה לע םותחל ,הליפשמה
עבש םע ,ךייחמ אצוי ותוא תוארל רבד לש ופוסבו טפשמה
שילש ול ודירוי ןכותמש םינש


אלש .םלועל .עדת אלש תללפתמו ךל תלחאמ ינא ,חחרפ
םילגוסמש םישנאל ,םיסנאל החילס ןיא לבא - עדת
ךישמהלו 16 תב הדלי לש תוניחתו יכבל םבל תא םוטאל
התמשנו הפוג הידגב תא עורקל


.םימחרה תדימב גוהנל ךירצש םיבשוח לארשי יטפוש קר
תסנאנה יפלכ אלו
ןלצרופל וביגה
 
 
30/10/00 16:43
חחרפ :תאמ
הלב הלב ,תומוצע ,תונגפהל הבוגתב
ללכב ןימ תוריבעש בשוח ינא .םיסנאל חלוס אל ינא
םתוא םיעצבמב לפטל שיש תושק תוריבע ןה טרפב סנואו
.הרמוחה אולמב
ולו תוינימ תודרטה ןיגב םג םישנוע תרמחה דעב ינא
סחייתהל ןיאו...ץרשה תא תורישכמ ןהש ללגב םג
.יהשלכ שאר תולקב ןהילא


רשפאלו תוכורא תופוקתל םיסנא אולכל שיש ןימאמ ינא
.יתפורת לופיט לש םיאנתב קר רתוי םדקרומ רורחש


עציבש בעותמה עשופה יפלכ םימחרו הלמח יבלב ןיא
.סנוא


םיענמנש םיעבותבו םיטפושב םחלהל שיש ןימאמ ינא
.תושק תושינעמ


הניא תסנאנה רשאכ םג ארונ סנוא ,יתריקי ןלצרופו
,תילטורב תומילא לש השק הריבע אוה ,סנואה .הניטק
ןברק םלועל ןברקה .ללכו ללכ ינימ השעמ וניא אוה
.דודיעב אוהש קלח םוש חקול וניאו
תא דדשנהו תחיצר תא דדועמ אל חצרנהש יפכ קוידב
.ותדידש


תכשומ השאב תוארל שיש לבקא אלו יתלביק אל םלועל
לכ וא הלילב םיפמרט תחקול וא ,ךשומ ןפואב השובלו
.ןהש לכ תוליקמ תוביסנ תרחא תוגהנתה
הדימה התואב אוה םג רומח ,הצורפ לש סנוא ייניעב
.המצע


ינא .לועפל בושת אל ךב העגפש תצלפמהש הווקמ ינא
ךורא רסאמל חלשיי אוה ןכ השעי אוה םאש הווקמ
.ךשוממו
חחרפל וביגה
 
30/10/00 2:48
םיזירג רהמ םיזנת ליעפ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
....יובא יובא יובאו יובאו יוא
?ןיעה לש ןבלה ךות לא רשי םכל ץפוק המ , ילעמש ןוידה תא וארקת
םוש לע תושתכתה המכ , םתס לש תונחכו המכ , תונייוע המכ
....רבד
ןוכנ) תנכותמ םאה - םזינימפה שרוש םג הזו , היעבה שרוש והז
םירבגהש
תורוהט ןניא םישנה םג לבא , ןיינעב רתוי םייטננימוד טעמ
המחלמל (ןיטולחל
תוארהל ליבב םתס , תחבושמ םיזנת תוליעפ דעו טרופסמ , תושתכתהו
יגולויב-יתרבח והשמ , ותיא ןיידזהל יאדכ רתויו בוט רתוי אוהש
םאש ןטק
תיעבטה הרירבל רושקש םכל רפסי אוה ןיווראד סלרא'צ רס תא ולאשת
תויכשמהו
..ישונאה ןימה


םיימיטיגל טלחהב לבא , םיפי ךכ לכ אל , םיבוט םיקבאמהש המכ זא
ידיצב שישכ
למגרג , יריאו יטירב , לעופהו ר"תיב , יברעו ידוהי סרתמה
תוימיטיגלה לכ הככ , אבסדרדו
םירבג ןיב ראופמה "םינימה קבאמ"ב רבודמשכ ףוקשה ריוואל תמלענ
.םישנו
?המל


למגרג תא (ןייצל שי , תערפומה) יחור יניעב האור אל ינא יכ
ידוהי , סדרדל ילארוא השוע
הנחוא ילא תופתתשהב תיקנע היגרוא וא , הקושתב יברע ןקנקז ךחלמ
...סיסקובא יסויו
הז , תושעל המ ) תיראגלוהו תירבגה יכרדב , רמאל הסנמ ינאש המ
םירבגלש (,שי המ
תיסיפ תונוילע חיכוהלו תויסרגאה תא איצוהל הלועמ ךרד שי םישנו
-היהי אלש המו תילטנמו
!הטימב


תועש שולשב םעפ ואצתו (תונפנפשו) םינפש ומכ וניידזת , וכל
קר הז םגו , יפיפ תושעל
.םידדצה ינש לש תטלחומה המכסהב
הברה הברהו , בוט סקסו, סקס םישוע ויה םלוכ םאש יל ונימאת
םוקמב סקס הברה הברה
אל םצעבש לקנב םיניחבמ ונייה , םישפוטמ תוחוכ יקחשמב קסעתהל
(ןיידע) ונתוא ושריג
ןדעה ןגמ
םיזירג רהמ םיזנת ליעפל וביגה
 
30/10/00 10:34
eskimo dog :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.הנוש הדמע עיצהל הצור ינא
.תוירסומ הדימ תומא םיעבוק םיילכלכ םיסרטניאש בשוח ומיקסא
(םיכומנ םירגובמ ,הדובע חכ) ןשיה םלועב םידליל סחיה לשמל
שדחה םלועה תמועל
םייח ילעבל סחיה .(!קוח - ךלש םה םא וליפא םידלי ףכפכל רוסא)
תועדומו הבר תוינמוה שדח םלועבו וא ןשי םלועב הדובע חכ)
.(תוירזכאל
יעצמא הז יכ םישנ הברה תאשל רתומ םיברעה לצא .םישנ יבגל ל"נכ
םיאיבמ םיחאה לכ ,לשמל לפאנב תאז תמועל ,לוז הדובע חכו ילכלכ
סרטניא ללגב בושו םלוכ לש השיאה איהו התיבה דבלב תחא השיא
.ןוכנה !!!ירסומה השעמה היהי הז הלאה תורבחה יתשב .ילכלכ
ימויק יניצר ךסח היה םתועמשמ ןישוריג םעפ ,לשמל ןישוריג
ובאט ויה םה ןכלו םידליל
הז ,םישרגתמ םא םג אלפנ דיתע םידליל תתל רשפאש ןוויכמ ,םויהו
.ימיטיגל
התיה "ביואה ךותב ונמצע תא עירזהל" לש תיאמורה הטישה .סנוא
הל ןיא םויהו שוביכ לש םינש תואמ ךשמב לבוקמ ילכלכ סרטניא
תכרעמה לע סימעמ ,"ונלש" םישנ דגנ עצבתמ סנואה .תועמשמ
רתוי ילילש ךפוה וילא סחיה ןכלו רבד םושב םרות אלו תינוטלשה
.רתויו
הפונת וזכ לבקמ םזינימפהש תויהל לוכי םאה ?תורמוא ןתא המ זא
??תיבב רתוי ובשיי אל םישנש אוה ילכלכה סרטניאהש םושמ
חילצהלו חתפתהל הלוכי רבג ומכ השיא וב ינרדומ םלועב םאה
תירסומ היצמיטיגל שי (תחתופמ תינכרצ תוהזכ א"ז) תילכלכ
??תווש לאכ םישנל סחייתהל
?םםםמה


.הבושתב תנייוצמ תרזוח ,דלוגח ,הזמ ץוחו
.תואבל תוכירדב םיככחמ "חותמ רוע" תבישיב ונחנא
eskimo dogל וביגה
 
 
30/10/00 11:58
קתבמה ו'ג :תאמ
םיענ השוע קזח םעל הבוגתב
םוש ןיא לבא ,תמייוסמ טבמ תדוקנ עיצמ התא ,גוד ומיקסא
םושב ,טקפסא םושב ,הרבח םושב ,ימיטיגלכ סנוא תוארל תורשפא
.בצמ
תינימ הייפכ דגנ תצרחנ הרימא שי ך"נתב םג ,בתכ חחרפהש יפכ
,תינרדומה הינסובב םאו הקיתעה אמורב םא ,ןמזב הנחת לכבו
ןוכנ זא .ימיטיגל יתלבו דירחמו עזעזמ ןיינע אוה סנוא
...לבא ןנובתמה יניעב אוה דואמ הברה םימעפלו תונתשמ תומרונש
...סנאנה יניעב ימיטיגל היה אל םלועמ סנוא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/10/00 12:33
הלילה תכלמ :תאמ
ילכלכ סנואל הבוגתב
והז,הז תא הרבע טעמכש תחא רותב
ידיצמו סוריס שרודש חלוסי יתלב עשפ
וילע ןיאש בעתנ עשפ והז,גרוהל האצוה
םשונו יח םדא ןב יתוא ריאשהל הז,החילס
לע רבגתהל ןמז יל חקל,םינפב תמ לבא
.הכורא דוע ךרדהו הז
.תחכוש אל םג ןוצרה לכ םעו תחלוס אל ינא
,תונגפהו תומוצעב,םאה הכלמה,ךתיא ינא
אשונב םחלהל יטסינמיפ ןוצרמ בתכנ אל הז
שיש בשוחש הנוז ןבב םחלהל טושפ אלא
הז לע,יתמכסה אלל יפוגב עוגל תוכז ול
שרודש אשונ אוה סנוא,ךדיצל םחלא טושפ ינא
.תותיזחה לכב המחלמ
םינש יתקחדהש םיעקשמ יל םילעמ םתא
חצנל תלדתשמ ינא לבא,תוכבלו חורצל יל אב
ףוסב חצנא ינאו
הלילה תכלמל וביגה
 
 
30/10/00 13:10
ןלצרופ :תאמ
ילכלכ סנואל הבוגתב
תוהדזהל הלוכי ינא ,"הז" תא ,ןכ ,הז תא הרבעש ימ רותב
יתייהשכ ,אלכל וסינכה ןטשה תאו .ירמגל .טעמכ אל .ךתיא
היה רבכ אוה ,25 ליגב ,הטיסרבינואב יתייהשכ לבא 18 תב
יתניחבמ .השע םג ילואו ,בוש תאז תושעל ישפוח .ישפוח םדא
אוה םינש יצחו עברא ירחאש הדבועהו בוח םוש םליש אל אוה
אוה םישנ לש ןתמשנו ןפוגש ךכל המגוד איה ,ץוחב היה
ןהכ הלואגו ינולא תימלושו ריאמ הדלוג ורזע אל .רקפה
םירבג םיטפוש .המואמב ורזע אל - קיציא הילדו רימת ילויו
םע םיהדזמ אל םה המ םושמ .סנאה םע םכותב ,הארנכ ,םיהדזמ
..ימוקמב תויהל הלוכי התיהש ,םהלש תבה
הצור אל ינא ,'וכו סוריס דגנ םירבדמש שפנה יפי הלא לכלו
.ידמ לודג לבס הז .אלש תמאב .יתשגרה ינאש המ ושיגרתש
תנידמב אל...הארנ אלו עצבתמ אל קדצהש ןיבהל וסנת לבא
לארשי
ןלצרופל וביגה
 
 
30/10/00 13:25
חחרפ :תאמ
הז תא הרבעש ימ רותבל הבוגתב
...רומח ךכ לכ השעמל ןטק שנוע ןכא


לע םישנועב תוליקמ תוטפוש םישנ אקוודש קר לבח המכ
.ןימ תוריבע


.םדוק דחא סנא הפיו .השינעב רימחהל ךרוצ שי
דאמ רימחהל לחה ןוילעה טפשמה תיב הנורחאל ,בגא)
תואכרע לע עיפשמש רבד - ןימ יניירבע לש םישנועב
(תוכומנ


...ןלצרופו
..ךל יבל יבל
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 14:00
ןלצרופ :תאמ
הז תא הרבעש ימ רותבל הבוגתב
אל טלחהב התא .בלהמ םיאב ךירבדש תעדוי ינא .הדות
.יוצמ רבג
הדות
ןלצרופל וביגה
 
 
30/10/00 13:25
חחרפ :תאמ
הז תא הרבעש ימ רותבל הבוגתב
...רומח ךכ לכ השעמל ןטק שנוע ןכא


לע םישנועב תוליקמ תוטפוש םישנ אקוודש קר לבח המכ
.ןימ תוריבע


.םדוק דחא סנא הפיו .השינעב רימחהל ךרוצ שי
דאמ רימחהל לחה ןוילעה טפשמה תיב הנורחאל ,בגא)
תואכרע לע עיפשמש רבד - ןימ יניירבע לש םישנועב
(תוכומנ


...ןלצרופו
..ךל יבל יבל
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 15:20
Estee :תאמ
הז תא הרבעש ימ רותבל הבוגתב
םישנש ינפמ ?המל.םיטפוש םירבגכ תוגהונ תוטפוש םישנ
לבקתהל ידכו ,תוירבג תוכרעמל רודחל הסנמש טועימה ןה
הבישחה תרוצ תא תומינפמ ןה ןכותב םדקתהלו ןכותל
.תיטננימודה


הככו הככ) ."תכרעמל תומיאתמ אל"כ תוגלטוקמ ןה תרחא
גוציי ןהל תרשפאמ אלש תיכוכז תרקתב ףוסב תולקתנ ןה
(.םייתימאה חכה ידקומב בחר
קר םה טפשמה יתבו) םמצע הבישחה יסופד לע עיפשהל ידכ
תוכירצ ןה ,םויה רדס לעו תויופידעה רדס לע ,(אמגוד
.תילטנמ םגו תירפסמ םג ,טועימ תויהל קיספהל
Esteeל וביגה
 
 
30/10/00 19:41
ילגנאה םידופיקה ץע :תאמ
תירבג תכרעמב םישנל הבוגתב
תבתכ .יתסא ,ךיינפב יל ןיאש עבוכה תא ריסמ ינא
בהז הלמ לכ .ץוציפ
ילגנאה םידופיקה ץעל וביגה
 
 
30/10/00 16:43
הלילה תכלמ :תאמ
הז תא הרבעש ימ רותבל הבוגתב
ךילא יתבהא לכ
הלילה תכלמל וביגה
 
 
30/10/00 18:23
תנע :תאמ
הז תא הרבעש ימ רותבל הבוגתב
הז ,תבתכש המ תא יתארקשכ יתפטח בלב גנבז הזיא ,ואוו
.םילימ יל ןיא .ארונ טושפ .ארונ
שמשל הכירצ יתיייה "קר"שכ יתרבע ינא המב תרכזנ קר ינא
השעו תובוחרב בבותסהש הנוז ןב הזיא וספתיש ידכ ןויתיפ
לש "דיל" לש השוחתה יל הקיפסה ,ול אבש המ םישנב
לק זא ,םיטויס יב ררועלו יתוא קתשל ידכ "היצפוא"
..שממ הז תא הרבעש ימ רמוחו
.םוי לכב דוע תקזחתמו תרבגתמ תאש הווקמ ינא
תנעל וביגה
 
 
1/11/00 12:16
ןילרבמ באוי :תאמ
הז תא הרבעש ימ רותבל הבוגתב
.חחרפה לש ובילל ףרטצמ יביל
םינשב .יל קיימ לש םיטרסב קר םישנ תוסנאנש יתבשח םעפ
שממ ,ןומהב יתלקתנ ,תועדומהו תוחיתפה ללגב ,תונורחאה
עדונ ,יתעתפהל ,םואתפש ,תובוט תורבח ןקלח ,םישנ ןומה
ןהש םיאליגב ןקלח ,סנוא דע תינימ הפיקת ורבע ןהש יל
.הז המ ןמצעב ועדי אל דוע
הלאכ שיו ,דאמ תוקזח ויהש הלאכ שי .עיפשה הז ןלוכ לעו
םיסחי תוכרעמ רוציל תוחילצמ אלו ינימלכב תולפוטמ זאמש
.כ"חא םינש 10 םג ,תוילאמרונ
ורבעש הלאכב םג .ידמ רתוי הברה הלקמ איה השינעה ,ןכו
אל ינא .ידמ תוחפ הברה הז םינש עבש ,והשכיא הז תא
תויהל ךירצש אלא ,םומינימ שנוע תויהל ךירצש בשוח
.ןמז חקול - הזלו ,טפושל רדוסמ רתוי הברה תעד לוקיש
ינא .סנואב קר אל לבא ,ןלצרופ יל יחליסו ,הלקמ השינעה
קלד תנחת ךותב ,תבאוכ לבא תינימ אל ,הפיקת םעפ יתרבע
,םידע ןוילמ .םיניכס ופלשש םיברע השולש י"ע ,ופיב
תוריקח ידרשמב תועש לש תונתמהו יוהיז ירדסמו םירוטרט
ןיינע ןיא"ש תוטילקרפה יל העידומ ,ןפוסבו תויתרטשמ
,סנואל הווש אל ןבומכ הז ."ורהזוה םידושחה"שו "רוביצל
,ץראב ידמ תוחפ םיווש ושוכרו ותואירב ,םדא ייח לבא
ומש חמי ףסוי הידבוע יאדמשאה לש ובלווה הז ןכ םא אלא
.יתרטשמ קוסמ םיציפקמ זא התוא ול םיבנוג םאש ,ורכזו
ןילרבמ באויל וביגה
 
 
5/11/00 10:30
Estee :תאמ
הז תא הרבעש ימ רותבל הבוגתב
.תוהדזה יב וררועש ,תבתכ דאמ םיניינעמ םירבד
םהילע דיגהל רתומש םישנא שיש ךל המדנ המ םושמ לבא
.לכה
?ילריש
ומש חמי" סרפ וא קרב לע ןאכ בתוכ היה והשימ םאו
???"ורכזו
Esteeל וביגה
 
 
31/10/00 0:35
תיטסינגלב :תאמ
ילכלכ סנואל הבוגתב
. המכסהב ןימ ייסחי המייק תסנאנהש דיגהל הז דרוסבא הזיא
אל המיכסמ התייה םא ירה
?ןכ אלה , סנוא הזל תארוק התייה
תיטסינגלבל וביגה
 
 
31/10/00 2:54
קתבמה ו'ג :תאמ
סנואל הבוגתב
תקדוצ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
30/10/00 13:06
חחרפ :תאמ
םיענ השוע קזח םעל הבוגתב
...גוד (ישילש ףוגב) ומיקסא תמאב ונ


הז תא השוע אל םערז תא ץיפהל תנמ לע וסנא םיאמורהש הדבועה
ושע םיצאנהש הדבועהש יפכ קוידב ןפוא אוהש הזיאב ימיטיגלל
הניא ,םימע תדמשהבש ירחסמה ךרעה תא ולקש ,םדא ינבב םייוסינ
.רתוי אלו תוחפ אל .תמיטיגל


.טושפ הככ .טפשמל םידמוע ויה ונימיב םייח םיאמורה ויה וליא


תא וליטה ,םידבעל ןירוח ינב וכפה ,םימע ודימשה םיאמורה
םהלש רוריטה תאו םתיתח
.הירוטסיהה תמב לעמ ופע ....ו


אקווד ..רבדמ התא התוכזבש הניחבה ,לשמל תיטסיניווראד הניחבמ
אקווד ,תינידמ תרגסמב ןגרואמ אלו שלח ידוהיה םעה תויה
"דאטיפ לוו" תויהל ותוא הכפה וז הדבווע


תיבב ןקז יקלטיא יפב אלפנ טסקט םש "22 דוכלימ"ב רלה ףזו'ג
.טפורמ תונוז


ךכב אוה הילטיא לש החוכ יכ ,אלפומ ןקז ותוא ריבסמ ,םש
וליאו קחמהלו ףוסב דיספהל ירה םניד םישבוכהו .התוא םישבוכש
...חצנל ויחי ,םישבכנה


תורשפאו ךרד םוש ןיא .השק תומילא .תומילא לש עשפ אוה סנוא
.יאמור םוש תועצמאב אלו םזיניוורד תועצמאב אל .ותוא קידצהל
איה הרואכלש תילקידר הדמע תוכזב ןחבומ תויהל יטתאפ ןויסנ הז
.תדחוימ
..האופרל בלכ אלא הנממ רתונ אלו םוחב הסמנ ,ומיקסא ,ךתדמע
(-:
חחרפל וביגה
 
 
30/10/00 13:38
ןהכ זעוב :תאמ
...וסנא םיאמורהש הדבועהל הבוגתב
עצבל אל - טופשל ןכ .תונחבאב ךרוצה לע םירבדמ ונחנא
ןיבל םירבג ןיב ןיחבהל ןכ .םהלתהל אל - ךנחל ןכ .'ץניל
ינושה לשב הילפא רוציל אל לבא ,םישנ


,סנוא) םייארונה םירבדה ךותב לולכנ אלש שקבל הצור ינא זא
תוחפ םייארונה םירבדה תא (תינימ הדרטה ,תוירע יוליג


תוחידב ןיבל חלאנ סנא עצבמש םירומח םיעשפ ןיב ןיחבהל ךירצ
אל םא .ןוחטבה דרשמב םעט רסח ןיצק רפסמש תויטסינבוש
,רומח לכהו עורג לכהש טילחנו ,םירבדה ןיב ןיחבנ אלו לידבנ
יוטיבה שפוחו הבשחמה לש רורט רצווי


תוחידב רפסל בהוא אוהש ,תובתכה תחאב ,ונמזב ןאכ בתכ חנ
לש אלו ,ןונגסו םעט לש ןיינע ןאכ שי .תוירע יוליגו האוש
ןכומ ינא לבא קיחצמ אל הז יתואש ,הבוגתב ,ול יתבתכ .תוהמ
ןה םא םג ,הלא תוחידב רפסלו ךישמהל ול רשפאתיש ידכ םחליהל
ריכמ ינאש םיקיחצמה םינוכרעמהו תוריטאסה בור .ינובשח לע
םייוסמ רוביצ לש הכחגהמ תיטסירומוהה םתמצוע תא םיבאוש
.'וכו םישנ ,םיאומוה ,םישוכ ,םידוהי לע הדיריו


ותוא חווטנו רמוא והשימש החידבו טפשמ לכ לע תוקעצ םיקנ םא
דגנכ הרימאה תמצוע תא תיחפי הז ,תירשפאה תילולימה שאה לכב
ןיבל הרימא ןיב יתוהמ לדבה שי יניעב .תמאב םישקה םירבדה
ףדרימה דואמ הנוגמ ייניעב היה ןיבר חצר ירחא םג .הישע
וא ףדור ןיד איצוה ,תיסה אל וא תיסהש ירורהס בר לכ ירחא
המ רמולו בושחל םילוכי םישנא .'וכו ,איצוהל ךירצש רמא קר
םיטקונ םהש עגרב .םירחא םישנא עזעזמ הז םא םג ,םיצור םהש
םהישעמ לע ןידל דומעל םיכירצ םה - רימע לאגי ומכ - הלועפ


ומכ העורג תילולימ תומילא יכ םיסרוגה שיש ךכל עדומ ינא
,העד תעבה ןיב קצומו רורב לדבה שי יתעדל .תיזיפ תומילא
ישממ השעמ עוציב ןיבל ,היהתש לככ הליעגמ


יתעד וז
ןהכ זעובל וביגה
 
 
30/10/00 16:33
חחרפ :תאמ
...הנטק היעב יל שיל הבוגתב
ידידי זעוב


ינא ...תיזיפ תומילא ומכ הארונ הניא תילולימ תומילא
.םיכסמ ינאש יאדווב ,םיכסמ


תומילאב םחלהל שי תיזיפה תומילאב םחלהל ידכ ..לבא
..ךכמ רתויו תילולימה
גוהנל תילולימה תומילאב טקונש יממ היצמיטיגל עונמל שי
.ךכ


,םייפכ ול םיאחומו םהלתמ ןוירבהש הרבחב ,זעוב ןיבמ התא
.סקובה תא תתל ותוא םידדועמ
טוקניש ימו ,תויטרפל הרידחל בשחית החפא'צ הבש הרבחב
תומילאל יוכיסה ותביבס ידי לע החדיי תילולימ תומילאב
.ןטקי תיזיפ


קועצל םיבייח ,סנוא וא/ו תוינימ תודטה עונמל ידכ ,ןכל
.ךומנה יולימה בלשב רבכ סאמח


.קותשל אל


וידלי יפלכ המ תומילאב בוחרב גהנתמ והשימשכ קותשל אל
- הכומסה הרידהמ הכומ השא לש תוחרצ םיעמוששכ קותשל אל
םיענ אל םא םג
הכשלב ילצא איהה תא הצור ינא רמוא דקפמהשכ קותשל אל
..תיסוכ איה יכ הווש איהש רמוא והשימשכ קותשל אלו


!קותשיש ..הצור אלש ימו


:-)
חחרפל וביגה
 
 
31/10/00 14:55
תיפרוח :תאמ
...הנטק היעב יל שיל הבוגתב
תוגהנתה וז האוש ילוצינ לש םיינזאב האוש תוחידב רפסל
.דאמ דאמ תרעוכמו המוטא
יוליג תונברק לש םיינזאב תוירע יוליג לע תוחידב רפסל
.תישונא אל תוגהנתה וז תוירע
-םישנ ינזאב תויטסיניבוש תוחידב רפסל
.ערה הרקמב ינעגופו ליעגמ הז ,בוטה הרקמב ,םעט רסוח הז
תיפרוחל וביגה
 
 
31/10/00 15:04
ןהכ זעוב :תאמ
...הנטק היעב יל שיל הבוגתב
?ןורתיפה המ לבא ,תושגרב העיגפב רבודמש ,ךתיא םיכסמ
תעגופ ך"נתה לע תוחידבש הלאכ שי ?לובגה םשוי הפיא
אל הרוצב ךלמה דיוד לש ותומד תגצה וא םהיתושגרב
.והשממ עגפנש והשימ אצמיי דימת .האימחמ
?היצפואה המ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
31/10/00 15:51
Estee :תאמ
...תאז לכבול הבוגתב
לכש תצק ליעפהל יאדכ .רורב לובג ריבעהל השקש רורב
אוהש ךל רפסמ והשימשכ :ישיא ןויסינמו .טקאטו רשי
קר עגפנ אוהש ,ותוא םישאהל הז הפצוחה איש -עגפנ
.רומוה שוח ול ןיאש ללגב
Esteeל וביגה
 
 
31/10/00 18:36
םאה הכלמה :תאמ
...תאז לכבול הבוגתב
,ללכה ןמ תאצוי איה ןוידל ןאכ תילעהש הלאשה ,זעוב
םורק תקלדב תויטסינימפ םישאהל םיטונ דימתש ןוויכמ
. קוחצה
וב תארוק ינאש רפסב ,הכלממה ריקי זעוב ,הככ זא
החידבה תא ונא םיבהוא" :םלוה טפשמ יתאצמ וישכע
הטיעבב ונתלוז תא הפיעמ איהש העשב ונבג תא תפטלמש
השא לע החידב ,רבג התא םא ,רמולכ ."תוגרדמה לכמ
ךתוא אל) רבגכ ךתוא קיחצהל היושע ליפשמו ךיבמ בצמב
,(יללכה 'זאנובבל דוגינב ,םיסקמ יל הארנ התא ,תישיא
יתוא...יתוא חרכהב אל לבא ,תועמד דע ךתוא קיחצהל
.קדצבו - םמוקלו ןבצעל הלוכי איה
ןבצעת יחרזמה תא .דוד ךלמה לע החידבה סיעכת יתדה תא
וז רומוה ,זעוב ,הארת .ןיכסהו יאקורמה לע החידבה
.הערל הב שמתשהל םיברמש הבוט הפורת
קוחצה שפוח תא ליבגהל תורשפא ןיא - תיתוכלמ הנקסמו
םעט תלעב החידב יהמ עירכיש המ ןיא תמאב יכ ,םיעטקהו
תושעל יחרכה אלש ןבומכ לבא ,םעט-תרס הצלה יהמו בוט
.תמלוה אל הביבסב תאז
תוולשב ביגא ינאו ,ינומראב םוריע טטושל לוכי התא
ףוגנזידה לש ובל בלב תאז השעת םא ךא ,תיליצא שפנ
וא ךתעד ךילע העלבתנ ןפ ךתוא ורצעי םתסה ןמ ,רטנס
רוביצל תינימ הדרטה לשב
םאה הכלמהל וביגה
 
 
2/11/00 21:41
Estee :תאמ
םזינימפו רומוהל הבוגתב
דיגהל היה רשפא יא .ייחב ,תיקנע תא ...הבושת וזיא
.הדות ...קייודמ רתוי הז תא
Esteeל וביגה
 
 
4/11/00 18:14
םאה הכלמה :תאמ
םזינימפו רומוהל הבוגתב
,םאה הכלמה ינא םנמא ,יתריקי ,ךל הדות :יתסאל
.ךמצע ינפב הכלמ טלחהב תא לבא
םאה הכלמהל וביגה
 
30/10/00 13:46
eskimo dog :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
ינא ,הרוצ איהשזיאב סנוא קידצמ ינאש יתרמאש הממ ןיבה והשימ םא
.לצנתמ
.סנוא קידצמ אל ינא .עגר קר ,ואו ואו ואו
הרוק אלש המ) םיסנאל תילמיסכמ הרמוחב סחייתהל ךירצש רורבו
.(בורקב יד הרקי לבא ןיידע
לש אצוי לעופ אוה "סנוא" ומכ אשונל הרבחכ ונלש סחיהש רמוא ינא
םיילכלכ םיסרטניא
ןגהל םינכומ וליפאו) תירסומ םיכרע תכרעמ םינוב ונחנא םהמש
הירוטסיהה ךרואל םינתשמ הלאה םיילכלכה םיסרטניאהו (טהלב הילע
"גהונה רסומה" ארקנש המ תא עבוקש המ הזו םוקמל םוקממ םגו
.(הרבחב לבוקמה)
תומודק תופוקתבש רמוא ןכ הז לבא .רדסב אוה סנואש רמוא אל הז
והשמ לאכ הזל וסחייתה אל
,בייואה תושנ תא םיסנוא םילייחש דואמ לבוקמ היה ."יתצלפמ"
.ברקל םתאיצי לע לומגתכ וליפא
אל לבא .יתצלפמכ םויה הז לע םילכתסמ ונחנא ןמז לש הביטקפסרפב
.ךכ היה הז דימת
"םדא ייח" ומכ םיאשונל הירוטסיהה ךרואל ונלש סחיה תא ונחבת םא
ילוכו "תיתד הייפכ"
ילכלכה סרטניאה ,יתעדל ?הנתשה המ איה הלאשהו .קדוצ ינאש וניבת
ויתובקעבו הנתשה
.חמשא ינא הז לע רמול המ והשימל שי םא .רסומה םג
תוינריתמ םישנ וחטבוה ומיקסאל ?רתאב הלאה םירבגה לכ הז המו
?םינתונש המ הזו
eskimo dogל וביגה
 
 
30/10/00 14:27
םאה הכלמה :תאמ
?םיעדוי םתא אורקלל הבוגתב
תונב (?קוידב ימ) ול וחיטבה .שאוימו בוצע גוד ומיקסא
םימפושמ םירבג לבקמ אוהו תוינריתמ


1.
אלש ,לפנ אוה הילאש הריעשה תדוכלמהמ ומיקסא תא ליצת ימ
?ותבוטב
2.
?םוסריפב תמא ןיאש גוד ומיקסאל ריבסת ימ
3.
יכ "תוננב"ל סנכיהל ול חיטבהש ימש גוד ומיקסאל הלגת ימ
תונידעב רמאנ ךיא ,ממה ,םינייטצמל תוינריתמ תונב םש םיקלחמ
?קייד אל טעמ -
םאה הכלמהל וביגה
 
 
30/10/00 15:27
המענ :תאמ
תוינריתמ םישנ וחטבוה ומיקסאלל הבוגתב
ןאכ ורקיבש םירבגה הבש ,תוננבב תמייוסמ הפוקת התיה ,ןכבו
רתוי המכ ,ירגלוו יטסיאו'צאמ רוביד לע םהיניב ורחתה
םשב ןהל ועירה תונבו ,ןייטצמ רתוי הככ -יטסיניבוש
.קחשמה יללכ םה ולאש ןיבה ומיקסא זא .ןבומכ תונריתמה
המענל וביגה
 
 
30/10/00 15:43
eskimo dog :תאמ
תוינריתמ םישנ וחטבוה ומיקסאלל הבוגתב
?םעל תדרוי אל תא תמאב המל ,הכלמ
eskimo dogל וביגה
 
30/10/00 15:30
yoad :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
תורקיה יתוכיסנ
ןיב אלמ ןויוויש היהי אל םלועל ןכל שי תובר תוילשא תוילשא
םיבולשה םילכה קוח ללגב הלא ךירצ אלש ללגב אלו םישנל םירבג
ילכה יקלח 2 ןיה העונת רסוח רצונ ןויווישל ועיגה םילזונה רשאכ

תניגמל םינימה ןיב טלחומ קתנ ןיעמ רצווי אלמ ןיווישב ןכל
.ןכבילו ונביל
הדוקנל עיגיש דע רדסב הזו ןכדיצל הטונ ןיווישה הלא םימיב
םירוצי ונא ירה יכ ונילא הרזח עונל ליחתי ןיווישה הב תמיוסמ
וזכ הזוזתל םרוגה ןיוויש יא םיק דימת ןכל םיווש אלו םיינימ
תרחאו


םיעדוי ונלוכו חור התיה אל תורוטרפמט ישרפה ויה אל םא עבטב םג
טויס םה זז אל ריוואהש םימי יכ
וכידעלב יכ תוישנ רקיעבו תומיסקמ תויהיל וכישמה יתוכיסנ זא
םייח ונל ןיא
YOAD ןכלש
yoadל וביגה
 
5/11/00 16:47
סונו :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
ןכש תובתכל יתשגינו .הנושאר םעפ .הפל יתסנכנ םויה קרש תמאה
תמאב םישנא המכ תעדוי אל ינא .ביגהל יתרחבו .יתוא וניינע
.תאז לכבו הז תא וארקי
הפיה גשומה לש תתוועמה הסיפתה וז .ונתוא גרהש םזינימפה אל הז
וא ,תוצוחב תויזח ףורשל אל הז ,עידוהל יל רצ ,םזינימפ .הזה
הפי םלש ןויער הז .תגשגשמ הריירק תושעל וא ,ימצע לע םלשל
םיגשומבו ירבגה םלועבו תירבגה תוברתב .הדמעמו השאה לע יתימאו
ינא .רבגל הווש ינאו השיא ינא .הז תא סופתל השק ונלש םיירבגה
לכ םירבג ןייזלב אטבתמ אל ילש םזינימפה .הווש לבא .ונממ הנוש
םירבג דגנ תאצל תוסנל הז -םזינימפ אל הז יכ .אל שממ .םויה
הב תירבגה הפשל לשמל בל ומיש .םתומכ אל ינאו .םתומכ גהנתהלו
.תרבג תמועל רבג :םישמתשמ ונא
רבדל אלש .לוכיבכ תישנו תירירבש םדא התוא תמועל קזח םדא ותוא
.(ילש םילעבה) ילעב תמועל (יתיאש השיאה) יתשיא לע
השיאה .תינרדומ לוכיבכ הרבחב םייח ונא התיאש תירבגה הסיפתה וז
אלא םדאכ המצע תוכזב תדמוע אל איה .רבגה שוכרמ קלחכ תספתנ
.רכזה - רחא םלש םדאמ קלחכ
הישפוח השיא ינא .הזה יארונה הבישחה סופד תא תונשל אוה ןויערה
ילב םג םלש םדא ינא .ימצע תוכזב תדמוע ינאש הז ןבומב תררחושמו
.אוהשלכ רכז םדאל ךייתשהל
.ןויערה לכ הז
סונול וביגה
 
14/11/00 21:03
המענ :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
.ךישמהל תלגוסמ יתייה אלו תורוש רפסמ קר יתארק
? םזינימפ הז המ ללכב תעדוי תאש החוטב תא
!!! םירבג ומכ תויהל אל הז םזינימפ
םלועה תא ורצי םישנו םירבגש הז לע בושחל ראשה ןיב הז םזינימפ
םזינימפ ,םינש תורשע יברעמה עדיה ןמ רדענ ישנה לוקה ךא ,דחיב
הפשה) הפשב םוקמ ןמצעל אוצמל ,ןמצע תא אטבל םישנל רשפאל הז
ןבומה לע רערעל ,שדחמ תואיצמה תא אורקל הז ,(תירבג איה המצע
.וילאמ
תויהל הז םזינימפש תובשוח תוררחושמו תוריעצ םישנ דימת המל
.וכופהנ ,םזינימפ אל הז ? תוינסרודו תוי'ציב
המענל וביגה
 
 
16/11/00 1:10
הנבופיליפ היסטסנ :תאמ
ונתוא גרה םזינימפהל הבוגתב
הניינעל תנתונ יתייהש תרתוכהו .ןיינעלו הרצק ךתבוגת -המענ
,ךלש הייארה יפלו .תי/טסיניבושה יניעב תי/טסינימפה איה
ם/ןה םישנ/אה בור ,ילש וזל הבורק דאמ הארנכ איהש
.תו/םייטסיניבוש
בוט הליל
הנבופיליפ היסטסנל וביגה
 
18/3/01 5:13
ידע :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
?סאמנ אל
?ןתפחסנש תושיגרמ אל ןתא
.םלשי אוהש לבא - ןויווש
.הובג רתוי היהי אוהש לבא - ןויווש
.הז תא ךל חיכוהל יל רוזעת לבא - הווש ינא
לע ןתעד המ תונבה לצא רקס יתכרע ,אבצב ידועו 94 יהלש - רופיס
תוננבה לע ולפנ םלהו המהדת .תורישה ךרואב םג םישנל הווש תוריש
?לקולק ןויער הזכ יתילעה ךיא -
המל ?רוחב ומכ םינש 3 תרשת הדיקפש לבא ,הלחא הז תסייט תויהל
?תואלמ םינש שולש תרשמ אל דיקפ רוחב - המ
תא קר לבקל ,ןכל בוטש המ קר ,החנהב לבא ןויוושה תא תוצור ןתא
ןתאש המ תועדוי אל ןתא .השקשכ ןייכבתהלו ,םיוושה םידיקפתה
.הז ללגב םוקמ םושל עיגהל תולגוסמ אל ןתאו ,תוצור
קר ,םזינימפל רשק םוש הזל היה אל - יחרזאב סיט סרוק יתישע ינא
,תונבמ יתלביק ןוגרפה רסוחו תודיריה תא .סייטל הבהא הברה
,ונתוא םירצוע םה אל ,םהב אל איה היעבה .הלחא הזש ובשח םינבה
!ונתוא תורצוע ןתא
.חבטמב עקתהל ןכל עיגמו תוינייכבו תועובצ ןתא
,דיתעל לעבה תא וריכת ,הנש יצח הטיסרבינואב ודמלת וכל ןכ ,ןכ
,דומלל ןתקספהש הזב םתוא ומישאתו םידלי 2.4 ושעת ,ונתחתת
ינפל תיבהמ תאצל ןכלש הדיחיה הביסה התייה ןתח אוצמל םצעבשכ
.רקובב 11:00
! ץוחב ואצת ,הללאי ,הללאי
ידעל וביגה
 
18/11/01 15:06
ןהכה ינור :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
תאש ןיבמ היה רבכ לכש תצק שיש ימ לכל יכ דיגהל המ יל ןיא הברה
םירסמו םיפיטואירטסב העוקש תא .הזמ רתוי אלו תינשקשק
לש בצמל תועדומ ספא ךל שי ,ספא ליגמ ךב "וגפסנ"ש םיטסינבוש
הז תושעל תעדוי תאש המ לכש דואמ לבחו ,לארשיבו םלועב םישנ
יאל הרתי היצמיטיגל תתלו הלאה םיפיטואירטסה תא קידצהל
.הזה יתרבחה ןויווישה
...תצק אורקל יליחתת
:תוצלמה הנה
ןיזור ילט -םזינמפ ללכב הז המ
andrea dworkin,catherine Mackinnon לש תובתכ וא םירפס המכו
.םוגעה ךבצמב ךל רוזעל לוכי ןותיע אורקל תצק וליפאו
.ינא
ןהכה ינורל וביגה
 
20/11/01 17:01
ינש :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
,הדומח,תיגח
המו .לכה סורהל הסנמו ךומכ הרוחב האב הנהו הדובע לש םינש
לכ טעמכש,הז ךיא .תמרוג תאש קזנל תעדומ אל ללכב תא - חוטבש
תוערפה הל שיו,ינש טפשמ לכ הטאיד לע תרבדמ םויה השאו הרענ
המ לע רבדל אלש,הנמש איהש ןיבו הזר איהש ןיב םשא ישגרו הליכא
תיישעתש,הז ךיאו.אצנ אל ונחנא הזה חוכיוהמ יכ הזר הז
ידימ םירלוד ינוילב אל םא םירלוד ינוילמ החיוורמ הקיטמסוקה
םויכ חתפמה תודמע ברש,תיגח,הז ךיאו,תואנה ונינפ ןובשח לע הנש
ךיאו,השאל רבג ןיב הווש אל קשמב רכשהו,םירבג י"ע תוטלשנ ןיידע
םע תומלש תמאב שיגרהל חילצנ אל םעפ ףא הסננ המכ הנשמ אלש - הז
םיסקמ לעב ונל היהי,םידלי 2.5איבנ ןכ םא אלא ונימצע
ייחו תגשגשמ הריירק ונל היהת ךכל ףסונבו,הניג םע תיבו,יטנמרשו
.םימיהדמ סקס
תוקזח תויהל יחרכהו,יחרכה םזינימפה - הטושפ דואמ הבושתה,ןכבו
.רבשיהל אלו
חפל הדובע לש םינש קורזל אל אבש םיעגר שי ונתיאמ תחא לכל
םלשת,יתוא קבחת,יל ןת,וישכע יתוא חק" - היתומולח רבגל רמולו
תאש המ תא תושוע ונייה וליא לבא ,"תלדה תא יל חתפתו יילע
בוש התייה השאו רהמ ךכ לכ הרוחא תורזוח ונייהש ירה העיצמ
דחאש הבוח)הלש םידליה ואצי ךיא,לשבל תעדוי איה בוט המכב תדדמנ
רתוי תוחפש המכ)הב דגוב הלעבש םימעפה רפסמו,(ד"וע דחאו אפור
.(בוט
המחלחמה לומ לא תוקזח תויהל ךירצש איה הדוקנה,הרקמ לכב
זא,תוקזח ונחנא היהנ אל םא יכ,הב תומחלנ ונאש וזה תימוימויה
?וניליבשב דובעה תא השעי ימ
,המידק זא .דחא ףא - הרורב הבושתה ןאכ םגו
ברעה תא יריבעתו טרס יריכשת,הבוט הרבחל ינפלט,םיינתומ יסנש
לכ ארונ אל הז דבלש יארתו,הציפ ינימזת וליפא ילוא,ףיכב
.חפל םזינימפה תא קורזל ילב םג דחיב רשפאו,ךכ
.חוכ רשי
ינשל וביגה
 
25/6/02 18:24
ימע ןב ידוד :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
גרוהל האצוה" תא ,ילש רישל רושיק יכרצל קודבל ידכ יתסנכנ
. הז תא יתאצמו ,"םיעשת רלודב
,הטובה םזינימפה יכ יל המדנ יכ קר רמוא .ןוידל קשח יל ןיא
.הקיטנמורה תא גרוה
.םויה קר ךסמ הארש ריש עונצ יש אנ ילבק ,הנקת רסח ןקיטנמורכ


2 ןולאווא


,שרפמ אל
.םינרתה יסנ ופילחה ,וניסוס תומער
,םיהמ םיפחשה םיקוחר
.םיקסונ םה םיקוצמה שאר לא ונמע
,לילב ורישי םיגדה ףא
,םינוע יל םיפותו םירתימ לוק ומכ
.ןולאווא


,ךל ףושחמו דיבר
.םירוק יתיווט ךל ןומרא ,יפעפע םולח
.ךתווצמ תורצוא ,בהזה תזיג
.םיפיסכמ יאר יל הנבלה ינפ ,ברע
גלפב .ךיידש לע לגלגס לצ
,םינינפו ךלילו רופא ,ךל האובב
.ןולאוואב


ךרעש רוחש ישמ
.םיקפרמ ףטלי רחשב ךל ,ןולח ןדא
.םויב ןבא לע יל שוטלא ףיס
.םיבהוא תווצמכ ןגמ ךל תויהל
חיטש ,שמשה ךל שידקת
,םיסדה לצב ,אשדה תדג לצא
.ןולאוואב


,םחלו שבד ימ
,םיקובח רמזנ הדגא תריש ,םייברע ןיב
,רהה ףתכ לע ,הרודמה לומ
,םידיפל רוא םע ןרקב עירנ
.ילש תא
,תא ילש
,םידהה םירהב םינוע
.ןולאוא
ימע ןב ידודל וביגה
 
5/6/03 10:40
לג :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
,ןי'ג יא י'ג תויהל ועמשמ תיטסינימפ תויהל םא ונמלוע רמו ער
ינא יקחל דורו ןיב הריחב יל שי םא טושפ הב תלזלזמ ינאש אל הזו
םזינימפ לש תועמשמה אל הז יכ רבג תויהל תוסנל לע ךלא אל
לש ןויערה .םזיניבוש לש תוועמ תצק ,ףסונ גוס הז יתעדל ,יליבשב
,םולכמ םימייואמש םירבגו תוידיאונרפ םישנ ידיב תוועמ םזינימפ
שיגרמ אל וילע םימלשמש הז דוע לכ םלשמ ימ הנשמ אל יתעד יפל
יכ ילע םלשיש ןוסח ןמלטנ'ג ןאכ שיש לזמ הזיא"ש ,ךומנ וכרעש
תבשוח אל ינא "וידעלב תויחל תלגוסמ אל הגונעה יבראב ,ינא
ךתוא וכירכהש תשגרה םא אלא יטסיניבוש הז תיב תרקע תויהלש
.הז תא תושעל
והומכ קוידב ,תוכזה תא ךל היהתש ועמשמ ,םזינימפ יתעד יפל
,הז ליבשב הבוט קיפסמ תא דוע לכ תויהל הצור תא המ רוחבל
הצור ינא"ו "תילרנג תויהל הצור ינא" הדימ התואב דיגהל ילכותש
לוכי רבג לוכיבכש ומכ קוידב "ילעב תא קנפלו ידלי תא לדגל
.תושעל
לגל וביגה
 
5/6/03 20:37
כילט :תאמ
לג תיגחל הבוגתב
טושפ ונלש רודה לש תונבה , תיגח םע םיזוחאה תאמב המיכסמ ינא
. םויה לש תוחיתפהו תונריתמה לכמ ( האנה םשל אלו ) תוקפדנ
אוהש , םיכיבסת ול ןיאש 30 ליג לעמ רבג יאצמתש יוכיסה םויה
ירתא 3 דועב םכלש רשקל ליבקמב יונמ אל אוהש , יניצר רשק שפחמ
אל הזש אל הזו .. יספא שממ אוה ךירחא רזחל ןכומ אוהשו תויורכה
השיגפב הטימל ותיא סנכהלו הצור תאש המ תושעל הזה שפוחה לכ ףיכ
16 תב אל תא שיתמ הז אוהשיתמ לבא םכניב הז תא שי םא תישילשה
תישגרה ךלש המרב והשמ דיתע ותיא תונבל והשמ רבכ ךל אבו
לכב קופד והשמ שיש םיניבמ זאו ושפנב אירב והשמ תילאוטקלטאהו
. אב םייח ונחנאש רתיה תוחיתפ
? םישוע המ
כילטל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא